Hjem
Bachelor

Politisk økonomi, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • Poenggrense46.4 / 43.5
 • Plassar25
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Politisk økonomi handlar om problemstillingar i grenseflata mellom statsvitskap og samfunnsøkonomi. Kvifor subsidierer rike land jordbruket mens fattige land skattlegg det? Kan arbeidsløyse bli påverka av korleis politikarane styrer sentralbanken? Dette er nokre av spørsmåla som er sentrale innanfor politisk økonomi.

I ein blandingsøkonomi som den norske er ei god forståing av politisk økonomi heilt sentral. Det gjeld både for dei som ønsker seg arbeid i offentleg sektor og dei som søker seg til privat næringsliv. Som samfunnsborgarar kan alle dra nytte av kunnskap om feltet, enten ein skal bestemme seg for kva parti ein skal stemme på, eller for å kunne delta i den offentlege debatten. Eit studium i politisk økonomi gir på denne måten sjansen til å tileigne seg ein unik kombinasjon av generell og arbeidsrelevant kompetanse.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Studiet i politisk økonomi gir deg kompetanse til å utføre arbeidsoppgåver innanfor kunnskapsintensiv aktivitet i næringslivet, offentleg sektor og frivillige organisasjonar.

Kombinasjonen av økonomi og politikk er eit godt grunnlag for å jobbe med informasjon, saksbehandling og lettare utgreiingsoppgåver i næringslivet så vel som i offentleg forvaltning. Dette studiet er svært nyttig for deg som ønsker jobb i bistand eller andre internasjonale organisasjonar, som ofte opererer i grenseflata mellom økonomi og politikk. Ein mastergrad i samfunnsøkonomi eller administrasjon og organisasjonsvitskap vil ruste deg til utgreiings- og analyseoppgåver og leiing på høgt nivå innanfor dei same sektorane.

Les meir om kva våre tidlegare studentar arbeider med her

Vidare studium

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i samfunnsøkonomi eller i administrasjon og organisasjonsvitskap.

Emna som blir vurderte når du søker opptak til masterprogram i samfunnsøkonomi er:

Dersom du tar fag som er nødvendige for å oppnå spesialisering i administrasjon og administrasjonsvitskap som valfag kan du også ta eit toårig masterprogram i dette faget. Dersom du ønsker å kvalifisere deg til å søke opptak til master i administrasjon og organisasjonsvitskap, må du ta emna MET102 og AORG104 som frie studiepoeng. Emna som blir vurderte når du søker opptak til master i administrasjon og organisasjonsvitskap er:

Du må ha minimum C i snitt i emna som dannar opptaksgrunnlag til masterprogrammet for å bli vurdert for opptak.

Forsking

I forskingsmiljøa blir det blant anna forska på utforminga og verkemåten til det politisk-administrative systemet, effektane av bistand og samanhengen mellom globalisering og skattepolitikk.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totallæringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • kan orientere seg i relevant faglitteratur.
 • kjenner til samfunnsfenomen som i sterk grad er forma av båe økonomiske interesser og politiske prosesser.
 • har grunnleggjande innsikt i mikro- og makroøkonomiske problemstillingar, samt korleis ein kan anvende økonomiske modellar for å forstå sosiale fenomen.
 • kan gjere greie for organiseringa av og virkemåten til dei viktigaste institusjonane i det norske politisk-administrative systemet som Storting, regjering, sentralforvaltning og kommunale styringsorgan, politiske parti og ulike interessegrupper, samt samspelet mellom disse.
 • har grunnleggjande kjennskap til samfunnsvitskapelege metodar.
 • kan oppdatere kunnskapen sin på fagfeltet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan kritisk reflektere kring sentrale faglige problemstillingar og egen utøving av faget.
 • har oppøvd evna til å formulere presise og relevante problemstillingar innan politisk økonomi.
 • er i stand til å finne, kritisk vurdere og henvise til fagstoff så vel som annan relevant informasjon.
 • kan utreie, analysere og framstille samfunnsfenomen i skjæringsfeltet mellom politikk og økonomi.
 • kan nytte grunnleggjande kvantitative metodar til å belyse problemstillingar innan fagfeltet.
 • kan tileigne seg og nytte kunnskapar ut over lærestoffet som inngår i studiet.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i viktige forskningsetiske problemstillingar.
 • har opparbeidt forståing for betydninga av vitenskapelige verdier som presisjon og etterprøving.
 • evner å arbeide sjølvstendig, samt organisere og planlegge eige arbeid innenfor gitte frister.
 • kan formidle sentralt fagstoff frå organisasjonsteori, statsvitskap og samfunnsøkonomi, som teoriar, problemstillingar og løysningar.
 • kan delta i faglege diskusjonar om økonomi og politikk.
 • har tilegnet seg evna til klar, ryddig og argumenterande skriftleg og munnleg framstilling, samt logisk presisjon.

Oppbygging

Oppbygging

Anbefalt studieløp:

Bachelorprogram i politisk økonomi (krav 180 SP)
Spesialisering i politisk økonomi (krav 140 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON100Examen facultatum - Innføring i samfunnsøkonomi101
ECON140Matematikk for økonomer101
POLECON100Examen facultatum - Innføring i politisk økonomi101
ECON110Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori102
ECON130Makroøkonomi102
ECON240Statistikk og økonometri102
AORG101Organisasjonsteori153
ECON210Velferd og økonomisk politikk105
ECON230Internasjonal makroøkonomi105
ECON225Politisk økonomi - økonomiske perspektiver106
POLECON200Regulering og politikk106
POLECON250Bacheloroppgåve i politisk økonomi106
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG103Politikk og forvalting153
AORG107EU og internasjonale organisasjonar153
30 valgfrie studiepoeng (krav 30 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 30 studiepoeng eller eit utanlandsopphald i 4.semester
Exphil (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil. Anbefalt semester for ex.phil er 5. semester.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–65
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–65
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Permisjon for bachelorstudentar
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Det finst i dag mange alternativ for deg som ønsker å ta delar av utdanninga di i eit anna land. UiB har samarbeidsavtalar med universitet, institusjonar og organisasjonar i mange land og regionar. Bachelorprogrammet i politisk økonomi har tilbod om utanlandsopphald som ein integrert del av bachelorgraden.

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Frå og med opptak hausten 2019 må søkjarar ha minst karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer) eller ha bestått programfag i matematikk (S1, S2, R1 eller R2).

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Bachelorprogrammet i politisk økonomi er lukka. Det er ikkje mulig å søke intern overgang til bachelorprogrammet i politisk økonomi frå andre bachelorprogram.

Politisk økonomi
Foto:
colourbox.com

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184875

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for økonomi

studierettleiar.svfa@uib.no

55 58 98 50 (10:00 -14:00)