Hjem
Bachelor

Administrasjon og organisasjonsvitskap, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • Poenggrense44.4 / 36.4
 • Plassar86
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Administrasjon og organisasjonsvitskap handlar om demokrati og samfunnsstyring, organisasjonar, offentleg forvaltning og politikk. Du vil lære å utføre sjølvstendige analysar av av problem og utfordringar på desse felta.

I dette studiet får du lære meir om korleis samfunnet kan møte dei utfordringane ein står overfor innanfor helse, utdanning, næringsutvikling, miljøvern, klima og samfunnstryggleik. Du får innsikt i kva for organisasjons- og styringsformer ein kan nytte og korleis dei fungerer. Viktig er også korleis norsk politikk og norsk samfunnsstyring heng saman med utviklinga internasjonalt og globalt.

Programmet passar for deg som er interessert i samfunnsspørsmål og i korleis samfunnsstyring og politikk er organisert og fungerer. Studentar med administrasjon og organisasjonsvitskap har god innsikt i korleis organisasjonar fungerer og korleis offentleg styring blir uforma. Studentane våre får kompetanse til analyse og sjølvstendig arbeid i organisasjonar. Slik kompetanse er verdsett av offentleg forvaltning, frivillige organisasjonar, utdanningsinstitusjonar og bedrifter, som alle er arbeidsgivarar for studentar frå faget.

Fagmiljøet ved Administrasjon og organisasjonsvitskap er eit tyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt for forsking om korleis politikk, organisering og samfunnsstyring fungerer saman.

Administrasjon og organisasjonsvitenskap

Produsent:
UiB

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

I løpet av studiet opparbeider du deg ei evne til å forstå prosessar og samhandlingar internt i organisasjonar og mellom organisasjonar. I tillegg får du kunnskap om politikk og forvaltningssystem, og blir dermed attraktiv arbeidskraft både i offentleg og privat sektor. Mange studentar går vidare til Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap som gir udjupande kompetanse i faget.

Studentar med administrasjon og organisasjonsvitskap får jobbar i næringsverksemd, interesseorganisasjonar, statleg verksemd, medieverksemd, kommunar og fylkeskommunar.

Våre kandidatar får også jobb som HR-konsulentar, personalsjef til dømes i REMA, kommunikasjonssjef til dømes i Tide AS , men også som prosjektleiarar, organisasjonsrådgivarar og rettleiarar.

Arbeidsoppgåvene varierer, men ofte har dei oppgåver som krev sjølvstendig analyse og organisering. Dei kan vere knytte til offentleg planlegging og samfunnsutvikling, utgreiing, forsking, leiing, organisasjonsutvikling, saksbehandling og personalspørsmål.

Med rett samansetting av fagemne kan du undervise i ungdomsskole eller vidaregåande skole.

Les meir om kva tidlegare studentar arbeider med her.

Vidare studium

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap.

Forsking: Faget bygger på ei teoretisk orientert og empirisk basert forsking om politikkutforming og organisasjonar. Sentrale tema for fagmiljøet ved UiB er organisasjon, leiing og styring av alle typar organisert verksemd. Dette omfattar både offentleg og privat sektor så vel som det frivillige organisasjonssamfunnet.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført program skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • kan framstille, samanfatte og forklare grunnleggjande teoriar, analysemodellar og tilnærmingar innanfor studiet av organisasjonar, offentleg forvaltning og offentleg politikk
 • kan gjere greie for korleis offentleg politikk blir utforma og iverksett
 • har kjennskap til og kan gjere greie for ulike styrings-, organisasjons- , og demokratiformer og det normative grunnlaget deira på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt nivå
 • kan gjere greie for samanhengar mellom formell organisering på den eine sida og konsekvensar og utfall på den andre
 • kan gjere greie for ulike typar organisasjonar, organisasjonsendring, demokrati, deltaking og leiing under ulike vilkår
 • kan gjere greie for nyare forskingsresultat og setje seg inn i ny forsking

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan nytte teoriar og analysemodellar i faget til å gjennomføre analysar av ulike typar
 • kan utvikle og gjennomføre studiar av organisasjon, offentleg forvaltning og offentleg politikk ved å bruka samfunnsvitskapleg metode
 • kan gjere greie for og forklare samanhengar mellom formell organisering på den eine sida og konsekvensar og utfall på den andre
 • kan reflektere over eige fagleg arbeid og utvikla det gjennom samarbeid og i rettleiing

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har evne til vitskapleg arbeid og framstilling
 • har evne til systematisk kunnskapsinnhenting gjennom tilretteleggjing og vurdering av tilgjengelege kjelder kan vurdera og ta stilling til vitskapsetiske problemstillingar
 • kan formidla og kommunisera om faglege problemstillingar, metodar og forskingsresultat
 • kan stilla kritiske spørsmål, planlegga og gjennomføra endringsprosjekt

Oppbygging

Oppbygging

Studentane vel sine emnekombinasjonar blant dei tilbod som til einkvar tid vert gitt på instituttet og/eller emne som er godkjente som jamngode. Emna må ikkje avleggjast i ei bestemt rekkjefølgje. Instituttet tilrår:

Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap (krav 180 SP)
Førstesemesteremne
Ex.phil. og eit innføringsemne er obligatorisk for å oppnå ein bachelorgrad. Ex.fac/innføringsemne frå andre studieprogram gir fritak.
Ex.phil (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Innføringsemne (krav 10 SP)
Du kan ha maksimalt 20 studiepoeng innføringsemne/ex.fac i tillegg til ex.phil. Har du ex.fac. fra før kan du velje AORG100B.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG100AExamen facultatum - Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap og samfunnsvitskaplege tenkjemåtar201
Spesialisering i administrasjon og organisasjonsvitskap (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG101Organisasjonsteori151–62
AORG104Politisk teori og styreformer151–62
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–63
AORG250Bacheloroppgåve i administrasjon og organisasjonsvitskap151–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG209Politisk styring og organisering151–66
AORG210Organisasjonsteori151–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG103Politikk og forvalting151–63
AORG107EU og internasjonale organisasjonar151–63
AORG109Systems of Governance and the Global Challenges of Energy and Climate 151–62
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng
Permisjon for bachelorstudentar
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Utenlandsopphold, 1 semester
Utenlandsopphold, 1 år
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Du kan reise på utveksling i inntil eit år som del av graden din. Instituttet har avtalar som gir deg høve til å studere fleire stader i Norden, Europa og i resten av verda.

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184867

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

studierettleiar.svfa@uib.no

55 58 98 50 (10.00 - 14.00)