Hjem
Master

Region og regionalisering, master, 2 år (utgått)

  • Lengde2 år
  • StudiestartUtgått
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Programmet utgår

Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet.

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i region og regionalisering. Studiet er toårig (120 sp).

Mål og innhald

Utviklinga mot sterkare regionar i Noreg og Europa har ført til eit auka behov for kompetanse i offentleg forvaltning, hos planleggarar og i næringslivet. På universiteta og høgskulane har ein i lengre tid utført forsking og undervisning med regionale perspektiv, men fram til no har denne forskinga og undervisninga vore lite tverrfagleg. Programmet er profilert mot desse felta.

Dei som tek avgjerder i næringsliv og offentleg forvaltning vil i framtida stå ovanfor store omstillingsoppgåver når det gjeld utvikling av nye kommunale og regionale einingar. Masterprogrammet skal utdanne kandidatar som er kvalifiserte for å utføre desse oppgåvene.

Masterprogrammet er eit tverrfagleg samarbeid mellom Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, Det juridiske fakultet, Det samfunnsvitskaplege fakultet og Det humanistiske fakultet. Programmet tek sikte på å utdanne kandidatar som har innsikt i korleis regionar oppstår, kva som konstituerer dei, korleis dei fungerer og korleis dei utviklar seg. Kandidatane vil også få grunnleggande kulturhistoriske og naturhistoriske kunnskapar, og dei vil få kunnskapar om korleis naturmiljø og kulturmiljø vert forvalta og verna.

Programmet tilbyr ei tverrfagleg innføring i temaet region og regionalisering. Gjennom studiet får studentane breiare kompetanse og kunnskapsbase om regional utvikling, landskap, natur- og kulturmiljøforvaltning.

Vestlandet blir brukt som modellområde. Dette inneber ei regional ramme for forståing, men perspektivet er likevel globalt. Den europeiske landskapskonvensjonen, som Noreg ratifiserte i 2004, og verdsarvlista over natur- og kulturmiljø er eksempel på viktige dokument som stiller nye krav til heilskapstenking og eit overordna kunnskapsperspektiv og viktige samfunnsfelt. Dette er sentrale tema i regionale prosessar verda over og representerer nye politiske utfordringar, anten det handlar om næringsutvikling og turisme eller om forvaltning av samfunnet sine økologiske og historiske miljøverdiar.

Fagleg profil

Programmet er eit tverrfagleg samarbeid mellom Det humanistiske fakultet, Det juridiske fakultet, Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og Det samfunnsvitskaplege fakultet. Vestlandet blir brukt som modellområde. Dette inneber ei regional ramme for forståing, men perspektivet er likevel globalt.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Masterprogrammet i region og regionalisering er forskingsbasert og gir ny avansert innsikt og kunnskap om ulike faglege område, basert på analytiske metodar, kritisk tilnærming og forskingsetikk.

Kandidaten kan analysere regionar og regionaliseringsprosessar med relevante problemstillingar gjennom analytisk handsaming av aktuelt materiale. Studentane kan tenke tverrfagleg, systematisk og kritisk, og kan sette den disiplinbaserte kunnskapen frå bachelorgraden inn i ein større fagleg samanheng.

Kandidaten har avansert tverrfagleg kunnskap om region og regionaliseringsprosessar, i lys av relevante teoriar, modellar og metodar.

Kandidaten har avansert innsikt i korleis regionar oppstår, kva som konstituerer dei, korleis dei fungerer og korleis dei utviklar seg. Kandidatane har inngåande kunnskap om regionale kulturhistoriske og naturhistoriske tilhøve og dei har avansert kunnskap om korleis naturmiljø og kulturmiljø vert forvalta og verna, og kan drøfte rettslege spørsmål som kan oppstå relatert til regionsspørsmål.

Kandidaten kan analysere prosessar rundt avgjerder i regionalt næringsliv og i regional offentleg forvaltning som i framtida vil stå ovanfor store omstillingsoppgåver når det gjeld utvikling av nye kommunale og regionale einingar.

Ferdigheiter:

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre eit sjølvstendig forskingsprosjekt innan det tverrfaglege fagområdet region og regionalisering.

Kandidaten meistrar å sjå regionar i eit teoretisk lys, og har evne til å analysere variasjonar og ulikheiter i endringsprosessar på tvers av regionar.

Kandidaten kan vurdere komplekse sakstilhøve og har styrka si kritiske tenking i høve til politiske prosessar og økonomiske interesser innan eit regionperspektiv.

Kandidaten kan sjølvstendig analysere, drøfte og definere regionar og regionsomgrepet og har avansert kjennskap til omstillingsteoriar for menneske, stader og regionar.

Kandidaten har inngåande forståing for både natur- og kulturmiljø samt historiske endringar i regionar.

Generell kompetanse:

Kandidatane kan formulere, analysere og gjennomføre sjølvstendige prosjekt. Kandidatane kan formidle resultat gjennom kronikkar og vitskaplege artiklar. Dei har og kompetanse til analytiske og administrative oppgåver.

Etter fullført mastergrad kan kandidaten:

- bruke kunnskapen sin om forvaltningslæra og korleis denne gjer seg gjeldande i regionar i forhold til større einingar slik som stat og større område opp mot det globale.

- gjere greie for forhold innan regionar i eit geografisk, natur- og kulturhistorisk og juridisk perspektiv, noko som er viktig for handsaming av regionale spørsmål i politiske og økonomiske avgjerdsorgan og forvaltningssaker.

Utveksling

Delstudium i utlandet

Programmet opnar for studiar i utlandet i følgje ordningar ved det faget studenten skriv masteroppgåve i.

Oppbygging

Masterprogram i region og regionalisering (krav 120 SP)
Obligatoriske emner (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO324Geographies of the Green Economy101–42
REG302Natur og kulturmiljøforvaltning101–41
REG303Forvaltningsrett101–41
REG311Prosjektskildring101–41
Valgemner (krav 20 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
REG307Fordjupning i region og regionalisering51–6
Masteroppgave (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
REG350Region og regionalisering, mastergradsoppgåve 601–63
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
REG350AHKR60Region og regionalisering, mastergradsoppgåve 603–43
REG350GEO60Region og regionalisering, mastergradsoppgåve 603–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester