Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Molekylærbiologi, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i molekylærbiologi (krav 180 SP)
Innføringsemne (normalt tar ein Exphil i 6 semester) (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–62
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen106
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell106
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
Spesialisering i molekylærbiologi - obligatoriske emne (krav 90 SP)
For bachelor i molekylærbiologi inngår ei spesialisering; denne inkluderar 60 sp molekylærbiologi, 30 sp kjemi og 10 sp matematikk/statistikk (i tillegg til innføringsemnet). Studentar med svake forkunnskapar i kjemi bør velje KJEM100 i første semester, medan studentar med gode forkunnskapar i kjemi kan velje KJEM110. KJEM 110 er obligatorisk for alle studentar på programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM110Kjemi og energi101–61
KJEM130Organisk kjemi101–62
MOL100Innføring i molekylærbiologi101–61
MOL102Eksperimentell molekylærbiologi I101–62
MOL103Genstruktur, - funksjon og applikasjonar101–63
MOL200Metabolisme; reaksjonar, regulering og kompartmentalisering101–63
MOL201Molekylær cellebiologi101–64
MOL204Anvendt bioinformatikk101–63
MOL222Eksperimentell molekylærbiologi II101–64
Spesialisering i molekylærbiologi - matematikk/statstikkval (krav 10 SP)
Eit matematikk- eller statistikkemne i tillegg til innføringsemne i matematikk skal veljast i løpet av bachelorgraden. Statistikk er tilrådd, men vel emne etter interesse. Det er og høve til å velje andre emne enn dei som er lista under.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT121Lineær algebra101–64
STAT101Elementær statistikk101–63
STAT110Grunnkurs i statistikk101–63
Valfrie emne (krav 50 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 50 studiepoeng
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester