Hjem
Utdanning

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart - semester

Haust

Mål og innhald

Studieprogrammet skal gi studentene bred kompetanse innen sentrale tema for havbruks- og sjømatnæringen. Programmet er bygd opp slik at kandidatene skal utvikle evnen til å tenke hele verdikjeden i sammenheng og kunne ta fornuftige beslutninger ut fra en helhetsvurdering. Innovasjon, nytenkning og entrepernørskap vil vektlegges.

Sentralt i studieprogrammet står biologien til artene i havbruk, herunder kunnskap om ernæring, reproduksjon, tidlig utvikling, vekst og kjønnsmodning. Videre skal kandidaten få innsikt i avlsarbeid, fiskehelse, havbruksteknologi og produksjon, optimalisering av produksjonsprosessen, kvaliteten på produktet, foredling og mikrobiologi. I forhold til utøvelsen av virksomhet i havbruks/sjømatnæringen skal kandidaten ha kunnskaper om økonomi, ledelse, salg, marked, markedsføring, ulike kulturer og kommunikasjon.

Gjennom masteroppgaven (fortrinnsvis 60 stp, men også 30 stp + 30 stp kurs er mulig) skal kandidaten bl.a. utvikle spesialisert innsikt i et tema av vesentlig betydning for havbruks- og sjømatnæringen. Masteroppgaver kan gis f.eks. i samspillet mellom biologi og teknologi, innenfor optimalisering av prosesser, kvalitet på produktet, og marked. Gjennom arbeidet med masteroppgaven, samt kurs og praksis i masterstudiet, vil kandidaten få dyp innsikt i fagområdets vitenskapelige teori og metode, denne erfaringen og kunnskapen vil gjøre kandidaten i stand til i neste omgang å anvende kunnskapen og analysere problemstillinger på nye områder innenfor havbruks- og sjømatnæringen.

Programmet skal utvikle studentenes evne til å tenke hele havbruks- og sjømatverdikjeden i sammenheng, og med bakgrunn i vitenskapelige teorier, metoder og fortolkninger utvikle evnen til å løse relevante utfordringer for næringen. I en kunnskapsbasert og innovativ næring som havbruks- og sjømatnæringen vil studiet vektlegge evne til innovasjon, nytenkning og entreprenørskap. Studiet vil videre gi kandidaten ferdigheter i selvstendig arbeid. Dette sikres bl.a. gjennom arbeidet med masteroppgaven og gjennom utplassering og praksis i havbruks- og sjømatbedrifter. Integrert i masterutdanningen ligger også utvikling av en kritisk holdning til informasjon, og evnen til å trenge dypere ned i forskningen bak informasjonen. Selvstendighet og evne til kritisk tenkning er to av hovedpilarene i en mastergradsutdanning, og studiet vil utvikle kandidatens ferdigheter på disse områdene som en basis for å forholde seg til og strukturere informasjonen i et faglig resonnement. Mastergradsutdanningen har som hovedsiktemål å gi kandidaten den nødvendige kunnskap og ferdigheter til å arbeide selvstendig med et forskningsprosjekt under veiledning, og etter hvert ut fra egne kunnskaper og erfaringer.

Et siving.-studium innen havbruk gir kandidaten viktige generelle ferdigheter og kompetanse. Det vektlegges i egne kurs i studieløpet både fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger som gjør kandidaten rustet til å møte denne type problemstillinger i arbeidslivet. Studiet vektlegger innovasjon og entreprenørskap, bl.a. gjennom egne kurs på disse områdene, med siktemål å gi kandidaten bakgrunn og verktøy for nytenkning og utvikling på området. Et integrert masterstudium representerer også en trening i formidling, både skriftlig (oppgaven) og muntlig (bl.a. presentasjon av arbeidet), som gjør kandidaten trygg på egne ferdigheter og som sikrer at kandidaten behersker fagområdets uttrykksformer, som regel både på engelsk og norsk. Evnen til kommunikasjon, både innenfor det fagspesifikke, det allmennyttige, og i forhold til publikum med ulik kulturell bakgrunn er viktige ferdigheter for en sjømatkandidat.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har oversikt over sentrale utfordringer og muligheter innenfor havbruks- og sjømatnæringen
 • har inngående kunnskap om biologisk teori og metode, inkludert biologi, fysiologi, anatomi og økologi til artene i havbruk
 • skal kunne oppsummere og forklare hvordan oppdrettsaktivitet er knyttet til marin- og kystøkologi og bærekraftig utvikling
 • skal kunne forklare relevansen av generell teori om økonomi, marked og ledelse for aktiviteter i næringen
 • kan beskrive teknologi av vesentlig betydning for havbruks- og sjømatnæringen
 • kan bedømme hvordan næringen opererer og blir oppfattet i samfunnet og av forbrukere

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • bidra til å løse problemer og finne løsninger for havbruks- og sjømatnæringen
 • bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • gjøre kvantitative beregninger og analyser av økonomiske, biologiske og tekniske forhold med relevans for sjømatnæringen
 • kommunisere med næringsaktører og har hatt en praksisperiode i næringen

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • gjennomføre vitenskapelige forsøk og analyser og behersker vitenskapelig metode
 • kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med spesialister og til allmennheten

  • bidra til nytenkning og innovasjon i produksjon av sjømat

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og SIVING:

Matematikk R1 (eller S1 og S2) + R2 + Fysikk 1.

Spesialisering

Studiet har to komponentar: emnedel på 240 sp og individuell mastergradsoppgåve på 60 sp.

10. semester (vår): HAVB399 (masteroppgåve)
9. semester (haust): HAVB399 (masteroppgåve) BIO382 (10 sp)
8. semester (vår): LAS301 og LAS303 (10 sp) - BIO207 (10 sp) - oppstart HAVB399
7. semester (haust): INNOV201 (10 sp) - (BIO300 A+B) - BIO213 (10 sp)
6. semester (vår): BIO205 (10 sp) - BIO208 (10 sp) - STAT110 (10 sp)
5. semester (haust): Frie studiepoeng (tilsammen 30 studiepoeng)/ utveksling
4. semester (vår): BIF200 (10 sp) - EXPHIL(10 sp) - KJEM109 (10 sp)
3. semester (haust): BIO280 (10 sp) - PHYS101 (10 sp) - BIO291 (10 sp)
2. semester (vår): MAT102 (10 sp) - INF100 (10 sp) - BIF101 (10 sp)
1. semester (haust): MAT101/MAT105/MAT111 (10 sp) - BIO100 (10 sp) - BIF100 (10 sp)

Relevans for arbeidsliv

Noreg er verdsledande innan havbruk med har stor og brei aktivitet som har behov for ulik kompetanse på mange nivå. Ei utdanning i havbruk og sjømat er etterspurt frå næringa, og kandidatar frå studiet vil kunne gå inn i ei rekke ulike jobbar i til dømes oppdrettsselskap, fórselskap, forsking, finansiering, forsikring, utstyrsleverandørar.

Administrativt ansvarleg

Institutt for biovitenskap har ansvar for studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål på epost studie@bio.uib.no, tlf: 55 58 44 00.

Kontaktinformasjon

studierettleiar@mnfa.uib.no

55 58 30 30