Hjem

Samfunnsøkonomi, bachelor, 3 år

Samfunnsøkonomi handlar om korleis individ, bedrifter, styresmakter og nasjonar tar beslutningar om bruk og fordeling av samfunnets ressursar.
 • Lengde3 År
 • Ordinær49,7
 • Primær47
 • Plassar113
 • OpptakskravMATTE4
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Velkommen til studiestart på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi, eit studium ved Det samfunnsvitskaplege fakultet. 

Frammøte: Studiestart er måndag 15. august.

Program: Her finn du program for studiestarten

Bli klar som student: Alt du treng å vite til studiestart og program for studiestartveka finn du på «UiB Ny student». I slutten av juli får du ein e-post med lenke og informasjon om korleis du får tilgang.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Informasjonssenteret på 55 58 98 50 eller studierettleiar.svfa@uib.no.  

Faget gir deg ein metode til å forstå og analysere komplekse samfunnsutfordringar. Som student vil du tileigne deg verktøy og ferdigheter som kan brukast til å til å analysere eit breidt spekter av tema, frå finansiering av bedrifter til utforming av økonomisk politikk.

Spørsmål som studiet tar opp, er til dømes:

 • Er globalisering bra for norske forbrukarar og næringsliv? 
 • Kva er beste måten å få ned klimautslepp? 
 • Kvifor blir skiljet mellom fattige og rike land stadig større, og kva gjer vi med det? 
 • Korleis kan prisar i aksjemarknaden gi informasjon om økonomiske forhold i framtida? 
 • Korleis kan vi handtere korona-krisa?  
 • Korleis kan bedrifter posisjonere seg i marknaden for å oppnå auka lønsemd? 
 • Bør vi produsera meir olje, og korleis skal vi handtere oljeinntektene? 

Ved å studera samfunnsøkonomi får du ei utdanning som gir deg god løn og stor valfridom i arbeidslivet. Du får ei utdanning som kjem til nytte enten du tenkjer å jobba i næringslivet, i offentleg forvaltning eller innan forsking og undervising. Samfunnsøkonomi er eit trygt val for ei usikker framtid.

Fem gode grunnar til å studere samfunnsøkonomi

Les spørsmål og svar om studieprogrammet

Meir informasjon under

Samfunnsøkonomi ved UiB

Jobb

Samfunnsøkonomar arbeidar ofte med analyse- og utreiingsoppgåver, innan forsking og undervisning, som valutahandlarar eller innan formueforvaltning i finansinstitusjonar. Mange går etter kvart inn i leiande stillingar - i næringslivet eller i offentleg forvaltning.

Ein del arbeidar utanlands, særleg i internasjonale organisasjonar, i utviklingshjelp og i utanrikstenestene.

Innan privat næringsliv arbeidar mange i bankar og andre finansinstitusjonar, i dei største industri- og oljeselskapa og i konsulentfirma. I staten er det særleg mange samfunnsøkonomar i departementa (der dei ofte arbeidar i nær kontakt med den politiske leiinga), i Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og ved universitet og høgskular.

I løpet av andreåret kan du fordjupe deg i fagprofilane Velferd og politikk om du vil sikte deg inn mot offentlig sektor, eller Bedrift, strategi og marknad om du vil sikte deg inn privat sektor. Etter bachelorgraden kan du bygge på med ein mastergrad i samfunnsøkonomi, som vil gjera at du vil stå langt sterkare på arbeidsmarknaden.

Les meir om kva du kan bli etter å ha studert samfunnsøkonomi

Les analyse av lønsvilkår for samfunnsøkonomar

 

Meir informasjon under

Oppbygging

Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august.

Heile bachelorgraden er på til saman 180 studiepoeng. Av desse er 100 studiepoeng spesialisering i samfunnsøkonomi, og 60 studiepoeng er såkalla frie studiepoeng. Her kan du velje emne ut frå interesse og relevans for vidare utdanning eller yrkesplanar. Du kan velje opne UiB-emne, eller dra på utveksling i utlandet. Tema for bacheloroppgåva er valfritt. Slik kan du forme innhald og oppbygging av graden din.

For dei som vil ha ei tydeleg fordjuping i løpet av studiet, har instituttet laga to anbefalte fagprofilar: «Velferd og politikk» og «Bedrift, strategi og marknad». 

Slik er studiet lagt opp:

1. semester, haust: 

2. semester, vår:

 • ECON110 Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori (10 studiepoeng)
 • ECON130 Makroøkonomi (10 studiepoeng)
 • ECON240 Statistikk og økonometri (10 studiepoeng)

3. semester, haust:

 • ECON210 Velferd og økonomisk politikk (10 studiepoeng)
 • ECON230 Makroøkonomi II (10 studiepoeng)
 • EXPHIL-SVSEM Examen philosophicum - seminarmodell eller EXPHIL-SVEKS Examen philosophicum - skuleeksamen (10 studiepoeng)

4. semester, vår:

 • Utveksling/frie studiepoeng (30 studiepoeng)

5. semester, haust:

 • Utveksling/frie studiepoeng (30 studiepoeng)

6. semester, vår:

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag

Som bachelorstudent i samfunnsøkonomi blir du del av eit godt studentmiljø. Studiet har eit aktivt fagutval som sikrar godt samhald mellom studentane, og jobbar tett med instituttet for å sikre eit godt læringsmiljø.

Bachelorprogrammet er eit studium på fulltid. Det vil seie at du brukar omlag like mykje tid på studiet som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester. I tillegg til sjølvstudium som lesing og kollokviegrupper, kan ei typisk veke ha 10 timar med undervising i form av forelesningar, seminargrupper og praktiske øvingar. I tillegg skal du skrive ei bacheloroppgåve om eit sjølvvald tema.

Undervisninga og litteraturen er på norsk og engelsk. Du finn timeplan og litteraturliste på emnesidene.

Som student på samfunnsøkonomi vil du halde til på campus på Nygårdshøgda i Bergen sentrum. Lesesalsplassar og PC-salar for studentar ved Det samfunnsvitskaplege fakultet er tilgjengeleg i Ulrike Pihls hus. Biblioteket ved SV-fakultetet har også leseplassar og PC-plassar.

Les meir om studiekvardagen som student ved Det samfunnsvitskaplege fakultet

Kva lærer du

Med ein bachelorgrad i samfunnsøkonomi får du:

 • kunnskap om dei grunnleggjande metodane for samfunnsøkonomiske analysar.
 • kompetanse i mikroøkonomi, makroøkonomi og økonometri.
 • kjennskap til struktur og organisering av norsk og internasjonal økonomi.

Full liste med læringsutbyte

Utveksling

Du kan reise på utveksling i eitt eller to semester. Vi tilrår å reise ut i fjerde semester.

Døme på stader du kan reise til er USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania og Portugal, men det finst også mange fleire.

Dersom du ønsker å ha mulegheit til å reise på utveksling eit heilt år, kan du ta Ex.phil. i første semester og valemne innan samfunnsøkonomi på utveksling.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse og MATTE4: Gjennomsnittskarakter 4 eller betre i matematikk (224 timer, 1P + 2P).

Du dekker karakterkravet i matematikk om du har bestått eit av følgande programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Søk her