Hjem

Tannpleie, bachelor, 3 år

Tennene er noko av det første vi legg merke til når vi møter kvarandre, og alle ønsker å behalde friske tenner heile livet. Som tannpleiar sørger du for at alle får den kunnskapen dei treng for å ta best mogleg vare på tannhelsa si! 
 • Lengde3 år
 • Ordinær47,7
 • Primær42,1
 • Plassar32
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Som tannpleiar har du ein variert kvardag med pasientar frå barnehageborn til eldre på sjukeheim. Tannpleiaren undersøker tenner og munnhole, reingjer, fjernar tannstein, tar røntgenbilete, diagnostiserer tannsjukdom, underviser og gir rettleiing om korleis ein best kan ta vare på tennene sine. Slik bidrar du til å førebygge sjukdommar og fremme munnhelse.  

Meir informasjon under

Tannpleie

Produsent:
Martin Nyhammer

Nokre spørsmål vi diskuterer er: 

 • Korleis kan vi førebygge ulike sjukdommar i tenner og munn? 
 • Korleis verkar sjukdommar i munnen inn på sjukdommar andre stader i kroppen? 
 • Kan tannbleiking skade tennene?  

Tannpleie er et profesjonsretta studium som består både av teori og praksis. Studiet legg vekt på sjukdomsførebyggande og helsefremmande arbeid. Tannpleiaren er ofte den som først møter pasienten, og som undersøker tenner og munnhole, utøver klinisk tannpleie, og underviser og gir rettleiing til enkeltpasientar og grupper.  

Tannhelsa i den norske befolkninga har betra seg gjennom åra. Tannhelsetenesta spelar ei viktig rolle i dette viktige folkehelsearbeidet, gjennom sitt arbeid med barn, vaksne og eldre.  

I tillegg til odontologiske og naturvitskapelege fag består studiet av samfunnsfag og pedagogikk/psykologi. Det er ein fordel å ha noko realfag frå før, til dømes matematikk.  

Som del av studiet skal du øve på modellar men også ha pasientbehandling. 

Karriere 

Etter du har fullført bachelorgraden kan du få autorisasjon som tannpleier frå Helsedirektoratet. Autorisasjonen er et bevis på at du har ein offentleg godkjent tannpleiarutdanning. 

Arbeidsmoglegheitene for tannpleiarar er gode. Du får eit yrke som er rikt på utfordringar, og du speler ei viktig rolle i tannhelseteamet. 

Tannpleiarar arbeider både i offentleg og privat sektor. Som autorisert tannpleier er det også mogleg å etablere eigen tannklinikk. Tannpleiarar arbeider også på skolar, helsestasjonar og andre institusjonar. Nokre forskar, underviser eller jobbar med administrasjon. Tannpleiarar samarbeider ofte tett med andre helsearbeidarar. 

Etter fullført bachelorgrad kan du søke deg videre til ulike masterprogram, som for eksempel 

NB! Det går ikkje an å bygge på til master i odontologi (tannlege).

Etter mastergrad kan du studere vidare til doktorgrad ved å søke opptak til ph.d.-programmet.

Meir informasjon under

Bilde av student i ferdighetssenteret
Amalie Gjerde Utheim

Oppbygging 

Bachelorstudiet i tannpleie er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august. Ex. Phil. (examen philosophicum) er eit filosofiemne som høyrer til i alle bachelorprogramma ved UiB.   

Du finn detaljert vekeplan og litteraturliste på emnesidene.  

Merk at nokre emne går over fleire semester før du skal ha eksamen. 

Semester 1: 

 • Examen philosophicum: skuleeksamen eller seminarmodell (10 studiepoeng)     
 • TPBAKBK Kjemi og biokjemi (10 studiepoeng) 
 • TPBAANA Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi (10 studiepoeng) 
 • TPBAFERD Ferdighetskurs (10 studiepoeng)     
 • TPBAFORI/II Klinisk innføringskurs del I og II (5 studiepoeng)   
 • TPBAMAT Odontologiske biomaterialer (0 studiepoeng) 

Semester 2: 

 • TPBAANA Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi (10 studiepoeng)  
 • TPBAFAR Farmakologi (5 studiepoeng)  
 • TPBARØN Røntgenologi (10 studiepoeng) 
 • TPBAFYS Fysiologi og ernæringslære (5 studiepoeng) 
 • TPBAPAT Patologi generell (5 studiepoeng) 
 • TPBAMIKR Mikrobiologi og hygiene (5 studiepoeng)     
 • TPBAFOB Odontofobi (0 studiepoeng) 
 • TPBAFOR-K1 Førebyggjande tannhelsearbeid; vaksentannpleie kull 1 (0 studiepoeng) 

Semester 3: 

 • TPBAFAR Farmakologi (5 studiepoeng)  
 • TPBARØN Røntgenologi (10 studiepoeng)  
 • TPBAINFIL Kurs i infiltrasjonsanestesi (5 studiepoeng) 
 • TPBAKOS Kjeve- og slimhinnelidelser (10 studiepoeng) 
 • TPBAPED  Pedodonti + godkjent klinikk (15 studiepoeng) 
 • TPBAFOR-K2 Førebyggjande tannhelsearbeid; vaksentannpleie kull 2 (0 studiepoeng) 
 • TPBAPED/PSY Pedagogikk og psykologi (15 studiepoeng)   
 • TPBAKAR/END Kariologi og endodonti (15 studiepoeng)  
 • TPBAPER Periodonti (10 studiepoeng)
 • TPBAKJE Kjeveortopedi (5 studiepoeng) 
 • TPBASAM Samfunnsodontologi med praksisstudiet (5 studiepoeng)  
 • TPBAPRO/GER Protetikk og gerodontologi + godkjent klinikk (5 studiepoeng) 
 • TPBAALM Allmennodontologi (10 studiepoeng) 

Semester 4: 

 • TPBAPED  Pedodonti + godkjent klinikk (15 studiepoeng) 
 • TPBAFOR-K2 Førebyggjande tannhelsearbeid; vaksentannpleie kull 2 (0 studiepoeng) 
 • TPBAPED/PSY Pedagogikk og psykologi (15 studiepoeng)   
 • TPBAKAR/END Kariologi og endodonti (15 studiepoeng)  
 • TPBAPER Periodonti (10 studiepoeng) 
 • TPBAKJE Kjeveortopedi (5 studiepoeng) 
 • TPBASAM Samfunnsodontologi med praksisstudiet (5 studiepoeng)  
 • TPBAPRO/GER Protetikk og gerodontologi + godkjent klinikk (5 studiepoeng) 
 • TPBAALM Allmennodontologi (10 studiepoeng) 

Semester 5: 

 • TPBAPED/PSY Pedagogikk og psykologi (15 studiepoeng)   
 • TPBAPED  Pedodonti + godkjent klinikk (15 studiepoeng)  
 • TPBASAM Samfunnsodontologi med praksisstudiet (5 studiepoeng)  
 • TPBAPRO/GER Protetikk og gerodontologi + godkjent klinikk (5 studiepoeng) 
 • TPBAALM Allmennodontologi (10 studiepoeng) 
 • TPBAPROSJ Prosjektoppgåve (10 studiepoeng) 
 • TVEPS Tverrprofesjonell læring (0 studiepoeng) 
 • TPBAFOR-K3 Førebyggjande tannhelsearbeid; vaksentannpleie kull 3 (0 studiepoeng) 

Semester 6: 

 • TPBASAM Samfunnsodontologi med praksisstudiet (5 studiepoeng)  
 • TPBAPRO/GER Protetikk og gerodontologi + godkjent klinikk (5 studiepoeng) 
 • TPBAALM Allmennodontologi (10 studiepoeng) 
 • TVEPS Tverrprofesjonell læring (0 studiepoeng) 
 • TPBAFOR-K3 Førebyggjande tannhelsearbeid; vaksentannpleie kull 3 (0 studiepoeng) 

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardagen 

Som tannpleiestudent følger du eit fast løp og alle emne er obligatoriske. Du har om lag 30 timar undervising i veka, og størstedelen av undervisninga er obligatorisk. Dette er fordi du heile tida må kunne det som er nødvendig for å behandle eigne pasientar. 

Undervisninga er lagt opp som:  

 • Forelesingar 
 • Seminargrupper 
 • Laboratorium og praktiske øvingar 
 • Skriving av bacheloroppgåve 
 • Praksis ved Universitetstannklinikken 
 • Praksis i Den offentlege tannhelsetenesta

I tillegg til desse aktivitetane må du lese på eigenhand. Du må vere budd på å vere til stades på studiet frå klokka 8 til 16 dei fleste dagane. 

På tredje studieår skal du ha fire vekers praksisstudium i Den offentlege tannhelsetenesta. Her blir du først og fremst førebudd på yrkeslivet slik at det blir lettare å omstille seg frå det å vere student til det å praktisere som tannpleiar. Du lærer å ta ansvar, arbeide sjølvstendig og samarbeide med andre.  

UiB har eitt av dei mest moderne odontologibygga i Europa, med ferdigheitssenter, pasientklinikkar, andre undervisningsrom, lesesal og kantine. Studentane kan også bruke lesesalar på Armauer Hansens hus, og bibliotek, laboratorium og forelesningssalar på BB-bygget.  

Tannpleiestudentane har pasientbehandling allereie i første studieår. I tillegg jobbar tannpleiestudentane på ulike arenaer for folkehelsearbeidet, som barnehagar, skular og sjukeheimar. Studiet har samfunns- og åtferdsfag som pedagogikk og psykologi ved sida av dei kliniske emna. 

Studentane våre trivst godt med at vi har tidleg praksis og møte med pasientar, eit godt studentmiljø og topp moderne og godt utstyrte undervisningsrom.  

Kva lærer du? 

Ein student med bachelorgrad i tannpleie: 

 • har brei kunnskap om helserelaterte basalfag, fag innanfor folkehelse og odontologiske kliniske fag. 
 • kan undersøke tenner og munnhole, ta opptak av- og granske røntgenbilete, diagnostisere tannsjukdom klinisk og røntgenologisk, behandle tannkjøttssjukdommar, anvende lokalbedøving, undersøke bitt, legge midlertidige fyllingar, og utføre profesjonell tannreingjering. 
 • kan kommunisere godt med pasientar og pårørande 

Du kan reise på utveksling i femte semester. Det vanlegaste er å reise til universitet i Sverige, Danmark eller USA.  

Anbefalte utvekslingsavtalar

Danmark

Sverige

USA

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her