Hjem
Utdanning

Studieplan for KURATOR Kuratorpraksis, master, 2 år, haust 2021

Læringsutbyte

Etter fullført masterutdanning skal kandidaten kunne:

 • Demonstrere kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som kreves i kuratorisk praksis
 • Utvikle og gjennomføre et større, selvstendig kuratorisk prosjekt og presentere det i offentligheten
 • Identifisere og vurdere konseptuelle, estetiske og etiske utfordringer
 • Kommunisere relevante faglige problemstillinger skriftlig og muntlig, til publikum med og uten kunstkompetanse
 • Etablere, opprettholde, administrere og presentere en kuratorisk praksis
 • Vurdere eget kuratorisk arbeid, og ta ansvar for egen faglig og profesjonell utvikling
 • Forhandle og samhandle effektivt med andre for å initiere kuratoriske prosjekter

Analysere og ivareta kuratorens ulike roller i ulike faglige sammenhenger.

Opptakskrav

Opptakskrav

Masterstudiet bygger på bachelorgrad i kunst, eller annen relevant utdanning tilsvarende 180 studiepoeng. I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis.

Søkerne vurderes ut fra innsendt søknad med prosjektbeskrivelse, dokumentasjon av vitnemål, relevant praksis, arbeider (portfolio, publikasjoner) og intervju.

Krav til søknads- og prosjektbeskrivelsen

Den skal kortfattet beskrive:

 • Hvorfor søkeren ønsker å bli tatt opp til Master i kuratorpraksis, og hvilke forventinger søkeren har til masterstudier ved KMD
 • Hva slags kuratorisk prosjekt søkeren ønsker å realisere i studietiden.
 • Hvilke tema eller problemstillinger innebærer prosjektet en utforsking av, og hvordan er det tenkt utført

Krav til portfolio

Portfolio bør inneholde dokumentasjon av relevant virksomhet som viser søkerens faglige forutsetninger for å gjennomføre et selvstendig masterprosjekt.

Språkkrav

For å kunne delta i programmet, må søkeren beherske engelsk ved studiestart.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Veiledning tilbys på begge språk.

Studieplan

1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER

Masterprogrammet i kuratorpraksis er en tverrfaglig utdanning som forbereder studentene for å arbeide som selvstendige kuratorer i et sammensatt kunst- og kulturfelt. Studiet retter seg mot kunstnere og personer med bakgrunn fra tilstøtende fag som kunsthistorie, medievitenskap og teatervitenskap. Mastergraden er erfaringsbasert, med et omfang på 90 studiepoeng. Det er en forutsetning at studentene har minst to års relevant arbeidserfaring. Studiet er en toårig deltidsutdanning med opptak hvert annet år.

Utdanningen er satt sammen av obligatoriske samlinger der den fellesfaglige samtalen, muntlige presentasjoner og kritisk refleksjon står sentralt. Den fellesfaglige samtalen skaper studiets progresjon, og minimum 80 % tilstedeværelse og deltakelse i samlingene er påkrevet. Kjernen i studiet er utviklingen av egen kuratorisk praksis i form av et masterprosjekt. Egen praksis og individuelt prosjektarbeid støttes gjennom individuell veiledning, gruppeveiledning og et gjennomgående kontekstuelt program. Masterprosjektene utgjør samlet en del av det faglige grunnlaget for programmet og vil være vesentlige for felles refleksjon.

En sentral målsetting i utdanningen er å fremme og etablere faglig diskurs og gjennom dialog som metode stimulere til kontinuerlig evaluering av egen og andres praksis. Kandidater fra masterprogrammet arbeider som frilans- og institusjonsansatte kuratorer, institusjonsledere, skribenter, redaktører, kritikere, produsenter, formidlere og kunstnere.

KMD tilbyr et stimulerende og utfordrende læringsmiljø for motiverte studenter. Masterstudentene blir inkludert i KMDs miljø for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, som omfatter faglig ansatte og stipendiater.

Læringsmål

Etter fullført masterutdanning skal kandidaten kunne:

 • Demonstrere kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som kreves i kuratorisk praksis
 • Utvikle og gjennomføre et større, selvstendig kuratorisk prosjekt og presentere det i offentligheten
 • Identifisere og vurdere konseptuelle, estetiske og etiske utfordringer
 • Kommunisere relevante faglige problemstillinger skriftlig og muntlig, til publikum med og uten kunstkompetanse
 • Etablere, opprettholde, administrere og presentere en kuratorisk praksis
 • Vurdere eget kuratorisk arbeid, og ta ansvar for egen faglig og profesjonell utvikling
 • Forhandle og samhandle effektivt med andre for å initiere og gjennomføre kuratoriske prosjekter
 • Analysere og ivareta kuratorens ulike roller i ulike faglige sammenhenger

OPPTAKSKRAV

Masterstudiet bygger på bachelorgrad i kunst, eller annen relevant utdanning tilsvarende 180 studiepoeng. I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis.

Søkerne vurderes ut fra innsendt søknad med prosjektbeskrivelse, dokumentasjon av vitnemål, relevant praksis, arbeider (portfolio, publikasjoner) og intervju.

Krav til søknads- og prosjektbeskrivelsen

Den skal kortfattet beskrive:

 • Hvorfor søkeren ønsker å bli tatt opp til Master i kuratorpraksis, og hvilke forventinger søkeren har til masterstudier ved KMD
 • Hva slags kuratorisk prosjekt søkeren ønsker å realisere i studietiden.
 • Hvilke tema eller problemstillinger innebærer prosjektet en utforsking av, og hvordan er det tenkt utført

Krav til portfolio

Portfolio bør inneholde dokumentasjon av relevant virksomhet som viser søkerens faglige forutsetninger for å gjennomføre et selvstendig masterprosjekt.

Språkkrav

For å kunne delta i programmet, må søkeren beherske engelsk ved studiestart. Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Veiledning tilbys på begge språk.

 

INNHOLD OG STRUKTUR

Masterstudiet omfatter fire semester. Normert arbeidsmengde for ett semester er 22,5 studiepoeng. Fullført og bestått studium gir graden Erfaringsbasert master i kuratorpraksis. Mastergraden gir grunnlag for å søke opptak til ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Studiets hovedelementer

Et masterprosjekt skal utvikles og realiseres av studenten i løpet av utdanningen. Dette er et selvstendig gjennomført kuratorisk prosjekt som skal demonstrere gjennomføringsevne og reflektere forståelse for fagfeltet. I tillegg vektlegges evnen til å reflektere over eget og andres arbeid. Studenten vil ha ansvaret for alle ledd i prosjektet, inkludert finansiering.

Tidsramme for prosjektet er studieperioden. Det er et krav at prosjektet er offentlig tilgjengelig.

I perioden fram mot realiseringen av masterprosjektet vil individuell veiledning bli gitt av hovedveileder og av eksterne veiledere. Hovedveileder vil være oppnevnt av KMD. Den eksterne veilederen skal ha relevant kompetanse for den enkeltes faglige utvikling og bidra til etableringen av faglige relasjoner og nettverk. Denne veilederen foreslås av studenten og godkjennes av instituttleder. Studenten har minimum 2 hovedveiledninger per semesteremne, hvorav en er gruppeveiledning. Den eksterne veilederen har totalt 20 arbeidstimer tilgjengelig for forberedelser, veiledninger og etterarbeid i løpet av studieperioden, hvorav minimum 10 timer skal være individuelle veiledningssamtaler.

Prosjektet omfatter tre deler: et forprosjekt som godkjennes i det andre semesteret, det realiserte prosjektet og dokumentasjon av prosjektet samt en skriftlig refleksjon som legges fram til sluttvurdering i siste semester. Følgende fire punkter skal utdypes i forprosjektet:

 • Intensjonsgrunnlag: En beskrivelse av prosjektets sentrale problemstilling(er) og intensjon, med en redegjørelse for hvilke faglige kontekster prosjektet forholder seg til.
 • Framdriftsplan: En plan for utvikling og prosjektfremdrift.
 • Budsjett: En oversikt over antatt ressursbruk og finansieringskilder, slik at det kan gjøres en realistisk vurdering av hvordan prosjektet kan gjennomføres.
 • Presentasjonsform: En indikasjon på hvordan, hvor og i hvilken form prosjektet skal realiseres

Samlingene er en viktig felles faglig plattform for studentene der et gjennomgående tema er utviklingen av den enkeltes masterprosjekt og fordypning i ulike kontekster for kuratorpraksis. Samlingene vil veksle mellom forelesninger og workshop, deriblant om utstillingshistorie, tekstforståelse og skriving, kuratorrollen, ulike juridiske spørsmål samt problemstillinger knyttet til prosjektstyring og produksjon. Forskjellige typer iscenesettelser av utstillinger og kunstrom diskuteres også i fellesskap.

Det vil som hovedregel være fire samlinger pr semester. Minimum tre av samlingene vil fokusere på kontekstfordypning. Hensikten er å fordype seg i en lokal kontekst, ved å se ulike typer utstillinger, visningssteder og institusjoner, samt møte kuratorer og kunstnere og bygge nettverk. Et seminar i løpet av studiets andre semester er en individuelt gjennomført studietur.

Teoretisk fordypning: Faglitteratur settes sammen av obligatoriske tekster, anbefalte tekster og fordypningslitteratur som er relevant for den enkeltes prosjekt.

Til den teoretiske fordypningen hører arbeid med ulike typer tekster og innfallsvinkler til det å skrive kritisk, reflektert og analytisk om kunst og kuratorpraksis. I tillegg skal studentene holde to teoribaserte seminarinnlegg i løpet av studiet. Seminarinnleggene skal knyttes til tema fra felles teoriprogram, og kan ha form av en drøfting av en utstilling, kunstinstitusjon, katalogtekst eller tilsvarende. Seminarinnleggene innleveres skriftlig før eksamen.

Det skal holdes jevnlig egenpresentasjon av masterprosjektets ulike utviklingstrinn, og som del av den teoretiske fordypningen regnes også aktivt og kritisk engasjement i og diskusjon om hverandres prosjekt.

Dokumentasjon av masterprosjektet skal være i et relevant og reproduserbart format. Avhengig av det enkelte prosjekts karakter kan dokumentasjonen være i form av katalog, film, nettbasert presentasjon, foto, lydopptak etc. Dokumentasjonen skal også inneholde en skriftlig del på mellom 8.000 og 12.000 ord. Den skal inneholde en utdyping av intensjonsgrunnlaget i forprosjektet med redegjørelse for prosessen og valgte løsninger. I tillegg skal prosjektet kontekstualiseres og dets teoretiske grunnlag gjennomgås. Den skriftlige delen skal kunne framføres verbalt, støttet av annet materiale. Presentasjonen og dokumentasjonsmaterialet danner hovedgrunnlag for den avsluttende eksamensvurderingen med to eksterne sensorer.  

Semesteroversikt og progresjon

Masterprogrammet har en arbeids- og undervisningsform som fokuserer på kuratorpraksisen: Hvordan få prosjekter i gang og gjennomføre dem? Den enkelte student vil jevnlig presentere sitt eget prosjekt, samt i fellesskap gjennomgå hverandres. Det vil også bli gitt konkrete oppgaver som løses mellom samlingene i form av hjemmeoppgaver.

Aktuelle tema er:

 • Prosjektledelse med styringsredskap; organisering og framdrift, finansiering og økonomi, juridiske spørsmål med eksempel på kontrakter
 • Formidling med skriveøvelser, markedsføring, synlighet, begrep som målgrupper og publikum
 • Iscenesettelser og materialisering av ulike kuratorkonsepter, herunder dramaturgi, løsninger innenfor og utenfor den hvite kuben, interaktiv kunst, nettkunst, ulike fysiske materialiseringer med lys, lyd og romlige løsninger

Masterstudenter kan også delta på kurs, prosjektperioder og annen undervisning som tilbys i KMDs kurskatalog, men dette er ikke obligatorisk. Slik valgfri aktivitet skal være i samsvar med den enkelte students faglige behov, og avtales nærmere med de ansvarlige for kuratorprogrammet.

Læringsmål
Etter første semester skal studenten kunne

 • samarbeide med andre om å analysere og kritisk diskutere idéer og konsepter
 • mestre og kombinere metoder for å utforske og utvikle et eget kuratorprosjekt
 • anvende relevante tilnærminger og metoder i eget kuratorisk arbeid

Etter andre semester skal studenten kunne

 • utvikle et forprosjekt med intensjonsgrunnlag, fremdriftsplan, budsjett og presentasjonsform
 • kritisk vurdere egen og andres kuratoriske virksomhet
 • presentere ulike innfallsvinkler til det å skrive reflektert og analytisk om kunst og

kuratorpraksis

Etter tredje semester skal studenten kunne

  • ta initiativ og personlig ansvar for å arbeide selvstendig, ta avgjørelser og styre egen tid effektivt
 • vurdere og presentere egen praksis i lys av en bredere kontekst av samtidige og/eller historiske kuratorpraksiser
 • utforske og analysere et kuratorisk tema og presentere resultatet, muntlig og skriftlig

Vurdering og eksamen

Studentene blir mot slutten av semester 1-3 vurdert på grunnlag av læringsmålene som er satt for det enkelte semester og tilhørende vurderingskriterier. Hovedveileder og en ekstern fagperson utpekt av instituttleder foretar vurderingen, som skjer i form av en muntlig samtale basert på innlevert dokumentasjon og muntlige redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats. Mappevurderingen avsluttes med at studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.

Ved mappevurdering benyttes karakterene bestått og ikke bestått. En student som oppnår karakteren bestått har oppnådd læringsmålene for det aktuelle semesteret, og har følgelig også realisert læringsmålene som sitt faktiske læringsutbytte. Bestått mappevurdering er en forutsetning for videre studier i masterprogrammet, og utløser 22,5 studiepoeng.

Vurderingskriterier og spesifikk informasjon om vurderingsgrunnlag finnes i dokumentet `Vurdering og eksamen i KMDs masterprogram i kuratorpraksis¿ og i emnebeskrivelsene, som er tilgjengelig på KMD sin hjemmeside.

Eksamen

Masterprogrammet avsluttes med eksamen i fjerde semester. Ved eksamensvurderingen blir studentene vurdert på grunnlag av læringsmålene som er fastsatt for masterprogrammet og tilhørende vurderingskriterier for eksamen.

Eksamensvurderingen blir foretatt av en kommisjon bestående av to eksterne sensorer og studentens hovedveileder. Eksamen skjer i form av en muntlig samtale som inkluderer presentasjon og kritisk vurdering av masterprosjekt og dokumentasjon av prosjektet. Ved eksamen benyttes karakterene bestått og ikke bestått. En student som oppnår karakteren bestått har oppnådd læringsmålene for programmet, og har følgelig også realisert læringsmålene som sitt faktiske læringsutbytte.

Vurderingskriterier og spesifikk informasjon om vurderingsgrunnlag finnes i dokumentet `Vurdering og eksamen i KMDs masterprogram i kuratorpraksis¿ og i emnebeskrivelsene, som er tilgjengelig på KMD sin hjemmeside.

 

Evaluering av studieprogrammet

I KMDs kvalitetsutviklingsprogram inngår helhetlig evaluering av studieprogrammene og emnene i en femårig syklus. I tillegg deltar studenter og ansatte jevnlig i evalueringer av undervisningstilbud og undervisningsopplegg. Slike regelmessige og systematiske tilbakemeldinger er avgjørende for KMDs løpende arbeid med å utvikle utdanningskvalitet og læringsmiljø.

Obligatoriske deler av studiet

 • Tilstedeværelse og deltagelse på samlingene ¿ minimum 80 %.
 • Godkjent forprosjekt
 • To seminarinnlegg
 • Deltakelse i planlegging og gjennomføring av et offentlig undervisningsseminar
 • Eksamen; en presentasjon av et gjennomført masterprosjekt med dokumentasjon.