Hjem
Master

Human ernæring, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • Studieplassar10
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Mål og innhald

Studieprogrammet sitt mål er å gi ernæringsfagleg kunnskap knytt til omsetting av næringsstoff og kosten sin betydning for ein organisme. Programmet si tverrfaglige innretning gir eit fagleg og metodisk grunnlag for forsking, næringsmiddelindustri, og andre områder der ernæringsfagleg kunnskap er etterspurt.

Master i human ernæring tar opp tema som fysiologi, forsøksdyrlære, forskningsetikk og forskningsmetoder. Metodar som blir nytta i studiet kan til dømes være kosthaldsregistrering, næringsstoffanalyse eller biokjemiske/molekylærbiologiske teknikkar.

Studiet er delt i ein teoretisk og ein forskingsretta del der ein skal skrive ei masteroppgåve. Oppgåva omfattar eit sjølvstendig vitskapleg arbeid under rettleiing. I oppgåva skal ein løyse ei praktisk problemstilling, behandle eigne data og gi ei skriftleg framstilling av hypotesar, resultat og konklusjonar.

Fagleg profil

Masterprogrammet i human ernæring er eit naturvitskapleg masterprogram med medisinsk retning knytt opp mot forskingsmiljø ved ulike institutt ved Det medisinske fakultet, Haukeland universitetssjukehus og/eller Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforsking (NIFES).

Masteroppgåve

Masteroppgåva omfattar eit sjølvstendig vitskapleg arbeid på 60 sp som du utfører under rettleiing. I oppgåva skal du løyse ei praktisk problemstilling, behandle eigne data og gi ei skriftleg framstilling av hypotesar, resultat og konklusjonar. Metodar som blir nytta i studiet er ein kombinasjon av kosthaldsregistrering, næringsstoffanalyse og biokjemiske/molekylærbiologiske teknikkar.

Studiestart - semester

Haust

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Studiet kvalifiserer mellom anna for forsking ved universitet, forskingsinstitutt, i helsevesenet, større selskap, farmasøytisk industri, og arbeid som saksbehandlar innanfor offentleg forvalting, lektor (på det vilkåret at du har pedagogiske fag i tillegg) og rådgivar i ernæringsrelaterte spørsmål, mellom anna i helsevesenet for kandidatar med aktuell helsefagleg grunnutdanning/autorisasjon.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten¿

 • har avansert kunnskap om forskningsmetoder innenfor ernæringsbiologi.
 • har inngående kunnskap om omsetningen av essensielle næringsstoff i en organisme.
 • kan anvende ervervet kunnskap på nye områder innenfor ernæring.

Ferdigheter

Kandidaten¿

 • kan, under veiledning, gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt innen ernæring i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • kan anvende forskningsmetoder innenfor ernæringsbiologi på en selvstendig måte.
 • kan gjennom kritisk analyse av et mangfold av informasjonskilder og etablert kunnskap formulere strukturerte ernæringsfaglige resonnement.

Generell kompetanse

Kandidaten¿

 • kan gjennom ervervet forståelse av ernæringsfaglige termer og uttrykksformer kommunisere og formidle fagfeltet.
 • kan gjennom utviklet evne til kritisk refleksjon, analytisk og strukturert tilnærming gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver egnet til å etablere ny kunnskap både i ernæringsfaget og på andre områder.

Utveksling

Delstudium i utlandet

Mogelegheiter for utanlandsopphold

Korleis søke

Opptakskrav

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her

Kven kan søkje

Studiet er retta mot deg som har ein bachelorgrad i biologi, molekylærbiologi, human ernæring, bioingeniørutdanning eller tilsvarande utdanning på minimum 3 år (180 studiepoeng).

Opptak krev minimum 80 studiepoeng relevante emner hvorav minimum 20 sp kjemi/biokjemi med laboratorieøvingar og minimum 20 sp molekylærbiologi/biologi. Andre relevante emner som kan inngå er: anatomi, fysiologi, statistikk og matvarekunnskap.

Minstekravet for opptak er at gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget er C eller betre. Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn studieplassar vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.

Studentar som skal ta emne for å kvalifisere seg for opptak til master i human ernæring, kan søkje opptak til "Årsstudium i naturvitenskaplige fag" ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Her er søknadsfristen 15. april. Krav til forkunnskap: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg må du ha 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ+3BT)/(2BI+3BT)

ANBEFALTE EMNER PÅ DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

I haustsemesteret kan studentar på Årsstudium i naturvitenskaplige fag ta KJEM100 eller KJEM110, avhengig av kjemikompetansen.

I vårsemesteret kan studentene t.d. ta organisk kjemi og innføring i molekylærbiologi:

KJEM110 + MOL100 + KJEM130

MOL100 + KJEM130 + KJEM131

Mer informasjon om emnene på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:www.uib.no/matnat/courseswww.uib.no/matnat/courses

http://www.uib.no/matnat/courses

Oppbygging

Masterprogram i ernæring - Human ernæring (krav 120 SP)
Human ernæring - obligatoriske emne (krav 50 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NUTR333AHuman ernæring A102–32
HELVIT300Helsefagleg relevant vitskapsteori og forskingsetikk51–21
NUTRFYSMenneskets fysiologi151–21
NUTR203Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer101–21
NUTR204Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer102
Human ernæring - valemne (krav 10 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO306Næringsmiddelkjemi og analyse152
BMED381Biomedisinsk ernæringsfysiologi52
HELSTAStatistikk i helsefagleg forsking51–33
NUCLI362Genetic disorders in nutrient metabolism 52
NUTR302AHuman ernæring - Fordøyelse52
LAS301Kurs i forsøksdyrlære 62–32
LAS302Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel pattedyr 42–32
LAS303Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk 42–32
MEDSTA2Regresjonsmodellar i medisinsk forsking52–32
INTH360Global Nutrition52
HUMGEN301Human Molecular Genetics52
HUPAT301Basal humanpatologi52
Human ernæring - masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NUHUM395Masteroppgåve i human ernæring603–4
Human ernæring - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingskontrakt for masterprogram i ernæring
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet,

Tlf: 555 86400

studie-nutrition@uib.no