Hjem
Utdanning

Studieplan for BASV-POLØK Politisk økonomi, bachelor, 3 år (utgått), haust 2022

Namn på grad

Bachelorprogrammet i politisk økonomi fører fram til graden bachelor i politisk økonomi. Studiet er treårig (180 studiepoeng).

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

Studiestart - semester

Haust

Mål og innhald

Målsettingen med studiet i politisk økonomi er for det første å gi studentene grunnleggende teoretisk og empirisk kunnskap om både samfunnsøkonomi og statsvitenskap. For det andre skal de lære å kombinere disse kunnskapene i studiet av konkrete institusjoner og økonomisk politikk. Studieprogrammet i politisk økonomi er et integrert tilbud til studenter som er interessert i disse to fagene og grenselandet mellom økonomi og politikk. De vil også få en grundig opplæring i metode slik at de til slutt kan gjøre en selvstendig analyse av et tema innenfor politisk økonomi i form av en egen bacheloroppgave.

Læringsutbyte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totallæringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • kan orientere seg i relevant faglitteratur.
 • kjenner til samfunnsfenomen som i sterk grad er forma av båe økonomiske interesser og politiske prosesser.
 • har grunnleggjande innsikt i mikro- og makroøkonomiske problemstillingar, samt korleis ein kan anvende økonomiske modellar for å forstå sosiale fenomen.
 • kan gjere greie for organiseringa av og virkemåten til dei viktigaste institusjonane i det norske politisk-administrative systemet som Storting, regjering, sentralforvaltning og kommunale styringsorgan, politiske parti og ulike interessegrupper, samt samspelet mellom disse.
 • har grunnleggjande kjennskap til samfunnsvitskapelege metodar.
 • kan oppdatere kunnskapen sin på fagfeltet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan kritisk reflektere kring sentrale faglige problemstillingar og egen utøving av faget.
 • har oppøvd evna til å formulere presise og relevante problemstillingar innan politisk økonomi.
 • er i stand til å finne, kritisk vurdere og henvise til fagstoff så vel som annan relevant informasjon.
 • kan utreie, analysere og framstille samfunnsfenomen i skjæringsfeltet mellom politikk og økonomi.
 • kan nytte grunnleggjande kvantitative metodar til å belyse problemstillingar innan fagfeltet.
 • kan tileigne seg og nytte kunnskapar ut over lærestoffet som inngår i studiet.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i viktige forskningsetiske problemstillingar.
 • har opparbeidt forståing for betydninga av vitenskapelige verdier som presisjon og etterprøving.
 • evner å arbeide sjølvstendig, samt organisere og planlegge eige arbeid innenfor gitte frister.
 • kan formidle sentralt fagstoff frå organisasjonsteori, statsvitskap og samfunnsøkonomi, som teoriar, problemstillingar og løysningar.
 • kan delta i faglege diskusjonar om økonomi og politikk.
 • har tilegnet seg evna til klar, ryddig og argumenterande skriftleg og munnleg framstilling, samt logisk presisjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Frå og med opptak hausten 2019 må søkjarar ha minst karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer) eller ha bestått programfag i matematikk (S1, S2, R1 eller R2).

Rekkefølgje for emne i studiet

Bachelorstudiet er delt inn i to nivå; innføringsnivå og fordjupingsnivå. Innføringsnivået (100-nivå) er begynnernivået. Studieemne på innføringsnivå skal gje studentane innføring i fagets sentrale idear og kunnskapsområde. Studentane skal opparbeide ei forståing for vitenskaplig arbeidsmåte og få ei innføring i dei elementære metodane for slikt arbeid. Denne innføringa skal hjelpe til å gi ei kritisk og prøvande holdning til forskningsresultat.

Obligatoriske emne i Bachelorgraden

Bachelorgraden i politisk økonomi er eit særskilt tilrettelagt studieprogram med ei normert studietid på tre år, tilsvarande 180 studiepoeng. Alle emne i programmet er obligatoriske og må tas i den rekkefølgja som er bestemt av programstyret for politisk økonomi.

Graden består av følgjande emne som alle er obligatoriske (Antall studiepoeng i parentes):

 1. semester, Haust: POLECON100 (10), ECON100 (10), ECON140/ECON243 (10)
 2. semester, Vår: ECON110 (10), ECON130 (10), ECON240 (10)
 3. semester, Haust: AORG101 (15), AORG103 (15)/ AORG107 (15)
 4. semester, Vår: Valfrie emne /Utveksling
 5. semester, Haust: ECON210 (10), ECON230 (10), Ex. phil. (10)
 6. semester, Vår: ECON225 (10), POLECON200 (10) og POLECON250 (10)

Studentar med god matematikkbakgrunn og høge karakterar blir tilrådd å byta ut ECON140 Matematikk for økonomer med ECON243 Videregående matematikk og optimering.

Evaluering

Alle studieprogram og emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Institutt for økonomi og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap