Hjem
Master

Utøvande musikk eller komposisjon, master, 2 år

  • Lengde2 År
  • Plassar12
  • SpråkNorsk og engelsk
  • StudiestartHaust.
  • Studiepoeng120

Hovedinnhold

Ny student

Ny student

Velkommen til studiestart for nye studentar på masterprogrammet i utøvande musikk eller komposisjon eit studium ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Her finn du den viktigaste informasjonen om studiestarten din.

Frammøte: Studiestart er måndag 14. august. Det er obligatorisk frammøte denne datoen for å behalde studieplassen.

Program: Her finn du programmet for studiestarten.

Bli klar som student ved UiB: Alt du treng å vite til studiestart finn du på «Bli klar som student ved UiB». Du får tilgang til, og informasjon om, denne sida i slutten av juli. Før det kan du også bruke denne sjekklista for å bli klar til studia.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på <email>studieveileder@kmd.uib.no</email>.

Vi ser fram til ei spanande og utviklande tid saman med dykk.

Presentasjon

Mål og innhald

Mål:

Masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon er eit tilbod til instrumentalistar, songarar og komponistar. Studiet har det som mål å vidareutvikle studentane sin kunstnariske profil, og styrkje evna til fagleg refleksjon og sjølvstende. Studentane får høve til fordjuping i eit eller fleire sjølvvalde emne innanfor eigne utøvande eller skapande interessefelt. Erfaring i å uttrykkje seg både munnleg og skriftleg skal gjere studentane meir bevisste på kunstnariske problemstillingar, og støtte opp om deira kunstnariske virke.

Innhald:

Det blir gitt individuell rettleiing i utøving/komposisjon og prosjektarbeid, og undervisning gjennom ulike fellesseminar og fellesprosjekt. Masterprogrammet har eit internasjonalt studentmiljø, og engelsk er ofte kommunikasjonsspråk i delar av fellesundervisninga.

Fagleg profil

Har du bachelor i utøvande musikk og ønskjer å utvikle deg vidare ved å fordjupe deg i eit spesielt repertoar eller i ein komponist? Eller kanskje du er interessert i historisk framføringspraksis? Har du bachelor i komposisjon og ønskjer å gå vidare med kompositoriske utfordringar?

Master

Det toårige masterstudiet gir spesialisering i anten utøving eller komposisjon. Studiet gir grunnlag for å søkje vidare på det nasjonale stipendprogrammet for kunstnarisk utviklingsarbeid. Sjå http://artistic-research.no/

Utøving, forsking og kunstnarisk utviklingsarbeid

Fagpersonalet ved Griegakademiet er internasjonalt aktive utøvarar, komponistar og forskarar. Der er mange ulike spesialiseringar i fagmiljøet; mellom anna historisk oppføringspraksis, lied-interpretasjon, opera, kammermusikk, norsk musikk, og samtidsmusikk.

Oppbygging

I masterstudiet skal du ta fire enkeltemne i tillegg til masteroppgåva. Masteroppgåva er todelt og inneheld avsluttande eksamenskonsert/innleverte komposisjonar med offentleg framføring (2-3) og eksamen i sjølvvalt fordjupingsemne (skriftleg oppgåve eller konsertforedrag) (1-3).

1. semester (haust): MUV301 Prosjektarbeid I, innføring i arbeidsmetoder (15 stp.), MUV310 Konsertfremføring 1 (15 stp.)*

2. semester (vår): MUV302 Prosjektarbeid II (15 stp.), MUV311 Konsertfremføring II (15 stp.)*

3. og 4. semester (haust og vår): MUV351 Masterprosjekt (20 stp.), MUV352 Mastereksamen i utøving eller komposisjon (40 stp.)

* Studentar i komposisjon tek komposisjon fordjuping I og II i staden for offentleg konsert.

Studieopphald i utlandet

Instituttet legg til rette for utvekslingsopphald ved ein utanlandsk institusjon, og du kan søkje om støtte til reiser knytta til arbeid med fordjupingsemnet.

Kva kan du bli?

Aktuelle yrke kan vere utøvande musikar/komponist i freelance-markedet, orkestermusikar, landsdelsmusikar/distriktmusikar, kyrkjemusikar, lærar ved universitet/høgskole, i videregåande skole og kulturskolen. Du kvalifiserer deg også for arbeid i det frivillege musikkliv og ved ulike kulturinstitusjonar.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad (eller cand.mag.) i utøvande musikk eller komposisjon, og greidd opptaksprøve. Søkjarar som ikkje snakkar/skriv norsk eller eit anna skandinavisk språk (svensk eller dansk) må dokumentera tilstrekkelege engelskkunnskapar. Opptaket blir vurdert i høve til samansetjing av instrumentgrupper og ensemble.

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen er 15. desember for studiestart i august påfølgjande studieår. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du her Master i utøvende musikk eller komposisjon | Griegakademiet ¿ Institutt for musikk | UiB

Meir informasjon

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

studieveileder.kmd@uib.no

Metode

Mastergrad i utøvande musikk eller komposisjon er eit tilbod til instrumentalistar, songarar og komponistar på høgt kunstnarleg nivå, og med omfattande repertoarkunnskap. I tillegg føreset me at studentane har interesse og motivasjon for fagleg refleksjon og fordjuping. Denne sida av den faglege profilen til studentane vert styrkt og utvikla gjennom arbeidet med relevante praktiske og teoretiske emne.

Faget har som mål å bidra til å vidareutvikla studentanes kunstnariske profil og utvide kunnskapsgrunnlaget for eiget kunstnarisk virke. Dette inneber å bidra til ein større bevisstheit om eiget kunstnarisk arbeid i forhold til aktuelle og relevante utøvande/skapande problemstillingar. Det bler lagt vekt på å vidareutvikla studentens evne til sjølvstendig tenking og arbeid.

Faget orienterer seg relativt bredt gjennom ulike innfartsvinklar og delemne som kan støtte opp om dette arbeidet. De ulike emna inngår i ein heling som har som mål å skape ein djupare forståing for musikkfaget innan utøving (utøvarar) og komposisjon (komponistar).

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Aktuelle yrke kan vere utøvande musikar/komponist , orkestermusikar, lærar ved universitet/høgskole, i vidaregående skole og kulturskolen. Ein kvalifiserer seg også for arbeid i det frivillige musikkliv og ved ulike kulturinstitusjonar.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten kan

- analysere og drøfte musikkfaglege problemstillingar med utgangspunkt i musikken si historie, tradisjonar, stil og estetikk og musikken sin funksjon i kultur og samfunn

- analysere og ta kritisk stilling til materiale frå kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking, og bruke dette i eige arbeid

Ferdigheiter

Kandidaten skal

- realisere og formidle eigne kunstnariske intensjonar med ein tydeleg personleg profil

- bruke kunnskap til å utvide eigne musikalske perspektiv og gjennomføre sjølvstendig kunstnarisk utviklingsarbeid

- på ein kritisk reflektert måte artikulere og drøfte musikkfaglege spørsmål, både innanfor fagmiljøet og i kontakt med publikum

Generell kompetanse

Kandidaten skal

- vise sjølvstende i møte med krevjande kunstnariske utfordringar, og ved å initiere, gjennomføre og leie ulike prosjekt

- bidra til utvikling og fornying i musikklivet og musikkbransjen

- ha innsikt i etiske problemstillingar knytta til kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking, og arbeide i tråd med gjeldande etiske normer

Utveksling

Delstudium i utlandet

Instituttet legg til rette for utvekslingsopphald (normalt i 3. semester) ved ein utanlandsk institusjon.

Oppbygging

Masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon (krav 120 SP)
Studieretning (krav 120 SP)
Masterprogram i utøvande musikk - utøving (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUV301Prosjektarbeid I, innføring i arbeidsmetodar151–41
MUV302Prosjektarbeid II151–42
MUV310Konsertframføring I151–41
MUV311Konsertframføring II151–42
MUV351Masterprosjekt201–43
MUV352Mastereksamen i utøving eller komposisjon401–43
Masterprogram i utøvande musikk - komposisjon (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUV301Prosjektarbeid I, innføring i arbeidsmetodar151–41
MUV302Prosjektarbeid II151–42
MUV315Spesialemne I for komponistar151–41
MUV316Spesialemne II for komponistar151–42
MUV351Masterprosjekt201–43
MUV352Mastereksamen i utøving eller komposisjon401–43
Masterprogram i utøvande musikk - Nordic Folk Music (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOB301Folk Music Theory and Practice301
MOB350Instrumental Studies and Ensemble601
Nordic Folk Music - frie studiepoeng (krav 30 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester