Hjem

Design, master, 2 år

På masterprogrammet i design får du fordjupe deg i eit kunstnarleg arbeid i to år. Du får tid til undersøkingar, prøving, feiling og endring av ståstad.
 • Lengde2 År
 • Plassar30
 • KarakterkravNei
 • SpråkEngelsk, Norsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Du søker til utdanninga med ditt eige prosjekt, og er dermed di eiga kjelde og viktigaste instrument. Kjernen i utdanninga er utviklinga av eit større, sjølvstendig masterprosjekt. Du kan fordjupe deg innanfor møbel- og romdesign/interiørarkitektur eller visuell kommunikasjon.

På masterstudiet diskuterer vi:

 • Korleis kan vi som designarar bidra til nytenking og få fram ny fagleg kunnskap?
 • Korleis kan vi reflektere aktuelle samfunnsutfordringar i det kreative arbeidet?
 • Korleis kan vi utvikle eit kunstnarisk arbeid som går på tvers av etablerte faggrenser?  

Ei vesentleg del av læringa skjer når du deltar i felles fagleg samtale og diskusjon i fagmiljøet ved Institutt for design og i møte med andre fagmiljø. Eit eige seminarprogram er felles for alle studentane i masterprogrammet. Dynamikk mellom individuelt og kollektivt arbeid er sentralt.

Du lærer òg å formidle eigne prosjekt skriftleg, munnleg og gjennom utstillingar. Som masterstudent er du ein del av forskingsmiljøet ved Institutt for design og Fakultet for kunst, musikk og design. Forsking gjennom design er ein form for kunstnarisk utviklingsarbeid, som i Norge er likestilt med annan forsking.

Masterprogrammet integrerer teori og praksis, med vekt på forholdet mellom design som skapande praksis og design som idéfag. Undersøkingar gjennom design er eit samspel mellom material og verktøy, ulike arbeidsformer og tilnærmingar, mellom eige skapande arbeid og kritisk refleksjon. Gjennom designpraksisen gjer vi idéar og konsept handgripelege, for oss sjølv og andre. Slik kan visuelt språk uttrykke ny innsikt og skape meining.

Karriere

Med ein mastergrad i design kan du ha ulike designarroller og leie komplekse designprosessar. Designarar er jobbar i offentlege og private bedrifter. Mange er gründarar.

I arbeidslivet kan du bidra med:

 • handlekraft og sjølvstendig tenking, forankra i relevante fortolkingsrammer og samtidsperspektiv på aktuelle samfunnsutfordringar
 • Idé- og konseptutvikling, omsetting av idéar til handling og konkrete resultat, prosjekt og prosessar
 • offensivt samspel i grupper, faglege og tverrfaglege

Med fordjuping i visuell kommunikasjon har du heilskapsperspektiv på korleis idear og konsept kan bli formidla gjennom ulike verktøy, material og medium. Du kan gjere idear synlege, tenkelege og forståelege gjennom typografi, illustrasjon, visuell identitet, redaksjonell design, rørlege bilete og interaktivitet.

Med fordjuping i møbel- og romdesign/interiørarkitektur arbeider du med relasjonen mellom menneske og omgivnader, og uttrykker idear og konsept i form av tredimensjonale objekt og romlege former. Du vektlegg samanhengen mellom møbeldesign og interiørarkitektur. Form, farge, material, lys, ergonomi og konstruksjon står sentralt.

Med mastergrad i design kan du søke opptak til eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og bli lærar. Eller du kan søke opptak til ph.d.-programmet i kunstnarisk utviklingsarbeid. for moglegheita for å drive vidare forsking og undervisning på universitetsnivå.

Oppbygging

Masterprogrammet i design er eit toårig fulltidsstudium, som startar i august. Studiet består av fire semesteremne på 30 studiepoeng kvar.

Programmet har to studieretningar:

 • Møbel- og romdesign/interiørarkitektur
 • Visuell kommunikasjon

Dei to studieåra i masterprogrammet kan samanfattast slik:

 1. semester: Arbeid med å førebu og utvikle masterprosjektet ditt. Forprosjekt, med undersøkingar gjennom design.
 2. semester: Du fortset arbeidet med masterprosjektet, basert på godkjend prosjektskildring og gjennomført forprosjekt.
 3. semester: Du fordjupar deg vidare i prosjektet, med særleg vekt på vidareutvikling av dei kommunikative ferdigheitene dine, primært innanfor visualisering og presentasjon.
 4. semester: Du fullfører masterprosjektet ditt. Studentane har i fellesskap ansvar for å produsere masterutstillinga.

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardagen

Som masterstudent i design blir du del av eit godt læringsmiljø på Institutt for design. Studiet tar opp små kull, og det er godt samhald mellom studentane.

Kunst- og designstudia held til i eit nytt bygg på Møllendal i Bergen. Som masterstudent får du eigen arbeidsplass her.

Masterprogrammet har undervisning i form av forelesingar, seminargrupper, praktiske øvingar, sjølvstudium og gjennomføring av eit masterprosjekt. Du har om lag 30 timar undervisning kvar veke. Litteraturen er på engelsk og norsk.

Det er ikkje obligatorisk å vere til stades på undervisningsaktivitetane, men sterkt tilrådd. Det er obligatorisk å delta på vurdering, eksamen og utstilling.

Design i samanheng er eit designfagleg rammeverk og undervisningsprogram som er felles for alle masterstudentane. Her lærer du om idé- og konseptutvikling, teori, fagleg skriving, forsking og å førebu deg til arbeidslivet.

Masteroppgåve

Når du søker opptak til masterprogrammet, legg du ved ei prosjektskildring. Denne arbeider du vidare med saman med rettleiaren din.

Masterprosjektet ditt er eit sjølvstendig arbeid som forutset eit individuelt studieløp. Du tar sjølv  faglege val og styrer eiga læring. Masterprogrammet krev at du er svært sjølvstendig og vil fordjupe deg over lengre tid i faglege problemstillingar.

Arbeidet med masterprosjektet går over alle fire semestera, med utgangspunkt i prosjektskildringa, vidare undersøkingar og analyser. Du skriv sjølve oppgåva dei to siste semestera.

Les meir om designfaget ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Kva lærer du?

Med ein mastergrad i design kan du

 • utvikle, gjennomføre og formidle større, sjølvstendige designprosjekt
 • bruke kunnskap frå forsking og teori i eige arbeid
 • kommunisere og samhandle effektivt med andre i utviklingsprosessar, innanfor og utanfor eige fagfelt

Sjå heile læringsutbyte på programmet.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i andre eller tredje semester. KMD og Institutt for design har inngått utvekslingsavtaler med mange interessante studiesteder. Oversikt over alle utvekslingsavtalene finner du her.

Informasjon om utveksling

Korleis søke

Du søkjer opptak til Fakultet for kunst, musikk og design.

Søknadsfristen er 1. februar. Du søker via SøknadsWeb.

Sjå her for informasjon om søknad og opptak til programmet.