Hjem

Japansk, master 2 år

Japan er ei økonomisk stormakt og ein stor kulturnasjon. Noreg treng folk som kjenner Japan frå innsida, noko som berre er mogleg gjennom språket.
 • Lengde2 År
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkEngelsk, Norsk, japansk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust (i oddetallsår)

Hovedinnhold

Japansk vert snakka av over 125 millionar menneske og er framandspråk nummer to etter engelsk i ei rekkje land i Asia og Australasia. Det japanske språket er nøkkelen til dagens samfunn, der engelsk og andre framandspråk vert lite brukt.

Som verdas tredje største økonomi er Japan ein stor kulturnasjon der det vert publisert ei stor mengde litteratur og tekst på japansk som ikkje er tilgjengeleg på engelsk. Det gjeld ikkje minst forsking på japanske forhold, anten det er snakk om det japanske språket, Japans historie eller japansk kultur og samfunn.

Masterstudiet passar for deg som har ei sterk interesse for japansk språk og japansk historie, og som ønsker å fordjupe deg i eit tema innan desse områda.

Arbeid innan Norge-Japan-aksen vil bli lettare å få innpass i med ein mastergrad i Japan-studie.

Eksempel på viktige spørsmål vi leiter etter svar på er:

 • Korleis vert japansk språk undervist i dei nordiske landa?
 • Korleis kan ein uttrykkje første, andre og tredje person på japansk?
 • Når og kvifor byrja ein med skolematprogram i japansk skole?

Meir informasjon under

Velg Språk!

Produsent:
Flimmer Film

Jobb 

Inngåande kjennskap til eit fjernt språk og kultur er einstydande med ein kulturell sensitivitet som er svært verdifull i mange yrker i vårt fleirkulturelle samfunn.

Masterstudiet i japansk gir kompetanse som er relevant for diplomatiet, forlags- og mediebransjen, bibliotek, turistnæringa og ein rekke typar kulturrelatert arbeid som omsetjing, tolking og undervisning.

Kombinert med eittårig praktisk-pedagogisk utdanning, blir du med ein mastergrad i japansk kvalifisert som japansklærar på vidaregåande skule. Eit etablert tilbod i praktisk-pedagogisk utdanning knytt til japansk, finst berre ved Universitetet i Oslo.

Å kunne leite fram, systematisere og organisere kunnskap, samt skrive godt, reflektert og kjeldekritisk om eit oppgitt tema er verdifullt i mange typar yrke. Omsetjingskompetanse og god skriftleg og munnleg dugleik i eit så krevjande språk som japansk er ikkje berre attraktivt for bedrifter og institusjonar som forheld seg til Japan, det er også eit bevis på uthald og tolmod.

Fullført masterprogram med gode resultat kvalifiserer til å søkje om opptak på doktorgradsstudium i relevante fag, og deretter vidare til stillingar innan høgre utdanning og forsking.

Kva jobbar kan du få med humanistisk utdanning? 

Meir informasjon under

Oppbygging

Undervisninga første året føreset aktiv deltaking av deg som student, og går føre seg på norsk, engelsk og japansk, avhengig av faglærar. Ein viktig undervisningsform er seminar, som vanlegvis tar utgangspunkt i pensumlitteratur og forelesningsstoff. Du må også med jamne mellomrom presentere eige prosjekt for faglærarar, medstudentar og BA-studentar, samt gi og få kommentarar på medstudentar sitt skriftlege arbeid.

Det andre året er det inga undervisning, og du skal i staden bruke tida di på masterprosjektet, med jamleg rettleiing og nokre presentasjonar undervegs.

Det er mogleg å reise på feltarbeid til Japan, fortrinnsvis rundt tredje semester. Fagmiljøet hjelper med å knytte kontaktar og leggje til rette for eit slikt opphald.

Du må rekne med å bruke omlag 6 timer i veka til å delta i undervising. Utanom det vil du måtte bruke mest tid på lesing av pensum og arbeid med ulike oppgåver.

Obligatoriske emne, første semester:

 • JAS301 Anvendt lingvistikk og japansk (10 stp)
 • JAS302 Readings in modern Japanese History and Historiography (10 stp)
 • JAS303 Japansk semantikk og oversettelse (10 stp)

Obligatorisk emne, andre semester:

 • JAS304 Methods in Advanced Japanese Studies (15 stp)

Valfritt emne, andre semester:

 • LING313 Metode for språklege mastergrader (15 stp) eller
 • HIS309 Historikarens arbeidsmåtar (15 stp) 

Obligatorisk emne, andre år:

 • JAS350 Masteroppgåve i japansk (60 stp)

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag

Institutt for framandspråk ligg i HF-bygget, rett ved Universitetsbiblioteket på Nygårdshøyden. Som masterstudent får du eigen lesesalsplass saman med andre masterstudentar i språkfag. Terskelen for å ta kontakt med faglærarane er låg, og møteplassane fleire.

Du kjem inn i eit lite, men inspirerande forskings- og læringsmiljø på studiet, og som senpai (senior) for dei mange bachelorstudentane blir du ein viktig inspirator for dei. Du får også kontakt med masterstudentar på andre framandspråk ved instituttet, via faglege og sosiale arrangement. Dersom det passar med temaet for masteroppgåva di, kan du opphalde deg for ein periode i Japan for å gjennomføre feltarbeid.

På studiet vert det lagt særleg vekt på omsetjingstematikk, både som teoretisk fagfelt, som arbeidsrelevant praksis, og som metode for å forstå og analysere ulike japanskspråklege tekstar. Det er også mogleg å gjennomføre eit omsetjingsprosjekt som masteroppgåve. Dette gjer studieprogrammet til det einaste i sitt slag i Norge.

Meir om studiekvardagen

Kva lærer du

Det viktigaste du lærer på studiet er å skrive ei masteroppgåve om ei Japan-relatert problemstilling. Du skal gjennomføre eit sjølvstendig, rettleia forskingsprosjekt, anten innan språkvitskap eller moderne historie. Det er også mogleg å velje eit omsetjingsprosjekt som masteroppgåve.

Du vil lære:

 • å kritisk vurdere og forklare problemstillingar knyta til japansk språk, historie og samfunn.
 • å anvende språkleg og kulturell kompetanse på spesialiserte omsetjingsprosjekt.
 • å gjennomføre eit rettleia forskingsprosjekt med utgangspunkt i konkrete, Japan-relaterte problemstillingar.

Det er inga særskilt praksisperiode på studiet, men eitt av emna, JAS303 Japansk semantikk og oversettelse, inneheld eit omsetjingsprosjekt der du sjølv må ta kontakt med eit firma eller ein institusjon for å be om tekstmateriale til omsetjing.

Korleis søke 

For å få opptak til programmet må du ha ein bachelorgrad i japansk frå UiB eller tilsvarande, med minst eitt semestersopphald ved eit japansk universitet. Dersom du har eit nivå rundt N2 på Japanese Language Proficiency Test, så er du godt rusta.

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle 

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her