Hjem

Biomedisin, master, 2 år

Korleis fungerer menneskekroppen på molekyl- og cellenivå og fysiologisk? Masterprogrammet i biomedisin undersøker korleis vi kan forstå, hindre, diagnostisere og behandle sjukdommar hos menneske. 
 • Lengde2 År
 • Plassar25
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkEngelsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Fagfeltet biomedisin drøftar spørsmål som: 

 • Kva er dei cellulære prosessane/linjene i sjukdommar?  
 • Korleis er genotypen i forskjellige sjukdommar?          
 • Korleis samhandlar gen og miljø
 • Kan vi forbetre/styrke den terapeutiske effekten? 
 • Korleis fungerer hjernen? 

Fagfeltet spelar ei sentral rolle i utforminga av medisinfaget for framtida, gjennom utvikling av nye legemiddel og forsking på korleis vi forstår sjukdomsmekanismane. 

Effekten av nye funn i biomedisin er betydeleg: Vi utviklar teknologi som kan redusere produksjonskostnadane for medisin, vi analyserer utvikling og progresjon i kreft og vi utviklar Molecular Imaging-teknikkar. 

Gjennom biomedisin kan vi forstå helsa og funksjonane til menneskekroppen. Å motverke infeksjonssjukdommar gjennom nye behandlingsmåtar og vaksinar har mykje å seie for tilværet i utviklingsland. 

Gjennom masterprogrammet kan du bidra innan biomedisinsk forsking og engasjere deg som medlem i ei internasjonal forskingsgruppe.

Meir informasjon under

Student and lab
Photo:
Elias Dalen

Kva kan eg bli 

Mastergrad i biomedisin kvalifiserer deg til: 

 • Vitskapleg forsking og andre akademiske stillingar  
 • Tekniske stillingar i forskingslaboratorium (avdelingsingeniør)  
 • Førelesar i utdanningssektoren  
 • Administrativ konsulent – offentlege og private foretak  
 • HMS-konsulent  
 • Forskingsformidlar  

92 % av tidlegare studentar som gjekk ut frå Det medisinske fakultet med mastergrad, melder at dei har relevant jobb to år etter at dei avslutta studia.  

Om du er interessert i ein karriere innan forsking, kan du søke om opptak til eit doktorgradsstudium ved UiB eller eit anna universitet.

Meir informasjon under

Oppbygging 

1. semester 

Obligatoriske emne:  

 • HELVIT300 Helsefagleg relevant vitskapsteori og forskingsetikk (5 studiepoeng)
 • BMED320 Metodar i medisinsk cellebiologi (25 studiepoeng)
 • Velje tema for masteroppgåva  

2. semester 

Valfrie emne på til saman 30 studiepoeng som er relevante for ditt forskingsfelt.  Du kan velje andre emne (både ved UiB og andre utdanningsinstitusjonar) så lenge desse er godkjende av rettleiaren og programutvalet.

Liste over emne ved UiB.

3. og 4. semester 

Masteroppgåve  

Du kan velje frå dei tilgjengelege masteremna, eller finne eit tema du er spesielt interessert i. Deretter skal prosjektet for masteroppgåva godkjennast av programutvalet.  

Du har møte med rettleiaren din regelmessig. Du får individuell rettleiing gjennom heile forskingsprosjektet i laboratoriet, og når du skriv på masteroppgåva. 

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag 

Institutt for biomedisin har flotte fasilitetar i Bygg for biologiske basalfag (BBB), som ligg på universitetsområdet for helsefag, like utanfor Bergen sentrum. Her blir du del av eit aktivt fagmiljø gjennom dagleg kontakt med forskarar og studentar. 

Arbeidsmengde 

1. året: Du arbeider med fagemne, les teori, blir kjent med andre studentar og blir gradvis kjent med forskjellige forskingsgrupper.  

 • Første semester har du 40 timar med førelesingar og laboratoriearbeid per veke. Det meste er obligatorisk.  
 • Andre semester har du om lag 10 timar med førelesingar og andre aktivitetar per veke. Det varierer, avhengig av kva emne du vel. Vanlegvis er førelesingane tilrådde, og dei andre aktivitetane obligatoriske.  

2. året: Du arbeider i laboratoriet og blir integrert i forskingsgruppa som passar til masteroppgåveprosjektet. Du blir også tildelt kontorplass saman med andre masterstudentar ved instituttet, slik at du kan arbeide med prosjektet. 

Du skriv masteroppgåva, inkludert teoretisk arbeid og laboratoriearbeid saman med forskingsgruppa. Dette blir samanlagt ei fulle arbeidsveker. 

Masterprogrammet krev både sjølvstendig arbeid og samarbeid i grupper, saman med andre studentar og tilsette i forskingsgruppa. Du får opplæring i “mjuke” ferdigheiter som skriving av vitskaplege tekster og vitskapsformidling. 

Kva lærer du? 

Med mastergrad i biomedisin, kan du: 

 • Kritisk analysere sentrale teoriar, metodar og resultat innan fagfeltet biomedisin, og arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing.  
 • Gjennomføre eit sjølvstendig forskingsprosjekt under rettleiing, i tråd med gjeldande forskingsetiske normer.  
 • Bruke kunnskapar og ferdigheiter du har lært i masterstudiet på nye område, og gjennomføre avanserte arbeidsoppgåver og prosjekt. 

Utveksling 

Det finst mange alternativ dersom du vil på delstudium i utlandet. Som medlem av Nettverk for masterprogram innan biomedisin, har vi avtalar med universitet i Sverige, Finland og Danmark. 

Her kan du ta fagemne (tredje semester), utføre laboratorieprosjekt og ta laboratoriedelen av masteroppgåva (tredje og fjerde semester). 

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke 

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle: 

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her