Hjem

Generell psykologi, bachelor, 3 år

Psykologi er vitskapen om åtferd og mentale prosessar hos menneske. Ved å studere psykologi lærer du korleis vi menneske påverkar og relaterer oss til kvarandre.
 • Lengde3 år
 • Ordinær54,7
 • Primær49,7
 • Plassar60
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Velkommen til studiestart 2020 på bachelorprogrammet i generell psykologi, eit studium som administreres av Det psykologiske fakultet.  

Første møte: studiestart måndag 10. august med orienteringsmøte i Auditorium 1, Juss-bygget, klokka 12:15. 

Korona: oppdatert informasjon om koronasituasjonen ved UiB 

Utstyr du må ha: Du må ha eigen PC. 

Program: Programmet for studiestarten vil komme. 

Sjekkliste: For å bli klar for studiene, må du gjennom en sjekkliste. Du vil få hjelp til semesterregistrering i studiestartveka.  

Vanlege emne fyrste semester: PSYK111 - Innføring i psykologi og psykologiens historie PSYK112 - Sosial-og personlegdomspsykologiPSYK113 - Innføring i metode 

Har du tatt emner fra før: Etter at du har fått opptak kan du kan søke om at tidligare eller ekstern utdanning tatt ved andre institusjonar skal bli ein del av graden din ved UiB. Søknadsskjema og meir informasjon

Trenger du tilrettelegging av ditt studieløp, eller er i risikogruppen for COVID-19? Søk om tilrettelegging

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 27 10 eller studieveileder.psyfa@uib.no

 

I generell psykologi vil du lære å identifisere og analysere mennesket i samspel med omgivnadane. I studiet vil du bli kjent med hovudretningane i psykologien som for eksempel sosial-, utvikling-, personlegdom-, kognitiv og biologisk psykologi. I studiet lærer du deg å drøfte etiske problem og dilemma som er knytt til psykologiske tema, og du vil betre kunne møte og forstå korleis vi menneske tenker og handlar. 

Psykologifaget forskar på fleire ulike tema, for eksempel: 

 • Korleis påverkar kognitive og sosiale faktorar avgjerdsprosessane våre? 
 • Kva for konsekvensar og utfordringar er kopla til kulturelt mangfald i samfunn og arbeidsliv?  

Bachelorprogrammet gjer deg ein bakgrunn for å forstå røynsle, affekt og kognisjon, læring og åtferd. Åtferd er i psykologien forklart med teoriar som er baserte på vitskaplege metodar. Gjennom lesing og deltaking i førelesingar og seminar vil du bli kjend med hovudorienteringar, teoretiske hovudperspektiv, sentrale forskingsbidrag og funn i psykologifaget. Studiet skal òg gje deg innsikt og trening i forskjellige forskingsmetodar. 

Jobb 

Med ein bachelorgrad i generell psykologi har du kunnskap om menneske. Psykologiemna og dei valfrie emna gjer retning på kva du kan jobbe med, til dømes: 

 • undervising 
 • sakshandsaming 
 • konsulentarbeid 
 • media 
 • ideelle organisasjonar og anna organisasjonsarbeid 

Kanskje har du ei utdanning frå før der bachelorgraden i generell psykologi passar særs godt som tillegg, til dømes: 

 • læraryrket 
 • administrasjon  
 • leiaroppgåver 

Nokre av våre tidlegare studentar jobbar som miljøterapeut for flyktningar, arbeidsleiar for kommunale bustader, eller som forskarar i universitetssektoren.  

Etter denne bachelorutdanninga kan du søke deg vidare til fem masterprogram ved Det psykologiske fakultet

Dersom du bygger på med ein mastergrad, får du kvalifikasjonar for vidare forsking, formidling og undervisning på høgare nivå. 

Meir informasjon under

Oppbygging 

Bachelorprogrammet i generell psykologi er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august. Ex.phil. (examen philosophicum) er eit filosofiemne som høyrer til i alle bachelorprogramma ved UiB. Obligatoriske emne på studiet er 30 studiepoeng innføringsemne, og 90 studiepoeng spesialisering i generell psykologi.  

Du finn detaljert timeplan og litteraturliste på emnesidene.  

Sjå oversikt over alle kurs

Studiekvardagen 

Som student i generell psykologi blir du del av eit godt studiemiljø.  

Studiet er bygd opp av: Forelesingar, seminargrupper, nettbasert undervisningsmateriell, grupper og diskusjonsforum, oppgåveskriving og bacheloroppgåve. I løpet av ei typisk veke har du 2-10 timar undervisning, i tillegg kjem tid på lesesalen og eigenstudiar. Du har generelt stor fridom til å planlegge kvardagen din. Totalt må du rekne med å bruke omtrent like mykje tid på studiet som på ein fulltidsjobb. Litteraturen og undervisninga er på norsk og engelsk. Fleire av emna har obligatoriske undervisningsaktivitetar, som må vere godkjend før ein kan ta eksamen i emnet. 

Som student i arbeids- og organisasjonspsykologi vil du halde til på campus i Bergen sentrum. Du kan lese på fakultetet sine lesesalar i Christies gate 12 og i lesesalar i U. Pihls hus. På fakultetet er det også grupperom som kan nyttast. .

Valfrie emne utgjer eitt års studium, 60 studiepoeng. Dei valfrie emna kan i prinsippet fyllast med alle typar godkjend høgare utdanning som ikkje overlappar med det som er obligatorisk i graden. Du kan, innanfor visse rammar, velje blant alle emne som blir tilbydde på UiB.

Det psykologiske fakultetet tilrår likevel nokre emne og kombinasjonar fordi dei er nyttige saman med dei obligatoriske emna på programmet og kan utgjere ei ytterlegare spesialisering. Det vert elles anbefalt emne innanfor psykologi, helsefag, helsepsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, pedagogikk, sosialantropologi, sosiologi og samfunnsvitskap.  

Les om korleis studentane våre har det

Kva lærer du? 

Med ein bachelorgrad i generell psykologi: 

 • Kan du forstå korleis eit psykologisk fenomen kan studerast og forklarast på fleire måtar og vurdere ulike teoretiske forklaringar opp mot kvarandre. 
 • Kan du vurdere ulike forskingsmetodar for innsamling og analyse av eit datamateriale. 
 • Kan du vise ei kritisk tilnærming til gjeldande kunnskap og praksis innanfor det psykologiske fagfeltet. 

Sjå liste over heile læringsutbytet. 

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i ditt femte valfrie semester. Vi har avtalar om utveksling med mange universitet i Norden, Europa, Australia, New Zealand, Sør-Afrika, USA, og Canada. Fakultetet oppmodar deg til å starte tidleg med planlegginga dersom du tenkjer på å studere ved eit utenlandsk universitet. Utveksling gir deg nye perspektiv, samt moglegheiter til å lære eit nytt språk og ein ny kultur. Internasjonal erfaring og språk verdsettast av stadig fleire arbeidsgivarar.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

Du søker studiet gjennom Samordna opptak innan 15. april.

Søk her