Hjem

Helse og samfunn, master, 2 år

Master i helse og samfunn er eit heilt nytt studium for deg som vil forstå dei sentrale helseutfordringane i samfunnet i dag. 
 • Lengde2 år
 • Plassar70 (35 hausten 2020)
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Programmet er unikt og tverrfagleg, knytt til særs sterke forskingsmiljø som jobbar med nasjonale og globale folkehelseutfordringar. Tverrfagleg kunnskap er høgaktuell for å kunne forstå kompleksiteten i desse utfordringane, og drive klinisk relevant forsking for å møte dei.  

Studiet har ein problematiserande innfallsvinkel til forståinga av forholdet mellom helse og samfunn, og du blir kasta ut i sentrale tema og problemstillingar. Her blir du utfordra til å utvikle forskbare problemstillingar på eige fagfelt.    

I dette studiet ser vi på folkehelseutfordringar på både individ- og samfunnsnivå. Det helsefaglege perspektivet vert sett i samanheng med sosial ulikskap, maktforhold, samfunnsøkonomiske og prioriteringsmessige problemstillingar. Denne kunnskapen er attraktiv for helsemyndigheiter, helseutdanningar og i spesialist- og kommunehelseteneste. 

Studieretningar

Jobb 

Gjennom masterstudiet får du ein tverrfagleg kompetanse på store helseutfordringar og ei grundig forskaropplæring. Dette gir deg ein god plattform for å kunne jobbe med komplekse helsefaglege problemstillingar, utgreiingsoppgåver, fagutviklingsprosjekt og til å vere ein meir oppdatert og reflektert klinikar.     

 • Studiet kvalifiserer til fagutviklingsstillingar i helse- og omsorgssektoren i primær- og sekundærhelsetenesta, eventuelt i kombinasjon med stilling i klinisk praksis.  
 • Studiet kvalifiserer og for lektorstillingar innan utdanning i helsesektoren. 
 • Studiet bidrar med relevant kompetanse til oppgåver innanfor offentleg forvalting. 
 • Programmet kvalifiserer til vidare ph.d.-studium. Ph.d.-graden gir eit godt grunnlag for vidare forskingskarriere innan fleire helsefaglege kjerneområde.  

Meir informasjon under

Oppbygging 

  Masterprogrammet i helse og samfunn er eit toårig fulltidsstudium, som startar i august. Alle emna er obligatoriske, med unntak av 10 frie studiepoeng.

  Slik er studiet lagt opp: 

  1. Semester: 

  • HELSAM301 Introduksjon til helse og samfunn (10 sp)     
  • HELSAM302 Forskningsetikk og vitenskapsteori (5 sp)    
  • HELSAM303 Forskningsmetode (5 sp) 
  • Obligatorisk fordjupingsemne (10 sp)

  2. Semester: 

  Emna varierer etter valt studieretning.

  • Obligatorisk fordjupingsemne (10 sp) 
  • Frie emne eller utveksling (10 sp) 
  • Enten HELSAM304 Kvalitative forskningsmetodar- og tradisjonar  (10 sp)  
  • eller HELSAM305 Kvantitative forskningsmetodar- og tradisjonar (10 sp) 

  3. semester: 

  • Arbeid med masteroppgåve  
  • Studentar i genetisk rettleiing: Obligatorisk praksisfordjuping (30 studiepoeng over to semester), samt masteroppgåve 

  4. semester: 

  • Masteroppgåve (60 sp) 
  • Studentar i genetisk rettleiing: Masteroppgåve (30 studiepoeng over to semester), samt obligatorisk praksisfordjuping 

  Sjå oversikt over alle emne

  Studiekvardagen 

  På dette studiet er undervisinga lagt opp i bolkar, 11 veker på hausten og rundt 10 veker på våren. I desse vekene er det lagt opp til fulle dagar (kl. 9-15) med undervising og seminararbeid.  

  Vi legg stor vekt på studentaktive undervisings- og læreformer: 

  • Forelesingar med studentførebuande aktivitet 
  • Seminar og gruppearbeid 
  • Munnlege studentpresentasjonar med tilbakemeldingar frå medstudentar og faglærarar  
  • Sjølvstudium 
  • Praksis (for studentar i genetisk rettleiing) 

  Studiestarten illustrerer korleis kvardagen blir hos oss: Vi startar med ein felles kreativ verkstad for forskingsspørsmål. Studentane skal tenke, gjere, reflektere over og presentere forsking. Vi studerer case og kompleksiteten rundt desse. Vi brettar ut lag på lag  med strukturar som verkar på helsa vår, som makt, ulikskap og prioritering. Det heile endar med ein studentaktiv minikonferanse, der alle får vise kva dei tenker og meiner. 

  Undervisninga er på norsk, og litteraturen er på norsk og engelsk. Du finn timeplan og litteraturliste under kvart emne (fag) i studieløpstabellen.  

  Studentar som spesialiserer seg i genetisk rettleiing har praksis i spesialisthelsetenesta. UiB skaffar praksisplass.  

  Masteroppgåva er på 60 studiepoeng, altså dei to siste semestera. Merk at for studentar på genetisk rettleiing er oppgåva på 30 studiepoeng og skal skrivast det siste semesteret. 

  For å finne tema for masteroppgåva kan du sjølv foreslå emne innanfor fagfeltet ditt. I dei fleste tilfelle vil dette vere mogleg, så fremt det ligg innafor kva forskingsmiljøet tilknytt programmet kan rettleie. Vi har òg ein temapool. Du får rettleiar i løpet av 2. semester. 

  For nokre masterprosjekt kan feltarbeid vere aktuelt i samband med datainnsamling. Det finst fleire måtar å få finansiert dette på.  

  På dette masterprogrammet kan du delta i etablerte forskingsgrupper, noko som bidrar til å få innsikt i konkrete forskingsprosjekt og diskusjonar rundt desse. Det gir og mogelegheit for å knyte seg til større forskingsprosjekt med omsyn til masteroppgåver og ph.d.-prosjekt.  

  Kva lærer du? 

  Med denne utdanninga får du: 

  • tverrfagleg innsikt i sentrale helseutfordringar i samfunnet i dag 
  • innsikt i teoretiske, metodiske, forskingsetiske og praktiske utfordringar med forskingsarbeid i helsefaga 
  • bidra til kunnskapsutvikling i helsefaga 

  Utveksling 

  Du kan reise på utveksling i inntil tre månader i det andre semesteret. I tillegg kan du jobbe med masteroppgåva på utveksling i det tredje semesteret. Det medisinske fakultetet har mange avtalar som du kan dra nytte av. Spesielt interessant for dette programmet er sumarskulen på København Universitet med fleire relevante kurs for våre studentar. 

  Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

  Opptak

  For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle 

  Søknadsfristen er 15. april. 

  Søk her