Hjem
Utdanning
Studieretning

Tysk

  • Lengde5 År
  • OrdinærAlle
  • PrimærAlle
  • Studiepoeng300

Hovedinnhold

Introduksjon

Introduksjon

Tysk har lang tradisjon som språkfag i den norske skolen. Faget er framleis blant dei største framandspråka, og dei seinare åra har vi sett ei auke i elevar som vil lære tysk. Det er difor eit stort behov for tysklærarar både på ungdomstrinnet og i den vidaregåande skolen. Som uttrykt i læreplanen, er tysk både eit reiskapsfag og eit danningsfag. Dette betyr at undervisinga både skal gjere eleven i stand til å kommunisere på tysk og bidra til eleven si utvikling som menneske og medborgar.

Ved å studere emne i tysk språk, litteratur og kultur får studentane innblikk i eit stort og samansett fagfelt. Samstundes skal studentane utvikle eigne ferdigheiter i tysk for slik å vere best mogleg førebudd til seinare yrkesliv som tysklærar.

Gjennom fagdidaktikken får studentane innblikk i teoriar om språklæring og språkundervising. Kritisk drøfting og utforsking av problemstillingar knytt til læring og undervising i framandspråk er ein sentral del av studiet og dannar grunnlag for eigen undervisingspraksis.

I løpet av studiet vil du studere tysk både som universitetsfag og som undervisningsfag i skolen, gjennom teori og praksis. I praksisperiodane, som er fordelt gjennom studiet, vil du få undervise faget i skolen og lære ulike måtar å formidle kunnskap på til forskjellige elevgrupper. Det siste året av studiet skal du skrive ei masteroppgåve innanfor eit tema du vel i samarbeid med rettleiaren din. Her får du moglegheit til å forske sjølv, og fordjupe deg innanfor ditt interesseområde.

I tillegg til studieretningsfaget tysk (fag 1) skal du studere eitt fag til (fag 2) som du òg får undervisningskompetanse i. Fag du kan velje mellom er fransk, spansk, nordisk, historie, religionsvitskap eller sosiologi (samfunnskunnskap).

Lurer du på korleis det er å studere tysk ved UiB? På fagsidene får du meir informasjon om aktuelle prosjekt, tilsette og arrangement.  

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen