Hjem

Utdanning

Master

Italiensk, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • StudiestartHaust.
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Mål og innhald

Italiensk masterstudium vil normalt vera eit 4 semesters fulltidsstudium som representerer ei fagleg fordjuping bygd på italiensk frå bachelorstudiet. Masterstudiet femner om fire emne (ITAL301-302 + 304 + valemne) på til saman 60 stp og ei masteroppgåve (ITAL350) på 60 stp.

Masterstudiet i italiensk skal gje høve til spesialisering i språkvitskapleg eller litteraturvitskapleg lei. Spesialiseringa skal tuftast på eit breitt og inngåande oversyn over dei viktigaste fagdisiplinane og har som føresetnad at den munnlege og skriftlege dugleiken i italiensk språk stendig vert utvida med basis i kjennskap til den italienske kulturen i notid og fortid.

Læringsutbyte

Ved fullført mastergrad

Kunnskapar:Kandidaten

 • har brei generell kunnskap innanfor faget og djupne kunnskapar innanfor eit avgrensa område
 • har grunnleggjande kunnskap om dei sentrale problemstillingane og metodane innanfor fagområdet
 • kjenner normene for akademisk skriving

Ferdigheiter: Kandidaten

 • kan arbeide sjølvstendig og langsiktig med problemløysing på grunnlag av faglege kunnskapar
 • kan setja seg inn i og vurdere kritisk teoriar, metodar og tolkingar innanfor fagområdet
 • kan skaffe seg og nytte kunnskap på nye område innanfor faget
 • kan gjennomføre eit avgrensa forskings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldande forskingsetiske normet

Generell kompetanse: Kandidaten

 • kan bruke IKT-verktøy som er naudsynte for å gjennomføra eit sjølvstendig arbeid innanfor fagområdet
 • har kompetanse til sjølvstendig å kunne halde fram med eiga kompetanseutvikling og spesialisering
 • kan uttrykkja på italiensk faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor eige fagområde
 • kjenner til relevante kommunikative sjangrar
 • kan ta del i den offentlege debatten der denne rører ved fagområdet

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Etter fullført studium:

Kunnskapar:

Kandidaten

 • har brei generell kunnskap innanfor faget og djupnekunnskapar innanfor eit avgrensa område
 • har grunnleggjande kunnskap om dei sentrale problemstillingane og metodane innanfor fagområdet
 • kjenner normene for akademisk skriving

Ferdigheiter:

Kandidaten

 • kan arbeide sjølvstendig og langsiktig med problemløysing på grunnlag av faglege kunnskapar
 • kan setje seg inn i og vurdere kritisk teoriar, metodar og tolkingar innanfor fagområdet
 • kan skaffe seg og nytte kunnskap på nye områder innanfor faget
 • kan gjennomføre eit avgrensa forskings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldande forskingsetiske normer

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan bruke IKT-verktøy som er naudsynte for å gjennomføre eit sjølvstendig arbeid innanfor fagområdet
 • har kompetanse til å sjølvstendig kunne halde fram med eiga kompetanseutvikling og spesialisering
 • kan uttrykkje på italiensk faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor eige fagområde
 • kjenner til relevante kommunikative sjangrar
 • kan ta del i den offentlege debatten der denne vedrører fagområdet

Utveksling

Delstudium i utlandet

Det er sterkt tilrådd og tilrettelagt for at studentane tar delar av programmet som utvekslingsstudent i eit anna land.

Tilrådde utvekslingsstader finn ein på nettsida til studieprogrammet www.uib.no/studieprogram/MAHF-ITAL.

Ein kan òg velje frå Universitetet i Bergen sine avtaler med studiestader i heile verda. All informasjon om utveksling finn ein på www.uib.no/utveksling.

Studentane kan reise på utveksling og ta valemne og/eller ITAL304 i utlandet. Det er òg høve til å reise på feltarbeid i samband med masteroppgåva.

Korleis søke

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak til masterstudiet er bachelorgrad med spesialisering i italiensk, med snittkarakter C eller betre på dei emna som inngår i spesialiseringa. 

Studentar som ønskjer å søkje opptak til masterprogrammet på anna grunnlag, blir oppmoda til å søkje om godkjenning innan 1.mars for opptak i haustsemesteret. Søknaden må innehalde karakterutskrift/vitnemål, pensumliste og emneskildringar for dei emna søkjaren meiner skal koma i staden for ei ordinær spesialisering. Godkjenninga må leggjast ved søknaden til masterprogrammet. Sjå den enkelte studieprogramsida for meir informasjon og fristar.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det humanistiske fakultet. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du her:

http://www.uib.no/hf/utdanning/opptak/opptak-til-masterstudium-ved-det-humanistiske-fakultet

Oppbygging

Masterprogram i italiensk (krav 120 SP)
Masterprogram i italiensk - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ITAL301Italiensk språkhistorie og språklig variasjon151–41
ITAL302Italiensk tekststudium og litteraturteori151–41
ITAL303Fordjuping i språk eller litteratur151–42
ITAL304Italiensk teoriemne151–42
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV201Allmenn litteraturvitskap Litteraturteoretisk særemne 151–4
LINGMETVitskapsteori og metode for språklege mastergrader151–4
DASP307Språkvitenskapleg skriving for master- og PhD-studenter51–4
LING311Metode for språklege mastergrader 101–4
Masterprogram i italiensk - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i italiensk
Masterprogram i italiensk - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ITAL350Italiensk mastergradsoppgåve601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

hf-italiensk.jpg

Turkisfarget Vespa på flisebelagt gate med mursteinsvegg i bakgrunnen
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen