Hjem
Utdanning

Namn på grad

Programmet gir ikke en akademisk grad, men utgjør grunnlag for utstedelse av norsk autorisasjon som tannlege.

Omfang og studiepoeng

90 studiepoeng

Fulltid/deltid

Det er et studium på fulltid med en varighet på 1,5 år med klinisk og teoretisk undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk/ skandinavisk

Studiestart - semester

Høst hvert 1,5 år

Vår hvert 1,5 år

Mål og innhald

Mål

Programmet har som mål å tilpasse oppnådd odontologisk grunnutdanning utenfor EU/ EØS-området med norsk, integrert master i odontologi.

Innhold

Studiet favner om fag som:

 • farmakologi
 • odontologiske biomaterialer
 • samfunnsodontologi
 • gerodontologi
 • endodonti
 • kariologi
 • kjeveortopedi
 • oral kirurgi og oral medisin
 • pedodonti
 • periodonti
 • oral protetikk
 • kjeve- og ansiktsradiologi

Programmet kombinerer de ulike fagene i en totalvurdering og behandling av pasienter med det mål å gi et solid, faglig og forskningsbasert fundament for å kunne arbeide som tannlege i Norge. Programmet bygger delvis på en individuell vurdering og tilpassing til kandidatens dokumenterte odontologiske grunnutdanning, yrkeserfaring og kompetanse. Første del av programmet vektlegger ferdighetstrening i de ulike, kliniske fagdisiplinene samt kunnskaper innen emner som har et nasjonalfaglig aspekt, eksempelvis samfunnsodontologi. Andre og tredje del innebærer mye klinisk praksis samt kontinuerlig teoretisk og klinisk undervisning og vurdering.

Programmet frembringer bredt kompetente allmennpraktiserende tannleger som tar ansvar for oral helse i et helhetsperspektiv. Samtidig gir det kandidaten grunnlag for livslang læring og spesialisering.

Programmet sikrer samfunnet en kandidat som besitter de kunnskaper, holdninger og ferdigheter som trengs for forsvarlig utøvelse av tannlegeyrket. Dette tilsier at undervisningen som gis i størst mulig grad er forskningsbasert, faglig oppdatert og tilpasset samfunnets og befolkningens behov for å forebygge og behandle oral sykdommer og tilstander.

Programmet gir grunnlag for videre oppdatering, læring og utdanning i yrkesutøvelsen ved blant annet å få kunnskap om og forståelse for forskningsprosesser som er aktuelle for faget.

Læringsutbyte

Etter fullført Kvalifiseringsprogram har kandidaten generell odontologisk kompetanse. Denne omfatter kunnskaper i biomedisinske, parakliniske, kliniske og adferdsfaglige disipliner samt praktisk-kliniske teoretiske og manuelle/ praktiske ferdigheter og en generell (helsefaglig) kompetanse.

Kandidaten skal ved avsluttet program ha følgenden læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Kandidaten har på basis av teoriundervisningen, en vitenskapelig tenkemåte og holdning.
 • Kandidaten kan redegjøre for, analysere, forstå og anvende relevante kunnskaper innen biomedisinske, parakliniske, kliniske og adferdsfaglige disipliner og emner.

Ferdigheter

 • Kandidaten er i stand til å forebygge, undersøke, diagnostisere, behandle og følge opp pasienter med orale sykdommer/ tilstander i allmennpraksis.
 • Kandidaten kan i tillegg bidra inn mot forskningsprosjekter relatert til helse og vurdere (oral) helse i relasjon til samfunnsmessige forhold.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • demonstrerer at hun/ han har adekvate etiske og profesjonelle holdninger.
 • viser empati, respekt, samarbeidsevne og bevissthet i relasjon til kvalitet og presisjon.
 • erkjenner behovet for vedlikehold og oppdatering av kunnskaper og ferdigheter gjennom hele yrkeskarrieren.
 • kommuniserer hensiktsmessig med pasienter, helseaktører og andre.
 • er i stand til kritisk å vurdere egen faglig begrensning og henviser til annen helseinstans ved behov.

Obligatoriske emne

For Kvalifiseringsprogrammet er alle aktiviteter obligatoriske. Rekkefølgen på disse kan imidlertid variere avhengig av oppstartssemester og lærerkapasitet. Kandidaten må følge all obligatorisk undervisning, ferdighetskurs, kliniske kurs og bestå alle obligatoriske aktiviteter før kandidaten får gå opp til avsluttende kasuseksamen. I kliniske kurs er det både obligatorisk undervisning og kvalitative og kvantitative, kliniske krav som må være oppfylt.

Undervisningsmetodar

En legger vekt på mye studentaktivitet i undervisningen. En bruker tverrfaglige tilnærmingsmåter og oppnår på denne måten en bred faglig integrasjon.

-Forelesninger med ulike årskull ved det integrerte masterstudiet i odontologi

-Seminarer i parakliniske fag

-Seminarer knyttet til ferdighetstrening og kliniske kurs

-Ferdighetskurs inkluderer blant annet manuell ferdighetstrening

-Kliniske kurs inkluderer blant annet pasientbehandling

-Praksistjeneste ved DOT

-Teoretiske og praktiske prøver

Før kandidaten kan bli vurdert i et fagområde, må eventuelt ferdighets- og kliniske kurs i den aktuelle disiplinen være godkjent.

Vurderingsformer

Kandidaten vurderes ut fra deltagelse i seminarer, oppfyllelse av kvalitative og kvantitative krav ved ferdighetstrening og pasientbehandling, samt besvarelser av teoretiske prøver. Vurderingsformen ved de teoretiske prøvene er som skriftlig skoleprøve, fortrinnsvis digital.

I tillegg skal kandidatene, etter at alle obligatoriske aktiviteter er godkjente, vurderes ved avsluttende kasuseksamen. Det benyttes her en muntlig eksamen.

Karakterskala

For obligatoriske aktiviteter: Godkjent/ ikke godkjent

FOr avsluttende kasuseksamen: Bestått/ ikke bestått

Vitnemål og vitnemålstillegg

Diplom blir skrevet ut etter at programmet er fullført. Som tillegg til diplomet får kandidaten en signert bekreftelse på hvilken undervisning vedkommende har gjennomført.

Grunnlag for vidare studium

Kandidaten vil i etterkant av bestått, avsluttende eksamen, kunne søke om autorisasjon som tannlege på ny hos Helsedirketoratet (Hdir) og få innvilget denne. Helsedirektoratet har konkludert, etter vurdering, at gjennomført og bestått Kvalifiseringsprogram for tannleger med odontologisk utdanning utenfor EU/ EØS-området, oppfyller tilleggskravene fastsatt i Forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits. Kandidater som gjennomfører og består programmet fritas for tilleggskravene i henhold til Forskriftens § 7,2.

Etter endt studium og innvilgelse av autorisasjon som tannlege, kan kandidaten søke seg videre til spesialistutdanning innen ulike, kliniske fagdisipliner.

Relevans for arbeidsliv

De fleste tannleger arbeider i privat praksis eller i den offentlige tannhelsetjenesten. Noen arbeider i undervisning, forskning eller administrasjon. Det er for tiden etterspørsel etter tannleger. Tannleger har gode arbeidsvilkår i Norge.

Skikkavurdering og autorisasjon

Som utdanningsinstitusjon skal vi vurdere om kandidaten er skikket til å utøve yrket som helse- eller sosialpersonell. Vurderingen omfatter både faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger og vil foregå under hele utdanningen - jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (gjeldende fra 1. august 2006).

Når kandidaten har fullført og bestått programmet, blir han/ hun etter søknad autorisert som tannlege. Helsedirektoratet (Hdir) har mer informasjon om autorisasjonsordningen.

Programansvarleg

Det medisinske fakultet ved Programutvalget for odontologiske fag har ansvar for faglig innhold og oppbygging av programmet og for kvaliteten på studieprogrammet.

Administrativt ansvarleg

Institutt for klinisk odontologi

Kontaktinformasjon

For informasjon/ kontakt

Programadministrator Else Fredriksen

e-post: else.fredriksen@uib.no

Telefon: 55 58 61 86