Hjem
Master

Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utd utanfor EU/EØS-området

 • Lengde1,5 år
 • Studiepoeng90

Hovedinnhold

Presentasjon

Mål og innhald

Mål

Programmet har som mål å tilpasse oppnådd odontologisk grunnutdanning utenfor EU/ EØS-området med norsk, integrert master i odontologi.

Innhold

Studiet favner om fag som:

 • farmakologi
 • odontologiske biomaterialer
 • samfunnsodontologi
 • gerodontologi
 • endodonti
 • kariologi
 • kjeveortopedi
 • oral kirurgi og oral medisin
 • pedodonti
 • periodonti
 • oral protetikk
 • kjeve- og ansiktsradiologi

Programmet kombinerer de ulike fagene i en totalvurdering og behandling av pasienter med det mål å gi et solid, faglig og forskningsbasert fundament for å kunne arbeide som tannlege i Norge. Programmet bygger delvis på en individuell vurdering og tilpassing til kandidatens dokumenterte odontologiske grunnutdanning, yrkeserfaring og kompetanse. Første del av programmet vektlegger ferdighetstrening i de ulike, kliniske fagdisiplinene samt kunnskaper innen emner som har et nasjonalfaglig aspekt, eksempelvis samfunnsodontologi. Andre og tredje del innebærer mye klinisk praksis samt kontinuerlig teoretisk og klinisk undervisning og vurdering.

Programmet frembringer bredt kompetente allmennpraktiserende tannleger som tar ansvar for oral helse i et helhetsperspektiv. Samtidig gir det kandidaten grunnlag for livslang læring og spesialisering.

Programmet sikrer samfunnet en kandidat som besitter de kunnskaper, holdninger og ferdigheter som trengs for forsvarlig utøvelse av tannlegeyrket. Dette tilsier at undervisningen som gis i størst mulig grad er forskningsbasert, faglig oppdatert og tilpasset samfunnets og befolkningens behov for å forebygge og behandle oral sykdommer og tilstander.

Programmet gir grunnlag for videre oppdatering, læring og utdanning i yrkesutøvelsen ved blant annet å få kunnskap om og forståelse for forskningsprosesser som er aktuelle for faget.

Studiestart - semester

Høst hvert 1,5 år

Vår hvert 1,5 år

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Etter fullført Kvalifiseringsprogram har kandidaten generell odontologisk kompetanse. Denne omfatter kunnskaper i biomedisinske, parakliniske, kliniske og adferdsfaglige disipliner samt praktisk-kliniske teoretiske og manuelle/ praktiske ferdigheter og en generell (helsefaglig) kompetanse.

Kandidaten skal ved avsluttet program ha følgenden læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 

 • Kandidaten har på basis av teoriundervisningen, en vitenskapelig tenkemåte og holdning.
 • Kandidaten kan redegjøre for, analysere, forstå og anvende relevante kunnskaper innen biomedisinske, parakliniske, kliniske og adferdsfaglige disipliner og emner.

Ferdigheter

 

 • Kandidaten er i stand til å forebygge, undersøke, diagnostisere, behandle og følge opp pasienter med orale sykdommer/ tilstander i allmennpraksis.
 • Kandidaten kan i tillegg bidra inn mot forskningsprosjekter relatert til helse og vurdere (oral) helse i relasjon til samfunnsmessige forhold.

Generell kompetanse

 

Kandidaten:

 • demonstrerer at hun/ han har adekvate etiske og profesjonelle holdninger.
 • viser empati, respekt, samarbeidsevne og bevissthet i relasjon til kvalitet og presisjon.
 • erkjenner behovet for vedlikehold og oppdatering av kunnskaper og ferdigheter gjennom hele yrkeskarrieren.
 • kommuniserer hensiktsmessig med pasienter, helseaktører og andre.
 • er i stand til kritisk å vurdere egen faglig begrensning og henviser til annen helseinstans ved behov.

Korleis søke

Opptakskrav

Institutt for klinisk odontologi lyste ut opptak til Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS og Sveits.

Planlagt studiestart: august 2021.

Opptaket åpnet 1. august 2020.

Søknads- og dokumentasjonsfrist: 15. september 2020

 

Søknad

Du søker elektronisk gjennom Søknadsweb, og all relevant dokumentasjon lastes opp som vedlegg. Søknader som sendes inn utenom Søknadsweb, vil ikke bli behandlet.

Formelle opptakskrav:

 • Odontologisk grunnutdanning: Det forutsettes at denne har blitt vurdert av autorisasjonsmyndighetene (Helsedirektoratet/Statens autorisasjonskontor for helsepersonell). Dersom vurderingen viser et moderat avvik fra norsk utdanning i odontologi, kan Kvalifiseringsprogrammet være et egnet tiltak for senere å få innvilget norsk autorisasjon som tannlege. Autorisasjonsmyndighetenes vurdering og konklusjon vil ligge til grunn for IKO sin vurdering av den som søker opptak til Kvalifiseringsprogrammet.
 • Språkkrav i norsk og engelsk er som for Samordna opptak. Det er anledning til å ettersende dokumentasjon vedr. oppfylte språkkrav. Fristen for ettersending er satt til 15. desember 2020. Du må spesifisere i eget vedlegg til søknaden at du vil ettersende dokumentasjon på oppfylt språkkrav og kunne dokumentere deltakelse på evt. språkkurs.
 • Norsk bostedsadresse på søknadstidspunktet

 

Opptaksprosessen:

Tilfredsstiller du de formelle opptakskravene, kalles du inn til første del av en opptaksprøve:

 • Del 1, Praktisk del: Her utfører du oppgaver på plasttenner med skriftlig begrunnelse for hvordan du har løst oppgavene. Dersom du oppnår minst 40% av antall mulige poeng, vil du få tilbud om å ta:
 • Del 2, Teoretisk, skriftlig prøve: prøve i kliniske fag med noe innslag av pre- og parakliniske problemstillinger. Prøven er digital. Dagen etter blir du bedt om å møte til:
 • Del 3, Intervju: gjøres med utgangspunkt i utdanningen din, erfaring du har som tannlege, hvordan din formuleringsevne og forståelse på norsk er, motivasjonsgrad, klinisk erfaring og lengde på fravær fra klinisk praksis, interesse for odontologi generelt (fremtidsutsikter) og besvarelser på del 1 og 2 av opptaksprøven.

Alle deler av opptaksprøven foregår på norsk, og alle deler (1-3) av opptaksprøven teller likt.

Dersom du er blant de åtte søkerne med best resultat, vil du få tilbud om opptak til Kvalifiseringsprogrammet.

Opptaksprosessen tar vanligvis et halvt til et helt år.

 

Informasjon og kontakt

For praktisk informasjon vedr. søknader, kontakt Christine E. Kronenberger via mail til christine.kronenberger@uib.no eller per telefon, 55 58 60 16.

Tannlege
Foto/ill.:
istockphoto

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen