Hjem
Master

Kuratorpraksis, master, 2 år

 • Lengde2 År
 • Plassar10
 • Studiepoeng90

Hovedinnhold

Presentasjon

Introduksjon

Masterprogrammet i kuratorpraksis er en tverrfaglig utdanning som forbereder studentene for å arbeide som selvstendige kuratorer i et sammensatt kunst- og kulturfelt. Studiet retter seg mot kunstnere og personer med bakgrunn fra tilstøtende fag som kunsthistorie, medievitenskap og teatervitenskap.

Mastergraden er erfaringsbasert, med et omfang på 90 studiepoeng. Det er en forutsetning at studentene har minst to års relevant arbeidserfaring. Studiet er en toårig deltidsutdanning med opptak hvert annet år.

Utdanningen er satt sammen av obligatoriske samlinger der den fellesfaglige samtalen, muntlige presentasjoner og kritisk refleksjon står sentralt. Kjernen i studiet er utviklingen av egen kuratorisk praksis i form av et masterprosjekt. Egen praksis og individuelt prosjektarbeid støttes gjennom individuell veiledning, gruppeveiledning og et gjennomgående kontekstuelt program. Masterprosjektene utgjør samlet en del av det faglige grunnlaget for programmet og vil være vesentlige for felles refleksjon.

En sentral målsetting i utdanningen er å fremme og etablere faglig diskurs og gjennom dialog som metode stimulere til kontinuerlig evaluering av egen og andres praksis. Kandidater fra masterprogrammet arbeider som frilans- og institusjonsansatte kuratorer, institusjonsledere, skribenter, redaktører, kritikere, produsenter, formidlere og kunstnere.

KMD tilbyr et stimulerende og utfordrende læringsmiljø for motiverte studenter. Masterstudentene blir inkludert i KMDs miljø for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, som omfatter faglig ansatte og stipendiater.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Etter fullført masterutdanning skal kandidaten kunne:

 • Demonstrere kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som kreves i kuratorisk praksis
 • Utvikle og gjennomføre et større, selvstendig kuratorisk prosjekt og presentere det i offentligheten
 • Identifisere og vurdere konseptuelle, estetiske og etiske utfordringer
 • Kommunisere relevante faglige problemstillinger skriftlig og muntlig, til publikum med og uten kunstkompetanse
 • Etablere, opprettholde, administrere og presentere en kuratorisk praksis
 • Vurdere eget kuratorisk arbeid, og ta ansvar for egen faglig og profesjonell utvikling
 • Forhandle og samhandle effektivt med andre for å initiere kuratoriske prosjekter

Analysere og ivareta kuratorens ulike roller i ulike faglige sammenhenger.

Oppbygging

Oppbygging av studiet

Masterstudiet omfatter fire semester. Normert arbeidsmengde for ett semester er 22,5 studiepoeng. Fullført og bestått studium gir graden Erfaringsbasert master i kuratorpraksis. Mastergraden gir grunnlag for å søke opptak til ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Studiets hovedelementer

Et masterprosjekt skal utvikles og realiseres av studenten i løpet av utdanningen. Dette er et selvstendig gjennomført kuratorisk prosjekt som skal demonstrere gjennomføringsevne og reflektere forståelse for fagfeltet. I tillegg vektlegges evnen til å reflektere over eget og andres arbeid. Studenten vil ha ansvaret for alle ledd i prosjektet, inkludert finansiering.

Tidsramme for prosjektet er studieperioden. Det er et krav at prosjektet er offentlig tilgjengelig.

I perioden fram mot realiseringen av masterprosjektet vil individuell veiledning bli gitt av hovedveileder og av eksterne veiledere. Hovedveileder vil være oppnevnt av KMD. Den eksterne veilederen skal ha relevant kompetanse for den enkeltes faglige utvikling og bidra til etableringen av faglige relasjoner og nettverk. Denne veilederen foreslås av studenten og godkjennes av instituttleder. Studenten har minimum 2 hovedveiledninger per semesteremne, hvorav en er gruppeveiledning. Den eksterne veilederen har totalt 20 arbeidstimer tilgjengelig for forberedelser, veiledninger og etterarbeid i løpet av studieperioden, hvorav minimum 10 timer skal være individuelle veiledningssamtaler.

Prosjektet omfatter tre deler: et forprosjekt som godkjennes i det andre semesteret, det realiserte prosjektet og dokumentasjon av prosjektet samt en skriftlig refleksjon som legges fram til sluttvurdering i siste semester. Følgende fire punkter skal utdypes i forprosjektet:

 • Intensjonsgrunnlag: En beskrivelse av prosjektets sentrale problemstilling(er) og intensjon, med en redegjørelse for hvilke faglige kontekster prosjektet forholder seg til. ¿
 • Framdriftsplan: En plan for utvikling og prosjektfremdrift. ¿
 • Budsjett: En oversikt over antatt ressursbruk og finansieringskilder, slik at det kan ¿gjøres en realistisk vurdering av hvordan prosjektet kan gjennomføres. ¿
 • Presentasjonsform: En indikasjon på hvordan, hvor og i hvilken form prosjektet ¿skal realiseres ¿

Samlingene er en viktig felles faglig plattform for studentene der et gjennomgående tema er utviklingen av den enkeltes masterprosjekt og fordypning i ulike kontekster for kuratorpraksis. Samlingene vil veksle mellom forelesninger og workshop, deriblant om utstillingshistorie, tekstforståelse og skriving, kuratorrollen, ulike juridiske spørsmål samt problemstillinger knyttet til prosjektstyring og produksjon. Forskjellige typer iscenesettelser av utstillinger og kunstrom diskuteres også i fellesskap.

Det vil som hovedregel være fire samlinger pr semester. Minimum tre av samlingene vil fokusere på kontekstfordypning. Hensikten er å fordype seg i en lokal kontekst, ved å se ulike typer utstillinger, visningssteder og institusjoner, samt møte kuratorer og kunstnere og bygge nettverk. Et seminar i løpet av studiets andre semester er en individuelt gjennomført studietur.

Master i kuratorpraksis (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KURATOR 1MA kuratorpraksis 1. semester22.5-1
KURATOR 2MA kuratorpraksis 2. semester22.5-2
KURATOR 3MA kuratorpraksis 3. semester22.5-3
KURATOR 4MA kuratorpraksis 4. semester22.5-4
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen