Hjem

TV-produksjon, bachelor, 3 år

TV-produksjon er ein yrkesretta og praktisk utdanning der du lærer foto, klipping, lydarbeid, manusutvikling og regi.
 • Lengde3 År
 • Ordinær56,9
 • Primær51,9
 • Plassar22
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Studiet er akademisk forankra med ein teoretisk del der du lærer å analysere og vurdere ulike typar produksjonar. Du lærer om sjangrar, filmatiske verkemiddel, fortellingskonvensjonar og film- og TV-historie. Samtidig får du på dette studiet praktiske og handverksmessige ferdigheiter som er relevante for eit breitt spekter av audiovisuelle produksjonar: frå kortfilm til webserie til studioproduksjon til dokumentar til intervju.

Studiet er lokalisert i Media City Bergen, saman med sentrale medieselskap som NRK, TV2, ITV, BT og BA, så vi er tett på bransjen. Du får treffe desse naboane i undervisningssamanheng, og du skal ha utplassering hos relevante medieselskap. Det er slik sett ei praksisnær og bransjerelevant utdanning.

Utdanninga er unik i kraft av å vere plassert i ei medieklynge saman med sentrale medie- og teknologiselskap. Det er ei ny utdanning med flotte og nye fasilitetar og svært god utstyrspark.

Les meir om å studere ved Media City Bergen

Meir informasjon under

Bachelor i Film- og TV-produksjon

Jobb

Ein bachelorgrad i TV-produksjon kvalifiserer deg til arbeid innanfor film- og TV-produksjon, i yrke som:

 • TV-journalist
 • klippar
 • fotograf
 • lydperson
 • produsent

Du vil kunne jobbe både i større organisasjonar og som sjølvstendig film- og TV-skapar. Du kan også gå inn i store multimediale mediehus som opererer på fleire plattformer.

Samankoplinga mellom tradisjonelle og nye medium sikrar at du er vel førebudd på svært varierte yrkessituasjonar og arbeidsoppgåver innanfor alle delane av det mangslungne medie-, kunst- kommunikasjons- og informasjonsfeltet.

Etter bachelorgraden kan du søke opptak til masterprogrammet i manusutvikling for seriar ved UiB. Du kan også søke på ei lang rekke internasjonale masterprogram i film/TV-produksjon.

Meir informasjon under

Oppbygging

Bachelorprogrammet i TV-produksjon er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august.

Slik er studiet bygd opp:

1. Semester, haust: 

 • TVP100 Introduksjon til tv-produksjon og akademisk skriving (20sp)
 • EXPHIL-SVSEM Examen philosophicum - seminarmodell eller EXPHIL-SVEKS Examen philosophicum - skuleeksamen (10 studiepoeng)

2.semester, vår:

 • TVP102 Det visuelle språket (30 studiepoeng)

3.semester, haust:

 • TVP104 Dokumentariske produksjonar (30 studiepoeng)

4.semester, vår:

 • Frie studiepoeng eller utveksling (30 studiepoeng)

5.semester, haust:

 • TVP204 Fordypning i fagfunksjon (30 studiepoeng)

6.semester, vår:

 • TVP260 Bachelorproduksjon (20 studiepoeng)
 • TVP261 Utplassering (10 studiepoeng)

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag

Dette studiet passar best for deg som har ein brennande lidenskap for å fortelje gode historier, og er sikker på at du vil jobbe i mediebransjen. Du bør også vere interessert i det reint tekniske, og ha ein god porsjon stå-på-vilje. I produksjonsperiodar kan det vere intenst med arbeid, og i delar av semesteret er det krav til at du deltek på obligatorisk opplæring eller obligatoriske øvingar. I andre delar av semesteret vil du disponere tida meir fritt og sjølvstendig, og då bør du vere flink til å nytte tida til sjølvstudium, enten det er med bøker eller teknisk utstyr.

Bachelorprogrammet i TV-produksjon er eit studium på fulltid. Du tar 30 studiepoeng kvart semester. Ei typisk veke kan ha rundt 20 timar med undervising i form av forelesningar, workshops og studentproduksjonar. Det er det praktiske arbeidet som vil mest tid.

Det er 8 veker utplassering i bedrift i sjette semester. Dette skjer lokalt (hovudsakleg i Media City Bergen). Vi skaffar praksisplass, men du kan kome med ønsker.

Deler av undervisninga er obligatorisk å delta på. Særleg i første semester har kurset TVP101 mykje obligatorisk deltaking, då det er eit teknisk opplæringskurs som skal sikre at alle har tileigna seg teknisk basiskompetanse. Det er også obligatoriske element på alle andre kurs, men det er i kortare periodar, og er knytt til øvingar og opplæring. Dette kan du lese meir konkret om i dei ulike emneskildringane, ved å klikke på emnekodane.

Undervisninga er på norsk, og litteraturen er på norsk og engelsk. Du finn timeplan og litteraturliste på emnesidene.   

Som student i TV-produksjon vil du bruke dagane dine på Media City Bergen, der det finst areal og eigne båsar til å studere. Universitetet har også mange andre lesesalar og bibliotek du kan bruke, for eksempel på SV-bygget.

Les meir om studiekvardagen som student ved Det samfunnsvitskaplege fakultet

Meir informasjon under

illustrasjonsbilde
Photo:
Zulfikar Fahmy

Kva lærer du

Ein ferdig utdanna bachelorstudent i TV-produksjon:

 • kan planlegge og produsere ulike typar TV-innhald
 • kan utvikle idear, konsept og forteljingar for ulike typar TV-innhald
 • har god kunnskap om ulike tradisjonar, sjangrar og format innanfor TV, samt deira narrative og stilistiske konvensjonar

Full liste med læringsutbyte

Utveksling

Du kan reise på utveksling i fjerde semester. 

UiB har avtalar med universitet over store delar av verda

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Søk her