Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Lektor nordisk, master, 5 år

Lektorutdanning med master i nordisk (krav 300 SP)
Første semester - Lektorutdanning i nordisk (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101
KOPRA101Skulen og lærarrolla i praksis01
PEDA120Læraren og elevane101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Fag 1 - Lektorutdanning i nordisk (krav 85 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KOPRA102Læringsprosessar01–63
KOPRA103Planlegging og evaluering av undervising 01–65
NODI101Nordisk fagdidaktikk51–63
NODI201Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning51–66
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–62
NOLI103-LNordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning101–63
NOSP105Nordisk: Språkhistorie og talemål101–63
NOSPAN101Moderne norsk151–62
PEDA121Læraren i klasserommet51–63
PEDA122Skulen i samfunnet51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI216Nordisk: Litterær analyse og teori151–66
NOSP216Nordisk: Språkleg fordjupingsemne A151–66
Fag 2 - Lektorutdanning i nordisk
Engelsk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG110Lydar og strukturar151–64
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–65
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–64
ENGDI101Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG261Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG263Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne engelsk101–66
Fransk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN120Fransk grammatikk 1101–64
FRAN121Fransk grammatikk 2101–64
FRAN122Innføring i fransk litteratur101–64
FRAN123Fransk litterær analyse101–65
FRAN124Fransk kulturkunnskap og frankofoni101–65
FRANDI101Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN254Fordjuping i fransk litteratur med bacheloroppgåve101–66
FRAN255LFordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgåve for lektorutdanninga101–66
Historie som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIDID111Historiedidaktikk for vidaregåande skole51–65
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–64
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–64
HIS120Fordjupingsoppgåve i historie51–65
HIS250LBacheloroppgåve i historie101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–64
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–64
HIS111Oversikt over USAs historie151–64
HIS115Fordjuping i nyare historie151–64
HIS116Fordjuping i nyare historie151–64
Religionsvitskap som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELDI111Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning51–65
RELV101Kva er religionsvitskap?151–64
RELV102Kristendommen, jødedommen og islam151–65
RELV103LHinduismen og buddhismen - Lektorutdanninga51–65
RELV105Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion151–64
RELVI250LBacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap - Lektorutdanninga101–66
Sosiologi som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–64
SAKDI101Samfunnskunnskapsdidaktikk 151–65
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–64
SOS103-LSamfunnsstrukturer i endring101–65
SOS202-LBacheloroppgåve i sosiologi101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS105-LArbeid under kapitalismen101–65
SOS113-LVelferd og ulikhet101–65
Spansk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPANDI101Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanninga 151–65
SPLA107Spansk grammatikk I101–64
SPLA108Latinamerikansk litteratur og kultur I101–64
SPLA109Latinamerikansk historie101–64
SPLA117Spansk II101–65
SPLA119Kultur og samfunn i Latin-Amerika101–65
SPLA257Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar med bacheloroppgåve101–66
Tysk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS105Grunnemne i tysk språk I101–64
TYS106Tyskspråkleg kultur og historie101–64
TYS107Tysk språk og tekstkunnskap101–64
TYS115Grunnemne i tysk språk II101–65
TYS116Tyskspråkleg litteratur101–65
TYSDI101Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS251LFordjuping i tysk språk med semesteroppgåve for lektorstudentar101–66
TYS256Fordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve101–66
Opptak til masterdel - Lektorutdanning i nordisk
Masterdel - Lektorutdanning i nordisk (krav 120 SP)
300-nivå i fag 1 - Lektorutdanning i nordisk (krav 115 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LAPRA101Første praksisperiode07–107
LAPRA102Andre praksisperiode08–108
NODI302Nordisk fagdidaktikk 3108–108
NOLISP300-LNordisk: Prosjektførebuande emne108–108
NOLISP350Mastergradsoppgåve i nordisk språk og litteratur609–109
NORAN204-LAndrespråkslæring- og undervisning for integrert lektorutdanning107–107
PEDA123Lærarens profesjonsutvikling108–108
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
LEX200Ordkunnskap og norsk ordboksarbeid157–107
NOLI311Nordisk: Litterært masteremne C157–107
NOLI322Nordisk: Litterært masteremne B157–107
NORAN320Særemne i norsk som andrespråk157–107
NOSP313Nordisk: Språkleg masteremne B157–107
NOSP316Nordisk: Språkleg masteremne D157–107
Rettleiingskontrakt - Lektorutdanning i nordisk
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for lektorutdanning i nordisk
300-nivå i fag 2 - Lektorutdanning i nordisk (krav 5 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENGDI111Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning57–107
FRANDI111Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 357–107
HIDID112Historiedidaktikk for grunnskolen57–107
RELDI112Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning57–107
SAKDI111Samfunnskunnskapsdidaktikk 257–107
SPANDI111Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 357–107
TYSDI111Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 357–107
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester