Hjem

Italiensk, master, 2 år

Italiensk blir tala av om lag 60 millionar menneske. Masterprogrammet i italiensk gir deg solid dugleik i det italienske språket, og ein grundig kulturhistorisk kunnskap om eldre og nyare litteratur.
 • Lengde2 År
 • Plassar3
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkItaliensk, norsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust (i oddetallsår)

Hovedinnhold

Italia er humanismens vogge. Landet har alltid stått sentralt i Europa si politiske, religiøse og kulturelle historie. Italia er landet som har flest stadnamn i verda på UNESCO si kulturarvliste, og landet har gjennom fleire hundreår vore ei stormakt innan kunst og kultur. 

 • Kva viktige hendingar har prega Italia politisk og kulturelt? 
 • Korleis har arven frå den italienske renessansen sett sitt preg på europeisk kultur? 

Italienskstudiet gir varierte innfallsvinklar, men også rom for fordjuping i det du synest er mest interessant. Du får solid dugleik i det italienske språket, og ein grundig kulturhistorisk ballast gjennom studiet av eldre og nyare litteratur. Du får òg kunnskap om samtidskultur, film og TV-seriar. 

Italiensk blir tala av om lag 60 millionar menneske og er berar av ein rik kultur som gjennom lang tid har påverka Europa og resten av verda. Gode kunnskapar i italiensk er etterspurde. Italia er ein viktig handelspartnar for Noreg, og det finst derfor mange ulike jobbar her, særleg innan næringsliv og kulturliv. 

Meir informasjon under

Velg Språk!

Producer:
Flimmer Film

Jobb

Våre tidlegare studentar jobbar blant anna som forskarar, lærarar, saksbehandlarar, i kulturbransjen, turisme, forretningsdrift, handel, forlag og omsetjing

Med ein mastergrad kan du handtere og strukturere større mengde informasjon. Kombinasjonen av språk og kulturkunnskap er òg viktige kvalitetar du tek med deg på arbeidsmarknaden. 

Etter masterutdanning kan du gå vidare med doktorgrad (ph.d.) som kan kvalifisere til stillingar innanfor universitets- og høgskulesektoren.  

Oppbygging 

Masterprogrammet i italiensk er eit toårig heiltidsstudium som startar i august.  

1. semester (haust)  

 • ITAL301 Italiensk språkhistorie og språkleg variasjon omsetjing (15 studiepoeng),  
 • ITAL302 Italiensk tekststudium og litteraturteori (15 studiepoeng) 

 2. semester (vår) 

 • ITAL304 Italiensk teoriemne (lenke) (15 studiepoeng)  
 • Godkjend valemne i språk eller litteratur (15 studiepoeng)  
 • Utveksling for dei som ønsker det (tilrådd semester) 

3. og 4. semester (haust og vår)  

 • ITAL350 Italiensk masteroppgåve (lenke) (60 studiepoeng)  

I tillegg til obligatoriske emne, må du ta eitt valemne på 15 studiepoeng.  

Du kan velje blant desse emna:   

 • ALLV201 Allmenn litteraturvitskap Litteraturteoretisk særemne (V, H, 15 studiepoeng)  
 • LING311 Metode for språklege mastergrader (V, 10 studiepoeng)  
 • DASP307 Språkvitenskapleg skriving for master- og PhD-studenter (V, 5 studiepoeng)  
 • LINGMET Vitskapsteori og metode for språklege mastergrader (V, 15 studiepoeng)  
 • Anna godkjend valemne som UiB eller eit anna universitet tilbyr. 

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardagen 

På masterstudiet i italiensk er undervisninga lagt opp som forelesingar og seminargrupper. I ei vanleg veke vil du bruke ca. 16 timar på undervisning, tillegg kjem sjølvstudium. Undervisninga er på italiensk og litteraturen er skriven på italiensk og engelsk. 

Som masterstudent kan du bli medlem av ei forskargruppe og får eigen pult. 

Masteroppgåve 

Du har to semester til å skrive sjølve masteroppgåva. Tema for oppgåva kan du stort sett bestemme sjølv etter egen interesse og i samråd med rettleiar. Inspirasjonen til oppgåva kjem gjerne frå tema som er tatt opp eller jobba med i fag på italiensk språk, litteratur og kultur. Du vel rettleiar frå fagstaben ut frå eige ønske og tema. Du har jamlege møte med rettleiar for samtale og diskusjon.  

Feltarbeid 

Du kan samle inn data til masteroppgåva di gjennom å reise på feltarbeid. Dei fleste studentane som drar på feltarbeid gjer dette i sitt tredje semester, altså når dei er ferdige med kursdelen og startar på sjølve masteroppgåva. Lengda vil variere etter behov, alt frå nokre veker til eit par månader. Dei fleste som dreg på feltarbeid vel å dra til Italia. Du kan søke instituttet om pengestøtte. 

Kva lærer du? 

Du som har tatt mastergrad i italiensk: 

 • kan arbeide sjølvstendig og langsiktig med problemløysing på grunnlag av faglege kunnskapar  
 • kan setje seg inn i og vurdere kritisk teoriar, metodar og tolkingar innanfor fagområdet  
 • har kompetanse til å sjølvstendig kunne halde fram med eiga kompetanseutvikling og spesialisering  

Full liste med læringsutbyte

Utveksling 

Du kan reise på utveksling til Italia i det andre semesteret.  

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle

Søknadsfristen er 20. april.

Søk her