Hjem
Utdanning

Studieplan for MAMN-GEOV Geovitskap, master, 2 år, vår 2022

Namn på grad

Dette masterprogrammet fører fram til graden Master i geovitskap. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Mål og innhald

Studieprogrammet Masterprogram i geovitenskap har som mål å gi studenten en bred generell kunnskap om geovitenskap, i tillegg til forskningsferdigheter i den valgte spesialiseringen. Kandidater finner ofte arbeid i petroleumsindustrien, innen forskning eller som private eller kommunale konsulenter.

Masterprosjekter varierer fra å handle om teoretiske aspekter ved den faste jords fysikk til anvendt geologi, og fokuserer på å utnytte enhver students individuelle ferdigheter og bakgrunn. Kursprogrammet og masteroppgaven nyter også fordeler av Vest-Norges unike miljø og landskap for ulike typer feltgeologi, som strekker seg fra kvartærgeologi og glasialgeologi til prekambriske orogeniske og magmatiske prosesser. Nærheten til Nordsjøens oljefelt, og tilgangen til to havgående forskningsskip som er utstyrt for marin refleksjonssemiskk, betyr at du vil få ypperlige muligheter til forskning på petroelums- og marinrelaterte temaer. Som masterstudent vil du også ha tilgang til et bredt tilbud av moderne laboratorie- og datafasiliteter.

Innenfor Masterprogrammet i geovitenskap kan du velge mellom fire spesialiseringer, som speiles av våre fire forskningsgrupper ved Instituttet:

 • Kvartære geosystemer
 • Geobiologi og geokjemi
 • Basseng- og reservoarstudier
 • Geodynamikk

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om dei geovitskaplege tema som inngår i masteroppgåva
 • kan forklare det teoretiske grunnlaget for og grunngje val av metodar som blir brukte for å løyse geovitskaplege problem i mastergradsoppgåva
 • kan kombinere kvantitative og kvalitative geovitskaplege data, modellar og litteratur for å bringe fram ny kunnskap

Ferdigheiter

Kandidaten

 • er i stand til å gjennomføre eit sjølvstendig forskingsprosjekt under rettleiing
 • kan setje seg inn i nye vitskaplege problemstillingar ved bruk av faglitteratur
 • kan vurdere eksisterande kunnskap på ein kritisk måte og peike på område der innsikt og forståing manglar
 • kan kritisk analysere, tolke og drøfte oppnådde resultat ved bruk av data og teoriar
 • kan anvende relevante metodar, felt-/tokt-, laboratorie- og analyseverktøy og modellar og teoriar og forklare deira avgrensingar
 • kan formidle faglege idear, problem og løysingar munnleg og skriftleg til spesialistar og ikkje-spesialistar 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er i stand til å formulere ei testbar hypotese eller problemstilling
 • kan reflektere over sentrale vitskaplege problemstillingar i eigne og andre sine arbeider
 • kan arbeide individuelt og i gruppe for å løyse samansette problemstillingar
 • demonstrere forståing og respekt for vitskaplege verdiar og forskningsetiske retningslinjer

Opptakskrav

Masterprogrammet i geovitenskap byggjer på ein bachelorgrad med 90 studiepoeng fagleg fordjuping i geovitenskap, eller tilsvarande.

Bachelorgrad frå UiB som kvalifiserer:

Bachelorgrad i geovitenskap (geologi eller geofysikk) med følgende spesialisering:

Eksterne bachelorgrader som kvalifiserer:

 • Bachelorgrad i geologi/geovitenskap fra alle lærestader.
 • Andre bachelorgradar kan kvalifisere dersom du har 80-100 studiepoeng i geovitenskap eller tilsvarande. NB! For søkere fra andre institusjoner enn UiB utreknast ein gjennomsnittskarakter på hele bachelorgraden.

Du må også ha:

Omfang masteroppgåva

Masteroppgåva er på 60 studiepoeng.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vert gjennomført under rettleiing av fagleg rettleiar. Rettleiar skal gi råd om formulering og avgrensing av emne og problemstilling for oppgåva, litteratur, fagleg innhald, arbeidsopplegg og framdriftsplan.

Undervisningsform for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga.

Vurderingsformer

Når masteroppgåva er innlevert, godkjent og vurdert, avsluttes studiet med ein munnleg mastergradseksamen.

Vurderingsform for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga.

Karakterskala

Masteroppgåva vert sensurert med karakterskalaen A-F

Karakterskala for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga.

Administrativt ansvarleg

Institutt for geovitskap har ansvar for studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål på e-post Studierettleiar@geo.uib.no