Hjem

Utdanning

Bachelor

Utviklingsstudiar, bachelor, 3 år (utgått)

 • Lengde3 år
 • Studieplassar-
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Programmet utgår

Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet.

Introduksjon

Siste opptak til Bachelorprogram i utviklingsstudier var høsten 2014.

Kva er årsaka til at nokre land ikkje kjem seg ut av fattigdommen? Kvifor er det så vanskeleg å fordele ressursane i verda? Er det grunna maktrelasjonar på lokale, nasjonale eller globale nivå? Eller skuldast det politiske, økonomiske, sosiale eller kulturelle forhold?

I takt med aukande globalisering og at fleire og fleire politiske og økono-miske spørsmål blir globale spørsmål, er det viktig å få meir kunnskap om utvikling og utviklingsprosessar i ulike deler av verda. Behovet for kunnskap i samband med handel og multilateral og bilateral bistand er også sentralt.

Gjennom utviklingsstudiet får du ei innføring i samfunn, levevilkår og maktutøving i land i Afrika, Asia og Latin Amerika. Innføringa er ikkje avgrensa til ein enkelt måte å forstå utvikling på, men gir deg innsikt i synspunkta til fleire ulike disiplinar.

Du lærer om sosiale og kulturelle forhold, lokale konsekvensar av globale prosessar, forvalting av naturressursar, fattigdom, politisk og økonomisk makt. Du får kunnskapar om ulike former for globalisering som for eksempel kva rolle kolonisering og bistanden spelar, og korleis desse over tid har verka på globale og lokale maktrelasjonar og fattigdom.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Ein bachelor i utviklingsstudiar kvalifiserer for vidare studium innanfor det faget du spesialiserer deg i. Om du vel å avslutte studia med ein bachelorgrad, er utviklingstudiar ein styrke for deg som arbeidssøkar. I ei globalisert verd vil mange jobbar stille krav til å orientere seg globalt. Næringslivet verdset evna til å forstå korleis dei lokale forholda i ulike samfunn og organisasjonar både er forma av og må søke å påverke globale forhold.

Når du har fullført dette studieprogrammet, får du graden bachelor i utviklingsstudier.

Vidare studium

Bachelor (3 år)

I løpet av det treårige studiet spesialiserer du deg i ei av dei ulike fagretningane: sosialantropologi, administrasjon og organisasjonsvitskap, geografi eller samfunnsøkonomi.

Master

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i sosialantropologi, administrasjon og organisasjonsvitskap, geografi eller samfunnsøkonomi, alt etter kva spesialisering du vel.

Forsking

Utviklingsrelatert forsking er eit hovudsatsingsområde for UiB. Det er stor tematisk og geografisk breidde på dei prosjekta forskarar arbeider med. ¿I Stillehavsområdet blir det blant anna forska på kulturarv i møte med global, politisk økonomi. I Latin-Amerika og Afrika blir det forska på utvikling, teknologi og konflikt i samband med den internasjonale olje- og gassindustrien. ¿I Midtausten forskar ein på emne som kultur, folk og statar som ligg i møtepunktet mellom kontinenta. Sjå også desse studia

Sosialantropologi, administrasjon og organisasjons­vitskap, geografi, samfunnsøkonomi, årsstudium i utviklingsstudiar.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført program skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har tileigna seg brei kunnskap over globale utviklingsprosessar og global-lokale relasjonar
 • har utvikla innsikt i og forståing av utviklingsproblematikk basert på element frå ulike fag som inngår i programmet, dvs. geografi, sosialantropologi, administrasjon- og organisasjonsvitskap og økonomi
 • har opparbeidt seg kunnskap om korleis ulike aktørar (samfunn, bevegelsar, nettverk osv.) møter globale utfordringar og endringar
 • har gjennom utanlandsopphald på eit universitet i Sør gjort seg erfaringar om situasjonen i vertslandet og tileigna seg innsikt og relevant kunnskap for studiet

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan undersøke, tenkje kritisk og reflektere over sosiale handlingar, kulturelle prosessar, institusjonar og naturtilhøve
 • har tileigna seg evner gjennom arbeid med kvalitativ og kvantitativ metode til å analysere komplekse utviklingsrelaterte problemstillingar
 • har gjennom arbeidet med bacheloressayet (basert på utanlandsopphald og/eller litteraturstudiar) oppøvd evne til å formulere presise og relevante problemstillingar, undersøke desse og framstille resultata
 • har fått fagleg relevant trening i å utforme ein akademisk tekst

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har trena opp evne til ryddig skriftleg og munnleg framstilling
 • har tileigna seg evne til sjølvstendig studie- og forskingsarbeid, organisering og planlegging av eige arbeid innanfor tidsfristar
 • kan respektere og praktisere vitskaplege grunnverdiar og det forskingsetiske rammeverket

 

Spesialisering

Sosialantropologi
Spesialisering i sosialantropologi skal ha gitt kandidaten grunnleggande kunnskap om teori, faghistorie, empiriske felt og geografiske regionar, samt antropologiske perspektiv på utviklingsproblematikk. Faget presenterer holistiske og praksisorienterte perspektiv på tematikkar knytt til global utviklings- og maktforhold.

Samfunnsøkonomi
Med spesialisering i samfunnsøkonomi skal kandidaten ha tileigna seg elementær kunnskap om analytiske og empiriske metodar i økonomi. Dette inneber at kandidaten kan forstå forskingslitteratur innan økonomi og formidle disse både munnleg og skriftleg.

Administrasjon og organisasjonsvitskap
Med administrasjon og organisasjonsvitskap som spesialisering skal kandidaten ha tileigna seg grunnkunnskapar, faktisk, metodisk og teoretisk i statsvitskap og kjenne til sentrale utviklingsteoretiske bidrag i faget. Faget er særleg oppteke av korleis politikkens organisering påverkar folks levekår og ulike samfunns relasjonar til andre og til globale utviklings- og maktforhold.

Geografi
Med geografi som spesialisering skal kandidaten ha tileigna seg grunnkunnskapar om analytiske og empiriske metodar i geografi-faget, og sentrale utviklingsteoretiske bidrag faget har utvikla med fokus på forholdet mellom natur og samfunn. Han/ho skal kunne forstå forskingslitteratur og formidle disse både munnleg og skriftleg.

Oppbygging

Oppbygging

I dei to første semestra av programmet i utviklingsstudiar følger du eit felles opplegg. Bachelorprogrammet i utviklingsstudiar skal innehalde 20 studiepoeng med innføringsemne medrekna ex.phil. samt fire utviklingsrelaterte emne frå dei medverkande faga: administrasjons- og organisasjonsvitskap, geografi, samfunnsøkonomi og sosialantropologi (samla 1 års studium). Vidare skal du ta tre semester med spesialisering innan eitt av dei fire medverkande faga, samt eitt semester med utviklingsrelaterte studium ved eit universitet i Afrika, Asia eller Latin-Amerika.

I tabellen ser du korleis bachelorprogrammet i utviklingsstudiar vil sjå ut.

Bachelorprogram i utviklingsstudiar (krav 180 SP)
Førsteårseme i utviklingsstudier (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–21
GLOB101Examen facultatum - Global utvikling101
ECON115Utviklingsøkonomi I101
GEO131Ressursforvaltning og global utvikling102
AORG106Stat og forvaltning i utviklingsland102
SANT220Anthropology, Intervention and Development102
Spesialisering i utviklingsstudier (krav 90 SP)
Spesialisering i administrasjon og organisasjonsvitenskap (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG101Organisasjonsteori153–63
AORG104Politisk teori og styreformer153–64
AORG250Bacheloroppgåve i administrasjon og organisasjonsvitskap153–66
MET102Samfunnsvitskapleg metode153–64
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG209Politisk styring og organisering153–66
AORG210Organisasjonsteori153–66
Vel minst eit av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG107EU og internasjonale organisasjonar153–63
AORG103Politikk og forvalting153–63
Spesialisering i geografi (krav 90 SP)
GEO250 er obligatorisk for studentar ved Bachelorprogram i utviklingsstudier som vel spesialisering i geografi, men kan erstattast med geografifeltkurs på 200-nivå.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO110Kartografi og tematiske kart101–63
GEO204Kvantitativ metode51–64
GEO250Bacheloroppgåve for studentar ved Bachelorprogram i utviklingsstudiar101–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO206Kvalitativ analyse51–64
GEO215Geografiske informasjonssystem: Teori og praksis101–63
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO111Landformdannande prosessar151–64
GEO112Vegetasjon, klima og marin geografi151–63
GEO123Regional utvikling101–63
GEO151Feltkurs i samfunnsgeografi51–63
GEO212Terrestriske klima- og miljøendringar151–66
GEO213Terrestriske klima- og miljøendringar101–66
GEO221Sustainability, Cities and Communities101–66
GEO231Theories about Development and Migration101–63
GEO281Miljøforvaltning og planlegging101–63
GEO282Kulturlandskapets geografi101–66
GEO291Naturgeografisk feltkurs101–66
GEO292Regionalgeografisk feltkurs101–66
Spesialisering i samfunnsøkonomi (krav 90 SP)
Det er mulig å bytte ut emnet ECON140 med ECON141
Obligatoriske kurs i 2. eller 4. semester: ECON 110, 130, 140.
Obligatoriske kurs i påfølgende semester: ECON 210, 230, 240.
Utenlandsopphold i 3. eller 5. semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON110Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori101–64
ECON130Makroøkonomi I101–64
ECON140Matematikk for økonomer101–64
ECON210Velferd og økonomisk politikk101–65
ECON230Makroøkonomi II101–65
ECON240Statistikk og økonometri101–65
ECON290Bacheloroppgave101–66
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON121Helseøkonomi101–66
ECON160Bedriftsstrategi og konkurransepolitikk101–66
ECON216Miljø- og ressursøkonomi I101–66
ECON218Næringsstruktur og internasjonal handel101–66
ECON220Velferdsstatens økonomi101–66
ECON243Videregående matematikk og optimering101–64
ECON260Næringsøkonomi og konkurransepolitikk101–64
ECON261Investering og finansiering I101–66
ECON141Videregående matematikk og optimering101–64
ECON231Internasjonal makroøkonomi101–66
ECON225Politisk økonomi - økonomiske perspektiver101–64
Spesialisering i sosialantropologi (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SANT102Sosialt liv i globalt perspektiv151–64
SANT103Materialitet: miljø, stad og økonomi151–64
SANT104Culture, Meaning and Communication151–63
SANT105Makt: uttrykk og tilsløring151–63
SANT215Komparativ regional etnografi152–66
SANT260Bacheloroppgåve152–66
Studieopphold i utlandet (krav 30 SP)
I utgangspunktet er det lagt opp til utreise i 5.semester, men du kan unntaksvis søkje om å reise 3. eller 4. semester. Ved spesialisering i samfunnsøkonomi kan du reise ut i 3. eller 5. semester.
Obligatorisk emne
Obligatorisk utenlandsopphold, Utviklingsstudier
Permisjon for bachelorstudentar
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

I det femte semesteret blir det gitt tilbod om eit tilrettelagt utanlandsopphald. Bachelorprogrammet i utviklingsstudiar legg opp til eit studie­opphald på eitt semester ved eit universitet i India, Kina, Ghana, Sør-Afrika, Peru, Ecuador eller Bolivia. Når UiB har vald utvekslins­universitet er det lagt vekt på kvalitet, forskingssamarbeid og geografisk spreiing. Utanlandsopphaldet er meint å gi fagleg utbytte og ein sjanse til å få erfaring frå eit land i sør.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

Siste opptak til Bachelorprogram i utviklingsstudier var høsten 2014

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår. På våre nettsider får du meir informasjon om kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker.

Utviklingsstudier

Utviklingsstudier
Foto:
Brita Servan