Hjem
Bachelor

Europastudium, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • Poenggrense36.8 / 35.6
 • Plassar30
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Gjennom bachelorprogrammet i europastudium vil du lære om historie, politikk og samfunnsforhold i Europa.

Europa består av 44 sjølvstendige statar og har eit samla folketal på om lag 700 millionar menneske. Det er ein av dei rikaste av verdsdelane, og ifølge FN ligg fleire av landa der det er best å bu i verda, i Europa.

Under studiet vil du lære meir om historie, politikk, og samfunnsforhold i denne verdsdelen. Desse emna blir drøfta frå fleire perspektiv, med hovudvekt på historie, økonomi og politikk. Kva nye roller og oppgåver har Den europeiske union fått sidan den spede starten i 1958? Kva er felles for utviklinga i medlemslanda som følge av EU når det gjeld ressursfordeling, endringar i folkesetnaden og økonomi? Dagens europeiske samfunn blir studert i eit historisk og statsvitskapeleg perspektiv når det gjeld stats- og nasjonsbygging, ressursar og økonomi.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Bachelorprogrammet i europastudium gir gode allmennkunnskapar og trening i å handtere store mengder informasjon, problematisere og analysere saker frå fleire sider. Arbeidsutsiktene kan variere etter om du vel samanliknande politikk eller historie som spesialisering.

Med spesialisering i historie kan du for eksempel bli lærar eller journalist. Historie er ei utdanning som gir god basiskompetanse innanfor mange fagområde. Historie kvalifiserer derfor til arbeid i fleire bransjar og sektorar: offentleg administrasjon og forvaltning, museum og arkiv, internasjonalt arbeid, forlag/media, journalistikk, reiseliv og forsking.

Vel du spesialisering i samanliknande politikk, får du eit kunnskapsfundament som kvalifiserer deg for mange ulike jobbar, i offentleg så vel som i privat sektor, i inn- og utland. Våre tidlegare studentar arbeider mellom anna som rådgivarar i departement og direktorat, analytikarar i næringslivet, integreringskonsulentar for flyktningar og i utanriksdepartementet.

Mange studentar får jobb i store nasjonale og internasjonale organisasjonar. Andre finn vegen til kommunikasjon og media mens andre igjen går i retning av forsking, utgreiing og undervisning.

Les meir om kva tidlegare studentar arbeider med her.

Vidare studium

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet er du kvalifisert til å søke om opptak til eit toårig masterprogram i det faget du har spesialisert deg i.

Forsking

Innanfor dei nemnde fagområda blir det forska på eit breitt spekter av felt som også omfattar europeisk samtidshistorie og politikk. Eksempel på nokre tema er europeisk økonomisk historie, territoriell politikk og regionane si rolle i EU, og i tillegg arbeidsmigrasjon og mobilitet i Europa.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ved fullført program skal kandidatane ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har skaffa seg grundig oversyn over europastudiar innanfor statsvitskap og historie.
 • har tileigna seg grunnleggande kunnskap om den politiske utviklinga i Europa, føresetnadane for europeisk integrasjon og den institusjonelle utviklinga i EU.
 • har skaffa seg kunnskap om utviklinga i Europa når det gjeld ressursar, demografi og økonomi og korleis institusjonar, system og prosessar har påverka europeisk historie sidan 1945
 • har kjennskap til teoriar om europeisk integrasjon og utviklinga av EU frå ein mellomstatleg økonomisk fellesskap til ein overnasjonal og grunnlovsstrukturert politisk union
 • kan oppdatere og utvikle kunnskapen sin om europeisk politikk og samtidshistorie ved å innhente og vurdere ny informasjon, og kjenner til forskings- og utviklingsarbeid på området
 • har kjennskap til drivkreftene i stats- og nasjonsbyggingsprosessane og kva for stadium desse prosessane har gått gjennom i ulike land i Europa (spesialisering i samanliknande politikk)
 • har utvikla kunnskap om vilkåra for demokratiske styreformer, faktorar som har avgjort tempoet i demokratiutviklinga og kvifor demokratiske system er ulikt utforma (spesialisering i samanliknande politikk)
 • har godt oversyn over både eldre og nyare europeisk historie (spesialisering i historie)
 • har tileigna seg grunnleggande kunnskap om sentrale hendingar, institusjonar, system og prosessar innanfor økonomisk, sosial og politisk historie. Kunnskapen omfattar norsk, europeisk og global referanseramme (spesialisering i historie)
 • har særskilt god innsikt i nokre sentrale historiske tema, teoriar og forskingstradisjonar (spesialisering i historie)
 • har god kunnskap om sentrale kjelde- og metodespørsmål i faget (spesialisering i historie)

Ferdigheiter

Kandidaten

 • forstår og kan analysere europeisk politikk kritisk.
 • kan vurdere statsvitskaplege og historiske problemstillingar kritisk.
 • kan kritisk analysere faglitteratur, formidle kunnskap og synspunkt frå denne litteraturen, argumentere for eigne konklusjonar
 • har evne til å formulere presise og relevante problemstillingar om europeisk politikk og historie, evne til å planlegge og gjennomføre analysar og utgreiingar av slike problemstillingar og evne til å justere si eiga gjennomføring av desse under rettleiing
 • har opparbeidd seg kjennskap til ulike statsvitskaplege analysemåtar og fått øving i bruk av statistiske og kvalitative metodar (spesialisering i samanliknande politikk)

Generell kompetanse

Kandidaten

 • evne til kritisk refleksjon kring sentrale faglege problemstillingar og respekt for vitskaplege verdiar som god kjeldebruk, presisjon og etterprøving
 • har analytiske evner som gjer kandidaten i stand til å tileigne seg kunnskap ut over lærestoffet i studiet
 • har evne til å formulere presise og relevante problemstillingar og til å gjennomføre analysar og utgreiingar av desse.

Oppbygging

Oppbygging

I det treårige bachelorprogrammet studerer du samanliknande politikk og historie. Du fordjupar deg, med vekt på Europa, anten innanfor samanliknande politikk eller historie.

Bachelorprogram i Europastudiar (krav 180 SP)
Førstesemesterstudiet (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EUR101Examen facultatum - Innføring i europeisk historie og politikk 101–61
SAMPOL103Faglege tilnærmingsmåtar og ideologiar i studiet av politikk101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Programemne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EUR103Europa etter 1945: Ressursar, demografi, økonomi151–62
EUR105European Union Institutions, Politics, and Policies (Jean Monnet Academic Module)151–62
Spesialisering (krav 90 SP)
Spesialisering i samanliknande politikk (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode153–63
SAMPOL115Democracy and Democratization153–63
SAMPOL105Stats- og nasjonsbygging103–64
SAMPOL106Politiske institusjonar i etablerte demokrati103–64
SAMPOL107Politisk mobilisering103–64
SAMPOL260Bacheloroppgåve i samanliknande politikk103–66
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL203Comparative Arctic Indigenous Governance103–66
SAMPOL204Varieties of Political Regimes: Latin America in Comparative Perspective103–66
SAMPOL205Regions, Federalism and EU Integration103–66
SAMPOL207Citizenship: Theories and Policies 103–66
SAMPOL209Courts, Law and Politics103–66
SAMPOL214Political Economy 103–66
SAMPOL216Labour Market Policies in Comparative Perspective103–66
SAMPOL218Constitution and Politics103–66
SAMPOL221The Politics of Gender in a Global Perspective 103–66
SAMPOL222Chinese Politics and Society103–66
SAMPOL223Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications103–66
SAMPOL224Corruption, Informality and Democracy in the EU Eastern Neighbourhood103–66
SAMPOL270American Government and Politics103–66
Spesialisering i historie (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750153–63
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750153–64
HIS250Bacheloroppgåve i historie153–66
HIS203Teoriar, metodar og historiske kjelder153–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS113Fordjuping i eldre historie153–63
HIS114Fordjuping i eldre historie153–63
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS115Fordjuping i nyare historie153–64
HIS116Fordjuping i nyare historie153–64
Valfrie emne (krav 30 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 30 studiepoeng
Tilrådde valemne
Tilrådde valemne for studentar med spesialisering i samanliknande politikk
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL290Praksis i samanliknande politikk204–65
SAMPOL291Praksis i samanliknande politikk - utanbys304–65
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Utenlandsopphold, 1 år
Utveksling
https://www.uib.no/sampol/121486/utveksling-ba-europastudium
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Utveksling
https://www.uib.no/sampol/121486/utveksling-ba-europastudium
Obligatorisk
Utenlandsopphold, 1 semester
Permisjon for bachelorstudentar
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Det vert forventa at du reiser på utveksling som del av graden din i europastudiar. Eit semester i utlandet vil gi deg nye akademiske perspektiv og språkleg- og kulturell erfaring som du kan dra nytte av seinare i studie- og yrkeslivet. Utveksling er lagt til 5. semester i graden. Historie og samanliknande politikk har lange tradisjonar med internasjonal verksemd og har samarbeidsavtalar i mange land. Du kan velje mellom ei rekke anbefalte partnerinstitusjonar i Norden og Europa som tilbyr utdanning innan samfunnsvitskap/statsvitskap og historie/ humanistiske fag. Vi hjelper deg med å finne det utdanningstilbodet i utlandet som passar til dine faglege interesser og planar.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Bachelorprogram i europastudium

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184870

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for sammenliknende politikk

studierettleiar.svfa@uib.no

55 58 98 50 (10.00 - 14.00)