Hjem
Bachelor

Samanliknande politikk, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • Poenggrense42.2 / 40.0
 • Plassar105
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Samanliknande politikk er eit statsvitskapleg fag. Det handlar om å sjå på og samanlikne ulike politiske system. Dette bachelorprogrammet vil gi deg innsikt i politiske system i andre land og i deira politiske historie. Det blir lagt vekt på politisk utvikling og aktuelle politiske forhold i Europa.

Politiske system og institusjonar har ulik utforming og funksjon, på same måte som den politiske åtferda blant borgarane varierer etter kva politiske kulturar dei lever i. Vi finn store variasjonar innanfor enkelte land over tid, så vel som mellom land. Studiet vil gi deg innsikt i politiske system i andre land og i deira politiske historie.

Solid kunnskap om eige kulturområde og eiga historie er ofte eit vilkår for å kunne studere politiske forhold i andre delar av verda. Globalisering tilseier også at det er behov i det norske samfunnet for å auke kunnskapen om både Europa og andre land i verda. Programmet legg sterk vekt på kunnskap i kvalitative og kvantitative forskingsmetodar for å forstå dette vitskapeleg.

Samanliknande politikk har tilbod der du kan ha praksis i ei bedrift som ein del av studieløpet ditt. På denne måten kan du nytte kunnskapen og eigenskapane du tileignar deg under studiet, i praksis. Samtidig som du kan skaffe deg arbeidserfaring og nettverk. Nokre av våre samarbeidsbedrifter inkluderer FN-sambandet, Vest-Norges Brusselkontor og Bergen Næringsråd.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Samanliknande politikk gir deg eit kunnskapsfundament og ei evne til å gjennomføre vitskapeleg analyse av kvalitativ og kvantitativ forskingsdata som kvalifiserer deg for mange ulike jobbar.

Våre tidlegare studentar arbeider mellom anna som analytikarar i næringslivet, integreringskonsulentar for flyktningar, aspirantar i utanriksdepartementet og rådgivar i departement og direktorat. Ein god del får jobb i store nasjonale og internasjonale organisasjonar. Mange finn vegen til kommunikasjon og media, mens andre går i retning av forsking, utgreiing og undervisning.

Les meir om kva våre tidlegare studentar arbeider med her

Vidare studium

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i saman­liknande politikk.

Forsking

Fagmiljøet ved samanliknande politikk har hovudfokus på forsking på demokrati og demokratisering i brei forstand, både tematisk og geografisk. Nokre eksempel er: Noreg i kamp mot terrorisme, partisystem i Uganda, domstolers demokratiske rolle, høgrepopulisme i Europa, den norske nasjonalstaten, europeisk integrasjon, politisk utvikling i Latin-Amerika og korrupsjon.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført program skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har skaffa seg eit grundig oversyn over tema, teoriar og metodar i samanliknande politikk, historia til fagfeltet og forholdet til andre deler av statsvitskapen
 • har kjennskap til drivkreftene i stats- og nasjonsbyggingsprosessane og kva for stadium stats- og nasjonsbyggingsprosessane har gått gjennom i ulike land
 • har tileigna seg grunnleggande kunnskap om og innsikt i dei politiske systema i ei rekke land, og den politiske historia, utviklinga og dei politiske institusjonane i desse landa, som basis for å studere politiske forhold i andre deler av verda
 • har fått innsikt i og kunnskap om samspelet mellom stat, politiske parti og ulike interessegrupper, i tillegg til ulike former for politisk deltaking og mobilisering
 • har utvikla kunnskap om sentrale forskingsarbeid og problemstillingar i faget, slik som vilkåra for demokratiske styreformer, faktorar som har avgjort tempoet i demokratiutviklinga og kvifor demokratiske system er ulikt utforma
 • kan ved å innhente og vurdere informasjon oppdatere kunnskapen sin om politiske prosessar og ulike lands politiske system

Ferdigheiter

Kandidaten

 • har opparbeidd seg kjennskap til ulike statsvitskaplege analysemåtar og fått øving i bruk av statistiske og kvalitative metodar
 • kan analysere faglitteratur kritisk, formidle kunnskap og synspunkt frå denne litteraturen, og argumentere for eigne konklusjonar
 • kan formulere problemstillingar, hente inn relevant informasjon og gjennomføre forsvarleg analyse og utgreiing av faglege spørsmål
 • har utvikla analytiske evner som gjer kandidaten i stand til å tileigne seg kunnskap ut over lærestoffet i studiet
 • har utvikla evne til å formulere presise og relevante statsvitskaplege problemstillingar, evne til å gjennomføre analysar og utgreiingar av slike problemstillingar og evne til å justere si eiga gjennomføring av desse under rettleiing

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har utvikla evne til kritisk refleksjon kring sentrale faglege problemstillingar, og respekt for vitskaplege verdiar som presisjon, god kjeldebruk, pålitelegheit og etterprøving
 • kjenner til nytenking og nyskaping i studiet av politikk
 • kan kommunisere skriftleg og munnleg med andre om sentrale omgrep og tema i samanliknande politikk
 • kan planlegge og gjennomføre skriftleg framstilling av eit sjølvstendig prosjektarbeid

Oppbygging

Oppbygging

Anbefalt studieløp

Bachelorprogram i samanliknende politikk (krav 180 SP)
Førstesemesteremne
Ex.phil. og eit innføringsemne er obligatorisk for å oppnå ein bachelorgrad. Ex.fac/innføringsemne frå andre studieprogram gir fritak.
Ex.phil (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Ex.fac. (krav 10 SP)
Du kan ha maksimalt 20 studiepoeng innføringsemne i tillegg til ex.phil.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL100Examen facultatum - Innføring i samanliknande politikk101–61
SAMPOL103Faglege tilnærmingsmåtar og ideologiar i studiet av politikk101–61
Spesialisering i samanliknende politikk (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–63
SAMPOL105Stats- og nasjonsbygging101–62
SAMPOL106Politiske institusjonar i etablerte demokrati101–62
SAMPOL107Politisk mobilisering101–62
SAMPOL115Democracy and Democratization151–63
SAMPOL260Bacheloroppgåve i samanliknande politikk101–66
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL203Comparative Arctic Indigenous Governance101–66
SAMPOL204Varieties of Political Regimes: Latin America in Comparative Perspective101–66
SAMPOL205Regions, Federalism and EU Integration101–66
SAMPOL207Citizenship: Theories and Policies 101–66
SAMPOL209Courts, Law and Politics101–66
SAMPOL214Political Economy 101–66
SAMPOL216Labour Market Policies in Comparative Perspective101–66
SAMPOL218Constitution and Politics101–66
SAMPOL219Politics in the Developing World101–66
SAMPOL221The Politics of Gender in a Global Perspective 101–66
SAMPOL222Chinese Politics and Society101–66
SAMPOL223Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications101–66
SAMPOL224Corruption, Informality and Democracy in the EU Eastern Neighbourhood101–66
SAMPOL225Rettsstaten - domstoler og dommere101–66
SAMPOL226Populism and its Consequences for Liberal Democracy101–66
SAMPOL270American Government and Politics101–66
Tilrådde valemne
Tilrådde valemne for studentar med spesialisering i samanliknande politikk
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL290Praksis i samanliknande politikk204–65
SAMPOL291Praksis i samanliknande politikk - utanbys304–65
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng
Permisjon for bachelorstudentar
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Utenlandsopphold, 1 år
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Det finst i dag mange alternativ for deg som ønsker å ta delar av utdanninga di i eit anna land. UiB har samarbeidsavtalar med universitet, institusjonar og organisasjonar i mange land og regionar, og vi vil hjelpe deg med å finne spennande utdanningstilbod i utlandet.

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Bachelorprogram i samanliknande politikk

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184878

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for sammenliknende politikk

studierettleiar.svfa@uib.no

55 58 98 50 (10:00 -14:00)