Hjem

Europastudium, bachelor, 3 år

Gjennom bachelorprogrammet i europastudium vil du lære om historie, politikk og samfunnsforhold i Europa og du får kunnskap om den politiske utviklinga i Europa, Europeisk integrasjon og utviklinga i EU.
 • Lengde3 År
 • Ordinær38
 • Primær37,8
 • Plassar25
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Europa består av 44 sjølvstendige statar og har eit samla folketal på om lag 700 millionar menneske. Vi studerer dagens europeiske samfunn i eit historisk og statsvitskapeleg perspektiv når det gjeld stats- og nasjonsbygging, ressursar og økonomi.

 • Kva nye roller og oppgåver har Den europeiske union fått sidan starten i 1958?
 • Kva er felles for utviklinga i medlemslanda som følge av EU når det gjeld ressursfordeling, endringar i folkesetnaden og økonomi?

Bachelorprogram i europastudium gir gode allmennkunnskapar og trening i å handtere store mengder informasjon, problematisere og analysere saker frå fleire sider. 

Meir informasjon under

Europastudier, UiB

Produsent:
UiB

Jobbmuligheter

Våre tidlegare studentar arbeider mellom anna i store nasjonale og internasjonale organisasjonar, innan kommunikasjon og media, eller innan forsking, utgreiing og undervisning. 

Med spesialisering i historie kan du arbeide i fleire bransjar og sektorar:

 • Forlag/media
 • Lærar
 • Journalistikk
 • Reiseliv
 • Museum/arkiv

Les om karrieremoglegheiter for historikarar

Med spesialisering i samanliknande politikk kan du arbeide mellom anna som:

 • Aanalytikar i næringslivet, nasjonale og internasjonale organisasjonar
 • Administrativt ansatt i kommunar, fylksekommunar og stat
 • Politiske rådgjevar
 • Rådgjevar i departement og direktorat.
 • Kommunikasjonsmedarbeidar og journalist
 • Forskar, utgreiar og undervisar

Les intervju med tidlegare sampol-studentar

Etter bachelorprogrammet kan du søke om opptak til eit toårig masterprogram i det faget du har spesialisert deg i:

Meir informasjon under

Oppbygging

Bachelorprogrammet i Europastudium er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august.

Heile bachelorgraden er på til saman 180 studiepoeng. Du startar med innføringsemne og ex.phil. (filosofiemne som inngår i alle bachelorprogramma ved UiB) i fyrste semester, og tar så et semester med EUR-emne (egne emne for europastudium). Vidare vel du spesialisering (90 studiepoeng) i samanliknande politikk eller historie. Femte semester er satt av til å reise på utveksling.

Slik er studiet bygd opp:

1.semester, haust:

 • EXPHIL-SVSEM Examen philosophicum - seminarmodell eller EXPHIL-SVEKS Examen philosophicum - skuleeksamen (10 studiepoeng)
 • EUR101 Innføring i europeisk historie og politikk (10 studiepoeng)
 • SAMPOL103 Faglege tilnærmingsmåtar og ideologiar i studiet av politikk (10 studiepoeng)

2. semester, vår:

 • EUR103 Europa etter 1945: Ressursar, demografi, økonomi (15 studiepoeng)
 • EUR105 European Union Institutions, Politics, and Policies (15 studiepoeng)

3. semester, haust:

Vel spesialisering: Samanliknande politikk (SAMPOL) eller historie (HIS).

SAMPOL-spesialisering:

 • SAMPOL115 Democracy and Democratization (15 studiepoeng)
 • MET102 Samfunnsvitskapleg metode (15 studiepoeng)

Historie-spesialisering:

 • HIS101 Oversyn over eldre historie til 1750 (15 studiepoeng)
 • HIS113 Fordjuping i eldre historie (15 studiepoeng) eller HIS114 Fordjuping i eldre historie (15 studiepoeng) - nytt tema kvart semester

4. semester, vår:

SAMPOL-spesialisering:

 • SAMPOL105 Stats- og nasjonsbygging (10 studiepoeng)
 • SAMPOL106 Politiske institusjonar i etablerte demokrati (10 studiepoeng)
 • SAMPOL107 Politisk mobilisering (10 studiepoeng)

Historie-spesialisering:

 • HIS102 Oversyn over nyare historie frå 1750 (15 studiepoeng)
 • HIS115 Fordjuping i nyare historie (15 studiepoeng) eller HIS116 Fordjuping i nyare historie (15 studiepoeng) - nytt tema kvart semester

5. semester, haust:

6. semester, vår:

SAMPOL-spesialisering:

 • SAMPOL260 Bacheloroppgåve i samanliknande politikk (10 studiepoeng)
 • To SAMPOL-valemne (20 studiepoeng)

Historie-spesialisering:

 • HIS250 Bacheloroppgåve i historie (15 studiepoeng)
 • HIS203 Teoriar, metodar og historiske kjelder (15 studiepoeng)

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag

Bachelorprogrammet er eit studium på fulltid, det vil seie at du brukar om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Undervisningsaktivitetane varierer frå semester til semester og ut i frå den spesialiseringa du vel. Det vil vere obligatoriske undervisningsaktiviteter undervegs i studieløpet, dette vil variere frå emne til emne. Når du ikkje har undervisning, er det sjølvstudium som gjeld. 

Undervisninga og litteraturen er på norsk og engelsk. Du finn timeplan og litteraturliste på emnesidene.

Som bachelorstudent i europastudium vil du høyre til på Det samfunnsvitskaplege fakultet (SV-fakultetet). Du vil ha tilgang til lesesalplass på Ulrike Pihls hus, og mykje av undervisninga vil også gå føre seg der eller på SV-bygget (Lauritz Meltzers hus). Biblioteket ved SV-fakultetet ligg berre eit steinkast unna. Der du finn lesesalplassar og ei mengde bøker i opne hyller.

Fakultetet har ein ny studentkafé, Diskuterbar, der du kan ha sosiale eller faglege møte med dine medstudentar.

Les meir om studiekvardagen som student ved Det samfunnsvitskaplege fakultet

Kva lærer du

På dette bachelorprogrammet lærer du å:

 • skaffe deg kunnskap om utviklinga i Europa når det gjeld ressursar, demografi og økonomi og korleis institusjonar, system og prosessar har påverka europeisk historie sidan 1945.
 • (ved spesialisering i samanliknande politikk) utvikle kunnskap om vilkåra for demokratiske styreformer, faktorar som har avgjort tempoet i demokratiutviklinga og kvifor demokratiske system er ulikt utforma.
 • (ved spesialisering i historie) tileigne deg grunnleggande kunnskap om sentrale hendingar, institusjonar, system og prosessar innanfor økonomisk, sosial og politisk historie.

Full liste med læringsutbyte

Utveksling

På bachelorprogrammet i Europastudium er det forventa at du reiser på utveksling i det femte semesteret. Når ein studerer historie, politikk og samfunnsforhold i Europa er det viktig å reise på utveksling for å få nye perspektiv og erfaringar frå eit annet europeisk land. Vi har valt ei rekke universitet i ulike europeiske land som er særleg relevante for deg som studerer europeisk politikk og historie, til dømes i Belgia, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Storbritannia, Irland, Tsjekkia, Tyskland og Austerrike.

Alle er garantert ein plass på eitt av dei utvalde universiteta. Om du ikkje ønsker utveksling, kan du velje vekk dette og ta praksis i samanliknande politikk eller avtale eit anna individuelt opplegg med emne ved UiB.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Søk her