Hjem
Utdanning
Studieretning

Fiskeribiologi og forvalting

 • Lengde2 år
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • StudiestartHaust/Vår
 • Studiepoeng120

Introduksjon

Mål og innhald

Målet med programmet er å gi deg innsikt i og oversikt over fagområdet fiskeribiologi, med vekt på korleis utnytting og andre ytre og indre faktorar verker på dei levande ressursane i havet. Når du har gjennomgått programmet, skal du ha fått grunnleggande kunnskapar om biologi, livshistorie og økologi hos fiskar samt kunnskapar om oseanografi og marine økosystem. Du vil også ha ei basal forståing av fiskestammar sin populasjonsstruktur, fiskereiskapar sine funksjonar og seleksjonsmønster, utnyttingsstrategiar av fiskestammar frå utvalde økosystem og enklare populasjonsdynamiske modellar, samt kunnskap om korleis økologiske faktorar saman med fiskeri påverkar utviklinga av fiskestammane. Du vil også få praktisk erfaring frå fiskeribiologisk arbeid i laboratoriet, i felt og på forskingsfartøy. I tillegg vil du ha erfaring frå gjennomføring av eit forskingsarbeid basert på eit materiale innsamla i laboratorium eller felt, alternativt på tidsseriar av biologiske data. Masteroppgåva kan også vere basert på utvida litteraturstudie.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Målet med programmet er å gi kandidaten innsikt i og oversikt over fagområdet fiskeribiologi, med vekt på korleis høsting samt biotiske og abiotiske faktorar verker på dei levande ressursane i havet.

Kunnskap

 • Grunnleggande kunnskapar om biologi, livshistorie, evolusjon og økologi hos fiskar samt kunnskapar om oseanografi og marine økosystem.
 • Ei basal forståing av fiskestammar sin populasjonsstruktur, fiskereiskapar sine funksjonar og seleksjonsmønster, utnyttingsstrategiar av fiskestammar frå utvalde økosystem og enklare populasjonsdynamiske modellar
 • Kunnskap om korleis økologiske faktorar saman med fiskeri påverkar utviklinga av fiskestammane

Ferdighetsmål

Etter gjennomgått program har kandidaten tilegnet seg:

 • Praktisk erfaring frå fiskeribiologisk arbeid i laboratoriet, i felt og på forskingsfartøy
 • Erfaring frå gjennomføring av eit forskingsarbeid basert på eit materiale innsamla i laboratorium eller felt, alternativt på tidsseriar av biologiske data
 • Ferdigheter til munnleg og skriftleg presentasjon av resultat frå biologisk forsking i populærvitskapleg og akademisk kontekst
 • Ferdighet til å måle størrelse på fisk og bestemme alder og modningsstatus
 • Hente inn, analysera og anvende ny kunnskap innanfor fagområdet
 • Analysere, tolke og drøfte eigne data på ein fagleg god og kritisk måte, og i lys av data og teoriar innan sitt fagområde
 • Være i stand til å setja opp eit eksperiment eller feltstudium som kan være med på å gi svar på forskingsspørsmål.
 • Handtere og presentere kvantitative data, drøfte presisjon og nøyaktigheit og nytte dei mest grunnleggjande statistiske prinsippa

Generell kompetanse
Etter masterstudiet skal kandidaten

 • Kunne arbeide i tråd med vitskaplege prinsipper og ha forståelse og respekt for åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom fakta og meininger.
 • Kunne analysere generelle biologiske vitskaplege problemstillingar og kunne delta i diskusjon om innfallsvinklar og måtar å løyse problem på. Kunne arbeide med krevjande oppgåver og samstundes overhalde tidsfristar
 • Kunne diskutere faget i samfunnsdebatten.
 • Arbeide sjølvstendig og som del av eit team

Utveksling

Delstudium i utlandet

Opphald ved lærestadar i utlandet avtalast med rettleiar, og skal vere ein del av masteravtalen.

Korleis søke

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak), vår (suppleringsopptak)

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarande, helst i biologi eller havbruksbiologi. Gjennomsnittskarakteren på spesialiseringa i bachelorstudiet eller tilsvarende, må vere C eller betre. Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.

Fisheries biology and management
Foto:
Aurélien Delaval

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen