Hjem
Master

Filosofi, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • Studieplassar15
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • StudiestartHaust/Vår
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i filosofi. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Mål og innhald

Ein mastergrad i filosofi skal gje studenten ei djupare forståing av sentrale filosofiske problemområde. Det blir lagt vekt på at studenten kan arbeide sjølvstendig med filosofiske problem og vise forståing for desse i ein systematisk og historisk samanheng. Mastergradsstudiet gjev ein brei kompetanse, m.a. til undervisning i den vidaregåande skulen. Studiet dannar og grunnlag for forskarutdanning utover masternivå.

Fagleg profil

Filosofi er eit stort og samansett fagfelt. Det er mogleg å fordjupe seg både i dei store tenkjarane frå filosofihistoria og i sentrale problemstillingar innanfor samtidsfilosofien. Etikk og politisk filosofi, epistemologi eller kunnskapsteori, estetikk, filosofi og litteratur, vitskapsfilosofi, sinnsfilosofi, filosofisk antropologi, fenomenologi, eksistensialisme, feministisk filosofi og språkfilosofi er mellom områda som Institutt for filosofi og førstesemesterstudiar kan tilby kvalifisert rettleiing i.  

Masteroppgåve

Masteroppgåva FILO350 blir skriven innanfor eit sjølvvalt emne som rettleiaren har godkjent. Instituttet har som mål å kunne tilby rettleiing innanfor eit breitt spekter av fagområde. Rettleiaren følgjer skriveprosessen og gir råd og tilbakemeldingar etter avtale, men du må sjølv arbeide kritisk og metodisk med masteroppgåva. Masteroppgåva kan anten bestå av eit samanhengande arbeid eller vere sett saman av fleire mindre arbeid som står i ein indre fagleg samanheng.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kunnskap:

Ein masterkandidat i filosofi skal ha

 • brei oversikt over filosofiske problemstillingar både i teoretisk og praktisk filosofi.
 • fordjupning i eitt filosofisk hovudområde knytt til masteroppgåva.
 • oversikt over sentrale filosofar og problemstillingar i samtidsfilosofien.
 • kunnskap om aktuelle forskingsspørsmål innanfor tema knytt til masteroppgåva.

Dugleik:

Ein masterkandidat skal kunne

 • setje seg inn i forskingslitteraturen på sentrale område av filosofifaget.
 • vurdere ny forskingslitteratur på sitt spesialområde.
 • bruke sine filosofiske kunnskapar til å ta føre seg aktuelle problemstillingar i andre fag og i samfunnsspørsmål.

Kompetanse:

Masterstudiet i filosofi vil gi kompetanse

 • til å utarbeide eitt sjølvstendig forskingsprosjekt.
 • i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning som kvalifiserer for undervisning i filosofi i vidaregåande skule.
 • som kan gi opptak til doktorgrad i filosofi,

Oppbygging

Masterprogram i filosofi (krav 120 SP)
Masterprogram i filosofi - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL342Prosjektskisse og metodebruk101–41
FIL343Forskningsemne i teoretisk filosofi101–41
FIL344Forskingsemne i praktisk filosofi101–42
Minst 30 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL310Ope forskningsemne i filosofi 1101–4
FIL315Masteremne i fenomenologi og eksistensfilosofi101–4
FIL316Masteremne i moderne politisk teori101–4
FIL317Masteremne i Wittgensteinstudiar101–4
FIL318Masteremne i estetikk101–4
FIL319Masteremne i vitskapsfilosofi101–4
FIL320Masteremne i metafysikk101–4
FIL328Masteremne i moralfilosofi101–4
FIL333Masteremne i filosofien i antikken101–4
FIL335Masteremne i sinnsfilosofi101–4
FIL336Masteremne i miljøetikk101–4
FIL337Masteremne i politisk idéhistorie101–4
FIL341Forskningsemne i rettsfilosofi101–4
FIL345Forskingsemne i språkfilosofi101–4
FIL347Forskingsemne i epistemologi101–4
FIL348Methods of Analysis in Social Sciences101–4
LOG311Deduksjon og metalogikk101–4
Masterprogram i filosofi - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i filosofi
Masterprogram i filosofi - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FILO350Filosofi mastergradsoppgåve 601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Delstudium i utlandet

Instituttet vil utarbeide tilrettelagte utvekslingsopplegg for studentar som ynskjer eit utanlandsopphald som del av masterprogrammet i filosofi.

Du kan velje blant Universitetet i Bergen sine avtaler i heile verda, anten for å studere innan spesialiseringane i programmet, eller for å ta frie studiepoeng i graden. Emna må førehandsgodkjennast av UiB.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium har mange egne ERASMUS+ avtalar med universitet i blant anna Frankrike (Lille, Montpellier), Tyskland (Berlin, München, Stuttgart, Tübingen), Italia (Genova, Roma 'La Sapienza'), Østerrike (Graz, Wien), m.m.

Instututtet har også avtalar i Sverige, Tsjekkia, og Bulgaria samt 14 universitet du kan utveksle til i Norden (Danmark, Island, og Sverige) gjennom NORDPLUS (Nordplusnettverk i filosofi).

Du finner ei liste over alle instituttets utvekslingsavtalar, sortert etter land, under.

For ei liste over alle UiBs utvekslingsavataler se: http://www.uib.no/utvekslingsavtaler. Her kan du filtrere etter fakultet, land, og/eller etter studieprogram. Avtaler som ligg på universitetsnivå (BILATERAL avtalar) kan dei fleste UiB-studentane søke, men du må sjekke at dei gjeld for MA-studentar. For avtalar på fakultets- og instituttsnivå, vil studentar ved vedkommande fakultet/institutt vanlegvis bli prioritert i opptaket.

Fristen for å søke er 1. februar for påfølgjande høst- og vårsemester og 1. september for påfølgjande vårsemester. Søkarar må ha bestått minst 60 studiepoeng før utreisa.

For meir informasjon se: http://www.uib.no/hf/25275/reise-på-utveksling. For å søke brukar du Søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb.

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Opptakskrav

Masterprogrammet i filosofi byggjer på ein bachelorgrad med 90 studiepoeng spesialisering i filosofi, eller tilsvarande. Dersom du har studert ved ein lærestad som har krav om minimum 80 studiepoeng med spesialisering/fordjuping, kan dette bli akseptert som opptaksgrunnlag.

Studentar som ynskjer å søkje opptak til masterprogram i filosofi på anna grunnlag enn godkjent spesialisering i filosofi, må søkje om godkjenning på førehand, seinast 1. april i vårsemesteret og 18 oktober i haustsemesteret. Slike søknader må innehalde karakterutskrift/vitnemål, pensumliste og omtale av dei emna søkjaren meiner skal erstatte ei ordinær spesialisering.

Følgjande kan kvalifisere for opptak:

 • minst 60 studiepoeng i filosofi
 • 30 studiepoeng i tillegg som er relevante for masterstudiet
 • tilleggssøknad (500-700 ord) som gjer greie for relevant fagleg bakgrunn og kompetanse

Søkjarane vert individuelt vurderte av fagmiljøet.

Ei eventuell godkjenning må leggjast ved søknaden til masterprogrammet.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det humanistiske fakultet. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du her:

http://www.uib.no/hf/utdanning/opptak/opptak-til-masterstudium-ved-det-humanistiske-fakultet

More information