Hjem

Berekraft, master, 2 år

Skal verda nå berekraftsmåla til FN, krev det kunnskap og gjennomføringsevne. Med ein master i berekraft kan du vere med og lage tverrfaglege løysingar på kompliserte problem. Kva skal til for å løyse framtidas utfordringar utan å øydelegge vilkåra for levande liv på denne kloden? Korleis skaper vi dei beste berekraftige løysingane? Masterprogrammet i berekraft lar deg arbeide med desse spørsmåla.
 • Lengde2 År
 • KarakterkravMinimum C
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Velkommen til studiestart på masterprogrammet i berebraft!

Frammøte: Programmøtet er 12.august kl. 11.00 på Sydneshaugen skole, i Aud. A.

Ta med: Noko å skrive på og med.

Bli klar som student: Meir informasjon om det du treng å vite og gjere før studiestart, finn du på Ny student-siden. På denne sida finnar du rutinar og praktisk informasjon om masterstudie ved HF.

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 93 70 eller på studieveileder@hf.uib.no

Vil du sjå på studielivet på HF? Følg oss på @uibhf på Instagram

Kva lærer du?

Studiet gir deg djup kunnskap om dei viktigaste spørsmåla og utviklingstrekka innanfor berekraft. Vi tenker berekraft som eit tverrfagleg felt, sidan dei gode løysingane sjeldan kjem frå eitt perspektiv aleine.  

Masterprogrammet tar for seg korleis samfunn, politikk, vitskap og lovverk saman kan bidra til ei meir berekraftig verd. Du får høve til å studere dette på tvers av fagfelt som for eksempel biologi, juss, klimavitskap, historie og samfunnsvitskap. 

Studiet har tre studieretningar. Medstudentane dine vil derfor ha bakgrunn i svært ulike disiplinar og fagfelt, og du vil lære mykje av å arbeide saman med dei i tverrfaglege grupper. Studieretningane er:

 • Globale samfunnsutfordringar  
 • Klima og energiomstilling  
 • Marin berekraft 

På studiet vil vi aktivt utforske og forfølge spørsmål som:  

 • Kva er berekraft, og korleis har omgrepet “berekraft” utvikla seg over tid?  
 • Kva er dei viktigaste berekraftsutfordringane på felt som klima, energi, marin biologi, og global utvikling?  
 • Korleis utspeler berekraft seg i forholdet mellom juss, politikk og vitskap?  
 • Korleis kan ein arbeide på tverrfagleg vis for å nå berekraftsmål?  
 • Kva er forholdet mellom teoretisk kunnskap og praksis på berekraftsfeltet? 

Studiekvardag

Undervisninga er delt mellom klassiske forelesingar og studentleia aktivitetar. Ei typisk veke dei første to semestera består av to dagar med forelesing, to dagar med seminarundervisning, og ein dag med eigendefinert studium. Under seminara vil du få anledning til å gi og få respons på arbeidet ditt saman med dine medstudentar.

Første semester har mest fokus på obligatoriske emne, mens andre semester fokuserer på spesialisering. I tredje og fjerde semester vil du få gjennomføre ditt eige master-prosjekt. Dette kan vere i form av eit forskingsprosjekt, eller som praksis-utplassering. Samtidig vil du fortsette å delta i felles seminar med fokus på kjernestoff frå studiet.

Studiet legg opp til aktiv deltaking frå deg som student. Vi kombinerer klasseromsundervisning med praktiske øvingar om aktuelle og relevante problem. Du vil fokusere på berekraft gjennom problembasert læring, saman med medstudentar og fagpersonar og i møte med forskarar, entreprenørar, aktivistar og politikarar.

Kva kan du jobbe som? 

Berekraft er blitt ein integrert del av strategiane til styresmakter, offentlege verksemder og i mange delar av næringslivet.   

Med master i berekraft vil du kunne arbeide innan alle arbeidsområde der tverrfaglege rammer og berekraftsmål er viktig, for eksempel  

 • offentlege, private eller ideelle organisasjonar 
 • offentleg administrasjon   
 • internasjonale organisasjonar som arbeider for berekraft   
 • journalistikk på berekraftsfeltet 
 • private selskap   
 • tenketankar 

Du vil òg få ei relevant utdanning til å halde fram i ei forskings- og utdanningskarriere, gjennom for eksempel doktorgradsarbeid. 

Opptakskrav og søknadsfrist

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle dei generelle opptakskrava for master på UiB og dei spesielle opptakskrava for dette studiet.

Søknadsfristen er 15. april.

Studiets oppbygging 

Masterprogrammet i berekraft ser eit toårig studium som startar i august.

Eit masterprogram i berekraft kan sjå slik ut:  

1.semester  

2.semester  

3.semester  

eller  

4.semester 

eller  

 • Framhald av masteroppgåve (60 studiepoeng)  

Valemna skal veljast frå ei liste med anbefalte valemne. Denne lista finn du i studieplanen. 

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling  

Som del av graden kan du studere eitt semester i utlandet. UiB har samarbeidsavtalar med ei rekke utenlandske universitet med studieprogram på berekraftsområdet. Eit utvekslingsopphald gir deg verdifull kulturell erfaring, språkleg trening, ny fagleg innsikt og opplevingar for livet. 

Korleis søke om å reise på utveksling?  

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Vidare studiemoglegheiter

Du vil kunne gå vidare med ph.d.-utdanning. Om du ønsker dette, bør du velje å skrive ei masteroppgåve på 60 studiepoeng, sidan dette kan vere eit krav for opptak til ph.d.-program.  

Spørsmål om studiet? 

Telefon: +47 55 58 89 68 

E-post: studie@svt.uib.no 

Studieplan

  Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp.

  Les heile studieplanen

  Søk her