Hjem
Utdanning

Studieplan for MAMD-YRK Yrkeshygiene, vår 2023

Namn på grad

Masterprogram i helse og samfunn, studieretning Yrkeshygiene

Omfang og studiepoeng

Studieprogrammet er på 120 studiepoeng (sp)

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart - semester

Haust

Mål og innhald

Kandidatar med studieretning yrkeshygiene skal få ekspertise i å identifisere og vurdere helserisiko relatert til kjemiske, fysiske og biologiske faktorar på arbeidsplassen, samt kunnskap om førebyggjande tiltak relatert til dette.

Opptakskrav

Søkar må ha bachelorgrad elle tilsvarande innan helsefag eller bachelorgrad med kjemi, biologi eller fysikk i fagkrinsen (til dømes ingeniør), og ein snittkarakter på minimum C i opptaksgrunnlaget.

Obligatoriske emne

Obligatoriske emne for studieprogrammet:

HELSAM301 - Introduksjon til helse og samfunn(10 sp)

HELSAM302 - Forskningsetikk og vitenskapsteori (5 sp)

HELSAM303 - Forskningsmetode (5 sp)

HELSAM304 - Kvalitativ metode (10 sp)

eller HELSAM305 - Kvantitativ metode (10 sp)

HELSAM395 - Masteroppgåve (60 sp)

Spesialiseringsemner:

INTH331A Chemical factors in the work environment ¿ 15 sp

INTH334B Physical factors in the work environment ¿ 6 sp

Valemner ¿ 9 sp

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir brukt studentaktive arbeids- og undervisingsformer i alle emne i studiet, som:

- Førelesingar med studentførebuande og studentaktive element

- Seminar knytt til obligatoriske oppgåver med munnlege og skriftlege presentasjonar og tilbakemeldingar frå medstudentar og faglærarar

- «Workshops»

- Sjølvstudium

- Sjølvstendig forskingsoppgåve

Vurderingsformer

Vurderingsformene vil variere og tilpassast lærings-utbyttebeskrivingane i emna. Fylgjande former blir brukt:

- Essay

- Skriftlege heime-oppgåver

- Fleirvalsoppgåver

- Munnlege presentasjonar

- Refleksjonsnotat

- Masteroppgåve følgd av munnleg, justerande eksamen

Karakterskala

Det blir brukt både karakterskala A-F og bestått/ikkje bestått på emna i studieløpet.

Evaluering

Masterprogrammet blir kontinuerleg evaluert i tråd med retningsliner for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Programansvarleg

Programutvalet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet.

Adminstrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin har det administrative ansvaret for emna og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: studie@igs.uib.no