Hjem
Integrert master/Profesjonsstudium

Lektor framandspråk (engelsk/fransk/spansk/tysk), master, 5 år

Introduksjon

Introduksjon

Noreg er eit lite land i ei stor verd, og det å kunne fleire språk er ein avgjerande kompetanse for oss nordmenn. Næringslivet etterspør språkkunnskapar, og ein stadig meir globalisert arbeidsmarknad krev folk som har kulturforståing og meistrar ulike framandspråk. Ein treng folk som er i stand til å kommunisere på tvers av språkgrenser og kulturar.

Den norske skolen legg stor vekt på framandspråkopplæringa. Engelskundervisninga startar allereie i første klasse på barneskolen, og andre framandspråk blir introduserte på ungdomsskolen eller i den vidaregåande skolen. God kommunikasjon er avhengig av språkleg kompetanse, men også av kunnskap om kulturelle forskjellar og ulike samfunnsforhold rundt omkring i verda.

Gjennom studiet får du undervisningskompetanse i to fag. Du fordjupar deg i eitt av språkfaga engelsk, fransk, spansk eller tysk.

Den gode språklæraren skal spreie språkglede. For språk, det å lære språk, bruke språk og dukke ned i ein annan kultur, er noko av det mest givande og utviklande ein kan halde på med.

Slik er lektorutdanningen på UiB

Produsent:
Mount Visual

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) er ei profesjonsutdanning som først og fremst gjer deg kvalifisert til å jobbe som lærar i den vidaregåande skolen eller i ungdomsskolen, men ho opnar også for andre yrkesvegar innan formidling eller som forskar. Lektorutdanninga gir deg grunnlag for undervisning i to fag.

Vidare studium

Profesjonsstudium

Lektorutdanning med master i framandspråk er eit profesjonsstudium som utdannar lærarar for ungdomstrinnet og for den vidaregåande skolen. Utdanninga kombinerer kunnskap i to undervisningsfag med fagdidaktikk, pedagogikk og praksis. Du tar master i eitt av språkfaga engelsk, fransk, spansk eller tysk, og kan velje mellom engelsk, fransk, tysk, nordisk, spansk, historie, samfunnsfag og religionsvitskap som ditt andre undervisningsfag. Studiet gir eit solid grunnlag i dei to undervisningsfaga, og fremjar kritisk refleksjon rundt fag, undervisning og læring.

Praktisk-pedagogisk utdanning 

Du kan òg utdanne deg til lærar ved å ta ein bachelorgrad (3 år) eller ein mastergrad (5 år) som inneheld to undervisnings­fag, før du søker opptak til praktisk-pedagogisk utdanning. Dette studiet er eittårig og inneheld både fagdidaktikk, pedagogikk og praksis.

Forsking

Kva er språk? Kva er kommunikasjon? Korleis nyttar ein språk i ulike situasjonar? Det er ikkje berre i den reint språkfaglege forskinga ein arbeider med desse spørsmåla - dei er også svært relevante for forsking på framandspråklæring og framandspråkundervisning. Dette forskingsfeltet aukar både nasjonalt og internasjonalt og det er framleis mykje vi ikkje veit om korleis ein lærer nye språk. Ved å forske på korleis elevar lærer framandspråk og korleis ein best kan legge til rette for læring, oppnår ein viktig kunnskap samfunnet kan dra nytte av i skolen.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har avansert kunnskap i dei valde faga og spesialisert innsikt i eit profesjonsrelevant fagområde
  har inngåande kunnskap om vitskaplege problemstillingar, forskingsteoriar og -metodar i faglege, fagdidaktiske og pedagogiske spørsmål
  har inngåande kunnskap om relevant forskingslitteratur og gjeldande lov- og planverk, og kan nytte denne på nye område som er relevante for profesjonsutøvinga
 • har kunnskap om utvikling av skolen som organisasjon og faga som skole-, kultur-, og forskingsfag og brei forståing for skolen sitt mandat, verdigrunnlaget i opplæringa og i opplæringsløpet
  har kunnskap om ungdomskultur og ungdom si utvikling og læring i ulike sosiale og fleirkulturelle kontekstar
  har kunnskap om ungdom i vanskelege situasjonar og om rettane deira i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har kunnskap om samiske tilhøve

 

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og ha ei kritisk haldning til informasjonskjelder og eksisterande teoriar i fagområda
 • kan bruke faglitteratur og andre relevante informasjonskjelder til å strukturere og formulere faglege resonnement på ulike område
 • kan gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa og profesjonsrelevant forskingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer
 • kan nytte forskings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggande dugleikar og planlegge og leie undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglege og sosiale læringsprosessar
 • kan på eit sjølvstendig og fagleg grunnlag bruke varierte arbeidsmetodar og relevante metodar frå forsking og fagleg utviklingsarbeid til å differensiere læringsarbeidet
 • kan tilpasse opplæring i samsvar med gjeldande læreplanverk, og skape motiverande og inkluderande læringsmiljø
 • kan ha ei kritisk tilnærming til digitale verktøy og nytte dei i undervisning, planlegging og kommunikasjon og rettleie unge i den digitale kvardagen
 • kan vurdere og dokumentere elevar si læring og kompetansen deira, gi læringsfremjande tilbakemeldingar og bidra til at elevane kan reflektere over eiga læring og eiga fagleg utvikling
 • kan gjere greie for teoriar om språklæring, språk, kultur og litteratur
 • kan faget godt nok til å vere trygg i undervisningssamanheng, og kan kommunisere godt i språkfaget/språkfaga
 • kan følgje normene for akademisk skriving i masterfaget

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan bidra til innovasjonsprosessar og nytenking, gjennomføre profesjonsretta fagleg utviklingsarbeid og legge til rette for at ein kan involvere lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv i opplæringa
 • kan formidle og kommunisere faglege problemstillingar knytte til profesjonsutøvinga på eit
  høgt fagleg nivå
 • kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglege, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillingar
 • kan på sjølvstendig grunnlag vidareutvikle eigen kompetanse og bidra til fagleg og organisatorisk utvikling i skolen og blant kollegaer
 • kan byggje relasjonar til elevar og føresette, og samarbeide med aktørar som er relevante for skoleverket

Oppbygging

Oppbygging

Dei tre første åra inneheld innføringsemne, tre semester med enten engelsk, fransk, spansk eller tysk (fag 1), og tre semester med det andre undervisningsfaget (fag 2). Emne i pedagogikk og fagdidaktikk går parallelt gjennom heile studiet. Praksis er integrert i studiet i dei fire første åra. Masteroppgåva skriv du i det siste studieåret. Kvart semester vil det også bli arrangert ei programsamling for alle studentane på lektorutdanninga ved Universitetet i Bergen.

Har du høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet kan hjelpe deg med å legge opp studieløpet. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Lektorutdanning i framandspråk (krav 300 SP)
Studieretningsval - Lektorutdanning i framandspråk (krav 300 SP)
Engelsk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 300 SP)
Første semester - Lektorutdanning i framandspråk (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PEDA120Skulen og lærarrolla101
KOPRA101Skulen og lærarrolla i praksis01
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101
Engelsk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 85 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG114Engelsk grammatikk I101–62
ENG115Engelsk fonetikk og fonologi51–62
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–62
ENG107Engelsk grammatikk II51–63
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–63
ENGDI101Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga51–63
PEDA121Ulike vegar til læring51–63
KOPRA102Læringsprosessar01–63
PEDA122Lærarprofesjonen, skolen og samfunnet51–65
KOPRA103Planlegging og evaluering av undervising 01–65
ENG223LEngelsk lingvistikk: moderne lingvistikk51–66
ENGDI201Fagdidaktikk i engelsk for integrert lærarutdanning51–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG221Engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG261Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
Fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk
Fransk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN120Fransk grammatikk 1101–64
FRAN121Fransk grammatikk 2101–64
FRAN122Innføring i fransk litteratur101–64
FRAN123Fransk litterær analyse101–65
FRAN124Fransk kulturkunnskap og frankofoni101–65
FRANDI101Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN254Fordjuping i fransk litteratur med bacheloroppgåve101–66
FRAN255LFordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgåve for lektorutdanninga101–66
Historie som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–64
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–65
HIS120Fordjupingsoppgåve i historie51–65
HIDID111Historiedidaktikk for vidaregåande skole51–65
HIS250LBacheloroppgåve i historie101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–64
HIS111Oversikt over USAs historie151–64
HIS115Fordjuping i nyare historie151–64
HIS116Fordjuping i nyare historie151–64
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–64
Nordisk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–64
NOSPAN101Moderne norsk151–64
NOLI103-LNordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning101–65
NOSP105Nordisk: Språkhistorie og talemål101–65
NODI101Nordisk fagdidaktikk51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI250-LNordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgåve101–66
NOSP256-LNordisk: Språkleg fordjupingsemne med BA-oppgåve101–66
Religionsvitskap som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV101Kva er religionsvitskap?151–64
RELV105Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion151–64
RELV102Kristendommen, jødedommen og islam151–65
RELV103LHinduismen og buddhismen - Lektorutdanninga51–65
RELDI111Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning51–65
RELVI250LBacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap - Lektorutdanninga101–66
Sosiologi som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–64
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–64
SOS103-LSamfunnsstrukturer i endring101–65
SAKDI101Samfunnskunnskapsdidaktikk 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS202-LBacheloroppgåve i sosiologi101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS113-LVelferd og ulikhet101–65
SOS105-LArbeid under kapitalismen101–65
Spansk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA107Spansk grammatikk I101–64
SPLA108Latinamerikansk litteratur I101–64
SPLA109Latinamerikansk historie101–64
SPLA117Spansk grammatikk II101–65
SPLA119Kultur og samfunn i Latin-Amerika101–65
SPANDI101Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanninga 151–65
SPLA257Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar med bacheloroppgåve101–66
Tysk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS105Grunnemne i tysk språk I101–64
TYS106Tyskspråkleg kultur og historie101–64
TYS107Tysk språk og tekstkunnskap101–64
TYS115Grunnemne i tysk språk II101–65
TYS116Tyskspråkleg litteratur101–65
TYSDI101Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS251LFordjuping i tysk språk med semesteroppgåve for lektorutdanninga101–66
TYS256Fordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve101–66
Opptak til masterdel - Lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i engelsk - Lektorutdanning i framandspråk (krav 115 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG339LMasteremne i engelsk lingvistikk I57
ENGDI301Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning108
PEDA123Aksjonsforsking og læraren si profesjonelle utvikling108
LAPRA102Andre praksisperiode08
ENG350Engelsk mastergradsoppgåve 609–109
LAPRA101Første praksisperiode07
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG341Masteremne i engelsk lingvistikk II107
ENG343Masteremne i engelsk lingvistikk III107
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG331Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur I107
ENG332Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur II107
ENG333Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur III107
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG335Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur V108
ENG337Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VII108
Rettleiingskontrakt - Lektorutdanning i framandspråk
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 5 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRANDI111Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 357
HIDID112Historiedidaktikk for grunnskolen57
NODI111Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning57
RELDI112Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning57
SAKDI111Samfunnskunnskapsdidaktikk 257
SPANDI111Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 357
TYSDI111Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 357
Fransk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 300 SP)
Første semester - Lektorutdanning i framandspråk (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PEDA120Skulen og lærarrolla101
KOPRA101Skulen og lærarrolla i praksis01
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101
Fransk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 85 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN120Fransk grammatikk 1101–62
FRAN121Fransk grammatikk 2101–62
FRAN122Innføring i fransk litteratur101–62
FRAN123Fransk litterær analyse101–63
FRAN124Fransk kulturkunnskap og frankofoni101–63
FRANDI101Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 151–63
KOPRA102Læringsprosessar01–63
PEDA121Ulike vegar til læring51–63
KOPRA103Planlegging og evaluering av undervising 01–65
PEDA122Lærarprofesjonen, skolen og samfunnet51–65
FRANDI201Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 251–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN205Fordypning i fransk grammatikk og tekstlingvistikk151–66
FRAN255Fordypning i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgave151–66
FRAN204Fordjuping i fransk litteratur101–66
FRAN254Fordjuping i fransk litteratur med bacheloroppgåve101–66
LITTIF200Litteraturteori51–66
Fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk
Engelsk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG114Engelsk grammatikk I101–64
ENG115Engelsk fonetikk og fonologi51–64
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–64
ENG107Engelsk grammatikk II51–65
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–65
ENGDI101Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG261Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG263Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne engelsk101–66
Historie som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–64
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–65
HIS120Fordjupingsoppgåve i historie51–65
HIDID111Historiedidaktikk for vidaregåande skole51–65
HIS250LBacheloroppgåve i historie101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–64
HIS111Oversikt over USAs historie151–64
HIS115Fordjuping i nyare historie151–64
HIS116Fordjuping i nyare historie151–64
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–64
Nordisk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–64
NOSPAN101Moderne norsk151–64
NOLI103-LNordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning101–65
NOSP105Nordisk: Språkhistorie og talemål101–65
NODI101Nordisk fagdidaktikk51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI250-LNordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgåve101–66
NOSP256-LNordisk: Språkleg fordjupingsemne med BA-oppgåve101–66
Religionsvitskap som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV101Kva er religionsvitskap?151–64
RELV105Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion151–64
RELV102Kristendommen, jødedommen og islam151–65
RELV103LHinduismen og buddhismen - Lektorutdanninga51–65
RELDI111Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning51–65
RELVI250LBacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap - Lektorutdanninga101–66
Sosiologi som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–64
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–64
SOS103-LSamfunnsstrukturer i endring101–65
SAKDI101Samfunnskunnskapsdidaktikk 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS202-LBacheloroppgåve i sosiologi101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS113-LVelferd og ulikhet101–65
SOS105-LArbeid under kapitalismen101–65
Spansk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA107Spansk grammatikk I101–64
SPLA108Latinamerikansk litteratur I101–64
SPLA109Latinamerikansk historie101–64
SPLA117Spansk grammatikk II101–65
SPLA119Kultur og samfunn i Latin-Amerika101–65
SPANDI101Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanninga 151–65
SPLA257Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar med bacheloroppgåve101–66
Tysk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS105Grunnemne i tysk språk I101–64
TYS106Tyskspråkleg kultur og historie101–64
TYS107Tysk språk og tekstkunnskap101–64
TYS115Grunnemne i tysk språk II101–65
TYS116Tyskspråkleg litteratur101–65
TYSDI101Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS251LFordjuping i tysk språk med semesteroppgåve for lektorutdanninga101–66
TYS256Fordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve101–66
Opptak til masterdel - Lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i fransk - Lektorutdanning i framandspråk (krav 115 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN307LSpråkleg særemne107
FRAN312Fransk litteraturvitskap157
FRANDI301Fagdidaktikk i fransk for integrert lektorutdanning 3107
LAPRA101Første praksisperiode07
PEDA123Aksjonsforsking og læraren si profesjonelle utvikling108
LAPRA102Andre praksisperiode08
FRAN350Fransk mastergradsoppgåve609–109
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN308LLitterært særemne108
FRAN313LFransk grammatikk108
Rettleiingskontrakt - Lektorutdanning i framandspråk
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 5 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENGDI111Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning57
HIDID112Historiedidaktikk for grunnskolen57
NODI111Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning57
RELDI112Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning57
SAKDI111Samfunnskunnskapsdidaktikk 257
SPANDI111Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 357
TYSDI111Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 357
Tysk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 300 SP)
Første semester - Lektorutdanning i framandspråk (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PEDA120Skulen og lærarrolla101
KOPRA101Skulen og lærarrolla i praksis01
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101
Tysk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 85 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS105Grunnemne i tysk språk I101–62
TYS106Tyskspråkleg kultur og historie101–62
TYS107Tysk språk og tekstkunnskap101–62
TYS115Grunnemne i tysk språk II101–63
TYS116Tyskspråkleg litteratur101–63
TYSDI101Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga 151–63
PEDA121Ulike vegar til læring51–63
KOPRA102Læringsprosessar01–63
PEDA122Lærarprofesjonen, skolen og samfunnet51–65
KOPRA103Planlegging og evaluering av undervising 01–65
TYSDI201Fagdidaktikk i tysk for lektorutdanninga 251–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS201Fordjuping i tysk språk 151–66
TYS251Fordjuping i tysk språk med semesteroppgåve151–66
TYS206Fordjuping i tyskspråkleg litteratur101–66
TYS256Fordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve101–66
LITTIF200Litteraturteori51–66
Fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk
Engelsk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG114Engelsk grammatikk I101–64
ENG115Engelsk fonetikk og fonologi51–64
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–64
ENG107Engelsk grammatikk II51–65
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–65
ENGDI101Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG261Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG263Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne engelsk101–66
Fransk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN120Fransk grammatikk 1101–64
FRAN121Fransk grammatikk 2101–64
FRAN122Innføring i fransk litteratur101–64
FRAN123Fransk litterær analyse101–65
FRAN124Fransk kulturkunnskap og frankofoni101–65
FRANDI101Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN254Fordjuping i fransk litteratur med bacheloroppgåve101–66
FRAN255LFordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgåve for lektorutdanninga101–66
Historie som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–64
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–65
HIS120Fordjupingsoppgåve i historie51–65
HIDID111Historiedidaktikk for vidaregåande skole51–65
HIS250LBacheloroppgåve i historie101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–64
HIS111Oversikt over USAs historie151–64
HIS115Fordjuping i nyare historie151–64
HIS116Fordjuping i nyare historie151–64
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–64
Nordisk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–64
NOSPAN101Moderne norsk151–64
NOLI103-LNordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning101–65
NOSP105Nordisk: Språkhistorie og talemål101–65
NODI101Nordisk fagdidaktikk51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI250-LNordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgåve101–66
NOSP256-LNordisk: Språkleg fordjupingsemne med BA-oppgåve101–66
Religionsvitskap som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV101Kva er religionsvitskap?151–64
RELV105Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion151–64
RELV102Kristendommen, jødedommen og islam151–65
RELV103LHinduismen og buddhismen - Lektorutdanninga51–65
RELDI111Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning51–65
RELVI250LBacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap - Lektorutdanninga101–66
Sosiologi som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–64
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–64
SOS103-LSamfunnsstrukturer i endring101–65
SAKDI101Samfunnskunnskapsdidaktikk 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS202-LBacheloroppgåve i sosiologi101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS113-LVelferd og ulikhet101–65
SOS105-LArbeid under kapitalismen101–65
Spansk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA107Spansk grammatikk I101–64
SPLA108Latinamerikansk litteratur I101–64
SPLA109Latinamerikansk historie101–64
SPLA117Spansk grammatikk II101–65
SPLA119Kultur og samfunn i Latin-Amerika101–65
SPANDI101Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanninga 151–65
SPLA257Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar med bacheloroppgåve101–66
Opptak til masterdel - Lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i tysk - Lektorutdanning i framandspråk (krav 115 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS307LTysk språk og litteraturvitenskap107
LAPRA101Første praksisperiode07
TYSDI301Fagdidaktikk i tysk for integrert lektorutdanning 3108
PEDA123Aksjonsforsking og læraren si profesjonelle utvikling108
LAPRA102Andre praksisperiode08
TYS350Tysk mastergradsoppgåve 609–109
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TSAK319Masteremne i tysk språkvitskap157
TYS309Masteremne i tyskspråkleg litteratur157
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS308LLitteratur, interpretasjon og omsetjing for lærarstudentar108
TYS311LModerne tysk språk og litteratur108
Rettleiingskontrakt - Lektorutdanning i framandspråk
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 5 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENGDI111Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning57
FRANDI111Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 357
HIDID112Historiedidaktikk for grunnskolen57
NODI111Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning57
RELDI112Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning57
SAKDI111Samfunnskunnskapsdidaktikk 257
SPANDI111Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 357
Spansk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 300 SP)
Første semester - Lektorutdanning i framandspråk (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PEDA120Skulen og lærarrolla101
KOPRA101Skulen og lærarrolla i praksis01
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101
Spansk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 85 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA107Spansk grammatikk I101–62
SPLA108Latinamerikansk litteratur I101–62
SPLA109Latinamerikansk historie101–62
SPLA117Spansk grammatikk II101–63
SPLA118Latinamerikansk litteratur II101–63
SPANDI101Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanninga 151–63
PEDA121Ulike vegar til læring51–63
KOPRA102Læringsprosessar01–63
PEDA122Lærarprofesjonen, skolen og samfunnet51–65
KOPRA103Planlegging og evaluering av undervising 01–65
SPLA207Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar101–66
SPLA106Spansk kulturkunnskap51–66
SPANDI201Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 251–66
Fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk
Engelsk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG114Engelsk grammatikk I101–64
ENG115Engelsk fonetikk og fonologi51–64
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–64
ENG107Engelsk grammatikk II51–65
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–65
ENGDI101Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG261Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG263Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne engelsk101–66
Fransk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN120Fransk grammatikk 1101–64
FRAN121Fransk grammatikk 2101–64
FRAN122Innføring i fransk litteratur101–64
FRAN123Fransk litterær analyse101–65
FRAN124Fransk kulturkunnskap og frankofoni101–65
FRANDI101Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN254Fordjuping i fransk litteratur med bacheloroppgåve101–66
FRAN255LFordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgåve for lektorutdanninga101–66
Historie som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–64
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–65
HIS120Fordjupingsoppgåve i historie51–65
HIDID111Historiedidaktikk for vidaregåande skole51–65
HIS250LBacheloroppgåve i historie101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–64
HIS111Oversikt over USAs historie151–64
HIS115Fordjuping i nyare historie151–64
HIS116Fordjuping i nyare historie151–64
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–64
Nordisk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–64
NOSPAN101Moderne norsk151–64
NOLI103-LNordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning101–65
NOSP105Nordisk: Språkhistorie og talemål101–65
NODI101Nordisk fagdidaktikk51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI250-LNordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgåve101–66
NOSP256-LNordisk: Språkleg fordjupingsemne med BA-oppgåve101–66
Religionsvitskap som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV101Kva er religionsvitskap?151–64
RELV105Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion151–64
RELV102Kristendommen, jødedommen og islam151–65
RELV103LHinduismen og buddhismen - Lektorutdanninga51–65
RELDI111Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning51–65
RELVI250LBacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap - Lektorutdanninga101–66
Sosiologi som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–64
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–64
SOS103-LSamfunnsstrukturer i endring101–65
SAKDI101Samfunnskunnskapsdidaktikk 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS202-LBacheloroppgåve i sosiologi101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS113-LVelferd og ulikhet101–65
SOS105-LArbeid under kapitalismen101–65
Tysk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS105Grunnemne i tysk språk I101–64
TYS106Tyskspråkleg kultur og historie101–64
TYS107Tysk språk og tekstkunnskap101–64
TYS115Grunnemne i tysk språk II101–65
TYS116Tyskspråkleg litteratur101–65
TYSDI101Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS251LFordjuping i tysk språk med semesteroppgåve for lektorutdanninga101–66
TYS256Fordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve101–66
Opptak til masterdel - Lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i spansk - Lektorutdanning i framandspråk (krav 115 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA311Teori og metode i spansk lingvistikk107
SPLA312Teori og metode i latinamerikansk litteraturvitskap107
SPLA313LMetode i latinamerikansk historie57
LAPRA101Første praksisperiode07
SPLA314Prosjektdesign og forskingsformidling for latinamerikastudium108
SPANDI301Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 3108
PEDA123Aksjonsforsking og læraren si profesjonelle utvikling108
LAPRA102Andre praksisperiode08
SPLA350Mastergradsoppåve i spansk og latinamerikastudium609–109
Rettleiingskontrakt - Lektorutdanning i framandspråk
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 5 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENGDI111Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning57
FRANDI111Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 357
HIDID112Historiedidaktikk for grunnskolen57
NODI111Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning57
RELDI112Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning57
SAKDI111Samfunnskunnskapsdidaktikk 257
TYSDI111Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 357
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

For deg som vil ta lektorutdanning i eit framandspråk, vil det vere ein stor fordel om du legg inn eit utanlandsopphald. Det er lagt til rette for at du kan ta det fjerde semesteret av utdanninga i utlandet. Tidlegare studentar har for eksempel reist til Lancaster, Minnesota, Berlin, Malaga, Valencia og Caen, men UiB har også avtalar med ei rekke andre universitet i Europa og elles i verda. Du vil òg få tilbod om kortare studieopphald i utlandet som del av studiet.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til lektorutdanning i engelsk, fransk, spansk eller tysk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minst karakter 4 i matematikk (224 timar) og 3 i norsk (393 timar) og minst 35 skolepoeng. Ved opptak til studiet må det òg leggast fram politiattest.

Tilrådde forkunnskapar

Kunnskapar i engelsk som svarer til VG2 + VG3 med godt resultat, og kunnskapar i fransk, spansk eller tysk tilsvarande nivå VG1 + VG2.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Studieretningar

Lektor framandspråk

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184689

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fremmedspråk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no 55 58 93 70 (10.00 - 14.00)