Hjem
Master

Helsevitskap, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • Studieplassar35
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHøst
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Mål og innhald

Mastergradsstudiet har med sin tverrfaglige og profesjonsovergripande profil til hensikt å forsterke fagleg fellesskap og forståing mellom helsefaga, og bidra til kompetanseheving i dei enkelte faglege spesialiseringane.

Gjennom ein felles studidel skal studentane få innsikt i helsefaga sin teori- og verdigrunnlag og kjennskap til grunnleggande prinsipp for vitskapsteori og forskningsmetode. Studiet skal på den måten stimulere til tverrfagleg utveksling og utvikling av kompetanse.

Samtidig blir det lagt vekt på fordjuping og refleksjon innan sentrale fagspesifikke temaområde med utgangspunkt i fagidentitet og særtrekk ved den enkelte studieretning. På grunnlag av dette skal studentane under rettleiing vere i stand til å gjennomføre eit sjølvstendig vitskapeleg arbeid i form av ei masteroppgåve.

Studieretningane som alle har eigen studieplan er:

 • Fysioterapivitskap
 • Genetisk rettleiing
 • Radiograf/Bioingeniør
  - spesialisering innan yrkeshygiene
 • Sjukepleievitskap

Studiestart - semester

Haust

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

 • kunne gjere greie for sentrale helsefaglege og vitskapsteoretiske omgrep og problemstillingar, og bruke dei i forståinga av kunnskap og kunnskapsutvikling
 • vise ei akademisk-analytisk haldning til utvikling, kvalitetssikring og implementering av teoretisk og empirisk kunnskap innan helsefaga

Ferdigheiter

 • kunne vurdere publiserte forskingsarbeid innan helsefaga etter vitskapelege kriteria
 • kunne formidle aktuell fagkunnskap i eige fagfelt på ein reflektert måte og bidra til utvikling av ny kunnskap innan fagfeltet ved bruk av vitskapelege metodar
 • vise sjølvstendig evne til innhenting av aktuell kunnskap og nytte høvelege forskingsmetodar i eige forskingsarbeid, og vise evne til systematisk og kritisk analyse av problemstillingar og datatilfang med relevans for eige fagfelt.

Generell kompetanse:

 • vise ei etisk reflektert haldning til kunnskapsutvikling, forskingsprosess og klinisk arbeid

Korleis søke

Opptakskrav

For å bli tatt opp på masterprogrammet i helsevitskap må ein ha helsefagleg bachelorgrad tilpassa studieretninga.

For søkjarar med grunnutdanning utan bachelorgrad blir det kravd minimum 180 studiepoeng medrekna grunnutdanninga.

Gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget må normalt vere C eller betre.

Studiestart - semester

Haust

Oppbygging

Masterprogram i helsevitenskap (krav 120 SP)
Masterprogram i helsevitenskap
Sjukepleievitskap (krav 120 SP)
Sjukepleievitskap - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HEL320AMasterprogram i helsefag, felles studiedel: Forskningsmetode og -etikk101–31
HELSTAStatistikk i helsefagleg forsking51–31
HEL310Masterprogram i helsefag, felles studiedel: Vitskapsteori og sentrale helsevitskaplege tema151
SYKVIT301Livskvalitet- sjukepleie i eit medisinsk perspektiv52
SYKVIT302Cultural theory and global perspectives52
SYKVIT303Praxeologisk teori og praxeologisk forskning52
SYKVIT304Hygieneteori og hygieneforsking52
SYKVIT305Omsorgsteori og omsorgsforskning52
SYKVIT306Forskingsgruppeseminar og prosjektplan52
Sjukepleievitskap - masteroppgave (krav 60 SP)
Vel minst eit av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SYK395Masteroppgåve i sjukepleievitskap603–43
SYKD395Masteroppgåve i sjukepleievitskap605–85
Sjukepleievitskap - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Veiledningsavtale for masterprogram i helsefag
Genetisk rettleiing (krav 120 SP)
Genetisk rettleiing - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HEL320AMasterprogram i helsefag, felles studiedel: Forskningsmetode og -etikk101
HELSTAStatistikk i helsefagleg forsking51
HEL310Masterprogram i helsefag, felles studiedel: Vitskapsteori og sentrale helsevitskaplege tema153
GENV331Masterprogram i helsefag - genetisk rettleiing. Fagspesifikk studiedel (modul 1): Human genetikk.121
GENV332Masterprogram i helsefag - genetisk rettleiing. Fagspesifikk studiedel (modul 2 og 3): Gen. rettl. - teori og praksis.182
Genetisk rettleiing - masteroppgave (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GENV395Masteroppgåve i genetisk rettleiing603–43
Genetisk rettleiing - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Veiledningsavtale for masterprogram i helsefag
Fysioterapivitskap (krav 120 SP)
Fysioterapivitskap - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HEL320AMasterprogram i helsefag, felles studiedel: Forskningsmetode og -etikk101–31
HELSTAStatistikk i helsefagleg forsking51–31
HEL310Masterprogram i helsefag, felles studiedel: Vitskapsteori og sentrale helsevitskaplege tema151
FYST331Masterprogram i helsefag - fysioterapivitskap. Fagspesifikk deleksamen: Målemetodar og evalueringsformer.102
FYST332Masterprogram i helsefag - fysioterapivitskap. Fagspesifikk deleksamen: Rørslevitskap.102
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
FYST333AMusculoskeletal Disorders - Acute, subacute and intermittent conditions52–42
FYST333BMusculoskeletal Disorders - long-lasting conditions52–42
Fysioterapivitskap - masteroppgåve (krav 60 SP)
Vel minst eit av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FYST395Masteroppgave i fysioterapivitenskap603–43
FYSTD395Masteroppgave i fysioterapivitenskap605–85
Fysioterapivitskap - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Veiledningsavtale for masterprogram i helsefag
Radiograf/Bioingeniør (krav 120 SP)
Radiograf/Bioingeniør - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HEL320AMasterprogram i helsefag, felles studiedel: Forskningsmetode og -etikk101–31
HELSTAStatistikk i helsefagleg forsking51–31
HEL310Masterprogram i helsefag, felles studiedel: Vitskapsteori og sentrale helsevitskaplege tema151
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
RAB331Masterprogram i helsefag - Radiograf/Bioingeniør. Fagspesifikk del: Spesialpensum - 5 studiepoeng.52–42
RAB332Masterprogram i helsefag - Radiograf/Bioingeniør. Fagspesifikk del: Spesialpensum - 10 studiepoeng.102–42
RAB333Masterprogram i helsefag - Radiograf/Bioingeniør62–42
RAB334Masterprogram i helsefag - Radiograf/Bioingeniør82–42
Radiograf/Bioingeniør - masteroppgåve (krav 60 SP)
Vel minst eit av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
RAB395Masteroppgåve for radiograf/bioingeniør603–43
RABD395Masteroppgåve for radiograf/bioingeniør605–85
Radiograf//Bioingeniør - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Veiledningsavtale for masterprogram i helsefag
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

Studenter leser i bok
Foto:
Eivind Senneset

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen