Hjem

Spesialpedagogikk, bachelor, 3 år

Spesialpedagogikk er for deg som vil utgjere ein forskjell for barn og unge, ved å legge til rette for at alle skal kunne lære ut frå sine særlege behov.
 • Lengde3 År
 • Ordinær51,8
 • Primær45
 • Plassar23
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Velkommen til studiestart på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk, eit studium ved Det psykologiske fakultet. 

Første møte: Orienteringsmøte måndag 10. august, kl. 14.15-16.00, Jusbygget Aud. 3

Korona: Oppdatert informasjon om Korona situasjonen ved UiB

Utstyr du må ha: Du må ha eigen PC

Program: Program for studiestarten vil komme

Sjekkliste: For å bli klar for studiene, må du gjennom en sjekkliste. Du vil få hjelp til semesterregistrering i studiestartveka.

Vanlege emne fyrste semester:

SPED100 Innføring i spesialpedagogikk (15 stp)

PED112 Pedagogiske perspektiv på læring (15 stp)

Har du tatt emner fra før: Etter at du har fått opptak kan du kan søke om at tidligare eller ekstern utdanning tatt ved andre institusjonar skal bli ein del av graden din ved UiB. Søknadsskjema og meir informasjon

Trenger du tilrettelegging av ditt studieløp eller er i risikogruppen for COVID-19? Søk om tilrettelegging

Krav til politiattest: Du må vise fram politiattest ved studiestart. Politiattesten søker du om på politi.no med opptaksbrevet frå Samordna opptak vedlagt. Hugs at sakshandsamingstida kan være opp mot 14 dagar. Politiattesten leverer du inn i det digitale skjema vårt innan 1. september 

Har du spørsmål?  Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 27 10 eller studieveileder@psyfa.uib.no 

 

Alle menneske har ulike føresetnader for læring. I bachelorstudiet i spesialpedagogikk får du eit breitt fagleg fundament for å kunne hjelpe barn, unge og vaksne med særlege behov. Dette kan vere unge som er svært evnerike, så vel som unge med ulike lærevanskar og personar med utviklingshemming. På studiet lærer du korleis du kan avdekke barn og unge sin styrke  og utfordringar, og korleis du kan identifisere barrierar som kan hindre dei i å delta i eit inkluderande fellesskap.  

Viktige tema innan spesialpedagogikk er: 

 • Korleis kan vi legge til rette for å inkludere barn i barnehagar og skular?  
 • Korleis kan vi tilpasse opplæringa for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelsar gjennom utdanningsløpet?  
 • Kva rettigheiter er det viktig at vi kjenner til, og korleis kan ein sikre at opplæringsinstitusjonane klarar å ivareta rettigheitene til barn og unge med særlege behov?  

Du lærer korleis den enkelte kan få den beste hjelpa, men også om korleis vi varetar alle sine behov ved å utvikle eit godt system for samanheng  og samarbeid mellom heim, barnehage/ skole.  

Under studiet får du også kjennskap til aktuelle lovverk og andre styringsdokument som regulerer det spesialpedagogiske arbeidet. 

Jobb

Spesialpedagogisk kompetanse blir etterspurt i utdanningssektoren. Med ein bachelorgrad i spesialpedagogikk kan du t.d. arbeide som assistent i barnehage og skule.  

Andre relevante stillingar er for eksempel som konsulent innanfor fylkes- eller kommunesektoren, eller i helse- og omsorgssektoren. 

Etter bachelorprogrammet kan du søke deg vidare til masterprogram i pedagogikk, spesialpedagogikk og logopedi.

Meir informasjon under

Oppbygging

Bachelorprogrammet i spesialpedagogikk er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august. Ex. Phil. (examen philosophicum) er eit filosofiemne som høyrer til i alle bachelorprogramma ved UiB. Obligatoriske emne på studiet er 10 studiepoeng innføringsemne og 125 studiepoeng spesialisering. I tillegg kan du ta 30 valfrie studiepoeng. 

Du finn detaljert vekeplan og litteraturliste på emnesidene.  

Sjå oversikt over alle kurs

Studiekvardag

Velkomen til eit nyoppstarta bachelorprogram i spesialpedagogikk! Vi starta opp i 2016 med fokus på blant anna språk, lese –og skrivevanskar. Som student i spesialpedagogikk blir du del av eit godt studiemiljø. 

Studiet er bygd opp av: 

 • Forelesingar 
 • Seminargrupper 
 • Praktiske øvingar 
 • Bacheloroppgåve 
 • Praksis 
 • Sjølvstudium 
 • Ekskursjon  

I ei typisk veke på studiet må du rekne med om lag 4-6 timar undervisning, for det meste i form av forelesingar og seminar. 

Praksis er ein viktig del av studiet. Du får ei veke praksis  i barnehage og ei veke i grunnskule der du vil få eit kort innblikk i kva som kjenneteiknar livet i  barnehagen og i grunnskulen, alt organisert av Det psykologiske fakultet.  

Eitt år av studiet (til saman 60 studiepoeng) er valfrie emne. Det vil seie at du kan velje blant relevante emne(lenke) som blir undervist ved UiB, og skreddarsy graden til dine karriereplanar og interesser. 

Spesialpedagogikkstudentane kan lese på fakultetet sine lesesalar i Christies gate 12 og i lesesalar i U. Pihls hus. På fakultetet er det også grupperom som kan nyttast.

Slik har studentane våre det

Kva lærer du?

I bachelorstudiet får du gjennom teoriundervisning på campus og observasjonspraksis i barnehage og skule kunnskap om og innsikt i kva som kjenneteiknar det spesialpedagogiske fagfeltet. Meir konkret får du kunnskap om og mogelegheit til å arbeide med tema knytt til ulike funksjonsnedsettingar, samt korleis lovverk, etikk og profesjonstenking påverkar utviklinga av det norske utdannings- og støttesystemet. Bachelorstudiet har fokus på utdanning og opplæring for alle, eit inkluderande fellesskap, samt forsking som er relevant for å iverksette ulike tiltak retta mot barn og unge med ulike føresetnader for læring.

Sjå liste over heile læringutbytet

Utveksling

På bachelorprogrammet i spesialpedagogikk kan du reise på utveksling i ditt femte semester. Med valfrie studiepoeng kan du reise på utveksling til store delar av verda, og studere eit helt semester ved eit anerkjente universitet i mellom anna Australia, New Zealand, USA, Canada, Storbritannia, og Tyskland. Det er mogleg for deg å reise ut gjennom både UiB og Det psykologiske fakultet sine avtalar.  

Slik går du fram for å reise på utveksling.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her