Hjem
Utdanning
Studieretning

Spansk

  • Lengde5 År
  • OrdinærAlle
  • PrimærAlle
  • Studiepoeng300

Hovedinnhold

Introduksjon

Introduksjon

Spansk er det mest populære valfrie framandspråket i norsk skole, det nest største kommunikasjonsspråket i verda og det tredje største språket på internett. 450 millionar menneske har spansk som morsmål.

Ved å studere emne i spansk språk, litteratur, kultur og historie får studentane innblikk i eit stort og samansett fagfelt. Samstundes skal studentane utvikle eigne ferdigheiter i spansk for slik å vere best mogleg førebudd til seinare yrkesliv som spansklærar.

I fagdidaktikken vil den framtidige spansklæraren få innblikk i teoriar om språklæring og opplæring og skolerelatert forsking. Kritisk drøfting og refleksjon rundt fagdidaktiske problemstillingar, praksis og utvikling er ein viktig del av studiet og dannar grunnlag for eigen undervisingspraksis i franskfaget.

I løpet av studiet vil du studere spansk både som universitetsfag og som undervisningsfag i skolen, gjennom teori og praksis. I praksisperiodane, som er fordelt gjennom studiet, vil du få undervise faget i skolen og lære ulike måtar å formidle kunnskap på til forskjellige elevgrupper. Det siste året av studiet skal du skrive ei masteroppgåve innanfor eit tema du vel i samarbeid med rettleiaren din. Her får du moglegheit til å forske sjølv, og fordjupe deg innanfor ditt interesseområde.

I tillegg til studieretningsfaget spansk (fag 1) skal du studere eitt fag til (fag 2) som du òg får undervisningskompetanse i. Fag du kan velje mellom er engelsk, tysk, fransk, nordisk, historie, religionsvitskap eller sosiologi (samfunnskunnskap).

Lurer du på korleis det er å studere spansk ved UiB? På fagsidene får du meir informasjon om aktuelle prosjekt, tilsette og arrangement.

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen