Hjem
Bachelor

Miljø- og ressursfag, bachelor, 3 år (utgått)

 • Lengde3 år
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Programmet utgår

Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet lengre.

Introduksjon

Kva er samanhengen mellom menneskeleg aktivitet og globale miljøendringar? Korleis kan miljøforhold forklare at matproduksjonen har utvikla seg til forskjellig tid på ulike stader?

Verda står overfor store menneskeskapte miljøproblem. Klimaendringar og bruk av vatn- og jordressursar krev fagleg kompetanse for at vi skal få til ei berekraftig utvikling. Eit vilkår for god naturforvalting, er at vi forstår prosessane i naturen rundt oss og korleis ulike samfunnsaktivitetar påverkar desse prosessane.

Målet med studieprogrammet i Miljø og Ressursfag er å gi studentene en tverrfaglig forståelse av problemstillinger relatert til miljø- og ressursspørsmål.

Studiet tar for seg problemstillinger knyttet opp til miljø- og ressursspørsmål, med fokus på biologi, geografi, kjemi og samfunnsøkonomi. Sammen gir dette en bred kompetanse innen tema som miljø- og ressursøkonomi, miljø- og klimahistorie, bærekraftig utvikling, miljøetikk og miljøforvaltning og -planlegging.

Gjennom stor grad av valgfrihet åpnes det for kombinasjoner av emner som gir grunnlag for fordypning og spesialisering i mange fag og opptak til masterstudier på flere fagområder.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • kjenner til grunnleggende biologiske, kjemiske og geografiske prosesser som styrer og driver utviklingen i natursystem
 • kjenner til grunnleggende økonomiske prinsipp med relevans for naturmiljø og naturressursbruk
 • har bred og basal kunnskap om viktige tema i miljø- og ressurssammenheng
 • har fordypet seg i noen sentrale miljø- og ressursrelaterte arbeidsområder
 • kan drøfte sentrale problemstillinger og paradigmer i miljø- og ressursforvaltninga
 • har kjennskap til det teoretiske grunnlaget for planlegging og forvaltning av miljø og ressurser

Ferdigheter 

Kandidaten

 • kan forklare generelle miljø- og ressursrelaterte begreper og sette disse i sammenheng
 • ser sammenhenger mellom menneskelig aktiviteter og miljøendringer
 • kan anvende det tverrfaglige teorigrunnlaget om natur-, samfunns- og forvaltningssystem til å foreta helhetlige og kritiske vurderinger og analyser av forvaltningspraksis
 • kan fremheve betydningen av en tverrfaglig tilnærming til samfunnsaktuelle problemstillinger
 • kan formidle tverrfaglige miljø- og ressursrelaterte tema opp til bachelorgradsnivå

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan innhente og vurdere informasjon og kritisk vurdere primære og sekundære informasjonskilder
 • kan analysere problemstillinger i et tverrfaglig perspektiv
 • kan vurdere usikkerhet rundt observasjoner, teorier og metoder
 • kan gi faglig kompetent skriftlig og muntlig framstilling av vitenskapelige tema
 • har reflekterte holdninger om etiske spørsmål om forsking, praksis og formidling

Utveksling

Utveksling

Det finnes i dag mange alternativer for de som ønsker å ta et semester eller to av utdanningen sin i et annet land. Universitetet i Bergen har mange utvekslingsavtaler, både i og utenfor Europa.

Finn inspirasjon og nyttig informasjon om delstudier i utlandet her: http://www.uib.no/utveksling

Korleis søke

Søknadsprosedyre

Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet lengre.

Studieretningar

Miljø- og ressursfag

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen