Hjem

Utdanning

Master

Russisk, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • StudiestartHaust. Det kan bli aktuelt å ta opp studentar også til vårsemesteret. Ta kontakt for informasjon
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i russisk. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Mål og innhald

Mastergrad i russisk er eit fulltidsstudium over fire semester. Det utgjer 120 studiepoeng og inneheld to hovuddelar, ein kursdel som omfattar fire emne, kvart på 15 studiepoeng, og ei masteroppgåve på 60 studiepoeng. Emna i kursdelen er dei tilboda som instituttet gjev i dei ulike semestra. Minst eitt masteremne må vere i same disiplin (språk, litteratur eller kultur) som masteroppgåva. Masteremne i same disiplin skal representera ulike område i disiplinen.

Studentane blir oppmoda til å delta på masterseminar frå første semester av, og til å leggja fram eit tema for masteroppgåva, diskutera dette med faglærarane og skriva under ein rettleiingskontrakt så tidleg som mogleg i andre semester. Det er også ønskjeleg at studentane utarbeider ei prosjektskisse i andre semester.

Mastergradsstudiet i russisk skal utdjupa kunnskapane som studentane har med seg frå tidlegare russiskstudium gjennom eit spesialisert studium i russisk språk, litteratur eller kultur.

Studiet skal vidare auka dei teoretiske kunnskapane, øva opp evna til kritisk refleksjon og gje ei grunnleggjande forskarskolering som set studenten i stand til å leggja fram, diskutera og drøfta faglege problemstillingar, munnleg (på masterseminar, under rettleiing og i presentasjon av masteroppgåva) så vel som skriftleg under rettleiing, særleg i samband med (i masteroppgåva og andre skriftlege arbeid). Elles skal masterstudiet i russisk utvida og styrkja den språklege kompetansen både munnleg og skriftleg.

Metode

Masteroppgåva i russisk gir deg høve til å konsentrere russiskstudiane omkring eit språkleg, litterært eller kulturhistorisk emne. Du som skriv ei kulturhistorisk oppgåve, vel den linja (språkleg eller litterær) som byggjer best opp om emnet. Oppgåva skal vere eit sjølvstendig vitskapleg arbeid. I oppgåva skal du dokumentere evne til kritisk refleksjon og vise at du meistrar den framstillingsforma som høyrer til sjangeren. Du skal også vise god innsikt i emnerelevant teori og metode.

Masteroppgåve

Du kan velje om du vil skrive ei masteroppgåve innanfor russisk lingvistikk, litteraturvitskap eller kulturhistorie. Masteroppgåva skal skrivast om eit sjølvvalt emne som skal godkjennast av rettleiaren. I oppgåva må du dokumentere evne til sjølvstendig, kritisk og metodisk arbeid og meistre den framstillings- og dokumentasjonsteknikken som høver for emnet. Rettleiing i masteroppgåva er obligatorisk. Instituttet tilbyr rettleiing i eit breitt spekter av emne, men ein må ta atterhald om at det ikkje er kapasitet til å gi rettleiing i alle emne.

Studiestart - semester

Haust. Det kan bli aktuelt å ta opp studentar også til vårsemesteret. Ta kontakt for informasjon.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Masterprogrammet i russisk kvalifiserer til undervisning på høgare nivå og for variert arbeid både i offentleg og privat sektor på felt der det internasjonaliserte samfunnet set høge krav til både språk- og kulturkunnskapar. Andre yrkesvegar kan til dømes vere arbeid innanfor formidling, forlagsverksemd og omsetjing. Studiet kan dessutan danne grunnlag for forskarutdanning i russisk språkvitskap, litteraturvitskap eller kulturforsking.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha føljande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Etter fullført studium:

Kunnskapar

Kandidaten har

 • god innsikt i indre og ytre russisk språkhistorie og språkstruktur og fordjupa kunnskap om einskilde emne i russisk språkvitskap, til dømes innanfor russisk sosiolingvistikk, dialektologi eller korpuslingvistikk
 • avansert kunnskap om korleis ein utformar akademiske tekstar, på russisk så vel som på norsk, medrekna om oppbygging, analyse, argumentasjon, stilnivå og terminologi
 • solid breiddekunnskap om russisk språk, kultur og samfunn og fordjupa innsikt i somme problemstillingar, tema eller periodar innanfor anten russisk språk-, litteratur- eller kulturvitskap, avhengig av kva disiplin og tematikk som har vore tilbydd for særemnet RUS303 og om kandidaten har tatt RUS304, RUS305 eller eit anna tilrådd emne som fordjuping
 • djupnekunnskap på problemfeltet til den sjølvvalde masteroppgåva innan russisk språk, litteratur eller kultur, eller eit felt i grenseområda mellom desse disiplinane

Dugleikar

Kandidaten kan

 • arbeida kritisk og sjølvstendig med problemløysing på grunnlag av erverva fagkunnskap innan russisk språk, litteratur og kultur og nytta teoriar og metodar som har inngått i pensum og undervisninga og/eller har vorte nytta i arbeidet med heimeoppgåver og masteroppgåva
 • forstå og nytta eit vidt generelt, så vel som filologisk omgrepsapparat på russisk, både skriftleg og munnleg
 • setja seg inn i og omsetja forholdsvis avanserte russiskspråklege tekstar innan ulike sjangrar, problemfelt og spesialområde med hovudvekt på filologi
 • utarbeida og halda munnlege innlegg, delta i faglege diskusjonar på både russisk og norsk og ta del i den offentlege debatten når denne rører ved fagområdet
 • nytta breiddekunnskapen sin om russisk kultur og samfunn, djupnekunnskapen sin om russisk språk og litteratur og den praktiske dugleiken sin i russisk språk og akademisk skriving til problemløysing, formidling og vidare forsking på dette og liknande fagområde

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan gjera effektive kjeldesøk, handsama innhenta materiale på ein konstruktiv og forsvarsetisk forsvarleg måte og bruka IKT-verktøy som er naudsynte for å gjennomføra sjølvstendig arbeid innanfor fagområdet
 • har ei kritisk, reflektert og analytisk haldning til kjelder som til dømes vitskapelege publikasjonar, innsamla forskingsmateriale, formidlingsplattformar og oppslagsverk, så vel som til teoriar, tolkingar og metodar innanfor studiet sine fagområde
 • kan utarbeida og formidla faglege framstillingar, munnleg og skriftleg og både med korte fristar og i eit meir langsiktige perspektiv, og gjennomføra sjølvstendig forskingsarbeid med noteapparat, referansar og bibliografi under rettleiing
 • har godt innarbeidd kompetanse i praktisk omsetjing mellom russisk og norsk og kunnskap om sentrale strategiar og val i dette arbeidet
 • har solid kompetanse i langsiktig utviklings- og prosjektarbeid og kan sjølvstendig halda fram med eiga kompetanseutvikling og spesialisering

Utveksling

Delstudium i utlandet

Studentar som tek masteremne ved utanlandske lærestader, kan søkja om å få desse godkjende som ein del av mastergraden (jfr. Obligatoriske emne/spesialisering).

Korleis søke

Opptakskrav

Mastergradsstudiet i russisk føreset bachelorgrad med spesialisering i russisk.

Gjennomsnittskarakteren i emna som utgjer den faglege spesialiseringa i bachelorgraden må være C eller betre for å kvalifisere til opptak på masterprogrammet i russisk.

Studentar som ønskjer å søkje opptak til masterprogram i russisk på anna grunnlag enn det som er oppgitt å vere godkjend spesialisering i russisk, må søkja om godkjenning på førehand, seinast innan 15. mars. Slike søknader må innehalda karakterutskrift/vitnemål, pensumliste og utgreiing om dei emna søkjaren meiner skal koma i staden for ei ordinær spesialisering. Ei eventuell godkjenning må leggjast ved søknaden til masterprogrammet.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det humanistiske fakultet. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du her:

http://www.uib.no/hf/utdanning/opptak/opptak-til-masterstudium-ved-det-humanistiske-fakultet

Studiestart - semester

Haust. Det kan bli aktuelt å ta opp studentar også til vårsemesteret. Ta kontakt for informasjon.

Oppbygging

Masterprogram i russisk (krav 120 SP)
Masterprogram i russisk - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RUS301Russisk språkhistorie og språkstruktur151–61
RUS302Tekst og skriftleg russisk151–61
RUS303Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitskap151–62
Minst 15 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV201Allmenn litteraturvitskap Litteraturteoretisk særemne 151–62
DASP307Språkvitenskapleg skriving for master- og PhD-studenter51–62
LING311Metode for språklege mastergrader 101–62
Masterprogram i russisk - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i russisk
Masterprogram i russisk - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RUS350Masteroppgåve i russisk601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

hf-russisk.jpg

fargerike kupler fra Kreml
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon