Hjem
Bachelor

Samfunnsøkonomi, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • Poenggrense47.3 / 43.4
 • Plassar98
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi tar for seg tema som internasjonal makroøkonomi, miljø- og ressursøkonomi, investerings- og finansieringsteori, bedriftsstrategi og konkurransepolitikk, velferdspolitikk og offentleg styring, næringsstruktur og internasjonal handel, politisk økonomi og utviklingsøkonomi.

Samfunnsøkonomien tar opp problemstillingar som spenner frå samanhengen mellom arbeidsløyse og inflasjon til spørsmålet om kva som er riktig billettpris på bussen. Det handlar om korleis vi bruker ressursane våre, enten det gjeld naturressursar, arbeidskraft eller produksjonsutstyr. Vi arbeider med metodar som kan analysere slike problemstillingar og løyse dei så langt det lar seg gjere.

Samfunnsøkonomar undersøker korleis økonomien eigentleg fungerer, både vår heimlege blandingsøkonomi, dei økonomiske forholda i andre land, og verdsøkonomien. Vi analyserer også utsiktene for å auke verdiskapinga og fordele resultatet på ein meir rettferdig måte.

Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi gir noko fridom til å velje emne, og opnar slik for tverrfagleg fordjuping. Du kan også fordjupe deg i ein av dei anbefalte fagprofilane i samfunnsøkonomi.

Samfunnsøkonomi ved UiB

Produsent:
UiB

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Ei utdanning i samfunnsøkonomi gir god utteljing på arbeidsmarknaden. Samfunnsøkonomar arbeider ofte med analyse- og utgreiingsoppgåver. Andre arbeider med forsking og undervisning. Dei blir journalistar, valutahandlarar eller jobbar med formueforvaltning i finansinstitusjonar. Mange går etter kvart inn i leiande stillingar i næringslivet eller i offentleg forvaltning. Ein del arbeider utanlands, særleg i internasjonale organisasjonar, i utviklingshjelp og i utanrikstenesta.

I det private næringslivet arbeider mange i bankar og andre finansinstitusjonar, i dei største industriverksemdene, i oljeselskapa og i konsulentfirma. I staten er det særleg mange samfunnsøkonomar i Noregs Bank, Statistisk sentralbyrå, ved universitet og høgskolar, og i departementa, der dei ofte arbeider i nær kontakt med den politiske leiinga.

Du kan lese meir om kva du kan bli og finne vitnesbyrd frå tidlegare studentar som fortel om arbeidet sitt, korleis dei har fått bruk for utdanninga si og om studietida her: Kva kan du bli?

Vidare studium

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i samfunnsøkonomi.

Forsking

Sentrale temaområde innanfor samfunnsøkonomisk forsking ved UiB er arbeidsmarknad og utdanning, helseøkonomi, næringsøkonomi og økonomisk organisering, sosialforsikring og sosialpolitikk.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført program skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • kjenner struktur og organisering av norsk og internasjonal økonomi
 • er kjend med nyare økonomisk teori og empiriske studiar om verknader av økonomisk politikk
 • kjenner dei grunnleggjande metodane for samfunnsøkonomiske analysar
 • kan den grunnleggjande teorien om konsumentar sin etterspurnad etter varer og tenester
 • kan den grunnleggjande teorien om produsentar sin åtferd og tilbod av varer og tenester
 • kan teori om marknadslikevekt og grunnleggjande teori om internasjonal handel
 • kjenner til kriteria for god bruk av ressursane i samfunnet
 • kjenner til dei tilfella som set grenser for marknadsøkonomien, såkalla marknadsimperfeksjonar
 • kjenner til og kan analysere verknader av ulike konkurranseformer i ein marknad

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan orientere seg i relevant faglitteratur og belyse relevante problemstillingar
 • har innsikt i sambandet mellom teori og empiri
 • har grunnlag for kritisk haldning til faget, og kan gjennom rettleiing og diskusjon oppdatere kunnskapen sin
 • kan ta i bruk økonomiske modellar til å forstå sosiale fenomen
 • kan bruke økonomiske resonnement til å diskutere og analysere økonomisk politikk
 • kan kritisk vurdere det økonomiske innhaldet i økonomisk politikk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i viktige fagetiske problemstillingar
 • kan arbeide sjølvstendig og organisere og planlegge eige arbeid innanfor gitte fristar
 • har evne til klar og ryddig skriftleg og munnleg framstilling, og logisk og matematisk presisjon
 • kan delta i faglege diskusjonar om økonomi og politikk

Oppbygging

Oppbygging

Lurer du på kva for valemne du skal ta? Les meir om anbefalte fagprofilar i samfunnsøkonomi.

Bachelorprogram i samfunnsøkonomi (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 10 SP)
Minimum 10 sp, maksimalt 20 sp innføringsemner (ex.fac) i graden
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON100Examen facultatum - Innføring i samfunnsøkonomi101
Spesialisering i samfunnsøkonomi (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON140Matematikk for økonomer101–61
ECON110Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori101–62
ECON130Makroøkonomi101–62
ECON240Statistikk og økonometri101–62
ECON210Velferd og økonomisk politikk101–63
ECON230Internasjonal makroøkonomi101–63
ECON290Bacheloroppgave101–66
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON115Utviklingsøkonomi I101–61
ECON116Miljø- og ressursøkonomi 101–61
ECON121Helseøkonomi101–61
ECON150Marknad og moral101–61
ECON217Challenges of Global Poverty 101–6
ECON218Næringsstruktur og internasjonal handel101–6
ECON220Velferdsstatens økonomi101–6
ECON225Politisk økonomi - økonomiske perspektiver101–6
ECON229Arbeidsmarknadsøkonomi101–6
ECON243Videregående matematikk og optimering101–6
ECON260Næringsøkonomi og konkurransepolitikk101–6
ECON261Investering og finansiering I101–6
ECON263Bedriftsøkonomi for samfunnsøkonomar101–6
Ex.phil (krav 10 SP)
Seminar- eller eksamensmodell. Ex.phil frå andre studieprogram gjer fritak.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–63
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–63
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng
Utveksling
Utanlandsopphald bør leggjast til 4. eller 5. semester.
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Utenlandsopphold, 1 år
Permisjon for bachelorstudentar
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Det finst i dag mange alternativ for deg som ønsker å ta delar av utdanninga di i eit anna land. UiB har samarbeidsavtaler med universitet, institusjonar og organisasjonar i mange land og regionar. Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi har tilbod om utanlandsopphald som ein integrert del av bachelorgraden.

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Frå og med opptak hausten 2019 må søkjarar ha minst karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer) eller ha bestått programfag i matematikk (S1, S2, R1 eller R2).

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

illustrasjonsbilde

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184369

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for økonomi

studierettleiar.svfa@uib.no

55 58 98 50 (10.00 - 14.00)