Hjem
Bachelor

Journalistikk, bachelor, 3 år (utgått)

 • Lengde3 år
 • Plassar-
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Programmet utgår

Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet. Sjå Bachelorprogram i journalistikk (BASV-JOU)

Introduksjon

På dette studiet lærar du digital journalistikk på tvers av plattformar. Du vil jobbe med journalistiske prosessar frå ideklekking til ferdige produkt og du lærar å jobbe med nye teknologiske verkty, som mobiltelefonen. Våre nye øvingsplattformar er laboratorium for uttesting av ulike tekstformat, videoar og lyd.

Du vil få mykje trening i å handsame ulike sosiale og etiske utfordringar som du støtar på undervegs, og mykje undervising skjer i workshops. Pensum og refleksjonsoppgåver utfordrar deg til å vere kritisk. Mot slutten av studiet drar du i praksis i eit mediehus etter eige val.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Bachelorgraden i journalistikk set deg i stand til sjølvstendig journalistisk arbeid, og kvalifiserer deg for ei lang rekke journalistiske og mediefaglege oppgåver på tvers av plattformer. Studiet vil også kvalifisere for formidlings- og informasjonsfaglege oppgåver i privat og offentleg sektor.

Vidare studium

Bachelorprogram

I det treårige studiet inngår blant anna desse emna: introduksjon til journalistikk, nyheits- og reportasjejournalistikk, etikk og metode og praksisførebuande. Studiet inneheld òg ein praksisperiode på åtte veker.

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i medievitskap.

Forsking

Forskinga på journalistikk skjer i skjæringspunktet mellom medievitenskap og informasjonsvitenskap og omfattar alt frå sportsjournalistikk, journalistisk mangfald og datajournalistikk til nye produksjonspraksisar og bruk av visuelle teknologiar.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført program skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • kan gjere greie for journalistikken sitt samfunnsoppdrag
 • har kunnskap om journalistiske metodar
 • har kunnskap om journalistiske sjangrar på ulike plattformer
 • har kunnskap om relevante teknologiske verktøy
 • har kunnskap om journalistisk etikk
 • har bred samfunnskunnskap

Dugleikar

Kandidaten

 • kan utvikle journalistiske produkt frå ide til publisering
 • kan bruke journalistiske metodar på ulike plattformer og i ulike sjangrar
 • kan bruke teknologiske verktøy på ulike plattformer og sjangrar
 • kan skrive, fotografere, redigere og lage auditive og visuelle innslag på ulike plattformer
 • kan bruke kvalifisert journalistisk dømekraft i møte med profesjonsetiske dilemma
 • har spesialiserte dugleikar på ulike felt i nyheits- og reportasjejournalistikk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere over eigen praksis
 • kan analysere og kontekstualisere ulike typar medieinnhald
 • kan relatere seg til journalistikkens rolle i samfunnet og er merksam på potensielle konsekvensar av eigen profesjonell praksis
 • kan arbeide journalistisk både individuelt og i team
 • kan argumentere for ein uavhengig, informativ, kritisk og konstruktiv journalistikk

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet i journalistikk startar med 30 studiepoeng innføringsemne, medrekna ex.phil. Deretter kjem 120 studiepoeng (2 års studium) med spesialisering, som blir avslutta med 30 studiepoeng praksisperiode og skriving av bacheloroppgåve. Studiet består av medie- og journalistikkfaglege emne og fleire praktisk retta kurs. Studiet krev derfor aktiv deltaking i undervisninga.

Du kan velje inntil 30 studiepoeng fritt frå andre fag. Dette kan for eksempel vere studium du har tatt ved utanlandske universitet, emne frå andre samfunnsvitskapelege fag, eller fleire medievitskapelege eller informasjonsvitskapelege emne.

Bachelorprogram i journalistikk (krav 180 SP)
Førstesemesteret i bachelorprogrammet i journalistikk (krav 30 SP)
Ex.phil (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Obligatorisk innføringsemne (Exfac) (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFOMEVI106Examen facultatum - Introduksjon til film-/tv, journalistikk og nye medier101
Anbefalt innføringsemne (Exfac) (krav 10 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI100Examen facultatum - Introduksjon til media og kommunikasjon101
Obligatoriske emner innenfor spesialisering i journalistikk (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI168Nyheitsjournalistikk152
MEVI261Praksis i medie- eller informasjonsverksemd155
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI263Praksisførebuing155
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI265Bacheloroppgåve i journalistikk306
Valgemner (krav 30 SP)
Det fjerde semesteret er sett av til 30 studiepoeng med valfrie emne. Her rår ein studentane til å anten ta fordjuping i medie- og informasjonsvitskaplege emne, eller halvårseiningar som ein kan ta ved andre institutt innanfor ulike fagretningar. Studentar som skal ta delstudium i utlandet, bør gjere det i dette semesteret.
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Permisjon for bachelorstudentar
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Det finst i dag mange alternativ for deg som ønsker å ta delar av utdanninga di i eit anna land. Gjennom Nordplus- og Erasmussamarbeidet er det organisert studentutveksling som ein del av den ordinære verksemda til universitetet. UiB har i tillegg samarbeidsavtalar med universitet, institusjonar og organisasjonar over heile verda. På bachelorprogrammet i journalistikk vil du få tilbod om utanlandsopphald som kan bli ein integrert del av graden.

Delstudium i utlandet er lagt til det fjerde semesteret i programmet.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet. Se Bachelorprogram i journalistikk (BASV-JOU)

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Journalistikk
Foto/ill.:
iStock photo