Hjem

Utdanning

Bachelor

Bachelorprogram i utviklingsstudiar

  • Lengde3 år
  • Studieplassar
  • Studiepoeng180

Introduksjon

Kva kan eg bli

Kva lærer eg

Oppbygging

Bachelorprogram i utviklingsstudiar (krav 180 SP)
Førsteårseme i utviklingsstudier (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–21
GLOB101Examen facultatum - Global utvikling101
ECON115Utviklingsøkonomi I101
GEO131Ressursforvaltning og global utvikling102
AORG106Stat og forvaltning i utviklingsland102
SANT220Anthropology, Intervention and Development102
Spesialisering i utviklingsstudier (krav 90 SP)
Spesialisering i administrasjon og organisasjonsvitenskap (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG101Organisasjonsteori153–63
AORG104Politisk teori og styreformer153–64
AORG250Bacheloroppgåve i administrasjon og organisasjonsvitskap153–66
MET102Samfunnsvitskapleg metode153–64
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG209Politisk styring og organisering153–66
AORG210Organisasjonsteori153–66
Vel minst eit av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG107EU og internasjonale organisasjonar153–63
AORG103Politikk og forvalting153–63
Spesialisering i geografi (krav 90 SP)
GEO250 er obligatorisk for studentar ved Bachelorprogram i utviklingsstudier som vel spesialisering i geografi, men kan erstattast med geografifeltkurs på 200-nivå.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO110Kartografi og tematiske kart101–63
GEO204Kvantitativ metode51–64
GEO250Bacheloroppgåve for studentar ved Bachelorprogram i utviklingsstudiar101–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO206Kvalitativ analyse51–64
GEO215Geografiske informasjonssystem: Teori og praksis101–63
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO111Landformdannande prosessar151–64
GEO112Vegetasjon, klima og marin geografi151–63
GEO123Regional utvikling101–63
GEO151Feltkurs i samfunnsgeografi51–63
GEO212Terrestriske klima- og miljøendringar151–66
GEO213Terrestriske klima- og miljøendringar101–66
GEO221Sustainability, Cities and Communities101–66
GEO231Theories about Development and Migration101–63
GEO281Miljøforvaltning og planlegging101–63
GEO282Kulturlandskapets geografi101–66
GEO291Naturgeografisk feltkurs101–66
GEO292Regionalgeografisk feltkurs101–66
Spesialisering i samfunnsøkonomi (krav 90 SP)
Det er mulig å bytte ut emnet ECON140 med ECON141
Obligatoriske kurs i 2. eller 4. semester: ECON 110, 130, 140.
Obligatoriske kurs i påfølgende semester: ECON 210, 230, 240.
Utenlandsopphold i 3. eller 5. semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON110Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori101–64
ECON130Makroøkonomi101–64
ECON140Matematikk for økonomer101–64
ECON210Velferd og økonomisk politikk101–65
ECON230Internasjonal makroøkonomi101–65
ECON240Statistikk og økonometri101–65
ECON290Bacheloroppgave101–66
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON121Helseøkonomi101–66
ECON160Bedriftsstrategi og konkurransepolitikk101–66
ECON216Miljø- og ressursøkonomi I101–66
ECON218Næringsstruktur og internasjonal handel101–66
ECON220Velferdsstatens økonomi101–66
ECON243Videregående matematikk og optimering101–64
ECON260Næringsøkonomi og konkurransepolitikk101–64
ECON261Investering og finansiering I101–66
ECON141Videregående matematikk og optimering101–64
ECON231Internasjonal makroøkonomi101–66
ECON225Politisk økonomi - økonomiske perspektiver101–64
Spesialisering i sosialantropologi (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SANT102Sosialt liv i globalt perspektiv151–64
SANT103Materialitet: miljø, stad og økonomi151–64
SANT104Culture, Meaning and Communication151–63
SANT105Makt: uttrykk og tilsløring151–63
SANT215Komparativ regional etnografi152–66
SANT260Bacheloroppgåve152–66
Studieopphold i utlandet (krav 30 SP)
I utgangspunktet er det lagt opp til utreise i 5.semester, men du kan unntaksvis søkje om å reise 3. eller 4. semester. Ved spesialisering i samfunnsøkonomi kan du reise ut i 3. eller 5. semester.
Obligatorisk emne
Obligatorisk utenlandsopphold, Utviklingsstudier
Permisjon for bachelorstudentar
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Korleis søke

Utviklingsstudier
Foto:
Brita Servan

Mer informasjon