Hjem
Bachelor

Petroleum- og prosessteknologi, bachelor, 3 år (utgått)

 • Lengde3 År
 • Plassar30
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Hovedinnhold

Ny student

Ny student

Velkommen til studiestart på Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (MatNat)!

Frammøte:¿Du møter måndag 12. august kl. 08.30 i Grieghallen. Oppmøte er obligatorisk for nye studenter.

Ta med: Du trenger ikkje å ta med deg noko. Du får gratis lunsj og du får anledning til en snartur hjem før fadderuken starter.

Program: Her finn du fullt program for studiestarten.

Sjekkliste: Bruk sjekklista for å bli klar for studiestart. Du treng ikkje gjere alt før du møter opp den første dagen.

Har du spørsmål?¿Ta kontakt med informasjonssenteret¿på 55 58 30 30 eller studie.matnat@uib.no.

Studiestart matematisk-naturvitenskapelige fakultet høsten 2020

1/4

Geovitenskap

2/4

Petroleum- og prosessteknologi

3/4

STUDENTINTERVJU PETROLEUM- OG PROSESSTEKNOLOGI

Produsent:
MatNat
4/4

Introduksjon

Programmet utgår

Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet.

Introduksjon

Verda står ovanfor tøffe klimautfordringar. Mengda skadelege utslepp skal reduserast, samstundes som vi skal imøtekomme verdas stadig veksande energibehov. Skal vi nå måla må vi utvinne og nytte dei tilgjengelige energiressursane våre meir effektivt.

Noregs olje- og gassindustri vil sette høge krav til kompetanse innanfor petroleum- og prosessteknologi i åra som kjem. Kunnskap innanfor petroleumsteknologi er nødvendig for å lokalisere og karakterisere olje- og gassreservoar, og for å sikre effektiv utvinning av ressursane. Prosessteknologi gir kunnskap om korleis ein kan vidareforedle naturressursane, og kunne framstille best mogeleg produkt for marknaden og miljøet.

Gjennom studiet opparbeider du deg solid kunnskap innanfor naturvitskapelege- og teknologiske fag. Studiet inneheld emne innanfor geologi, kjemi, fysikk, matematikk og teknologi. Studiet gir ein brei fagleg bakgrunn som gjer deg godt rusta til å løyse tverrfaglege problemstillingar i industrien. Det gir også grunnlag for vidare fordjuping og masterstudium.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

For å løyse dei utfordringane som olje- og gassindustrien kjem til å støyte på i åra framover trengs ny kompetanse. Ei forskingsbasert og tverrfagleg utdanning vil gjere deg rusta til å løyse stadig meir komplekse problemstillingar knytt til effektiv energiutvinning og -produksjon.

Nokre av våre tidlegare studentar jobbar i oljeselskap og serviceselskap. Andre jobbar med utvikling og framstilling av produkt innanfor kjemisk, metallurgisk og mekanisk prosessindustri. Ein viktig del av jobben er å bruke kunnskapen frå studiet til å gjere produksjonsprosessar best mogeleg. Du blir rusta til å sjekke kvalitet og kvantitet på ferdig produkt, utslepp og kostnad.

Tar du ein mastergrad i petroleum- eller prosessteknologi, vil du få ein spissa kompetanse innanfor fagfeltet du vel. Mange arbeidsgivarar set pris på den breie kompetansen frå bachelorgraden i kombinasjon med evna til å fordjupe seg i spesialiserte fagfelt som ein tileignar seg gjennom arbeidet med mastergraden.

Vidare studium

 • Bachelorprogram

Det treårige studiet tek utgangspunkt i dei klassiske realfaga fysikk, geologi, matematikk og kjemi. Med spesialiseringsemne i siste halvdel av studiet i tillegg, får du eit godt fagleg grunnlag for å kunne møte dei utfordringane som fins i olje- og gassindustrien i dag.

 • Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i prosessteknologi eller petroleumsteknologi.

Det er òg mogleg å gå vidare på eit masterprogram i energi eller geologi dersom du vel bestemte valemne.

 • Forsking

UiB har lange tradisjonar innanfor gransking av kontinentalsokkelen. I tida framover blir det viktig med blandt anna forskning innan EOR (metodar for å auke utvinning av olje og gass frå reservoaret), CO2- lagring og på metodar for å transportere og behandla olje og gass på ein effektiv og trygg måte (slik at ein unngår store ulykker som Deepwater Horizon). Desse og andre spørsmål er noko du kan jobbe med dersom du vel å fordjupe deg i petroleumsteknologi eller prosessteknologi.

 • Sjå også desse studia

Geovitskap, fysikk, nanoteknologi, matematiske fag, kjemi.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

- forklare matematiske omgrep og anvende matematiske teknikkar innan til dømes derivasjon og integrasjon, komplekse tall, enkle differensiallikningar og lineær algebra

- forklare generelle kjemiske omgrep og samanhengar mellom desse og kunne utføre enkelt eksperimentalt arbeid i kjemi, greie ut om termodynamikkens lover, elektrokjemi og reaksjonskinetikk og anvende desse til analyse og drøfting av komplekse problemstillingar i faget

- greie ut om mekanikkens grunnleggande omgrep og vera i stand til å bruke desse på fysiske problemstillingar

- forklare og anvende terminologien i geologi, og anvende dette til å skildre og analysera dei geologiske prosessane som har betyding for danning og oppsamling av petroleum,

- Forstå olje- og gass sin plass i noverande og framtidig energiforsyning og vise korleis petroleumsproduksjon kan endrast mot ein meir karbonnøytral energiproduksjon.

- forklare eigenskapane ved porøse medium og dei grunnleggjande petrofysiske omgrepa

- bruke likningar som beskriv fleirfasestrøm generelt i reservoaret og i nærbrønnområdet, trykktesting, materialbalanse, fluideigenskapar og metodar for auka oljeutvinning

- beskrive prinsippa i fluidmekanikk og varmeoverføring, og forklare korleis dei blir bruka til kvantitativ behandling knytt til prosjektering/design av prosessteknisk utstyr

Ferdigheiter:

- bruke bibliotek og vitskapelege databaser til å hente inn relevant informasjon

- arbeide sjølvstendig og kunne delta i team

- bruke laboratorieteknikkar og IT-baserte teknikkar for å tileigne seg og analysere data

- samanfatte analysearbeid i ein skriftleg rapport i tråd med god vitskapelig praksis

Generell kompetanse:

- formidle idear, problem og løysningar både til spesialistar og ikkje-spesialistar ved hjelp av ulike teknikkar som omfattar kvalitativ og kvantitativ informasjon

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet i petroleum- og prosessteknologi skal innehalde 20 studiepoeng med innføringsemne i tillegg til ei spesialisering på 120 studiepoeng.

I byrjinga av studiet blir det lagt stor vekt på å gi deg eit godt grunnlag i nokre viktige «verktøyfag» innanfor matematikk, geologi, generell og fysikalsk kjemi og mekanikk. Desse faga bygger eit godt fundament til det vidare bachelorprogrammet, og ein eventuell mastergrad. 

Bachelor i petroleum- og prosessteknologi (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–62
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–62
Spesialisering i petroleum- og prosessteknologi (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOV101Innføring i geologi101–61
KJEM110Kjemi og energi101–63
KJEM210Kjemisk termodynamikk101–65
MAT131Differensiallikningar101–62
PHYS111Mekanikk 1101–64
PHYS112Elektromagnetisme I101–63
PTEK100Introduksjon til petroleum- og prosessteknologi101–61
PTEK202Fluidmekanikk og varmeoverføring101–65
PTEK211Grunnleggjande reservoarfysikk101–63
PTEK212Reservoarteknikk I101–64
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT102Brukarkurs i matematikk II101–62
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–62
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOV260Petroleumsgeologi101–66
PTEK203Masseoverføring og faselikevekter101–66
Valfrie emne (krav 40 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM130Organisk kjemi101–61
KJEM140Molekylær fysikalsk kjemi101–61
KJEM299Bachelorprosjekt i kjemi 101–61
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–64
MOL201Molekylær cellebiologi101–61
PHYS118Moderne fysikk I101–61
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Dersom du ønsker eit utanlandsopphald under bachelorstudiet, kan du ta kontakt med studierettleiar eller fagleg rettleiar. UiB har i dag avtalar med University of Alberta (Canada) der det finst tilrettelagde studieopphald. Men har du berre valemne i det semesteret du ønskjer å reise, kan du velje blandt dei fleste utvekslingsavtalane som UiB har. Det er også mogleg å få eit opphald ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Det passar best å ta utanlandsopphald i det sjette semesteret.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er
søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar
med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på: http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til
bachelorprogrammet i petroleum- og prosessteknologi, studiekode i Samordna opptak: 184917.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALR2:

Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og i tillegg anten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Tilrådde forkunnskapar

Bachelorprogrammet bygger på Matematikk R1+R2, Kjemi 1 og Fysikk 1+2. Det er ein fordel å ha Kjemi 2 i tillegg. Dersom du har svakare forkunnskapar må du rekne med lengre studietid.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Prosess- og petroleumsteknologi
Foto/ill.:
Utdanningsavdelingen, UiB

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fysikk og teknologi

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@mnfa.uib.no

55 58 30 30