Hjem

Biologi, master, 2 år

Biologisk kunnskap er avgjerande for ei miljømessig, sosial og økonomisk berekraftig utvikling. Det er nødvendig å forstå korleis menneskeskapte endringar påverkar naturlege prosessar, både på kort og lang sikt. Biologar har kunnskap som er avgjerande for å løyse mange av dei store utfordringane samfunnet står overfor.
 • Lengde2 År
 • Plassar53
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkEngelsk, Norsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust og Vår

Hovedinnhold

Kva lærer du? 

Som masterstudent i biologi studerer du viktige prosessar og typiske mønster i økosystema. Vi ser på alt frå kjenneteikn hos flora og fauna i habitat til biologi, økologi og evolusjon i organismar, populasjonar og samfunn.    

Som masterstudent i biologi forskar du på dei store spørsmåla innan biologifaget:   

 • Korleis utviklar livsformer, mønster og prosessar seg?   
 • Korleis oppstår og utviklast biodiversitet?   
 • Korleis kan vi måle miljøgifter og mikroplast i havet? 
 • Korleis bevarer og bruker vi havet berekraftig? 
 • Korleis kan vi få ei meir berekraftig oppdrettsnæring? 

Du kan velge mellom følgende studieretningar: 

Studieretningar

 

Meir informasjon under

Norges beste biologiutdanning

Producer:
Solrun Dregelid og Arnt Bradseth

Studiekvardag 

Livet til ein masterstudent i biologi er hektisk og givande.   

Arbeidsveka di er fylt opp av aktivitetar som  

 • laboratoriearbeid  
 • feltkurs  
 • turar med forskingsfartøy (om du vel marin spesialisering)  
 • ... og sjølvsagt forelesingar, aktiv læring og seminar 

Du får undervisning av forskarar som er dei beste innan sine fagfelt. Vi er Noregs største marine universitet, med høg internasjonal kvalitet på akademisk utdanning og forsking og med fleire forskingsmiljø i verdsklasse.   

Bergen ligg slik til at det er mogleg å bruke naturen som klasserom, og vi legg vekt på praktiske øvingar gjennom omfattande bruk av dataanalyse, feltarbeid/ekskursjonar og interaktive diskusjonar med tilsette og studentar frå heile verda.  

Vi skaper eit miljø der du som student er ein naturleg del av forskingsgruppa, og arbeidsmiljøet er inkluderande og uformelt. Mange ulike nasjonalitetar arbeider saman, og engelsk er normalt arbeidsspråket.   

Masterstudentane har saman med bachelorstudentane eit fagutval, Biologisk fagutval (BFU). Dei organiserer sosiale aktivitetar og er eit bindeledd mellom studentane ved Institutt for biovitskap.  Her har du som student anledning til å delta for å påverke din eigen studiekvardag, og for å bidra til eit godt sosialt læringsmiljø for studentane. 

Når du begynner å jobbe med masteroppgåva di, blir du ein del av ei forskargruppe på instituttet. Instituttet er del av ei levande marin klynge med fleire forskingssenter og næringsverksemder.  

Kva kan du jobbe som?  

Som ferdig utdanna har du ekspertise innan biologi kombinert med brei kompetanse innan  naturvitskap. Dette sikrar at du er godt rusta til å gå inn i stillingar innan forsking, utdanning, næringsliv, administrasjon og andre viktige jobbar i samfunnet.  

Med mastergrad i biologi kan du ta mange forskjellige yrkesvegar, både i privat og offentleg sektor. Du kan jobbe både sentralt og regionalt, for eksempel i miljøorganisasjonar, konsulentfirma og i statlege departement og direktorat. Du kan også spesialisere deg innan biologi og miljøspørsmål hos forskingsinstitutt og relevante næringslivsforetak, som den veksande havbruks- og sjømatnæringa og bioteknologibransjen.   

Studentane våre har fått jobb i :  

Les meir om kva du kan jobbe med

Opptakskrav og søknadsfrist 

Søknadsfristen er 15. april. Søk her

 

Masterprogrammet i biologi bygger på ein bachelorgrad i biologi eller beslekta fagområde. Søkar må ha: 

 • bachelorgrad i biologi eller beslekta fagområde 
 • minst 60 studiepoeng i biologi 
 • minst 7,5 studiepoeng i kjemi m/laboratoriearbeid 
 • minst 7,5 studiepoeng i statistikk 
 • minst 7,5 studiepoeng i matematikk (dersom søkar ikkje har Matematikk R2 frå vidaregåande skole) 

Bachelorgrad frå UiB som kvalifiserer: 

 • Bachelorgrad i biologi 
 • Bachelorgrad i berekraftig havbruk 
 • Bachelorgrad i miljø og ressursfag, naturvitskapleg retning, studieveg biologi 

Eksterne bachelorgradar som kvalifiserer: 

 • Andre bachelorgradar kan kvalifisere dersom du oppfyller opptakskravet som beskrive over. 

Du må også ha: 

OBS! Ta kontakt med Studieseksjonen på studie@bio.uib.no dersom du har Bachelor i berekraftig havbruk eller Bachelor i miljø- og ressursfag frå UiB, då desse har andre emne i opptaksgrunnlaget.

 

Studiets oppbygging 

Programmet dekker to akademiske år (fire semester) og startar om hausten.     

Det første året følger du emne på til saman 60 studiepoeng. Emne, timeplanar og studieplanar vil avhenge av kva spesialisering du vel. Du tar to obligatoriske emne innan forskingsmetode første semester: BIO300A Akademisk skriving (5 studiepoeng) og BIO300B Biostatistikk (5 studiepoeng). Det andre året jobbar du med masteroppgåva, også på 60 studiepoeng. Når eit heilt år er avsett til å arbeide med masteroppgåva, har du anledning til å fokusere berre på det sjølvstendige forskingsarbeidet ditt.  

1. Semester

 • Akademisk skriving (BIO300A, 5 studiepoeng)
 • Biostatistikk (BIO300B, 5 studiepoeng)
 • Valemne (10  studiepoeng)
 • Valemne (10  studiepoeng)

2. Semester

 • Valemne (10  studiepoeng)
 • Valemne (10  studiepoeng)
 • Valemne (10  studiepoeng)

3. Semester

 • Masteroppgave (30 studiepoeng)

4. semester

 • Masteroppgave (30 studiepoeng)

Du vel mastertema frå tilgjengelege masterprosjekt i biologi, eller du kan finne fram til eit tema som passar deg i samråd med rettleiaren din.  

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

Det finst fleire alternativ for studentar som vil reise på eit utvekslingsopphald i utlandet. Du kan utføre laboratoriearbeid, delta på sommarskole ved Universitetssenteret på Svalbard eller ta del i ein annan utvekslingsaktivitet. 

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Vidare studiemoglegheiter 

Studieprogrammet gir formelt grunnlag for vidare doktorgradsstudium innan fagfeltet.