Hjem

Utdanning

Master

Design, master, 2 år

  • Lengde2 År
  • Studiepoeng120

Ny student

Presentasjon

Introduksjon

Masterstudier i design bygger på en gjensidig forpliktende studiekontrakt mellom studenten og institusjonen.

Masterstudiet vil kreve en høy grad av selvstendighet og vilje til å fordype seg over lengre tid i faglige problemstillinger. Masterprosjektet utgjør hovedelementet i studiet og er en sentral premissleverandør for utformingen av hele masterstudiet. Det vil si at studiets ulike valgfrie elementer, som individuell teori, eventuelle utvekslingsopphold eller praksisperiode, samt deltagelse i ulike prosjekter og workshops, velges ut fra graden av relevans for hvert enkelt masterprosjekt.

Hvilke prioriteringer og planer den enkelte student legger for studiet, skal skrives inn i den videreutviklede prosjektbeskrivelsen og skal godkjennes av hovedveileder innen slutten av første semester. Den videreutviklede prosjektbeskrivelsen erstatter i masterstudiet den individuelle utdanningsplanen.
Mastergraden i design har et omfang på 120 studiepoeng, tilsvarende 4 semestres normert studietid.

Kva kan eg bli

Vidare studium

Mastergraden gir grunnlag for å søke om opptak til det nasjonale Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid og eventuelle kunstfaglige doktorgradsstudier.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Masterstudiet i design skal gi praktiske, metodiske og teoretiske forutsetninger for å arbeide med design på høyt nivå; estetisk, etisk og funksjonelt. Studenten skal gjennom nytenkning videreutvikle fagene, gjerne også på tvers av de tilvante profesjonsgrenser - hovedsakelig i form av et større, selvstendig og eksperimentelt prosjekt.

Studenten skal utvikle evne til helhetstenkning og til å håndtere komplekse problemstillinger, ut fra en bred og grundig forståelse av design som problemløsning. Utvikling av strategisk og konseptuell kompetanse skal gjøre studenten i stand til å arbeide selvstendig og legge grunnlaget for å kunne styre større prosjekter. Studenten skal kunne presentere egne prosjekter; skriftlig, muntlig og gjennom utstillinger.

Relevant teori skal bidra til studentens kritiske refleksjon over egen designfaglig virksomhet. Et viktig utgangspunkt for å kunne imøtekomme fremtidens behov og utfordringer, er forståelsen av hvilken rolle design kan spille i et samfunn i endring

En vesentlig del av studiet er knyttet til den felles faglige samtalen og diskusjonen mellom studentene og med lærerne. Det er derfor lagt opp til et studium med flere forpliktende faglige møteplasser gjennom hele studiet.

Masterstudiet i design sluttfører profesjonsutdanningen innen design. Mastergraden gir grunnlag for å søke om opptak til det nasjonale Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid og eventuelle designfaglige doktorgradsstudier.

Oppbygging

Oppbygging av studiet

Studiet er satt sammen av fire hovedelementer, som hver gis følgende antall studiepoeng:

  • Masterprosjektet - Selvstendig designfaglig arbeid inklusiv en skriftlig del: 60 studiepoeng;
  • Prosjektforberedelse - Utvikling av prosjektbeskrivelsen, informasjonsinnhenting og kompetanseutvikling: 10 - 25 studiepoeng;
  • Teori og kritisk refleksjon: 25 - 40 studiepoeng;

Presentasjon og profesjonsforberedelse: 10 - 25 studiepoeng

Veiledningen er en sentral del av studiet. Ved starten av masterstudiet utpeker institusjonen en hovedveileder for studenten, jfr. studiekontrakten. Denne utpekes etter konsultasjon med studenten og ut fra en samlet vurdering av faglige behov og institusjonens tilgjengelige personalressurser. Denne veilederen skal være studentens faglige hovedkontakt og har et hovedansvar for å godkjenne fremdriften i studiet, jfr. pkt. 7 om Vurderingsprosedyrer og kriterier.

Det forutsettes at studenten har minst to møter med sin hovedveileder hvert semester. For en del studenter vil det være ønskelig med ytterligere veiledning underveis i arbeidet med masterprosjektet. Det er opp til studenten selv å ta kontakt med og gjøre avtaler med eventuelle biveiledere innen kunsthøgskolens personale. Annen veiledning må godkjennes etter nærmere avtale med dekanus.

Masterstudiet i design (krav 120 SP)
Masterstudiet i design - Studieretning (krav 120 SP)
Masterstudiet i design - Romdesign (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAR 1Master møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 1. semester30-1
MAR 2Master møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 2. semester30-2
MAR 3Master møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 3. semester30-3
MAR 4Master møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 4. semester30-4
Masterstudiet i design - Visuell kommunikasjon (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAV 1Master visuell kommunikasjon, 1. semester30-1
MAV 2Master visuell kommunikasjon, 2. semester30-2
MAV 3Master visuell kommunikasjon, 3. semester30-3
MAV 4Master visuell kommunikasjon, 4. semester30-4
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen