Hjem
Master

Religionsvitskap, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • StudiestartHaust.
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i religionsvitskap. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Mål og innhald

Religionsvitskap er det historiske og systematiske studiet av religion som eit kulturelt fenomen. Perspektivet er krysskulturelt, og ei samanliknande tilnærming er innebygd i studiet. Denne tilnærminga inneber at faget er meir enn det separate studium av dei enkelte religionane; det er eit breitt studium av religion som eit eigenarta menneskeleg fenomen. I dette studiet er det eit gjensidig samspel mellom generell religionshistorisk innsikt og fordjuping på avgrensa felt.

Dei religiøse verdsoppfatningane og verdinormene spelar ei nøkkelrolle for forståinga av menneskeleg kultur. Ei vidare målsetting for faget er såleis at det skal kunne fungere som ein innfallsport til idé- og åtferdstradisjonar i kulturtradisjonar i eit globalt perspektiv.

Masterprogrammet i religionsvitskap skal utdjupe studentane sine kunnskapar om teoretiske og metodiske spørsmål i faget og gi fordjuping i eit valfritt emne av historisk eller systematisk karakter.

Fagleg profil

Religionsvitskap ved UiB er eit av dei fremste fagmiljøa i Europa for det samanliknande studiet av religion som kulturfenomen. Fagmiljøet er særleg sterkt innanfor religionsvitskaplege teoriar og metodar, fagdidaktikk, religionar i antikken, islam (i Midtausten og Noreg), kristendom (i antikken og i Noreg), nyreligiøsitet, religion og filosofi, religion og kjønn, religion og menneskerettar, religionar i India og i den sørasiatiske diasporaen, samisk religion, yoga og zoroastrisme. Religionsvitskap er tverrfagleg og nyttar ulike metodar avhengig av studieobjekt og problemstilling. Ein legg vekt på ein samanliknande og teoretisk reflektert tilnærmingsmåte til studiet av religionane.

Studiestart - semester

Haust

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar/ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

- har brei og avansert kunnskap innanfor religionsvitskapen og spesialisert innsikt innanfor eit avgrensa felt av denne.

- har inngåande kunnskap om religionsvitskapleg teori og metode.

- kan anvende kunnskap på nye problemstillingar og område innafor religionsvitskapen.

- kan analysere faglege problemstillingar med utgangspunkt i den religionsvitskaplege fagtradisjonen innan historiske, teoretiske, metodiske og samfunnsfaglege studium.

Ferdigheiter

- kan analysere eksisterande teoriar, metodar og forståingsrammer innanfor religionsvitskapen og arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing.

- kan analysere og forholde seg til ulike historiske og samtidige kjelder, og strukturere, formulere og formidle faglege argumentasjonar og resonnement.

- kan bruke relevante vitskapelege og faglege metodar på ein sjølvstendig måte.

- kan gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa religionsvitskapeleg forskingsprosjekt i tråd med gjeldande forskingsetiske normer.

Generell kompetanse

- kan utarbeide sjølvstendige analysar og utvikle prosjekt i tråd med gjeldande forskingsetiske normer.

- kan anvende sine kunnskapar og ferdigheitar til å gjennomføre avanserte arbeidsoppgåver og prosjekter innafor nye områder.

- kan innhente og systematisere og analysere samtidige og historiske kjelder på ein kritisk måte.

- kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid både til spesialistar og til den allmenne offentligheit.

- kan handsame og analysere store informasjonsmengder gjennom forskjellege vitskapelege metodar.

- kan gjennomføre analytiske og administrative oppgåver og ta ansvar for slike oppgåver i kunnskapsintensive miljø i private bedrifter, offentleg sektor og frivillige organisasjonar.

Utveksling

Delstudium i utlandet

Programmet kan inkludera eit delstudium i utlandet for dei som ynskjer det. Eit opphald ved eit utanlandsk universitet kan gje både breidde og djupne i læringsutbyttet til studiet, i tillegg til språkkunnskapar og verdifull internasjonal røynsle. UiB har utvekslingsavtalar med universitet i hele verda. Eksempel på avtaler som programmet vil trekke fram er:

Aarhus Universitet

Syddansk Universitet

University of Bremen

University of Groningen

Universitet og School of Oriental and African Studies (SOAS).

Eit utanlandsopphald bør planleggjast i god tid på førehand, og studiekonsulent på programmet rettleiar gjerne i prosessen. Sjå www.uib.no/utveksling

Korleis søke

Opptakskrav

For å bli tatt opp på mastergradsstudiet i religionsvitskap må studenten ha oppnådd bachelorgrad eller tilsvarande, og det krevst normalt ei spesialisering på til saman minst 90 studiepoeng i religionsvitskap. Ein kan søkje instituttet om å få godkjent inntil 30 av desse studiepoenga frå andre fag.

Studentar som ønskjer å søkje opptak til masterprogram i religionsvitskap på anna grunnlag enn det som er oppgitt å vere godkjent spesialisering i religionsvitskap, må søkje om godkjenning på førehand, seinast innan 1. mars. Slike søknader må innehalde karakterutskrift/vitnemål, pensumliste og beskriving av dei emna søkjaren meiner skal erstatte ei ordinær spesialisering. Ei eventuell godkjenning må leggjast ved søknaden til masterprogrammet.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det humanistiske fakultet. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du her:

http://www.uib.no/hf/utdanning/opptak/opptak-til-masterstudium-ved-det-humanistiske-fakultet

Studiestart - semester

Haust

Oppbygging

Masterprogram i religionsvitskap (krav 120 SP)
Masterprogram i religionsvitskap - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV301Religionsvitskapleg teori151–41
RELV306Religionsvitskaplege forskingsmetodar151–42
AHKR300Forskingsetikk01–42
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV302Spesialiseringsemne151–4
RELV302SEMSpesialiseringsemne med semesteroppgåve151–4
RELV303FELTReligionsvitenskap: Frie studiepoeng (feltarbeid)151–4
RELV303MUNTReligionsvitenskap: Frie studiepoeng (munnleg)151–4
RELV303SEMReligionsvitenskap: Frie studiepoeng (semesteroppgåve)151–4
RELV313Religion og vitskap151–4
RELV321Nyreligiøsitet151–4
RELV322Religionar i antikken151–4
RELV323Buddhisme og jainisme151–4
RELV324Hinduisme151–4
RELV330Religion og media151–4
RELV331Religion and Tourism151–4
RELV332Verdsfilosofiar151–4
RELV333Religion og kunst151–4
RELV334Religion og musikk151–4
RELV335Islam og muslimars religion151–4
RELV336Reformasjonar i Europa151–4
RELV337Religion and the City151–4
Masterprogram i religionsvitenskap - rettleiingsskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i religionsvitskap
Masterprogram i religionsvitskap - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV350Religionsvitskap mastergradsoppgåve601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester