Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Lektor historie eller religion, master, 5 år

Lektorutdanning i historie/religionsvitskap (krav 300 SP)
Studieretningsval - Lektorutdanning i historie/religionsvitskap (krav 300 SP)
Historie som fag 1 - Lektorutdanning i historie/religionsvitskap (krav 300 SP)
Første semester - Lektorutdanning i historie/religionsvitskap (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KOPRA101Skulen og lærarrolla i praksis01
PEDA120Skulen og lærarrolla101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101
HIS100Innføring i historie101
Historie som fag 1 - Lektorutdanning i historie/religionsvitskap (krav 85 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIDID111Historiedidaktikk for vidaregåande skole51–63
HIDID112Historiedidaktikk for grunnskolen51–66
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–63
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–62
HIS120Fordjupingsoppgåve i historie51–63
HIS203Teoriar, metodar og historiske kjelder151–66
KOPRA102Læringsprosessar01–63
KOPRA103Planlegging og evaluering av undervising 01–65
PEDA121Ulike vegar til læring51–63
PEDA122Lærarprofesjonen, skolen og samfunnet51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EUR103Europa etter 1945: Transformations in European Economies and Societies 151–62
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–62
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–62
HIS111Oversikt over USAs historie151–62
HIS115Fordjuping i nyare historie151–62
HIS116Fordjuping i nyare historie151–62
Fag 2 - Lektorutdanning i historie/religionsvitskap
Engelsk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG107Engelsk grammatikk II51–65
ENG114Engelsk grammatikk I101–64
ENG115Engelsk fonetikk og fonologi51–64
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–65
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–64
ENGDI101Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG261Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG263Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne engelsk101–66
Fransk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN120Fransk grammatikk 1101–64
FRAN121Fransk grammatikk 2101–64
FRAN122Innføring i fransk litteratur101–64
FRAN123Fransk litterær analyse101–65
FRAN124Fransk kulturkunnskap og frankofoni101–65
FRANDI101Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN254Fordjuping i fransk litteratur med bacheloroppgåve101–66
FRAN255LFordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgåve for lektorutdanninga101–66
Nordisk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NODI101Nordisk fagdidaktikk51–65
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–64
NOLI103-LNordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning101–65
NOSP105Nordisk: Språkhistorie og talemål101–65
NOSPAN101Moderne norsk151–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI250-LNordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgåve101–66
NOSP256-LNordisk: Språkleg fordjupingsemne med BA-oppgåve101–66
Religionsvitskap som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELDI111Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning51–65
RELV101Kva er religionsvitskap?151–64
RELV102Kristendommen, jødedommen og islam151–65
RELV103LHinduismen og buddhismen - Lektorutdanninga51–65
RELV105Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion151–64
RELVI250LBacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap - Lektorutdanninga101–66
Spansk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPANDI101Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanninga 151–65
SPLA107Spansk grammatikk I101–64
SPLA108Latinamerikansk litteratur I101–64
SPLA109Latinamerikansk historie101–64
SPLA117Spansk II101–65
SPLA119Kultur og samfunn i Latin-Amerika101–65
SPLA257Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar med bacheloroppgåve101–66
Tysk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS105Grunnemne i tysk språk I101–64
TYS106Tyskspråkleg kultur og historie101–64
TYS107Tysk språk og tekstkunnskap101–64
TYS115Grunnemne i tysk språk II101–65
TYS116Tyskspråkleg litteratur101–65
TYSDI101Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS251LFordjuping i tysk språk med semesteroppgåve for lektorstudentar101–66
TYS256Fordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve101–66
Opptak til masterdel - Lektorutdanning i historie/religionsvitskap
300-nivå i historie - Lektorutdanning i historie/religionsvitskap (krav 115 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIDID313Historiedidaktikk for master i historie (lektorutdanning)108–108
HIS301Historisk forskingslitteratur157–107
HIS302LHistoriografi for lektorstudentar107–107
HIS303LHistorie: forskingsproblem og kjeldearbeid for lektorstudentar108–108
HIS350Historie mastergradsoppgåve 609–109
LAPRA101Første praksisperiode07–107
LAPRA102Andre praksisperiode08–108
PEDA123Aksjonsforsking og læraren si profesjonelle utvikling108–108
Rettleiingskontrakt - Lektorutdanning i historie/religionsvitskap
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for lektorutdanning i historie/religionsvitskap
300-nivå i fag 2 - Lektorutdanning i historie/religionsvitskap (krav 5 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENGDI111Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning57–107
FRANDI111Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 357–107
NODI111Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning57–107
RELDI112Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning57–107
SPANDI111Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 357–107
TYSDI111Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 357–107
Religion som fag 1 - Lektorutdanning i historie/religionsvitskap (krav 300 SP)
Første semester - Lektorutdanning i historie/religionsvitskap (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KOPRA101Skulen og lærarrolla i praksis01
PEDA120Skulen og lærarrolla101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101
RELV100Religion, kultur og samfunn101
Religion som fag 1 - Lektorutdanning i historie/religionsvitskap (krav 85 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KOPRA102Læringsprosessar01–63
KOPRA103Planlegging og evaluering av undervising 01–65
PEDA121Ulike vegar til læring51–63
PEDA122Lærarprofesjonen, skolen og samfunnet51–65
RELDI111Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning51–63
RELDI112Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning51–66
RELV101Kva er religionsvitskap?151–62
RELV102Kristendommen, jødedommen og islam151–63
RELV103LHinduismen og buddhismen - Lektorutdanninga51–63
RELV105Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion151–62
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV202Spesialiseringsemne151–66
RELV202SEMSpesialiseringsemne med semesteroppgåve151–66
RELV208Samisk religion151–66
RELV210Utvalde tema i religionsvitskap. Veiledede studier med semesteroppgåve151–66
RELV213Religion og vitskap151–66
RELV221Nyreligiøsitet151–66
RELV222Religionar i antikken151–66
RELV223Buddhisme og jainisme151–66
RELV224Hinduisme151–66
RELV228Religion and Politics151–66
RELV230Religion og media151–66
RELV231Religion og turisme151–66
RELV232Verdsfilosofiar151–66
RELV233Religion og kunst151–66
RELV234Religion og musikk151–66
RELV235Islam og muslimars religion151–66
RELV236Reformasjonar i Europa151–66
RELV237Religion and the City151–66
RELV238Religion i verdslitteraturar151–66
RELVI250Bacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap151–66
Fag 2 - Lektorutdanning i historie/religionsvitskap
Engelsk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG107Engelsk grammatikk II51–65
ENG114Engelsk grammatikk I101–64
ENG115Engelsk fonetikk og fonologi51–64
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–65
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–64
ENGDI101Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG261Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG263Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne engelsk101–66
Fransk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN120Fransk grammatikk 1101–64
FRAN121Fransk grammatikk 2101–64
FRAN122Innføring i fransk litteratur101–64
FRAN123Fransk litterær analyse101–65
FRAN124Fransk kulturkunnskap og frankofoni101–65
FRANDI101Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN254Fordjuping i fransk litteratur med bacheloroppgåve101–66
FRAN255LFordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgåve for lektorutdanninga101–66
Historie som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIDID111Historiedidaktikk for vidaregåande skole51–65
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–65
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–64
HIS120Fordjupingsoppgåve i historie51–65
HIS250LBacheloroppgåve i historie101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–64
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–64
HIS111Oversikt over USAs historie151–64
HIS115Fordjuping i nyare historie151–64
HIS116Fordjuping i nyare historie151–64
Nordisk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NODI101Nordisk fagdidaktikk51–65
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–64
NOLI103-LNordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning101–65
NOSP105Nordisk: Språkhistorie og talemål101–65
NOSPAN101Moderne norsk151–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI250-LNordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgåve101–66
NOSP256-LNordisk: Språkleg fordjupingsemne med BA-oppgåve101–66
Spansk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPANDI101Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanninga 151–65
SPLA107Spansk grammatikk I101–64
SPLA108Latinamerikansk litteratur I101–64
SPLA109Latinamerikansk historie101–64
SPLA117Spansk II101–65
SPLA119Kultur og samfunn i Latin-Amerika101–65
SPLA257Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar med bacheloroppgåve101–66
Tysk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS105Grunnemne i tysk språk I101–64
TYS106Tyskspråkleg kultur og historie101–64
TYS107Tysk språk og tekstkunnskap101–64
TYS115Grunnemne i tysk språk II101–65
TYS116Tyskspråkleg litteratur101–65
TYSDI101Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS251LFordjuping i tysk språk med semesteroppgåve for lektorstudentar101–66
TYS256Fordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve101–66
Opptak til masterdel - Lektorutdanning i historie/religionsvitskap
300-nivå i religion - Lektorutdanning i historie/religionsvitskap (krav 115 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LAPRA101Første praksisperiode07–107
LAPRA102Andre praksisperiode08–108
PEDA123Aksjonsforsking og læraren si profesjonelle utvikling108–108
RELDI313Fordjuping i religionsvitskapleg fagdidaktikk108–108
RELV301Religionsvitskapleg teori157–107
RELV302LSpesialiseringsemne med semesteroppgåve (lektorutdanninga)107–107
RELV309Forskingsmetodar, etikk og prosjektdesign 108–108
RELV350Religionsvitskap mastergradsoppgåve609–109
Rettleiingskontrakt - Lektorutdanning i historie/religionsvitskap
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for lektorutdanning i historie/religionsvitskap
300-nivå i fag 2 - Lektorutdanning i historie/religionsvitskap (krav 5 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENGDI111Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning57–107
FRANDI111Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 357–107
HIDID112Historiedidaktikk for grunnskolen57–107
NODI111Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning57–107
SPANDI111Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 357–107
TYSDI111Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 357–107
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester