Hjem
Utdanning

Studieplan for MAMN-GEOV Geovitskap, master, 2 år, vår 2020

Namn på grad

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i geovitenskap. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Kandidaten

 • Har avansert kunnskap om dei geovitskaplege tema som inngår i masteroppgåva
 • Kan forklare det teoretiske grunnlaget for og grunngje val av metodar som blir brukte for å løyse geovitskaplege problem i mastergradsoppgåva
 • Kan kombinere kvantitative og kvalitative geovitskaplege data, modellar og litteratur for å bringe fram ny kunnskap

Ferdigheiter

Kandidaten

 • Er i stand til å gjennomføre eit sjølvstendig forskingsprosjekt under rettleiing og i tråd med forskingsetiske retningsliner
 • Kan hente inn, analysere, og ta i bruk ny kunnskap innanfor fagområdet
 • Kan formidle faglege idear, problem og løysingar munnleg og skriftleg til spesialistar og ikkje-spesialistar
 • Kan analysere og halde seg kritisk til vitskaplege informasjonskjelder og nytta desse til å strukturere og formulere resonnement og nye idear innan geovitskap
 • Kan analysere, tolke og drøfte eigne data på ein fagleg god og kritisk måte, og i lys av publiserte data og etablerte teoriar innan fagområdet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan formulere ei geovitskapleg hypotese eller problemstilling slik at ho kan setjast på prøve
 • Kan arbeide individuelt og i gruppe for å løyse samansette problemstillingar
 • Kan skrive vitskapleg tekst med eit presist geovitskapleg fagspråk og bruke vitskapleg litteratur korrekt i eige arbeid
 • Kan utføre sjølvstendig forskingsarbeid innan ei gitt tidsramme og i samsvar med faglege og etiske normer
 • Kan reflektere over sentrale vitskaplege problemstillingar i eige og andre sitt arbeid
 • Kan analysere etiske problemstillingar innan forsking, spesielt innanfor dei områda som er aktuelle for masteroppgåva

Opptakskrav

Masterprogrammet i geovitenskap byggjer på ein bachelorgrad med 90 studiepoeng fagleg fordjuping i geovitenskap, eller tilsvarande.

Bachelorgrad frå UiB som kvalifiserer:

Bachelorgrad i geovitenskap (geologi eller geofysikk) med følgende spesialiseringsdel:

Eksterne bachelorgrader som kvalifiserer:

 • Bachelorgrad i geologi/geovitenskap fra alle læresteder.
 • Andre bachelorgradar kan kvalifisere dersom du har 80-100 studiepoeng i geovitenskap eller tilsvarande. NB! For søkere fra andre institusjoner enn UiB beregnes en gjennomsnittskarakter på hele bachelorgraden.

Du må også ha:

Omfang masteroppgåva

Masteroppgåva er på 60 studiepoeng.

Undervisningsmetodar

Studiet vert gjennomført under rettleiing av fagleg rettleiar. Rettleiar skal gi råd om formulering og avgrensing av emne og problemstilling for oppgåva, litteratur, fagleg innhald, arbeidsopplegg og framdriftsplan.

Undervisningsform for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga.

Vurderingsformer

Når masteroppgåva er innlevert, godkjent og vurdert, avsluttes studiet med ein munnleg mastergradseksamen.

Vurderingsform for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga.

Karakterskala

Masteroppgåva vert sensurert med karakterskalaen A-F

Karakterskala for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga.

Administrativt ansvarleg

Institutt for geovitenskap har ansvar for studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål på epost Studierettleiar@geo.uib.no