Hjem

Utdanning

Master

Utøvande musikk eller komposisjon, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • Studieplassar12
  • SpråkNorsk/Engelsk
  • StudiestartHaust.
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Mål og innhald

Masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon er eit tilbod til instrumentalistar, songarar og komponistar. Studiet legg vekt på å vidareutvikle studentane sin kunstnariske profil, og styrkje evna til fagleg refleksjon og sjølvstende. Studentane får høve til fordjuping i eit eller fleire sjølvvalde emne innanfor eigne utøvande eller skapande interessefelt. Erfaring i å uttrykkje seg både munnleg og skriftleg skal gjere studentane meir bevisste på kunstnariske problemstillingar, og støtte opp om deira kunstnariske virke.

Det blir gitt individuell rettleiing i utøving/komposisjon og fordjupingsemne, og undervisning gjennom ulike fellesseminar og fellesprosjekt. Masterprogrammet har eit internasjonalt studentmiljø, og engelsk er ofte kommunikasjonsspråk i delar av fellesundervisninga.

Fagleg profil

Har du bachelor i utøvande musikk og ønskjer å utvikle deg vidare ved å fordjupe deg i eit spesielt repertoar eller i ein komponist? Eller kanskje du er interessert i historisk framføringspraksis? Har du bachelor i komposisjon og ønskjer å gå vidare med kompositoriske utfordringar?

Studievegar

Master

Det toårige masterstudiet gir spesialisering i anten utøving eller komposisjon. Studiet gir grunnlag for å søkje vidare på det nasjonale stipendprogrammet for kunstnarisk utviklingsarbeid. Sjå http://artistic-research.no/

Utøving, forsking og kunstnarisk utviklingsarbeid

Fagpersonalet ved Griegakademiet er internasjonalt aktive utøvarar, komponistar og forskarar. Der er mange ulike spesialiseringar i fagmiljøet; mellom anna historisk oppføringspraksis, lied-interpretasjon, opera, kammermusikk, norsk musikk, og samtidsmusikk.

Oppbygging

I masterstudiet skal du ta fire enkeltemne i tillegg til masteroppgåva. Masteroppgåva er todelt og inneheld avsluttande eksamenskonsert/innleverte komposisjonar med offentleg framføring (2-3) og eksamen i sjølvvalt fordjupingsemne (skriftleg oppgåve eller konsertforedrag) (1-3).

1. semester (haust): MUV301 Prosjektarbeid I, innføring i arbeidsmetoder (15 stp.), MUV310 Konsertfremføring 1 (15 stp.)*

2. semester (vår): MUV302 Prosjektarbeid II (15 stp.), MUV311 Konsertfremføring II (15 stp.)*

3. og 4. semester (haust og vår): MUV351 Masterprosjekt (20 stp.), MUV352 Mastereksamen i utøving eller komposisjon (40 stp.)

* Studentar i komposisjon tek komposisjon fordjuping I og II i staden for offentleg konsert.

Studieopphald i utlandet

Instituttet legg til rette for utvekslingsopphald ved ein utanlandsk institusjon, og du kan søkje om støtte til reiser knytta til arbeid med fordjupingsemnet.

Kva kan du bli?

Aktuelle yrke kan vere utøvande musikar/komponist i freelance-markedet, orkestermusikar, landsdelsmusikar/distriktmusikar, kyrkjemusikar, lærar ved universitet/høgskole, i videregåande skole og kulturskolen. Du kvalifiserer deg også for arbeid i det frivillege musikkliv og ved ulike kulturinstitusjonar.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad (eller cand.mag.) i utøvande musikk eller komposisjon, og greidd opptaksprøve. Søkjarar som ikkje snakkar/skriv norsk eller eit anna skandinavisk språk (svensk eller dansk) må dokumentera tilstrekkelege engelskkunnskapar. Opptaket blir vurdert i høve til samansetjing av instrumentgrupper og ensemble.

 

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen er 15. desember for studiestart i august påfølgjande studieår. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du her

Meir informasjon

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

studieveileder@kmd.uib.no

Metode

Mastergrad i utøvande musikk eller komposisjon er eit tilbod til instrumentalistar, songarar og komponistar på høgt kunstnarleg nivå, og med omfattande repertoarkunnskap. I tillegg føreset me at studentane har interesse og motivasjon for fagleg refleksjon og fordjuping. Denne sida av den faglege profilen til studentane vert styrkt og utvikla gjennom arbeidet med relevante praktiske og teoretiske emne.

Faget har som mål å bidra til å vidareutvikla studentanes kunstnariske profil og utvide kunnskapsgrunnlaget for eiget kunstnarisk virke. Dette inneber å bidra til ein større bevisstheit om eiget kunstnarisk arbeid i forhold til aktuelle og relevante utøvande/skapande problemstillingar. Det bler lagt vekt på å vidareutvikla studentens evne til sjølvstendig tenking og arbeid.

Faget orienterer seg relativt bredt gjennom ulike innfartsvinklar og delemne som kan støtte opp om dette arbeidet. De ulike emna inngår i ein heling som har som mål å skape ein djupare forståing for musikkfaget innan utøving (utøvarar) og komposisjon (komponistar).

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Aktuelle yrke kan vere utøvande musikar/komponist , orkestermusikar, lærar ved universitet/høgskole, i vidaregående skole og kulturskolen. Ein kvalifiserer seg også for arbeid i det frivillige musikkliv og ved ulike kulturinstitusjonar.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten kan

analysere og drøfte musikkfaglege problemstillingar med utgangspunkt i musikken si historie, tradisjonar, stil og estetikk og musikken sin funksjon i kultur og samfunn

analysere og ta kritisk stilling til materiale frå kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking, og bruke dette i eige arbeid

Ferdigheiter

Kandidaten skal

realisere og formidle eigne kunstnariske intensjonar med ein tydeleg personleg profil

bruke kunnskap til å utvide eigne musikalske perspektiv og gjennomføre sjølvstendig kunstnarisk utviklingsarbeid

på ein kritisk reflektert måte artikulere og drøfte musikkfaglege problemstillingar, både innanfor fagmiljøet og i kontakt med publikum

Generell kompetanse

Kandidaten skal

vise sjølvstende i møte med krevjande kunstnariske utfordringar, og ved å initiere, gjennomføre og leie ulike prosjekt

bidra til utvikling og fornying i musikklivet og musikkbransjen

ha innsikt i etiske problemstillingar knytta til kunstnarisk utviklingsarbeid og forsking, og arbeide i tråd med gjeldande etiske normer

Utveksling

Delstudium i utlandet

Instituttet legg til rette for utvekslingsopphald (normalt i 3. semester) ved ein utanlandsk institusjon.

Korleis søke

Opptakskrav

Studiet byggjer på fullført bachelorgrad (eller cand.mag.) i høvesvis utøvande musikk eller komposisjon.

Opptaket skjer etter individuelle opptaksprøvar som vert gjennomførte i vårsemesteret. Opptaket er basert på:

 

Utøving:

1. Dokumentasjon av tidlegare innstudert repertoar, inkludert ensemblemusikk.

2. Prøvespel basert på sjølvvalt program på omlag 45 minutt. Repertoaret må spesifiserast i søknaden.

Komposisjon:

1. Det skal sendast inn fyldig dokumentasjon som inneheld verk, innspelingar, CV over utdanning og fagleg verksemd. Søkjarane skal dokumentere tidlegare komponert repertoar på minst 45 minutt. Hovudverka som vert sende inn til vurdering, skal halde eit solid fagleg og kunstnarleg nivå. Det skal gjerast greie for kva samanhengar musikken er skapt og framført i.

2. Ei skriftleg framstilling av eigen motivasjon for å gå i gang med studiet skal leggjast ved søknaden. Framstillinga skal innehalde opplysningar om korleis søkjaren ynskjer å omtale og presentere det estetiske uttrykket sitt, og kva framtidige perspektiv han eller ho har for eiga fagleg utvikling. Det kan også bli gitt andre relevante prøvar der juryen måtte finna det naudsynt i høve til innsend dokumentasjon. Søkjaren vil i så fall bli varsla i god tid, og vil få høve til å førebu seg.

For både utøving og komposisjon gjeld:

3. I samband med opptaksprøva blir det ein utdjupande samtale mellom søkjar og opptaksjury.

Internasjonale søkjarar:

Søkjarar som ikkje snakkar/skriv norsk eller eit anna skandinavisk språk (svensk eller dansk), må dokumentere tilstrekkelege engelskkunnskapar i samsvar med UiBs krav til språk. Se http://www.uib.no/en/education/49142/english-language-requirements#

Internasjonale søkjarar som ikkje kan møte til prøvespel og samtale, jf. Opptakskrav utøving pkt. 2 og 3, må saman med søknaden sende eit nyare, uredigert DVD-opptak med framføring av det sjølvvalte prøvespelprogrammet på om lag 45 minutt. Opptaket må ha høg kvalitet. Juryen vil kunne samtale med søkjaren over telefon.

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen for studieåret 2017-18 er 15. desember 2017.

Sjå www.griegakademiet.no for detaljert informasjon opp opptaket og krav til dokumentasjon.

 

Oppbygging

Masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon (krav 120 SP)
Studieretning (krav 120 SP)
Masterprogram i utøvande musikk - utøving (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUV301Prosjektarbeid I, innføring i arbeidsmetodar151–41
MUV310Konsertframføring I151–41
MUV302Prosjektarbeid II151–42
MUV311Konsertframføring II151–42
MUV351Masterprosjekt201–43
MUV352Mastereksamen i utøving eller komposisjon401–43
Masterprogram i utøvande musikk - komposisjon (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUV301Prosjektarbeid I, innføring i arbeidsmetodar151–41
MUV315Spesialemne I for komponistar151–41
MUV302Prosjektarbeid II151–42
MUV316Spesialemne II for komponistar151–42
MUV351Masterprosjekt201–43
MUV352Mastereksamen i utøving eller komposisjon401–43
Masterprogram i utøvande musikk - Nordic Folk Music (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOB301Folk Music Theory and Practice301
MOB350Instrumental Studies and Ensemble601
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?