Hjem
Integrert master/Profesjonsstudium

Musikkterapi, master, 5 år

  • Lengde5 År
  • OrdinærAlle
  • PrimærAlle
  • Plassar18
  • SpråkNorsk/Engelsk
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng300

Hovedinnhold

Ny student

Ny student

Velkommen til studiestart for nye studentar på Femårig integrert masterprogram i musikkterapi, eit studium ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Her finn du den viktigaste informasjonen om studiestarten din.

Frammøte: Studiestart er måndag 15. august. Det er obligatorisk frammøte denne datoen for å behalde studieplassen.

Program: Her finn du programmet for studiestarten.

Bli klar som student ved UiB: Alt du treng å vite til studiestart finn du på «Bli klar som student ved UiB». Du får tilgang til, og informasjon om, denne sida i slutten av juli. Før det kan du også bruke denne sjekklista for å bli klar til studia.

Krav til politiattest: Det er krav om politiattest for alle studentar på musikkterapi. Frå 1. august søkjer du om politiattest direkte i studentweb.uib.no. Når du har motteke attesten leverer du den via på denne lenka. Politiattesten må leverast innan 20. august. Hugs at saksbehandlingstida hos politiet kan vere opp imot 14 dagar.

Krav om medisinsk testing: I samband med praksis eller klinisk undervisning er studentar på musikkterapistudiet lovpålagde å gjennomgå tuberkoloseundersøking dersom dei kjem frå, eller i laupet av dei 3 siste åra har vore minst 3 månadar, i land utafor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan. Alternativt må du vise tuberkulinattest. Krav til testing gjeld òg om du på andre måtar kan ha vore utsett for smitte. For studentar som skal ha praksis ved sjukehus, sjukeheim eller andre buformer med heildøgnpleie er det krav om undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ¿ dersom studenten i laupet av dei siste 12 månadane har arbeida i helsevesenet, eller har vore innlagt på helseinstitusjonar, i land utafor Norden

Ta kontakt dersom dette er aktuelt for deg.

Teieplikt: Gjennom studiet kjem du til å få tilgang til informasjon som kjem inn under teieplikta (jf. Universitets- og høgskulelova § 4-6). Ved semesterregistrering må du stadfeste at du pliktar å ikkje bryte teieplikta.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på studieveileder.kmd@uib.no.

Vi ser fram til ei spanande og utviklande tid saman med dykk.

Studiestart KMD høsten 2020

Produsent:
UiB

Introduksjon

Introduksjon

Kvifor kan musikkterapi vere ei god tilnærming for klientar som er lite motiverte for verbal terapi? Kva tyder «den fyrste song» og musikalsk identitet i den siste stund?

I løpet av studiet arbeider studentane med både musikalsk kompetanse, mellommenneskeleg sensitivitet og evne til teoretisk refleksjon. Du vil kvalifisere deg til å legge til rette for helsefremmande musikkutfalding, til å møte menneske med respekt og forståing og til å grunngi, vidareutvikle og formidle eige arbeid.

Faget og forskingsfeltet musikkterapi fokuserer på relasjonar mellom musikk og helse, i kliniske situasjonar og i kvardagskontekstar. I musikkterapi er det vanleg med ei aktiv tilnærming der klienten sjølv er med på å skape musikk saman med musikkterapeuten.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Relevans for arbeidsliv

Studiet skal gjere studentane skikka til å gå inn i følgjande yrkesfunksjonar:

1. Musikkterapeutisk og utviklingsstøttande arbeid innan førskule, skule, kulturskule og vaksenopplæring

2. Musikkterapeutisk og førebyggjande arbeid innan ulike miljøtiltak, som barne- og ungdomsarbeid, fengsel og ulike typar interesseorganisasjonar

3. Musikkterapeutisk arbeid innan helsevesenet, inklusivt habilitering, nevrorehabilitering, psykisk helsevern, eldreomsorg og palliativ omsorg

4. Forsking i og formidling av musikkterapi.

Vidare studium

Integrert masterprogram

Studiet inneheld humanistiske, psykologiske, musikkfaglege og musikkterapeutiske emne. Det er to valemne i studiet, med høve til å velje innanfor eit endå breiare spekter av emne. Utdanninga kvalifiserer for musikkterapeutisk yrkesutøving i helsevesenet, pedagogiske kontekstar og samfunnet elles, og skal sette studenten i stand til å gå inn i forpliktande tverrfagleg samarbeid. Studiet gir ei innføring i forsking og formidling av musikkterapi og gir grunnlag for vidare kvalifisering for dette gjennom doktorgradsstudium.

Forsking

Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (GAMUT) er eit toneangivande fagmiljø nasjonalt og internasjonalt, med forsking på dei sentrale fagfelta i studiet, som for eksempel musikk som helseressurs i lokalsamfunnet og musikkterapi i psykisk helsevern, kriminalomsorg, nevro­rehabilitering og eldreomsorg. Nokre prosjekt fokuserer på prosessar og klient­perspektiv mens andre fokuserer meir på effekten av musikkterapi.

Sjå også desse studia

Utøvande musikk eller komposisjon, psykologi.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten har evne til kritisk refleksjon med utgangspunkt i sentrale verdiar og teoriar innan fagområdet, og kan grunngje, vidareutvikle og formidle eige arbeid. Studenten har òg kjennskap til sentrale kvalitative og kvantitative forskingsmetodar og evner å bruke relevant forskingsmetodikk for utvikling av ny kunnskap.

Studenten har djupneforståing av eige fag og breiddeorientering i høve til feltet musikk og helse, slik at kandidaten er i stand til å samarbeide med andre fagpersonar og med brukarar og pårørande

Dugleikar

Studenten har praktisk-metodisk dugleik og kreativitet innan musikk og er i stand til å engasjere menneske i helsefremjande musikalsk praksis.

Generell kompetanse

Studenten evnar å bruke relevant forskingsmetodikk for utvikling av ny kunnskap. Studenten har god kommunikasjonsevne og mellommenneskeleg sensitivitet og kan møte menneske med respekt og forståing.

Oppbygging

Oppbygging

Studieplanen for studenter som er tatt opp på studieprogrammet høsten 2015 og før finner du her

Programmet inneheld ex.phil. og ex.fac. og emne i musikkterapi, musikkfag, psykologi, humanistiske og samfunnsvitskaplege fag. I løpet av studietida skal kandidaten ha ulike praksisperiodar, med observasjon og deltaking hjå praksislærarar på ulike musikkterapeutiske felt. Studiet blir avslutta med ei masteroppgåve. I tabellen ser du eit eksempel på korleis studiet kan byggjast opp. Du finn studieplanen for programmet på uib.no/utdanning.

Semester og emne

1. semester Examen philosophicum, Examen facultatum, Innføring i musikkterapi

2. semester Musikkterapi, samspel

3. semester Psykologi, musikkteoretisk emne, bruksmusikk

4. semester Musikkterapi i praksis, musikkteoretisk emne og bruksmusikk

5. semester Frie studiepoeng

6. semester Samfunnsmusikkterapi, Musikkterapeutisk teoriutvikling

7. semester Musikkterapi og oppvekst, helsesektor 1, improvisasjon

8. semester Forskingsmetode, helsesektor 1, improvisasjon

9. semester Masteroppgåve, helsesektor 2, profesjonskunnskap

10. semester Masteroppgåve, helsesektor 2, profesjonskunnskap

Integrert masterprogram i musikkterapi (krav 300 SP)
Første semester - integrert masterprogram i musikkterapi (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASAkademisk skriving101–41
MUTP100Innføring i musikkterapi101–41
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-KMEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–41
EXPHIL-KMSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–41
Fellesemne - integrert masterprogram i musikkterapi (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUF101Musikk, kultur og samfunn151–43
MUTP102Musikkterapeutisk bruksmusikk151–43
MUTP103Musikkterapiteori101–42
MUTP104Musikkering (Musicking)101–42
MUTP105Samspel i musikkterapigrupper101–42
MUTP205Innføring i musikkterapeutisk praksis151–44
PSYK111Innføring i psykologi og psykologiens historie151–43
Vel retning
Normalprogresjon - integrert masterprogram i musikkterapi (krav 180 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUTP202Samfunnsmusikkterapi155–106
MUTP206Musikkterapeutisk teoriutvikling105–106
MUTP207Kreativ stemmebruk i musikkterapi55–106
MUTP300Musikkterapi i barn og unges oppvekst155–107
MUTP302Musikkterapeutisk improvisasjon155–107
MUTP303Musikkterapeutisk profesjonskunnskap155–109
MUTP305Musikkterapi i helsesektoren I155–107
MUTP306Musikkterapi i helsesektoren II155–109
MUTP312Musikkterapeutisk forskingsmetode155–108
MUTP350Masteroppgåve i musikkterapi305–109
TVEPSTverrprofesjonell læring05–107
Frie studiepoeng (normalprogresjon) (krav 30 SP)
Forskerlinje - integrert masterprogram i musikkterapi (krav 180 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUTP202Samfunnsmusikkterapi155–106
MUTP206Musikkterapeutisk teoriutvikling105–106
MUTP300Musikkterapi i barn og unges oppvekst155–105
MUTP302Musikkterapeutisk improvisasjon155–107
MUTP303Musikkterapeutisk profesjonskunnskap155–109
MUTP305Musikkterapi i helsesektoren I155–107
MUTP306Musikkterapi i helsesektoren II155–109
MUTP312Musikkterapeutisk forskingsmetode155–106
MUTP360Masteroppgåve i musikkterapi605–107
TVEPSTverrprofesjonell læring05–1010
Frie studiepoeng (forskerlinja) (krav 5 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

UiB samarbeider med ni internasjonale universitet (i Australia, Europa og USA) som satsar på forsking og utdanning innanfor musikkterapi. Dette gjer det mogeleg å utvikle avtalar for utveksling. I tredje studieår er valemna organiserte slik at det er rom for eitt semesters opphald i utlandet. Studentane kan då også velje relevante emne i for eksempel musikk, psykologi, samfunnsfag eller helsefag. Fjerde studieår er det ein blokkpraksisperiode som opnar for opphald i utlandet.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

Søk opptak til Universitetet i Bergen og Femårig integrert masterprogram i musikkterapi via Samordna opptak:

http://www.samordnaopptak.no

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

For meir informasjon om søknad til det femårige integrerte masterprogrammet i musikkterapi, sjå ">her.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og opptaksprøve.

For info om opptaksprøven, sjå ">her.


Overgangsordninger

Du har høve til å byte studieprogram haust og vår. Informasjon om kva for program som er opne for intern overgang og korleis du søkjer, finn du på uib.no/utdanning.

Femårig integrert masterprogram i musikkterapi
Foto/ill.:
Utdanningsavdelingen, UiB

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184792

Les heile studieplanen

Kontakt

Griegakademiet – Institutt for musikk

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål:

studieveileder.kmd@uib.no