Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Bachelorprogram i molekylærbiologi (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
Spesialisering i molekylærbiologi - obligatoriske emne (krav 90 SP)
For bachelor i molekylærbiologi inngår ei spesialisering; denne inkluderar 60 sp molekylærbiologi, 30 sp kjemi og 10 sp matematikk/statistikk (i tillegg til innføringsemnet). Studentar med svake forkunnskapar i kjemi bør velje KJEM100 i første semester, medan studentar med gode forkunnskapar i kjemi kan velje KJEM110. KJEM 110 er obligatorisk for alle studentar på programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM110Kjemi og energi101–61
KJEM130Organisk kjemi101–62
MOL100Innføring i molekylærbiologi101–62
MOL200Metabolisme; reaksjonar, regulering og kompartmentalisering101–63
MOL201Molekylær cellebiologi101–64
MOL203Genstruktur og -funksjon101–65
MOL204Anvendt bioinformatikk101–65
MOL221Eksperimentell molekylærbiologi I101–64
MOL222Eksperimentell molekylærbiologi II101–64
Spesialisering i molekylærbiologi - kjemivalg (krav 10 SP)
Vel eit kjemiemne (10 SP) etter interesse. Alle studentar skal ta minimum 30 sp kjemi. KJEM110 og KJEM130 er obligatorisk for alle, og ligg som obligatoriske emne i utdanningsplanen din.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM120Grunnstoffenes kjemi101–6
KJEM131Organisk syntese og analyse101–6
KJEM140Molekylær fysikalsk kjemi101–6
KJEM210Kjemisk termodynamikk101–6
Spesialisering i molekylærbiologi - matematikk/statstikkval (krav 10 SP)
Eit matematikk- eller statistikkemne i tillegg til innføringsemne i matematikk skal veljast i løpet av bachelorgraden. Statistikk er tilrådd, men vel emne etter interesse. Det er og høve til å velje andre emne enn dei som er lista under.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT121Lineær algebra101–64
STAT101Elementær statistikk101–63
STAT110Grunnkurs i statistikk101–63
Valfrie emne (krav 50 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 50 studiepoeng
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester