Hjem

Human ernæring, master, 2 år

Samfunnet blir stadig meir prega av overforbruk av mat på den eine sida, og svolt og mangel på den andre. Vel du å studere ernæring, blir du ein viktig medspelar i arbeidet for å betre helsetilstanden i befolkninga.
 • Lengde2 år
 • Plassar10
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkEngelsk, Norsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Velkommen til studiestart på masterstudium for human ernæring, eit studium ved Det medisinske fakultet.

Frammøte: Studiestart er onsdag 12. august. For å ikkje miste studieplassen din må du møte første studiedag. På grunn av smitteverntiltak kan aktivitetar i studiestartveka bli gjennomført både på campus og digitalt.  Fleire detaljar får du rundt 1. august.

Ta med: Når du møter fram kan det vere lurt å ha med noko å skrive på.

Program: Her finn du fullt program for studiestarten.

Innpassing eller fritak av emner: Du lese meir om korleis du søker her. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 64 00 eller info@med.uib.no

Gjennom studiet får du grundig kunnskap om human ernæring: innhald av maten, fordøyelse og opptak i kroppen, metabolisme og helseeffektar. Ernæring er tverrfagleg og handlar om biokjemi, fysiologi, helse og sjukdom, statistikk, genetikk og mat. Som ernæringsstudent får du forskingsbasert kunnskap om samanhengane mellom kosthald og helse.  

Du får undersøke samfunnsutfordringar knytt til matsikkerheit, hygiene, og dei store folkesjukdommane som hjarte- og karsjukdommar, kreft, diabetes og fedme. 

Andre aktuelle spørsmål i dette faget er: 

 • Kva skjer i kroppen dersom maten vi et inneheld mikroplast? 
 • Har personar med fedme annleis genuttrykk enn slanke menneske? 
 • Er det alltid bra å ete mykje fisk?    

Master i human ernæring tar opp tema som fysiologi, forsøksdyrlære, forskingsetikk og forskingsmetodar. Vi nyttar metodar som kosthaldsregistrering, næringsstoffanalyse eller biokjemiske/molekylærbiologiske teknikkar. 

Dette er eit naturvitskapleg masterprogram med medisinsk retning knytt opp mot forskingsmiljø ved ulike institutt ved Det medisinske fakultet, Haukeland universitetssjukehus og Havforskningsinstituttet

Jobb

Med ein master i human ernæring kan du arbeide til dømes ved universitet, forskingsinstitutt, eller i private føretak, som matvare- eller legemiddelbransjen. 

Studiet gir fagleg og metodisk kunnskap som gir grunnlag for: 

 • forsking og undervisning 
 • ernæringsretta rådgivning 
 • internasjonale organisjoner 
 • produktutvikling 
 • Matproduksjon 

Mastergraden gir også grunnlag for videre forsking og kan kvalifisere for opptak på ph.d.-programmet.

Oppbygging 

Masterprogrammet i human ernæring er eit toårig fulltidsstudium, som startar i august. 50 studiepoeng og ei 60 studiepoengs masteroppgåve er obligatoriske, mens 10 studiepoeng er valemne.    

Masterstudiet i human ernæring kan sjå slik ut: 

1. Semester: 

 • HELVIT300 Helsefagleg relevant vitskapsteori og forskingsetikk (5 studiepoeng) 
 • NUTRFYS Menneskets fysiologi (15 studiepoeng) 
 • NUTR203 Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer (10 studiepoeng) 

2. semester: 

 • NUTR333A Human ernæring A (10 studiepoeng) 
 • NUTR204 Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer (10 studiepoeng) 
 • Vel emne, til saman minst 10 sp: 
  • BIO306  Næringsmiddelkjemi og analyse (15 studiepoeng)             
  • HELSTA Statistikk i helsefagleg forsking (5 studiepoeng) 
  • NUCLI362 Genetic disorders in nutrient metabolism (5 studiepoeng)  
  • NUTR302A Human ernæring - Fordøyelse (5 studiepoeng) 
  • LAS301 Kurs i forsøksdyrlære (6 studiepoeng) 
  • LAS302 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel pattedyr (4 studiepoeng) 
  • LAS303 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk (4 studiepoeng) 
  • MEDSTA2 Regresjonsmodellar i medisinsk forsking (5 studiepoeng) 
  • INTH360 Global Nutrition (5 studiepoeng)     
  • HUMGEN301 Human Molecular Genetics (5 studiepoeng)   
  • HUPAT301 Basal humanpatologi (5 studiepoeng) 

3.  og 4. semester: 

 • NUHUM395 Masteroppgåve i human ernæring (60 studiepoeng) 

Sjå oversikt over alle kurs

Studiekvardagen 

Her blir du ein del av ein liten klasse (10 studieplassar) der de følger kvarandre gjennom studiet. Du vil inngå i eit internasjonalt ernæringsmiljø der du treff studentar frå to andre ernæringsprogram. Studentmiljøet er aktivt med moglegheiter for å delta i både faglege og sosiale aktivitetar.  

På første året vil du i løpet av ei typisk veke ha 10-15 timar med forelesningar, seminar, laboratorium og praktiske øvingar. I tillegg kjem tid på lesesalen med pensumlitteratur.  

På andre året jobbar du med masteroppgåva, som er eit sjølvstendig forskingsprosjekt med rettleiing. Du kan òg bli medlem av ei forskargruppe. 

Undervisninga og litteraturen er på norsk og engelsk. Du finn timeplan og litteraturliste under kvart emne (fag) i studieplanen(lenke).  

Vi held til i ulike bygg på Campus Haukeland, hvor det er bibliotek og lesesalar.  

Kva lærer du? 

Ein ferdig utdanna student på dette programmet:  

 • har avansert kunnskap om forskingsmetodar innanfor ernæringsbiologi 
 • kan gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa forskingsprosjekt i ernæring i tråd med forskingsetiske normer 
 • kan kommunisere og formidle fagfeltet. 

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i det andre semesteret, eller som del av masteroppgåva. Du kan reise til våre samarbeidsuniversitet i eller utanfor Europa.  

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Sjå oversikt over alle kurs

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle 

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her