Hjem
Bachelor

Tannpleie, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • Poenggrense49,0 / 42,9
 • Plassar32
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Tennene er noko av det første vi legg merke til når vi møter kvarandre, og alle ønsker å behalde friske tenner heile livet. Med ein bachelorgrad i tannpleie arbeider du med å førebygge sjukdom i tenner hos barn, vaksne og eldre.

Noko av det viktigaste du gjer som tannpleiar, er å sørge for at alle får den kunnskapen dei treng for å ta best mogleg vare på tannhelsa si.

Bachelorgraden i tannpleie er både teoretisk og praktisk retta, og du lærer teori og praksis parallelt gjennom heile studiet. Den teoretiske delen av studiet inneheld for eksempel kjemi, fysiologi, anatomi, pedagogikk og mange odontologiske fag. Kommunikasjon og omsorg for pasientar, rådgjeving og informasjonsarbeid er også viktige fagområde du blir kjent med gjennom studiet.

Livet som tannpleiarstudent er interessant, utfordrande og travelt med mykje obligatorisk undervisning. Du samarbeider tett, og blir godt kjent med dei andre studentane. Du blir ein del av eit godt studentmiljø med mykje aktivitet, både fagleg og sosialt.

Du har også tilgang til eit nytt og høgteknologisk odontologibygg, der du møter den nyaste teknologien innanfor tannhelse både i ferdigheitssenteret og i universitetstannklinikken.

I den praktiske delen av studiet behandlar du pasientar både i tannklinikken og i den offentlege tannhelsetenesta, etter å ha trena på modellar i ferdigheitssenteret. Du lærer blant anna å undersøke tenner og tannkjøtt, finne hol i tennene, ta røntgenbilde, fjerne tannstein og du bidrar til å behandle tannkjøttsjukdommar.

Tannpleie

Produsent:
Martin Nyhammer
Bilde av student i ferdighetssenteret
Amalie Gjerde Utheim

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Tannpleiarar arbeider både i offentleg og privat sektor. Nokre tannpleiarar arbeider som sjølvstendig næringsdrivande på eigen tannklinikk, andre i privat praksis eller i den offentlege tannhelsetenesta.

Tannpleiarar arbeider også på skolar, helsestasjonar og andre institusjonar. Nokre forskar, underviser eller jobbar med administrasjon. Tannpleiarar samarbeider ofte tett med andre helsearbeidarar.

Arbeidsmoglegheitene for tannpleiarar er gode. Du får eit yrke som er rikt på utfordringar, og du speler ei viktig rolle i tannhelseteamet.

Vidare studium

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i helsefag. Ved UiB kan du for eksempel ta master i helsefremmande arbeid / helsepsykologi (lenke), genetisk rettleiing (lenke) eller global helse (lenke).

Med nokre tillegg i utdanninga kan du søke på masterstudia i biomedisin (lenke) eller human ernæring (lenke).

Forsking

Du kan forske på mange spennande emne innanfor førebyggande tannhelse. UiB har eit eige senter som forskar på helsefremmande arbeid, miljø og livsstil (HEMIL-senteret). Senteret er leiande i Norden på dette fagområdet.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kunnskaper

 • Kandidaten har bred kunnskap om helserelaterte basalfag, fag innenfor folkehelse og odontologiske kliniske fag.
 • Kandidaten kan greie ut om hvordan samfunnsforhold kan virke inn på oral helse på individ- og gruppenivå

Ferdigheter

 • Kandidaten kan kommunisere godt med pasienter og pårørende
 • Kandidaten kan formidle informasjon om munnhelse til grupper via ulike kanaler.
 • Kandidaten kan samarbeide med annet helsepersonell.
 • Kandidaten kan arbeide selvstendig klinisk med vurdering av pasienter, profylakse, periodontal behandling, og visse former for vedlikeholdsbehandling. Kandidaten kan således undersøke tenner og munnhule, ta opptak av- og granske røntgenbilder, diagnostisere tannsykdom klinisk og røntgenologisk, behandle tannkjøttssykdommer, anvende lokalbedøvelse, undersøke bittforhold, legge midlertidige fyllinger, og utføre profesjonell tannrengjøring.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kjenner sin rolle innen helseteamet (offentlige og private tannklinikker, sykehjem, sykehus etc.) og kan henvise pasienter videre når det er behov for det.
 • Kandidaten har gode holdninger til etikk, respekt, profesjonalitet og samarbeid.
 • Kandidaten kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagfeltet og er bevisst på behovet for livslang læring.
 • Kandidaten kan vurdere kritisk egen virksomhet/praksis

Oppbygging

Oppbygging

Det første studieåret blir det lagt vekt på å utvikle ein odontologisk yrkesidentitet. Det blir også gitt innføring i grunnleggande medisinske og odontologiske fag som kjemi og biokjemi, anatomi, fysiologi og farmakologi. Noko kjennskap til realfag vil vere ein fordel.

Du lærer om grunnleggande prinsipp og tekniske ferdigheiter som er nødvendige for å kunne undersøke, diagnostisere og legge behandlingsplanar for helsefremmande tiltak og førebyggande tannbehandling hos vaksne pasientar. Alt i 2. semester startar du opp med behandling av pasientar.

I 2. og 3. studieår går ein djupare inn i dei odontologiske faga, og i emne som barnetannpleie og allmennodontologi samarbeidar tannpleiestudentar og odontologistudentar. I 3. studieår skal du hospitere på sjukeheim/aldersheim og ha ein månad praksis i den offentlege tannhelsetenesta. Du skal òg skrive ei bacheloroppgåve, og presentere denne munnleg.

Bachelorprogram i tannpleie (krav 180 SP)
Emne som tek til 1. studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TPBAKBKKjemi og biokjemi101
TPBAANAAnatomi: Tannanatomi og generell anatomi101–2
TPBAFERDFerdighetskurs101
TPBAFORI/IIKlinisk innføringskurs del I og II51
TPBAMATOdontologiske biomaterialer01
TPBAFARFarmakologi52–3
TPBARØNRøntgenologi102–3
TPBAFYSFysiologi og ernæringslære52
TPBAPATPatologi generell 52
TPBAMIKRMikrobiologi og hygiene52
TPBAFOBOdontofobi02
TPBAFOR-K1Førebyggjande tannhelsearbeid; vaksentannpleie kull 102
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MOEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-MOSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Emne som tek til i 2. studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TPBAINFILKurs i infiltrasjonsanestesi 53
TPBAKOSKjeve- og slimhinnelidelser103
TPBAPEDPedodonti + godkjent klinikk153–5
TPBAFOR-K2Førebyggjande tannhelsearbeid; vaksentannpleie kull 203–4
TPBAPED/PSYPedagogikk og psykologi153–5
TPBAKAR/ENDKariologi og endodonti 153–4
TPBAPERPeriodonti103–4
TPBAKJEKjeveortopedi53
TPBASAMSamfunnsodontologi med praksisstudiet54–6
TPBAPRO/GERProtetikk og gerodontologi + godkjent klinikk54–6
TPBAALMAllmennodontologi104–6
Emne som tek til i 3. studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TPBAPROSJProsjektoppgåve105
TVEPSTverrprofesjonell læring05–6
TPBAFOR-K3Førebyggjande tannhelsearbeid; vaksentannpleie kull 305–6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Gjennom opphald på utanlandske universitet får du sjansen til å oppleve fagmiljø som fungerer annleis enn her heime. Opphaldet gir kunnskap om andre tenkemåtar som du kan bygge vidare på i yrkeslivet. Utvekslinga er tilpassa den siste delen av profesjonsstudiet der du jobbar relativt sjølvstendig i klinisk teneste.

Les meir om utveksling her:
Informasjon om utveksling


Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO)..

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tannpleie
Foto:
Colourbox

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184743

Les heile studieplanen

Kontakt

Det medisinske fakultet

info@med.uib.no

55 58 64 00

(man-fre:12.00 - 14.00)