Hjem

Filosofi, master, 2 år

Filosofi er studiet av det som betyr noko: Kva er kunnskap, røyndom, moral og estetikk?
 • Lengde2 År
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkEngelsk, Norsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust og Vår

Hovedinnhold

Filosofi er studiet av det som betyr noko: Kva er kunnskap, røyndom, moral og estetikk? 

Gjennom masterprogrammet i filosofi får du utvida kunnskap om og djupare forståing av sentrale tema innan filosofi, i tillegg får du betre ferdigheiter innan vitskapleg kritikk. Du utviklar også ferdigheiter du treng til sjølvstendig forsking.  

Institutt for filosofi og førstesemesterstudiar dekker vi alle områda innanfor filosofi, med vekt på antikk filosofi, etikk og politisk filosofi, logikk, vitskapsfilosofi og matematikk, og Wittgensteinstudiar. 

I studiet drøftar du spørsmål som: 

 • Kva er kunnskap, og på kva måte er kunnskap annleis enn tru? Kva eksisterer eigentleg? Eksisterer tal, sjeler, marknader og framtida? Eksisterer eg? 
 • Finst det ein universell regel, eller eit prinsipp, som kan skilje mellom rett og gale? Er moral subjektiv? Er moral skiftande i forhold til folkegrupper og historiske periodar?  
 • Kva er beste måten å organisere eit samfunn på? Er verdiar som fridom og likestilling nødvendigvis motstridande? Har vi fri vilje? 

Meir informasjon under

Hva er frihet?

Producer:
Universitetet i Bergen

Jobb

Med dette studiet får du gode analytiske ferdigheiter, du er sjølvmotiverande og god både på skriftleg og munnleg kommunikasjon.  

Du kan arbeide innan mange forskjellige bransjar, som forlagsarbeid, media, politikk, næringsliv og den akademiske verda. 

72 prosent av dei med utdanning frå Det humanistiske fakultet seier dei er i relevant jobb to år etter at dei avslutta studia. 

Du kan halde fram innan akademisk forsking ved å ta ei forskarutdanning (ph.d.).

Oppbygging

Programmet dekker to akademiske år (fire semester) og startar anten haust eller vår.   

Tilrådd progresjon i studiet for studentar som vel FILO350 Filosofi mastergradsoppgåve - 60 sp: 

 • 1. semester: FIL342, FIL343 og 10 studiepoeng valfrie forskningsemne i filosofi.  
 • 2. semester: FIL344 og 20 studiepoeng valfrie forskningsemne i filosofi.  
 • 3. og 4. semester: FILO350

Tilrådd progresjon i studiet for studentar som vel FILO351 Filosofi mastergradsoppgåve - 30 sp: 

 • 1. semester: FIL342, FIL343 og 10 studiepoeng valfrie forskningsemne i filosofi.  
 • 2. semester: FIL344 og 20 studiepoeng valfrie forskningsemne i filosofi.  
 • 3. semester: 30 studiepoeng valfrie forskningsemne i filosofi. 
 • 4. semester: FILO351

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag

Institutt for filosofi og førstesemesterstudiar finn du i HF-bygget på universitetsområdet i sentrum av Bergen. Vi har mange internasjonale studentar og tilsette. Du blir del av eit hyggeleg masterstudentmiljø, og du har tilgang på støtte og rettleiing både frå administrativt og fagleg tilsette. Som masterstudent blir du inkludert i ei av forskingsgruppene ved instituttet. Du får også eigen lesesalsplass.  

Dei to første semestera vel du emne på til saman 60 studiepoeng. Du kan rekne med å bruke minst 8 timar på førelesingar og seminargrupper per veke. Resten av tida skal du bruke til å lese og arbeide med masteroppgåva.  

Det to siste semestera brukar du til å til å skrive masteroppgåva (60 studiepoeng). 

Du vel eit eige tema for masteroppgåva i samråd med studiekoordinator og individuell rettleiar. 

Kva lærer du

Filosofistudiet reindyrkar evna di til å tenke analytisk og kritisk.  

Med ein mastergrad i filosofi får du: 

 • inngåande forståing av sentrale problemstillingar innan både teoretisk og praktisk filosofi 
 • analytiske ferdigheiter som kan brukast på filosofiske problemstillingar, men også på utfordringar i andre vitskapsgreiner og i offentleg sektor   
 • erfaring med å utføre eit sjølvstendig forskingsprosjekt 

Fullstendig liste over læringsutbytte.

Utveksling

Du kan bruke andre semester som utvekslingsstudent ved eit av partneruniversiteta i utlandet. Populære land og universitet å reise på utveksling til er Frankrike (Lille, Montpellier), Tyskland (Berlin, München, Stuttgart, Tübingen), Italia (Genova, Roma “La Sapienza”') og Austerrike (Graz, Wien).

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle 

Søknadsfristen er 20. april. 

Søk her