Hjem
Master

Biomedisin, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • SpråkEngelsk
 • StudiestartHøst
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Mål og innhald

Fagfeltet biomedisin spelar ei sentral rolle i dagens medisinske forsking. Masterprogrammet i biomedisin tilbyr ei medisinsk tilnærming til celle- og molekylærbiologi og human fysiologi, og gir studentar høve til å delta aktivt i forskingsprosjekt i eit internasjonalt miljø.

Studiet startar med ei omfattande opplæring i metodar og teknikkar som blir nytta innan biomedisinsk forsking i dag, med fokus på celle- og molekylærbiologi, fysiologi og biletanalyse. Allereie i det første semesteret vert studentane plassert i ei aktiv forskingsgruppe for å lære relevante metodar og korleis ein planlegg forsøk. Dei teoretiske emna gir naudsynt cellebiologisk og fysiologisk kunnskap for å forstå korleis sjukdom oppstår og blir behandla. Gjennom masterstudiet blir studentane utdanna i dei mange etiske spørsmåla som naturleg oppstår i moderne medisinsk forsking. Dei vert også trena i såkalla "soft skills", som vitskapleg skriving og formidling. Som student kan du velje om du vil gjennomføra sjølve masterprosjektet i ei gruppe som driv medisinsk grunnforsking, eller i ei gruppe som driv translasjonell forsking, dvs koplar forskinga mot pasientdata.  

Vi oppmodar alle studentar til å reise på utveksling til eit av våre internasjonale samarbeidsuniversitet. Vi vil særleg framheva eit Nordisk masternettverk (NordBioMedNet) som vi er del av. Dei andre partane er; Københavns Universitet (Danmark), Karolinska Insitutet (Sverige), University of Turku og University of Eastern Finland (begge i Finland).

Studiestart - semester

Haust

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført masterstudium i biomedisin skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter, og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om normale og patologiske cellulære og fysiologiske prosessar
 • har avansert kunnskap om biomedisinske metodar
 • har spesialisert fagleg innsikt tileigna gjennom arbeidet med masteroppgåva
 • har god forståing for biomedisinsk forsking si rolle i dagens medisin

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføra eit sjølvstendig, avgrensa forskingsprosjekt i tråd med gjeldande forskingsetiske normer
 • kan utvikle hypotesar og kritisk analysera metodar og resultat innan biomedisin
 • kan produsera vitskapelege tekstar etter gjeldande etiske normer
 • kan presentere hypotesar og resultat skriftleg og munnleg
 • kan analysera og høva seg kritisk til ulike kjelder og nytte desse til å strukturere og formulere faglege resonnement i biomedisin
 • kan forklare fagfeltet biomedisin si rolle i dagens medisinske forsking

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende kunnskapar og ferdigheiter tileigna under masterstudiet på nye område, for å gjennomføra avanserte arbeidsoppgåver og prosjekt
 • kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid og beherske biomedisinske uttrykksformer
 • kan kommunisere biomedisinske problemstillingar, analysar og konklusjonar på en vitskapeleg måte, både skriftleg og munnleg
 • kan delta i diskusjon om biomedisinske emne med allmenta
 • kan analysera relevante fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillingar

Utveksling

Delstudium i utlandet

Studentane vert oppmoda til å ta delar av mastergraden ved eit utanlandsk universitet. Masterprogrammet i Biomedisin er del av eit nordisk nettverk for masterprogram innan biomedisin (https://nordbiomed.org/) som inkluderer Karolinska Institutet i Stockholm, University of Turku i Finland, Københavns Universitet i Danmark og University of Eastern Finland. Det er mogeleg å ta både emne, lab-prosjekt og deler av masteroppgåva ved desse institusjonane. Vi har og utvekslingsavtalar med fleire universitet i Europa. Ta tidleg kontakt med studieadministrasjonen ved Institutt for Biomedisin dersom du ynskjer utlandsopphald.

Les meir her: http://www.uib.no/en/biomedisin/63531/student-exchange#

Korleis søke

Opptakskrav

Studiet er retta mot studentar som har ein bachelorgrad i biomedisin, molekylærbiologi, fysiologi, biokjemi, biologi, bioteknologi eller tilsvarande.

Opptak krev minimum 80 studiepoeng i relevante emne, der minimum 20 studiepoeng er i kjemi/biokjemi og minimum 20 studiepoeng i celle-/molekylærbiologi. Andre relevante emne som kan inngå er mellom anna: anatomi, fysiologi, biologi, medisinske laboratorieemne, matematikk, informatikk, bildebehandling, statistikk, fysikk og nanoteknologi.

Minstekrav for opptak er C i gjennomsnittskarakter på opptaksgrunnlaget. Vi mottar vanlegvis fleire søknader enn vi har plassar. Søkjarane vil då bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget, og tidspunkt for avlagt grad.

Språkkrav: Søkjarar som ikkje har utdanning frå eit norsk universitet eller ein norsk høgskule må dokumentere tilstrekkelige engelskkunnskapar (sjå nettsida English Language Requirements).

Alle søknader vert behandla individuelt.

Du søkjer opptak via søknadsweb

Søknadsfrist er 15. april, med studiestart i august.

Meir informasjon om søknadsprosedyren finnes her:

https://www.uib.no/med/66377/opptak-til-masterstudium-ved-det-medisinske-fakultet

Studiestart - semester

Haust

Oppbygging

Masterprogram i biomedisin (krav 120 SP)
Obligatoriske emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HELVIT300Helsefagleg relevant vitskapsteori og forskingsetikk51
BMED320Metodar i medisinsk cellebiologi251
Valfrie emne (krav 30 SP)
Emna lista opp under er allereie godkjende som valgemne. I samråd med rettleiar og etter godkjenning i programutvalget er det mogeleg å velje emne utanom lista (både ved UiB og andre utdanningsinstitusjonar).
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
BMED330Cellekommunikasjon og intracellulær signalering102
BMED331Tumorbiologi102
BMED340Cellulær og molekylær nevrovitskap102
BMED360In vivo avbilding og fysiologisk modellering102
BMED381Biomedisinsk ernæringsfysiologi52
HUMGEN301Human Molecular Genetics52
HUPAT301Basal humanpatologi52
BMED350Sirkulasjonsfysiologi52
HUIMM303Human Immunobiology 102
BMED370Berekningsmetodar for legemiddeldesign52
HUIMM307Basic Course in Flow Cytometry52
Rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingskontrakt for masterprogram i medisinsk biologi
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BMED395Masteroppgåve i biomedisin603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester
Student and lab

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Det medisinske fakultet

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål:

e-post: studie@biomed.uib.no

Tlf: 55 58 64 39/ 55 58 64 40

Institutt for biomedisin:

http://www.uib.no/biomedisin

More information