Hjem
Utdanning

Namn på grad

Studieprogrammet fører frem til graden europeisk felles mastergrad i kvalitet i analytiske laboratorier. Studiet varer 4 semestre (120 studiepoeng).

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart - semester

Høst

Mål og innhald

Masterprogrammet har som mål å forberede forskere og administratorer til å implementere, håndtere og arbeide i et kvalitetsfokusert analytisk laboratorium.

Se mer om informasjon om masterprogrammet på denne siden:

http://www.emqal.org/

Læringsutbyte

Studentene vil oppnå en dyp kunnskap om avanserte analytiske teknikker. Etter fullførelse av programmet skal kandidatene kunne designe, implementere og lede kvalitetssystemer i et analytisk laboratorium. For alle typer målinger skal kandidatene kunne utvikle og evaluere kvalitetskontrollskjema. Kandidatene skal beherske, både i teoretisk og praktisk forstand, en rekke avanserte analytiske teknikker. De skal være i stand til å forske på, utvikle og validere nye teknikker og analysemetoder. Kandidatene skal kunne planlegge et valideringsprogram for en gitt analysemetode, identifisere kritiske aspekter i en gitt analysemetode, estimere usikkerheten i et gitt analytisk resultat, utvikle referansematerialer, og fullt ut forstå den nåværende status i verdensomspennende standardisering og hvordan analytiske resultater sammenlignes.

Opptakskrav

Søkere tas opp etter en sentralisert opptaksprosess med minimum ett medlem fra hver deltakende institusjon. Søkerne må ha relevant bakgrunn innen kjemi, biokjemi, miljøstudier, biologi eller helsestudier. Søkerne må også vise til engelskferdigheter.

Programmet blir administrert av University of Barcelona. Programmet har eigne opptaksfristar og søknadsskjema. For meir informasjon om programmet og opptak: http://www.emqal.org/

Tilrådde forkunnskapar

Kjennskap til flere av fagfeltene kjemi, biokjemi, miljøstudier, biologi og helsefag er en fordel. Matematikkunnskaper på universitetsnivå er en klar fordel.

Obligatoriske emne

Studiet har to komponenter: Kursdel og mastergradsoppgave. Den samlede arbeidsmengden er 120 studiepoeng. Mastergradsoppgaven er på 60 poeng.

Studentene gjennomfører kursdelen det første studieåret ved én av de deltakende institusjonene. Kursdelen er delt inn i tre disipliner: Kvalitetsstyring, analytiske metoder og dataanalyse. Studentene må ha minst ti studiepoeng fra hver av disse disiplinene. Hver disiplin er delt inn i enkeltstående moduler, hver på to studiepoeng. Det tilbys omtrent 100 moduler.

Omfang masteroppgåva

Masteroppgaven er et forskningsbasert arbeid. Det krever at studenten har tilegnet seg solide kunnskaper inne fagområdet. Det er også mulig å skrive masteroppgave i samarbeid med industrien.

Arbeidet med masteroppgaven tar til så snart de 60 studiepoengene med kurs er fullført. Oppgaven, som er på 60 studiepoeng, veiledes av en veileder valgt av studenten. Oppgaven gjennomføres ved et annet universitet enn kursdelen.

Krav til progresjon i studiet

Masterstudiet er normert til 2 år. Masteroppgåva skal leveras innan ein fastsett frist.

Studiestader

European partners:
University of Cadiz (Spain)
Gdansk University of Technology (Poland)
University of Algarve (Portugal)
University of Barcelona (Spain)
Central south University Kina
University of Bergen (Norway)

Grunnlag for vidare studium

Masterstudiet gir grunnlag for PhD-studiar innen fagområdet.

Relevans for arbeidsliv

Forsker eller administrator i et moderne analytisk laboratorium

Programansvarleg

Konsortiet har ansvar for faglig innhold, oppbygging av studiet og kvaliteten på studieprogrammet. Kjemisk institutt har det lokale ansvaret for studieprogrammet på UiB. Kontakt Bjørn Grung: bjorn.grung@uib.no

Administrativt ansvarleg

Dette er eit internasjonalt masterprogram (Erasmus Mundus program). Universitetet i Bergen er eitt av fem universitet som samarbeider om dette masterprogrammet. Partnar-universiteta er:

European partners:
University of Cadiz (Spain)
Gdansk University of Technology (Poland)
University of Algarve (Portugal)
University of Barcelona (Spain)
University of Bergen (Norway)

Programmet blir administrert av University of Barcelona. Programmet har eigne opptaksfristar og søknadsskjema. For meir informasjon om programmet og opptak: http://www.emqal.org/

Kontaktperson ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen: Førsteamanuensis Bjørn Grung