Hjem

Utdanning

Master

Tysk, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • Studieplassar5
 • SpråkTysk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i tysk. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Mål og innhald

Mastergradsstudiet i tysk skal gi grundig innsikt i sentrale tema innanfor tysk språkvitskap og tyskspråkleg litteratur. Fagdidaktikk kan inngå i studiet. Ein legg samstundes stor vekt på å auke studentane sin dugleik i bruken av moderne tysk, både gjennom eit eige tilbod i praktisk tysk og gjennom arbeid med varierte skriftlege og munnlege oppgåver i samband med pensum i alle emna. I løpet av studiet skal studentane utvikle evne til kritisk refleksjon omkring sentrale teoretiske og metodiske problemstillingar innanfor den delen av faget dei spesialiserer seg i. Dette er særleg viktig med omsyn til arbeidet med masteroppgåva.

Fagleg profil

Språkdelen av studiet tek opp ulike tema frå tysk språkvitskap. Emna strekkjer seg frå tysk grammatikk i vid forstand til kontrastiv lingvistikk, omsetjingsvitskap, semantikk/leksikologi, sosiolingvistikk, varietetar i tysk (tysk i Tyskland, Austerrike og Sveits), fraseologi, språkinnlæring og språkdidaktikk. På fleire felt kan emna også bli sette i eit historisk perspektiv.

Litteraturdelen tilbyr litteratur- og kulturvitskaplege emne frå heile det tyskspråklege området. Utgangspunktet kan vere historisk med vekt på litteraturhistoriske epokar frå barokken fram til i dag, eller det kan vere konsentrert om forfattarskap, sjangrar eller litteraturteoretiske retningar. Felles for alle emna er at det blir lagt vekt på å utdjupe litterære og metodologiske problemstillingar.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Masterprogrammet i tysk kvalifiserer for undervisning på alle nivå innanfor skuleverket og for anna arbeid både i offentleg og privat sektor der kunnskap om språk, litteratur og kultur er viktig.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

KUNNSKAPAR

Kandidaten

 • har brei, generell kunnskap om sentrale teoriar, omgrep og metodar innanfor tysk som forskingsfag
 • har grunnleggjande kunnskap om dei sentrale problemstillingane og metodane i den valte disiplinen og djubdekunnskapar innanfor eit avgrensa område
 • har kjennskap til og kan bruke relevante kommunikative genrar

DUGLEIKAR

Kandidaten

 • kan utarbeide og presentere eit prosjekt på tysk (skriftleg og munnleg)
 • kan reflektere over språklege nyansar mellom norsk og tysk og nyttiggjere seg det i munnleg og skriftleg bruk av tysk
 • kan bruke eit presist språk- og litteraturvitskapleg omgrepsapparat på ulike teksttypar og problemstillingar i eige forskingsarbeid
 • kan uttrykkja seg presist om faglege problemstillingar, analysar, tolkingar og konklusjonar innanfor eige fagområde
 • kan arbeide sjølvstendig og langsiktig med problemløysing på grunnlag av tileigna faglege kunnskapar
 • kan setje seg inn i og kritisk vurdere bruk av teoriar, metodar og tolkingar innanfor eige fagområde
 • kan skaffe seg og nytta kunnskap på nye område innanfor faget

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan finne fram til relevante kjelder og bibliografiar både på nettet og i oppslagsverk og bruke dei kritisk i eige arbeid
 • kan gjennomføre eit avgrensa forskings- eller utviklingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer
 • kan bruke dei metodar og analyseverktøy som er naudsynte for å gjennomføre eit sjølvstendig forskingsarbeid innanfor eige fagområde
 • kan halde fram med eiga kompetanseutvikling og spesialisering
 • kan ta del i den offentlege debatten der denne rører ved fagområdet.

Korleis søke

Opptakskrav

Mastergradsstudiet i tysk byggjer normalt på bachelorgrad med spesialisering i tysk på minst 90 studiepoeng eller ei tilsvarande utdanning. Om kandidaten har studert ved ein lærestad som har krav om minimum 80 studiepoeng med spesialisering/fordjuping, vil dette bli akseptert som opptaksgrunnlag.

Studentar som ønskjer å søkje opptak til masterprogram i tysk på anna grunnlag enn det som er oppgitt å vere godkjent spesialisering i tysk, må søkje om godkjenning på førehand, seinast innan 1. mars. Slike søknader må innehalde karakterutskrift/vitnemål, pensumliste og utgreiing om dei emna søkjaren meiner skal kome i staden for ei ordinær spesialisering. Ei eventuell godkjenning må leggjast ved søknaden til masterprogrammet.

Opptakskrav

Mastergradsstudiet i tysk byggjer normalt på bachelorgrad med spesialisering i tysk på minst 90 studiepoeng eller ei tilsvarande utdanning. Om kandidaten har studert ved ein lærestad som har krav om minimum 80 studiepoeng med spesialisering/fordjuping, vil dette bli akseptert som opptaksgrunnlag.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det humanistiske fakultet. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du her:

http://www.uib.no/hf/utdanning/opptak/opptak-til-masterstudium-ved-det-humanistiske-fakultet

Oppbygging

Masterprogram i tysk (krav 120 SP)
Masterprogram i tysk - kursdel (krav 60 SP)
Vel eitt av emna
Moderne tysk språkvitskap
Felles seminaremne i tyskspråkleg litteratur
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS307Tysk språk og litteraturvitskap151–41
TYS308Litteratur, interpretasjon og omsetjing151–42
TYS311Moderne tysk språk og litteratur151–42
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TSAK318Masteremne i tyskspråkleg litteratur (SAK)151–41
TSAK319Masteremne i tysk språkvitskap151–41
Masterprogram i tysk - veiledningskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i tysk
Masterprogram i tysk - oppgave (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS350Tysk mastergradsoppgåve 601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

hf-tysk.jpg

Nærbilde av grafikk fra Berlinmuren
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?
More information