Hjem
Master

Klinisk ernæring, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • Studieplassar20
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Mål og innhald

Formålet med ernæringsstudiet er å gje studentane det teoretiske, vitskaplege, praktiske og yrkesetiske grunnlaget som er nødvendig for å utøve yrket som klinisk ernæringsfysiolog.

Masterprogrammet i klinisk ernæring er delt i ei klinisk og ei forskingsretta del.

Første studieår i masterprogrammet bygger vidare på teoretisk kunnskap tileigna frå bachelorprogram i human ernæring, og setter dette inn i klinisk kontekst med behandling av pasientar i helseinstitusjonar. Studentar lærer å vurdere ernæringsrelaterte problemstillingar, sette ernæringsdiagnosar, utarbeide ernæringsplanar og behandle pasientar i samarbeid med anna helsepersonell.

Andre studieår gjennomfører kandidaten eit sjølvstendig vitskapleg arbeid under rettleiing i form av ei masteroppgåve med 4 veker klinisk praksis. Det forskingsretta arbeidet inkluderer å løyse ei praktisk problemstilling, handsame eigne data, og på grunnlag av dette gje ei skriftleg og munnleg framstilling av hypotesar, resultat, diskusjon og konklusjonar.

Studiestart - semester

Haust

Ernæring

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten¿

 • Har avansert kunnskap innenfor klinisk ernæring,
 • Kan forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte sykdommer og tilstander.
 • Kan gi evidensbasert medisinsk ernæringsbehandling.
 • Kan vurdere overordnete ernæringsfaglige problemstillinger og bidra i stategisk arbeid innen helsevesen, offentlig forvaltning og samfunnet forøvrig.

Ferdigheter:

Kandidaten¿

 • Kan planlegge og gjennomføre ernæringsmessige tiltak på individnivå, og kommunisere dette med pasienter og pårørende.
 • Kan planlegge og gjennomføre ernæringsmessige tiltak på gruppe- og organisatorisk nivå.
 • Kan arbeide selvstendig og i nært samarbeid med annet helsepersonell innen klinisk ernæring, og bidra med kompetanseheving hos andre yrkesgrupper i helsevesenet og offentlig forvaltning og til allmenheten.
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • Kan bruke relevante metoder for ernæringsforskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse:

Kandidaten¿

 • Kan analysere fag- og yrkesrelevante problemstillinger.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor klinisk ernæring, både med spesialister og til allmennheten.
 • Kan bidra til tverrfaglig nytenkning og i innovasjonsprosesser.

Korleis søke

Opptakskrav

Fagleg krav for opptak til Masterprogram i klinisk ernæring er bachelor i human ernæring fra UiB eller UiO eller tilsvarande med minimum gjennomsnittskarakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget. I fall det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget. Alle søknader vert behandla individuelt

Master i klinisk ernæring er eit norskspråkleg masterprogram med norskkrav. Søkjarane må derfor ha gode skriftleg og munnlege ferdigheiter i norsk og dei må kunne delta aktivt i undervising og gruppearbeid.

Sjå studere.uib.no/master-mo for meir om opptakskrav.

Du søkjer opptak via søknadsweb. Søknadsfrist er 15. april med studiestart i august.

https://soknadsweb.uib.no

Meir informasjon om søknadsprosedyren finn du her:

http://www.uib.no/mofa/utdanning/opptak-og-studierett/opptak-til-masterstudium-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak via søknadsweb. Søknadsfrist er 15. april med studiestart i august.

https://soknadsweb.uib.no

Meir informasjon om søknadsprosedyren finn du her:
http://www.uib.no/mofa/utdanning/opptak-og-studierett/opptak-til-masterstudium-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet

Studiestart - semester

Haust

Oppbygging

Masterprogram i klinisk ernæring (krav 120 SP)
Klinisk ernæring - obligatoriske emner (krav 50 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NUCLI351Klinisk ernæring del 1101
INTH360Global Nutrition52
NUCLI355Pasientkommunikasjon51
NUCLI352Klinisk ernæring del 2102
NUCLI353Klinisk ernæring del 3151
MEDSTA2Regresjonsmodellar i medisinsk forsking52
Klinisk ernæring - valemner (krav 10 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
BMED381Biomedisinsk ernæringsfysiologi52
NUCLI362Genetic disorders in nutrient metabolism 52
NUTR302AHuman ernæring - Fordøyelse52–42
HUMGEN301Human Molecular Genetics52
HUPAT301Basal humanpatologi52
LAS301Kurs i forsøksdyrlære 62–42
LAS302Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel pattedyr 42–42
LAS303Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk 42–42
VALGTVEPSFelles praksisemne i aldersmedisin52–42
Klinisk ernæring - rettleiingskontrakt
Klinisk ernæring - masteroppgave
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NUCLI395Masteroppgåve for klinisk ernæring603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet,

Tlf: 555 86400

studie-nutrition@uib.no