Hjem

Norrøn filologi, master, 2 år

I over 500 år delte Noreg, Island og vesterhavsøyane ein språkleg og litterær kultur, like frå landnåmet av Island til slutten av mellomalderen. I dette masterprogrammet lærer du om språket, kulturen og litteraturen i denne fascinerande tidbolken.
 • Lengde2 År
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust og Vår

Hovedinnhold

Det filologiske studiet gjer at du kan spesialisere deg på fleire område, men alltid slik at du arbeider med dei norrøne kjeldene i original språkform. Kjeldene er mangfaldige, og dei ligg føre både i runeskrift og latinskrift – det vere seg bautaer frå vikingtida, pergamentbøker frå mellomalderen eller yngre islandske papirhandskrifter. 

Norrøn filologi er eit internasjonalt fag, og det kjem til uttrykk ved at både studentane og den vitskaplege staben kjem frå fleire land. 

Desse tre masteroppgåvene viser at spennvidda i faget er stor: 

Som student i norrøn filologi blir du ein del av miljøet i mellomalderklynga. Det fører til at det er mange ekstra tilbod og høve til å engasjere seg. Det er god kontakt med musea i byen og handskriftsamlingane ved universitetet, og kvar haust blir det arrangert ei spennande mellomalderveke.

Meir informasjon under

norrøn filologi master Nedstryn

Den persiske kong Khosroes røvar med seg den heilage krossen frå Jerusalem. Medaljong i eit frontale frå Nedstryn kyrkje i Nordfjord.

Foto/ill.:
Kyrkjekunstsamlinga, Universitetsmuseet i Bergen

Jobb

Med mastergrad i norrøn filologi lærer du å arbeide med tekstar på ein grundig måte, ta kritisk stilling til historiske kjelder, kommunisere tydeleg og skilje mellom meiningar og historiske fakta. 

Samfunnet treng personar som har humanistisk danning og innsikt i historiske samanhengar. Mellomalderen er ein epoke som var formativ for heile Europa og som fenger stadig nye generasjonar, slik som vi ser i filmar og seriar, bøker, teater og historiske spel. At Noreg i aukande grad er eit kulturhistorisk turistmål er uttrykk for at mange i utlandet deler interessa for vår historie. 

Langt dei fleste av våre kandidatar får seg fagrelatert arbeid ikkje lenge etter avlagd eksamen. 

Ein mastergrad i norrøn filologi kvalifiserer deg for arbeid i både privat og offentleg sektor, til dømes innanfor 

 • kursverksemd og undervising på høgare nivå, både i Noreg og i utlandet  
 • tekstarbeid som krev god historisk innsikt i norsk språk 
 • offentleg kulturforvalting og administrasjon 
 • museumssektoren 
 • bibliotek 
 • humanistisk forsking på høgare nivå  

Dei tidlegare studentane våre arbeider både i utlandet og i Noreg.  

Med ein mastergrad kan du halde fram i akademisk forsking ved å ta ei forskarutdanning (ph.d.).

Oppbygging 

Masterstudiet i norrøn filologi skil seg frå dei fleste andre masterprogramma ved at arbeidet med masteroppgåva går parallelt med kursdelen gjennom dei fire semestera. Omfanget av oppgåva og av kursa er det same, 60 studiepoeng på kvar del. 

Masteroppgåverettleiaren følgjer deg og gjev deg råd medan du planlegg og utfører det sjølvstendige prosjektet ditt. Det finst mange moglege emne å ta av, slik at du får høve til å arbeide med noko du verkeleg interesserer deg for. 

1. semester (haust) 

Du byrjar med å velje eit emne for masteroppgåva, som du legg fram og får tilbakemelding på i det prosjektførebuande emnet, NOLISP300 (15 studiepoeng). Nokre studentar har allereie bestemt seg for emnet når dei byrjar på masterstudiet, medan andre utviklar emnet i det første semesteret. Alle vil ha nytte av diskusjonane på det prosjektførebuande kurset og med faglærarane. Vi rår til at valet av rettleiar skjer innan utgangen av det første semesteret. 

Du følgjer også eit særemne, NOFI300 (15 studiepoeng), i det første semesteret. Innhaldet av dette skifter frå semester til semester. 

2. og 3. semester 

Du tek to nye særemne, NOFI302 (15 studiepoeng) og NOFI303 (15 studiepoeng), og du arbeider parallelt med masteroppgåva. Kan hende nyttar du eitt eller jamvel begge desse semestera til eit utvekslingsopphald, men passar på at du kan ta godkjende eksamenar på utvekslingsstaden, slik at du får tilstrekkeleg mange studiepoeng i kursdelen.  

4. semester 

Du fullfører masteroppgåva. Dei fire emna i kursdelen må seinast vere avlagde i løpet av det fjerde semesteret, men for at du skal få høve til å arbeide konsentrert om masteroppgåva rår vi til at du har gjort desse unna i løpet av dei tre første semestera. Om du manglar eit kurs i det siste semesteret, rår vi til at du tek NOFI303. Det har form av ei prøveførelesing med to vekers førebuing, og vi ordnar det slik at du får emnet for denne etter at masteroppgåva er innlevert.  

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag  

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium finn du i HF-bygget på universitetsområdet i sentrum av Bergen. Her arbeider du side om side med andre masterstudentar, og du blir del av eit mangfaldig miljø med studentar og tilsette frå mange land.  

Det er lesesalsplassar for masterstudentar i HF-bygget, og dessutan mange opne lesesalsplassar på Universitetsbiblioteket like ved. I HF-bygget har også studentane sin eigen trivelege møteplass, Ad fontes

Eit masterstudium krev høg arbeidsinnsats og det utviklar evna til sjølvstendig forsking. Faglege møte med andre studentar, rettleiaren din, andre vitskapelig tilsette og internasjonale kollegaer er ein viktig del av studiet.  

Som masterstudent i norrøn filologi kan du sjå fram til: 

 • Eit internasjonalt arbeidsmiljø 
 • Forskingsbasert undervisning  
 • Deltaking i forskings- og formidlingsaktivitetar 
 • Jamlege møte i relevante forskargrupper, særleg Forskargruppa i mellomalderfilologi
 • Deltaking i konferansen Bergen International Postgraduate Symposium in Old Norse Studies
 • Høve til å publisere digitale utgåver i tekstarkivet Menota (Medieval Nordic Text Archive)
 • Studium i eit stort tverrfagleg mellomaldermiljø med god kontakt til andre mellomalderfag 
 • Uformell og god kontakt med tilsette og studentar, som gjerne svarer på spørsmåla dine. 
 • Høve til deltaking i mange frivillege verv, både som studentrepresentant ved instituttet og fakultetet, og gjennom sosiale og akademiske samankomstar i regi av studentutvalet for nordisk. 

Språk 

Undervising: Skandinavisk. Etter behov kan undervisninga gjevast på engelsk. 

Primærtekstar: Norrønt. Faglitteraturen vil hovudsakleg vere på skandinavisk og engelsk, men du blir også oppmoda om å prøve deg på andre språk, særleg tysk og islandsk.   

Eksamenar og masteroppgåve: Du kan skrive på norsk, svensk, dansk, engelsk eller tysk.  

Kva lærer du?

 • Du får god kunnskap om norrøne kjelder. 
 • Du får overblikk over dei viktigaste hjelpemidla til faget og lærer å nytte dei i sjølvstendig arbeid. 
 • Du får brei, generell kunnskap om sentrale teoriar, terminologi og metodar innanfor norrøn filologi som vitskapleg disiplin. 
 • Du lærer å kritisk vurdere tolkingar innanfor ditt eige fagområde. 
 • Du lærer å planleggje og fullføre eit sjølvstendig forskingsprosjekt.  

Fullstendig liste over læringsutbyte.

Utveksling

Du kan leggje inn eit studieopphald ved eit anna universitet i 2. og/eller 3. semester. Særskilt rår vi til systerinstitutta våre ved Universitetet på Island (Háskóli Íslands) og Københavns Universitet. Vi har eit godt internasjonalt nettverk som gjer at vi også kan kome med framlegg til andre lærestader, avhengig av det temaet du har valt for masteroppgåva.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke 

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle 

Søknadsfristen er 20. april. 

Søk her