Hjem
Bachelor

Film- og TV-produksjon, bachelor, 3 år (utgått)

 • Lengde3 år
 • Plassar-
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Programmet utgår

Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet. Sjå Bachelorprogram i TV-produksjon (BASV-TVP)

Introduksjon

Korleis formidlar ein best kjensler gjennom kameralinsa? Kor viktig er det gylne snittet i ein intervjusituasjon? Har nyheitsdekninga endra seg dei siste 30 åra, og korleis kjem ho til å vere i framtida?

Du lærer å lage filmar, frå idé og manuskript til ferdig klipt film. For å kunne lage ein god film eller ein god reportasje, er det viktig å ha både teoretisk og praktisk bagasje. Teoridelen er viktig for å få i gang ein refleksjon rundt dei audiovisuelle verkemidla. Difor lærer du for eksempel om publikum og deira oppleving og forståing av tekstar i ulike medium, i tillegg til den praktiske opplæringa i faget.

Praksis er nødvendig for å få den allsidige produksjonskompetansen som trengst for å møte yrkeslivet. Du får tidleg ei grundig teknisk innføring, og seinare kjem kurs om til dømes reportasjeproduksjon og manusutvikling.

Det siste semesteret går med til å lage ein kortfilm.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Ein bachelorgrad i film- og tv-produksjon kvalifiserer deg til arbeid innanfor film- og tv-produksjon, både i store produksjonsselskap, medieverksemder og organisasjonar, og som sjølvstendig film- og tv-arbeidar.

Vidare studium

Bachelorprogram

Det treårige studiet består av nokre reine teorikurs og nokre kurs som kombinerer teori og praksis. I løpet av dei praktiske kursa skal du blant anna vera med på å lage reportasje, webserie, minidokumentar og kortfilm.

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i medievitskap.

Forsking

Forsking på film og fjernsyn har stått sentralt heilt sidan faget blei oppretta i 1985. Forskinga fokuserer særleg på historikk og estetikk. Sjangerstudiar, forteljeteori og stilistiske endringar som følge av ny digital teknologi er viktige interessefelt.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført program skal ha følgjande totale læringsutbytte definert i kunnskap, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har grunnleggjande kunnskap om produksjonsprosessen i film & tv frå idèutvikling til publisering
 • har god kunnskap om dei audiovisuelle medias sjangrar og verkemiddel
 • har kunnskap om film- og fjernsynshistorie
 • har kjennskap til medias rolle for publikum og i samfunnet
 • har kunnskap om ulike publiseringsplattformer
 • har kjennskap til medieindustriens organisering og arbeidsmåtar
 • har kunnskap om den samfunnsmessige funksjonen til forsking og forskingsformidling

Dugleikar

Kandidaten

 • kan planlegga og gjennomføra dokumentariske produksjonar for fjernsyn og Internett
 • kan skriva manus for kortfilm
 • kan produsera fiksjon i kortformat
 • meistrar digitalt produksjonsutstyr for foto, lydopptak og postproduksjon
 • har spesialiserte dugleikar i éin fagfunksjon (regi, foto, klipp, produsent, lyd)

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektera over eigen praksis
 • forstår konsekvensar av eigen yrkesutøving
 • kan arbeida kreativt i team
 • kan analysera medieinnhald

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet i film- og tv-produksjon begynner det første semesteret med innføringsemne for programmet. Deretter må du fylle 90 studiepoeng med spesialisering i film- og tv-faglege emne, teoretisk så vel som praktisk retta, og 60 studiepoeng med hovudvekt på planlegging og gjennomføring av avsluttande produksjonar (bacheloroppgåve). Studiet krev aktiv deltaking i undervisninga.

Bachelorprogram i film- og TV-produksjon (krav 180 SP)
Førstesemesteret i bachelorprogram i film/TV (krav 20 SP)
Ex.phil. (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Obligatoriske innføringsemne (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI100Examen facultatum - Introduksjon til media og kommunikasjon101
Studieforløp, bachelorprogram i film/TV (krav 160 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFOMEVI171Nye medier: produksjon og analyse152
MEVI102Mediebruk: Teori og metode152
MEVI103Medieestetikk: Fortolking og analyse151–33
MEVI223Medieestetikk: Historie og teori154
MEVI250Bacheloroppgåve i film- og tv-produksjon306
MEVI254Manusutvikling og spesialisering 305
Permisjon for bachelorstudentar
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Det finst i dag mange alternativ for deg som ønskjer å ta delar av ­utdanninga di i eit anna land. UiB har samarbeidsavtalar med universitet, institusjonar og organisasjonar over heile verda.

Det er mogleg for studentar på bachelorprogrammet i film- og tv-produksjon å reise på utveksling. Forutsetningane er at ein reiser i sitt fjerde semester og at minimum 12 studiepoeng av dei emna ein tar i utlandet er innanfor fagfeltet film/tv.

Studentar på bachelorprogrammet i film- og tv-produksjon som er interessert i å reise på utveksling anbefalast å ta kontakt med studierettleiar for sitt program.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i film- og TV-produksjon. Studiekode på Samordna opptak er 184 838.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Film- og TV
Foto/ill.:
Emil Breistein