Hjem

Utdanning

Master

Spansk språk og latinamerikastudium, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • Studieplassar10
  • SpråkSpansk
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i spansk språk og latinamerikastudiar. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Mål og innhald

Masterstudiet er samansett av ei masteroppgåve (60 studiepoeng) og seks emne à 10 studiepoeng. Masteroppgåva er eit sjølvstendig, rettleidd forskingsarbeid over eit sjølvvalt emne henta frå éin av dei tre hovuddisiplinane i faget: (1) Spansk lingvistikk; (2) Litteratur og (3) Kulturkunnskap (i samsvar med ressursane på faget). Desse tre disiplinane dannar grunnlaget for dei seks emna som det vert undervist i på studiet. Normert studietid for heile masterstudiet er fire semester.

Kandidaten skal i hovudregelen fullføre kursdelen av masterprogrammet før ein kan levere inn oppgåva.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha føljande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Etter fullført studium:

Kunnskapar

Kandidaten

- har solid kunnskap innanfor spansk lingvistikk og latinamerikansk kultur- og litteraturstudium.

- har inngåande kunnskap om fagområdet som vedkjem vitskaplege teoriar og metodar.

- kan bruka kunnskap på nye område innafor språk, kulturkunnskap eller litteratur.

Dugleikar

Kandidaten

- har utvikla ei sjølvstendig og kritisk forståing av forskingstradisjonar innanfor studiet

- har utvikla vidare den språklege dugleiken frå grunnutdanninga.

- kan på sjølvstendig vis ta i bruk metodar og vitskaplege arbeidsteknikkar frå faget i undersøkinga av eit relevant materiale frå éin av dei tre hovuddisiplinane.

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan analysera relevante fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillingar.

- kan bruka kunnskapane sine og dugleiken sin på nye område for å gjennomføra spesialiserte arbeidsoppgåver og prosjekt.

- kan kommunisera om faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor fagområdet, både generelt eller med spesialistar.

- kan yta tilskot til nytenking og innovasjonsprosessar.

Korleis søke

Opptakskrav

Mastergradsstudiet byggjer på greidd bachelorgrad eller tilsvarande med spesialisering i Spansk språk og latinamerikastudium. Av dei 90 studiepoenga i spesialiseringa, kan ein byta ut inntil 15 med eit relevant emne frå eit anna fag i tråd med tilrådingane i Det humanistiske fakultetet sine studietilbod. Om kandidaten har studert ved ein lærestad som har krav om minimum 80 studiepoeng med spesialisering/fordjuping, vil dette bli akseptert som opptaksgrunnlag.

Studentar som ønskjer å søkje opptak til masterprogram i spansk språk og latinamerikastudium på anna grunnlag enn det som er oppgitt å vere godkjend spesialisering i faget (sjå studieplanen for spansk språk og latinamerikastudium), må søkje om godkjenning på førehand, seinast innan 1. mars. Slike søknader må innehalda karakterutskrift/vitnemål, pensumliste og utgreiing om dei emna søkjaren meiner skal erstatte ei ordinær spesialisering. Ei eventuell godkjenning må leggjast ved søknaden til masterprogrammet.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det humanistiske fakultet. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du her:

http://www.uib.no/hf/utdanning/opptak/opptak-til-masterstudium-ved-det-humanistiske-fakultet

Oppbygging

Spansk språk og latinamerikastudium (krav 120 SP)
Spansk språk og latinamerikastudium - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA311Teori og metode i spansk lingvistikk101–81
SPLA312Teori og metode i latinamerikansk litteraturvitskap101–81
SPLA313Teori og metode i latinamerikansk historie101–81
SPLA321Spansk lingvistikk101–82
SPLA322Latinamerikansk litteratur101–82
SPLA323Latinamerikansk historie og kulturkunnskap101–82
Masterprogram i spansk og latinamerikastudium - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i spansk og latinamerikastudium
Masterprogram i spansk og latinamerikastudium - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA350Mastergradsoppåve i spansk og latinamerikastudium601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

hf-spansk.jpg

typisk spansk bebyggelse i bakgrunnen, blå bil foran
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?
More information