Hjem

Tannpleie, bachelor, 3 år

Tennene er noko av det første vi legg merke til når vi møter kvarandre, og alle ønsker å behalde friske tenner heile livet. Som tannpleiar sørger du for at folk får den kunnskapen dei treng for å ta best mogleg vare på tannhelsa si!
 • Lengde3 År
 • Ordinær50,9
 • Primær47
 • Plassar32
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Tannpleiaren undersøker tenner og munnhole, reingjer, fjernar tannstein, tar røntgenbilete, diagnostiserer tannsjukdom, underviser og gir rettleiing om korleis ein best kan ta vare på tennene sine. Som tannpleiar vil du få ein variert kvardag med pasientar i alle aldrar, frå barnehageborn til eldre på sjukeheim.

Meir informasjon under

Hvordan er det å studere tannpleie ved UiB?

Produsent:
Stine Mari Velsvik

Nokre spørsmål vi diskuterer er:

 • Korleis kan vi førebygge sjukdommar i tenner og munn?
 • Korleis verkar kosthald inn på tann- og munnhelse?
 • Korleis verkar sjukdommar i munnen inn på resten av  kroppen?
 • Kan tannbleiking skade tennene? 

Tannpleie er et profesjonsretta studium som består både av teori og praksis. Studiet legg vekt på sjukdomsførebyggande og helsefremmande arbeid. Som tannpleiar vil du gi rettleiing til enkeltpasientar og grupper, og bidra til å førebygge sjukdommar i munnhole og fremme tannhelse.  

Tannhelsa i den norske befolkninga har betra seg gjennom åra. Tannpleiarar i Den offentlege tannhelsetenesta spelar ei viktig rolle i dette folkehelsearbeidet, gjennom sitt arbeid med barn, vaksne og eldre. På tannklinikken er tannpleiaren ofte den første som møter pasienten.

I tillegg til odontologiske og naturvitskapelege fag består tannpleiestudiet av samfunnsfag og pedagogikk/psykologi. Det er ein fordel å ha noko realfag frå før, til dømes matematikk, men ikkje eit krav.

Gjennom studiet øver du på behandlingsteknikkar på modellar og behandlar pasientar under rettleiing.

Studiet passer for deg som

 • liker både teori og praksis
 • liker å ha ein full timeplan, og få tett oppfølging frå flinke lærarar
 • er innstilt på mykje obligatorisk undervising, og at studiet har ein fast plan
 • har evne til å vise empati og sette seg inn i andre sine utfordringar

Retningslinjer vedrørende arbeidstøy under studiet: 

Studentene skal bruke arbeidstøy under arbeid i Ferdighetsenteret og i klinikkene. Arbeidstøyet består av klinikkbukser og kittel med kort arm for å sikre adekvat håndhygiene. Religiøse hodeplagg som brukes i klinikken anses som arbeidstøy, og følger regler for arbeidstøy. Alt arbeidstøy eies av Odontologisk Universitetsklinikk, og tøyet lånes ut til studentene.

Mer informasjon om smittevernpraksis ved Odontologisk Universitetsklinikk finner du her.

Jobb 

Fullført bachelorgrad gir grunnlag for autorisasjon som tannpleiar frå Helsedirektoratet. Autorisasjonen er eit bevis på at du har ein offentleg godkjent tannpleiarutdanning.

Arbeidsmoglegheitene for tannpleiarar er gode. Du får eit yrke som er rikt på utfordringar og ordna arbeidstid.

Tannpleiaren er ofte den første som møter pasienten på tannklinikken. Tannpleiarar jobbar både i offentleg og privat sektor. Som autorisert tannpleiar er det også mogleg å etablere eigen tannklinikk. Tannpleiarar jobbar også på skular, helsestasjonar og andre omsorgsinstitusjonar. Nokre forskar, underviser eller jobbar med administrasjon. Tannpleiarar speler ei viktig rolle i tannhelseteamet og samarbeider ofte tett med andre helsearbeidarar.

Etter fullført bachelorgrad kan du søke deg videre til ulike masterprogram, som for eksempel

NB! Det går ikkje an å bygge på bachelor i tannpleie til master i odontologi (tannlegeutdanninga).

Etter ein mastergrad kan du studere vidare til doktorgrad ved å søke opptak til ph.d.-programmet

Meir informasjon under

Oppbygging 

Bachelorstudiet i tannpleie er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august kvart år.   

Slik er studiet lagt opp: 

1. studieår: I løpet av det første studieåret vil du ha teoretiske fag som kjemi og biokjemi, anatomi og  tannanatomi. Du vil også ha undervising i fysiologi og ernæring, patologi,  mikrobiologi, hygiene og røntgen- og medisinlære. Du har praktisk undervisning på odontologisk ferdigheitssenter som førebuing til pasientbehandling: Først trenar du på modellar og deretter får du behandle vaksne pasientar under rettleiing. Du lærer også å behandle pasientar med tannlegeskrekk.

På byrjinga av studieåret skal du ha Ex.Phil., som er eit obligatorisk filosofiemne. 

2. studieår: På 2. studieår vil du lære om sjukdomar i kjeve- og slimhinner, tannstillingsfeil, korleis tapte tenner kan erstattast med kunstige tenner og om korleis du behandlar sjukdom i tenner og støttevev. Du får trening i å setje bedøving og går i gang med å behandle barn og eldre på klinikken i tillegg til vaksne pasientar. Dyktige lærarar vil hjelpe og rettleie deg i det kliniske arbeidet. Du lærer om tann- og munnhelse i eit samfunnshelseperspektiv, og får ei innføring i regelverket som gjeld for støtte til tannbehandling.

3. studieår: På siste studieår vil du bruke mykje tid på å øve på behandling av pasientar i alle aldrar på dei ulike odontologiske tannklinikkane. Du vil lære korleis du oppnår eit tillitsforhold til pasientane ved hjelp av psykologiske teknikkar, og korleis du kan drive tann- og munnhelsefremmande undervising og rettleiing. Det vert også fokusert på korleis du som tannpleiar kan inngå i eit tverrfagleg helsepersonellteam for pasientane. I siste semester vil du ha eit 4 veker langt praksisopphald ved ein klinikk i Den offentlege tannhelsetenesta. UiB skaffar praksisplassar over heile landet. I løpet av studieåret skal du skrive ei bacheloroppgåve om eit tema du vel sjølv.  

Du finn detaljert timeplan og litteraturliste på kvart emne i emneoversikta. 

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardagen 

Som ny student på tannpleiestudiet vil du få tilbod om å delta i ei mentorgruppe. I mentorgruppa blir du kjent med andre som studerer det same som deg og som du vil møte i undervisninga det første studieåret. Vidarekomne studentar på studieprogrammet ditt leiar mentorgruppene og vil dele av sine erfaringar med studia og studiekvardagen. 

Meir informasjon under

Tannpleie

Produsent:
Martin Nyhammer

Som tannpleiestudent følger du eit fast løp. Du har om lag 30 timar undervising i veka, og størstedelen av undervisinga er obligatorisk. Dette er fordi du heile tida må kunne det som er nødvendig for å behandle eigne pasientar. Allereie første studieår vil du byrje med praksis og møte pasientar.

Undervisinga er lagt opp som

 • forelesingar
 • seminargrupper
 • laboratorium og praktiske øvingar
 • skriving av bacheloroppgåve
 • praksis ved Universitetstannklinikken
 • praksis i Den offentlege tannhelsetenesta

I tillegg til desse aktivitetane må du lese på eiga hand. Du må vere budd på å vere til stades på studiet frå klokka 8 til 16 dei fleste dagane.

Praksisstudiet på tredje studieår skal mellom anna førebu deg på yrkeslivet slik at det blir lettare å omstille deg frå å vere student til å praktisere som tannpleiar.  Du lærer å ta ansvar, arbeide sjølvstendig og samarbeide med andre.  Du lærer også om rolla Den offentlege tannhelsetenesta spelar i det systematiske tannhelsefremmande arbeidet i Noreg.

Klassane på tannpleiestudiet er små og mykje av den kliniske ferdigheitstreninga blir undervist i mindre grupper.  Du vil også ha undervising side om side med studentar som har kome lengre på studiet. Studentmiljøet på tannpleiestudiet er aktivt og sosialt, og det er mange studentorganisasjonar du kan engasjere deg i.

UiB har eitt av dei mest moderne odontologibygga i Europa på Campus Årstad (Alrek Helseklynge). I odontologibygget er det ferdigheitssenter, pasientklinikkar, ulike typar undervisningsrom, lesesal og kantine. Du vil også ha noko undervisning på campus Haukeland, på Bygg for Biologiske basalfag mellom anna. Her er det undervisningsrom, laboratorium, lesesal og bibliotek. På Armauer Hansens hus finn du også lesesalar og grupperom. 

Kva lærer du?

Ein student med bachelorgrad i tannpleie

 • har brei kunnskap om helserelaterte basalfag, fag innanfor folkehelse og odontologiske kliniske fag
 • kan undersøke tenner og munnhole, ta opptak av- og granske røntgenbilete, diagnostisere tannsjukdom klinisk og røntgenologisk, behandle tannkjøttssjukdommar, sette lokalbedøving, undersøke bitt, legge midlertidige fyllingar, og utføre profesjonell tannreingjering
 • kan kommunisere godt med pasientar og pårørande

Du kan reise på utveksling om hausten på 3. studieår. Du kan reise til avtaleuniversitet i Danmark, Sverige eller USA

Slik søker du om å reise på utveksling

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her