Hjem
Bachelor

Matematiske fag, bachelor, 3 år (utgått)

Introduksjon

Programmet utgår

Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet.

Introduksjon

Siste opptak til dette programmet var høst 2013. Fra høst 2014 har vi fire nye program på Matematisk institutt som vil erstatte matematiske fag, se Bachelorprogram i matematikk, Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi, Bachelorprogram i statistikk og Integrert master i aktuarfag.

Er du interessert i miljø, teknologi, statistikk, finans og forsikring, medisinsk forsking eller berre matematikk for matematikken sin eigen del? Matematikk dannar grunnlaget for gjennombrot på alle desse felta og mange fleire.

I matematikkstudiet vil du lære om bruk av matematikk og matematiske verktøy til modellering av fenomen innan naturvitskap, teknologi og økonomi. Du vil også lære å bruke informasjonsteknologi og å eksperimentere med datamodellar. Utan matematikk ville vi ikkje hatt røntgen, datamaskiner eller teoriane om Big Bang og fundamentale partiklar.

Matematikk er ikkje berre formlar og tal. Det er studiet av korleis ein kan forstå og handtere system som er for komplekse til å hanskast med ved hjelp av anna enn strengt logiske reiskap. For eksempel vil sjølv enkle naturlege fenomen gi opphav til rom med svært mange dimensjonar. Kleinflaska er eit eksempel på eit 2D-rom der det ikkje er forskjell på høgre og venstre (sjå bilete). Topologi er ei grein av matematikk dedikert til å forstå slike rom.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Utdanning i matematikk kan brukast i mange fleire jobbar enn du kanskje trur. Bachelorprogrammet i matematiske fag kan byggjast ut med masterstudium i fleire retningar og spesialiseringar innan rein matematikk, anvend og utrekningsorientert matematikk, statistikk, energi, petroleumsteknologi, medisinsk biologi og anna, avhengig av fagvalg i bachelorgraden. Med ein mastergrad kvalifiserer du for forsking, leiiande stillingar innan industri og forvaltning og undervisning. Dei fleste av våre kandidatar har fått jobb innan industri, til dømes Statoil og Gexcon, og finans og forsikring, som aktuar i forsikringsselskap. Andre aktuelle arbeidsplassar er Statens kartverk, Det Norske Veritas, Statistisk sentralbyrå, universitet, høgskular, vidaregåande skular og medisinske forskingssentre.

Les intervju med tidligere studenter her: https://www.uib.no/math/utdanning/karriereportalen

Vidare studium

 • Bachelor

Det treårige studiet har ein felles kjerne innanfor faga matematikk, anvend utrekningsorientert matematikk og statistikk.

 • Master

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i matematikk, statistikk, fysikk, geofysikk, informatikk, samfunnsøkonomi, energi, biomedisin, prosessteknologi eller reservoarmekanikk.

 • Forsking

Forskinga i fagmiljøet kan delast inn i tre forskingsgrupper: rein matematikk, anvend og utrekningsorientert matematikk og statistikk.

Viktige forskingstema er algebra/algebraisk geometri, matematisk analyse, topologi,hydrodynamikk/havmodellering, industriell matematikk/reservoarmekanikk, bildebehandling, geometrisk integrasjon, reknevitskap, biostatistikk, forsikrings- og finansmatematikk og tidsrekker.

 • Sjå også desse studia

Informatikk-matematikk-økonomi (IMØ), fysikk, geofysikk, datateknologi, datavitskap, petroleum- og prosessteknologi, samfunnsøkonomi, lektorutdanning med mastergrad i naturvitskap eller matematikk, adjunktutdanning i matematikk og naturfag.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Etter fullførd bachelor i matematiske fag skal studentane kunne:

 • bruke eit vidt spekter av metodar og teknikkar for analyse og problemløysing innan dei matematiske faga.
 • meistre teori og korleis denne kan brukast til utvikling av alternative metodar og teknikkar.
 • meistre klassiske matematiske felt som kalkulus og lineær algebra.
 • bruke elementære statistiske metodar og numeriske metodar.
 • ha kjennskap til programmering og overordna kunnskap om korleis datamaskina fungerar.
 • gå inn i kompliserte, praktiske problemstillingar, kjenne att struktur og formulere problemet matematisk.
 • finne fram til egna analytiske og/eller numeriske løysingsmetodar og tolke løysingane.
 • ha gode praktiske ferdigheiter både i generell og meir matematisk programmering.
 • kunne samarbeide, gjerne på tvers av faggrenser, med andre fagspesialistar.
 • kunne formulere seg godt, på ei vitskapleg måte, både skriftleg og munnleg.
 • demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit.

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet i matematiske fag inneheld 90 studiepoeng med fagleg spesialisering. Dei siste studiepoenga kan du velje frå andre fag, eller dei kan brukast til vidare spesialisering i matematiske fag.

Dei 90 studiepoenga med spesialisering må oppfylle følgjande krav:

Ein grunnpakke på sju emne som gir grunnleggande kunnskapar innan matematisk analyse, lineær algebra, differensiallikningar, statistikk og programmering.

Eit prosjektarbeidsemne i matematikk, normalt i sjette semester.

Eitt emne i matematikk eller statistikk, fritt valt i samsvar med dine interesser og vidare planar.

Bachelor i matematiske fag (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 10 SP)
Seminarmodellen på ex.phil er primært eitt tilbod til 1.semesterstudentane
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Spesialisering i matematiske fag (krav 80 SP)
MAT220 kan erstatte INF100 om du oppfyllar breddekravet i graden gjennom eit anna emne.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–62
MAT121Lineær algebra101–62
MAT131Differensiallikningar101–62
STAT110Grunnkurs i statistikk101–63
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT212Funksjonar av fleire variable101–63
STAT111Statistiske metodar101–64
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT264Laboratoriekurs i reknevitskap101–66
MAT292Prosjektarbeid i matematikk101–66
Spesialiseringsval (krav 10 SP)
Vel eitt emne innanfor matematikk eller statistikk på 10 SP.
Valfritt emne (krav 80 SP)
Vel fritt emnar som til saman utgjer 80 studiepoeng
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Valfridommen i slutten av programmet kan nyttast til å ta eit studieopphald i utlandet. Det finst i dag mange alternativ for deg som ønskjer å ta eit semester eller to av utdanninga i eit anna land. Universitetet i Bergen har mange utvekslingsavtaler, både i og utanfor Europa. På bachelorprogrammet i matematiske fag vel vi i tillegg ut spesielle samarbeidsuniversitet for å finne det fagtilbodet som passer best for våre studentar. På den måten får du tilbod om eit tilrettelagt utanlandsopphald som blir integrert i graden.

Se http://www.uib.no/math/utdanning/utveksling for meir informasjon.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

Siste opptak til dette programmet var høst 2013. Fra høst 2014 har vi fire nye program på Matematisk institutt som vil erstatte matematiske fag, se Bachelorprogram i matematikk, Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi, Bachelorprogram i statistikk og Integrert master i aktuarfag.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

I tillegg må du oppfylle krav om realfag (REALFA).

 Meir om opptakskravet. http://kortlink.no/U1

Tilrådde forkunnskapar

Undervisninga byggjer på kunnskap som tilsvarar Matematikk R1+R2.

Overgangsordninger

Du har høve til å byte studieprogram haust og vår. Informasjon om kva for program som er opne for intern overgang og korleis du søker, finn du på: uib.no/utdanning

Matematiske fag
Foto:
UiB

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Matematisk institutt

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar.mnfa@uib.no
55 58 30 30